Споруди і обладнання водопостачання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Кафедра водопостачання
Розрахунково-пояснювальна записка до курсового поекту
«ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ»
з дисципліни
«Споруди і обладнання водопостачання»

Виконав студент ІІІ курсу СТФ
Гр. ВВ-32
Щербаков С.
Перевірила Хомутецька Т.П.
Київ-2010

Реферат
Розрахунково-пояснювальна записка 35 ст., 17 табл., 6 літературних джерел.
В розрахунково-пояснювальній записці наведено комплексний розрахунок водопровідної мережі і споруд на ній у населеному пункті визначено розрахункові добові та погодинні витрати води різними споживачами, режими подачі води в мережу насосами, місткість і розміри регулюючих споруд, здійснено трасування магістральної водопровідної мережі, визначено матеріал і діаметри ділянок мережі та водоводів. Виконано гідравлічний розрахунок для розрахункових режимів роботи мережі, визначено потрібні та вільні напори у вузлах.

ЗМІСТ
Вихідні дані для проектування
1. Визначення розрахункових добових витрат води
2. Визначення погодинних витрат води
3. Трасування водопровідної мережі
4. Визначення місткості регулюючих споруд
5. визначення розрахункових режимів роботи водопровідних мереж та секундних витрат води
6. Визначення дорожніх витрат та вузлових відьорів
7. Попередній розподіл витрат води по ділянкам мережі
8. Вибір матеріалу і діаметрів труб ділянок мережі
9. Визначення втрат напору в трубах і ув’язка кілець
10. Визначення вільних напорів та п’єзометричних відміток у вузлах водопровідної мережі
Література

1. Визначення розрахункових добових витрат води

Розрахункову добову витрату води на господарсько-питні потреби населення обчислюємо за формулою
Qдоб.ср = N . qж/1000,
де qж – питоме господарсько-питне водоспоживання населення, яке приймаємо в залежності від ступіня благоустрою житлової забудови (СНиП 2.04.02-84,табл.1)
Розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби населення за добу найбільшого і найменьшого водоспоживання визначаються
Qдоб.мах = Kдоб.мах . Qдоб.ср;
Qдоб.міп = Kдоб.міп . Qдоб.ср,
де Kдоб.мах = 1,1-1,3 і Kдоб.міп = 0,7-0,9 – коефіцієтни добової нерівномірності водоспоживання.
Таблиця 1
Водоспоживання населенням міста

Райони міста
N1,ос.
qж, л/ос.добу
Qдоб.ср. м3/добу
Kдоб.мах
Qдоб.мах м3/добу
Kдоб.міп
Qдоб.міп м3/добу

І
42000
290
12180
1,15
14007
0,8
9744

ІІ
28000
140
3920
1,25
4900
0,75
2940

Разом
70000

16100

18907

12684

Розраховуємо водоспоживання на виробничі (таблиця 2) та господарсько-питні (таблиця 3) потреби промислових підприємств.
Витрати води на виробничі потреби підприємст визначаємо, виходячи з кількості продукції, що випускається на кожну зміну роботи та питомої витрати води на технологічні потреби (згідно завдання). Максимальною вважаємо першу зміну роботи підприємства.
Таблиця 2
Водоспоживання на виробничі потреби підприємств

Назва підприємства
№ зміни
Одиниця продукції
qв, м3/од
Nпрод, од./зміну
Qв, м3/зміну

М‘ясокомбінат
1
Т
30
150
4500

Всього 150 4500

Волокон лавсану
1
Т
70
18
1260

2
16.5
1155

3
16.5
1155

Всього 50 3570

Скловолокна
1
Т
700
1.8
1260

2
1.6
1120

3
1.6
1120

Всього 5 3500

Разом

11570

Втрати води господарсько-питні потреби робітників на підприємствах у зміну передбачаємо
для гарячих цехів qг – 45 л/особу;
для холодних цехів qх – 25 л/особу.
Для використання душів норма витрати води складає 375 л на одну душову сітку протягом 45 хв. Після закінчення зміни.
Витрата води на полив і миття в перерахунку на одну особу приймаємо залежно від місцевих умов в межах 50-90 л/добу (в першому районі — 80 л/добу, в другому — 70 л/добу).

Таблиця 4
Полив вулиць та зелених насаждень

Райони міста
Nжит
qпол л/доб.ос
Qполмах м3/доб
Qполср м3/доб
Qполміп м3/доб

I
42000
80
3360
1680

II
28000
70
1960
980

Разом
70000

5320
2660

За даними таблиць 1-4 складаємо таблицю 5 балансу у добу середнього, максимального і мінімального водоспоживання міста.
Таблиця 5
Баланс добового водоспоживання міста


Споживачі
Витрата води,

середньо-добова
доба максимального водоспоживання
доба мінімального водоспоживання

1
Населення І району
12180
14007
9744

Невраховані витрати
1218
1400
974

Разом
13398
15407
10718

2
Населення ІІ району
3920
4900
2940

Невраховані витрати
392
490
294

Разом
4312
5390
3234

3
Підприємство 1

Виробничі потреби
4500
4500
4500

Господарсько-питні
21.7
21.7
21.7

Душові
14,98
14,98
14,98

Разом
4536,68
4536,68
4536,68

4
Підприємство 2

Виробничі потреби
3570
3570
3570

Господарсько-питні
44.55
44.55
44.55

Душові
28.89
28.89
28.89

Разом
3643.44
3643.44
3643.44

5
Підприємство 3

Виробничі потреби
3500
3500
3500

Господарсько-питні
1.33
1.33
1.33

Душові
3.25
3.25
3.25

Разом
3504.58
3504.58
3504.58

6
Полив зелених насаджень

І район
1680
3360
0

ІІ район
980
1960
0

Разом
2660
5320
0

Всього по місту
32054.7
37801.7
25636.7

У відповідності зі СНиП 2.04.02-84 води для потреб місцевої промисловості та невраховані витрати приймаємо у розмірі 10% від витрат води на господарсько-питні потреби населеного пункту.
Середньодобову витрату води на полив зелених насаджень приймаємо у розмірі 50% від витрат води на ці потреби у добу максимального водоспоживання. У добу мінімального водоспоживання полив не виконують.

2.Визначення погодинних витрат води
Для кожного із районів міста обчислюють коефіцієнти погодинної нерівномірності водоспоживання населенням
Кг.max = amax × bmax ;
Кг.min = amin × bmin ;
де amax; amin– коефіцієнти, які враховують ступінь благоустрою будинків, режим роботи підприємств та інші місцеві умови; b – коефіцієнт, який враховує чисельність мешканців у населеному пункті. Значення приймаємо у відповідності з вимогою [1] п.2.2 і таблиці 2.
1 район amax = 1,2; bmax = 1.14
Кг.max = 1,2 х 1.14 = 1.728
amin = 0,6; bmin = 0.62
Кг.min = 0,6 х 0,62 = 0.372
2 район amax = 1,4; bmax = 1.652
Кг.max = 1,4 х 1,652 = 2,3
amin = 0,4; bmin = 0.52
Кг.min = 0,4 х 0,52 = 0.21
Граничні (максимальні і мінімальні) годинні витрати визначаємо за формулами
qгод.мах = (Кг.max . Qдоб.мах) 24,
qгод.міп = (Кг.min . Qдоб.міп) 24,
1 район qгод.мах = 1.728 х 14007/24 = 1008.5 м3/год
2 район qгод. мах = 2,3 x 4900/24 = 469.58 м3/год
Розподіл сумарних витрат води за годинами здійснюємо для доби максимального водоспоживання (таблиця 6)
Погодинні витрати води населенням кожного з районів міста обчислюємо, виходячи з графіків водоспоживання аналогічних водопроводів, приймаючи для першого району міста Кг.мах = 1,35, а для другого — Кг.мах = 1,7.
Витрати води на виробничі потреби підприємств приймають рівномірними протягом зміни. Для усіх підприємств приймаємо 8-годинну зміну з початком першої зміни о 8 годині.

Таблиця 6
Визначення погодинних витрат у місті

години доби
Населення І району
Населення ІІ району
Разом
Підприємство 1
Підприємство 2

% від Qдоб.max
витрата, м3/год
% від Qдоб.max
витрата, м3/год
виробничі
госп-питні
душові
разом
виробничі
госп-питні
душові
разом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0-1
3,0
462.21
1,0
53.9
516.11

144.375
1.753125
9.095
154.223125

1-2
3,2
493.024
1,0
53.9
546.924

144.375
1.753125

145.128125

2-3
2,5
385.175
1,0
53.9
439.075

144.375
1.753125

145.128125

3-4
2,6
400.582
1,0
53.9
454.482

144.375
1.753125

145.128125

4-5
3,5
539.245
2,0
107.8
647.045

144.375
1.753125

145.128125

5-6
4,1
631.687
3,0
161.7
793.387

144.375
1.753125

145.128125

6-7
4,5
693.315
5,0
269.5
962.815

144.375
1.753125

145.128125

7-8
4,9
754.943
6,5
350.35
1105.293

144.375
1.753125

145.128125

8-9
4,9
754.943
6,5
350.35
1105.293
562,5
2,713

565,213
157.5
2.0625
9.095
168.6575

9-10
5,6
862.792
5,5
296.45
1159.242
562,5
2,713

565,213
157.5
2.0625

159.5625

10-11
4,9
754.943
4,5
242.55
997.493
562,5
2,713

565,213
157.5
2.0625

159.5625

11-12
4,7
724.129
5,5
296.45
1020.579
562,5
2,713

565,213
157.5
2.0625

159.5625

12-13
4,4
677.908
7,0
377.3
1055.208
562,5
2,713

565,213
157.5
2.0625

159.5625

13-14
4,1
631.687
7,0
377.3
1008.987
562,5
2,713

565,213
157.5
2.0625

159.5625

14-15
4,1
631.687
5,5
296.45
928.137
562,5
2,713

565,213
157.5
2.0625

159.5625

15-16
4,4
677.908
4,5
242.55
920.458
562,5
2,713

565,213
157.5
2.0625

159.5625

16-17
4,3
662.501
5,0
269.5
932.001

14,98
14,98
157.5
2.0625
10.7
170.2625

17-18
4,1
631.687
6,5
350.35
982.037

144.375
1.753125

145.128125

18-19
4,5
693.315
6,5
350.35
1043.665

144.375
1.753125

145.128125

19-20
4,5
693.315
5,0
269.5
962.815

144.375
1.753125

145.128125

20-21
4,5
693.315
4,5
242.55
935.865

144.375
1.753125

145.128125

21-22
4,8
739.536
3,0
161.7
901.236

144.375
1.753125

145.128125

22-23
4,6
708.722
2,0
107.8
816.522

144.375
1.753125

145.128125

23-24
3,3
508.431
1,0
53.9
562.331

144.375
1.753125

145.128125

Разом
100,0
15407,000
100,0
5390,000
20797.000
4500,0
21,7
14,98
4536,684
3570
44.55
28.89
3643.44

години доби
Підприємство 3
Q, м3/год
Полив вулиць
Qміста,м3/год

Виробничі
госп-питні
Душові
Разом
І район
ІІ район

1
15
16
17
18
19
20
21
22

0-1
140
0.0525
1
141.0525
811.385625

811.385625

1-2
140
0.0525

140.0525
832.104625

832.104625

2-3
140
0.0525

140.0525
724.255625

724.255625

3-4
140
0.0525

140.0525
739.662625

1159.662625

4-5
140
0.0525

140.0525
932.225625
420
326.67
1678.895625

5-6
140
0.0525

140.0525
1078.567625
420
326.67
1825.237625

6-7
140
0.0525

140.0525
1247.995625
420
326.67
1994.665625

7-8
140
0.0525

140.0525
1390.473625
420

1810.473625

8-9
157.5
0,06125
1
158.56125
1997.72475

1997.72475

9-10
157.5
0,06125

157.56125
2041.57875

2041.57875

10-11
157.5
0,06125

157.56125
1879.82975

1879.82975

11-12
157.5
0,06125

157.56125
1902.91575

1902.91575

12-13
157.5
0,06125

157.56125
1937.54475

1937.54475

13-14
157.5
0,06125

157.56125
1891.32375

1891.32375

14-15
157.5
0,06125

157.56125
1810.47375

1810.47375

15-16
157.5
0,06125

157.56125
1802.79475

1802.79475

16-17
140
0.0525
1.25
141.3025
1258.546

326.67
1585.216

17-18
140
0.0525

140.0525
1267.217625

326.67
1593.887625

18-19
140
0.0525

140.0525
1328.8456625

326.67
1655.515662

19-20
140
0.0525

140.0525
1247.995625
420

1667.995625

20-21
140
0.0525

140.0525
1221.045625
420

1641.045625

21-22
140
0.0525

140.0525
1186.416625
420

1606.416625

22-23
140
0.0525

140.0525
1101.702625
420

1521.702625

23-24
140
0.0525

140.0525
847.511625

847.511625

Разом
3500
1.33
3.25
3504.58
32481.704
3360
1960
37801.704

Графік роботи насосів, що живлять водопровідну мережу, приймаємо трьохступінчастим (рис.1). Подачу води насосами і тривалість роботи кожної ступені призначаємо так
Таблиця 7
Визначення подачі насосів на насосних станціях

Тривалість роботи насосів, год.
Витрата, м3/год
Подача, м3/добу

1 ступінь
5
789.6
3948

2 ступінь
16
1738.734
27819.744

3 ступінь
3
2011.32
6033.96

НС І підйому
24
1575.071
37801.704

3. Трасування водопровідної мережі

На плані міста намічаємо місця підведення водоводів від НС-ІІ, влаштування водонапірної башти та виконуємо трасування магістральної водопровідної мережі.
Діаметри розподільних ліній призначаємо конструктивно – 150 мм.
Намічаємо і нумеруємо вузли магістральної мережі у точках пересікання магістралей, місцях підключееня крупних споживачів (підприємств), водонапірної башти і водоводів до магістральної мережі та записуємо довжини ділянок мережі між вузлами.
Водоводи від НС-ІІ до магістральної водопровідної мережі проєктуємо у дві нитки і підключаємо до різних вузлів.
4. Визначення місткості регулюючих споруд
Регулюючий об’єм водонапірної башти визначаємо шляхом суміщення графіків водоспоживання і водоподачі насосами 2-го підняття (табл. 8).

Таблиця 8
Визначення регулюючого об’єму бака водонапірної башти

Години доби
Qміста, м3/год
QНС-ІІ, м3/год
q у бак, м3/год
q із бака, м3/год
W у баку, м3

0-1
811.385625
789.6

21.785625
-21.785625

1-2
832.104625
789.6

42.504625
-64.29025

2-3
724.255625
789.6
65.344375

1.054125

3-4
739.662625
789.6
49.937375

50.9915

4-5
1478.895625
1738.734
378.069375

429.060875

5-6
1825.237625
1738.734

94.942625
334.11825

6-7
1994.665625
2011.32

264.370625
69.747625

7-8
1810.473625
1738.734

80.843625
-11.096

8-9
1997.72475
2011.32
58.57525

47.47925

9-10
2041.57875
2011.32
14.72125

62.2005

10-11
1879.82975
1738.734

149.53475
-87.33425

11-12
1902.91575
1738.734

172.62075
-259.955

12-13
1937.54475
1738.734

207.24975
-467.20475

13-14
1891.32375
1738.734

161.02875
-628.2335

14-15
1810.47375
1738.734

80.17875
-708.41225

15-16
1802.79475
1738.734

72.49975
-780.912

16-17
1585.216
1738.734
145.079

-635.833

17-18
1593.887625
1738.734
136.407375

-499.425625

18-19
1655.515662
1738.734
74.779338

-424.646287

19-20
1667.995625
1738.734
62.299375

-361.396912

20-21
1641.045625
1738.734
89.249375

-272.147537

21-22
1606.416625
1738.734
123.878375

-148.269162

22-23
1521.702625
1738.734
208.592375

57.911625

23-24
847.511625
789.6

57.911625
0,000000

Всього
37801.704
37801.704

Регулюючий об’єм бака башти дорівнює арифметичній суммі найбільшого додатнього (429.060875) і від’ємного (-780.912) значень залишку води в баку. Отже
Wр = 1209.97 м3.
Отриманий регулюючий об’єм водонапірної башти зменьшуємо на 40%, оскільки розраховуємо водопровідну мережу з контррезервуаром.
Тобто Wр = 725.982 м3.
Протипожежний запас води в баштах, визначаємо з розрахунку на 10-хвилинну тривалість гасіння однієї зовнішньої і однієї внутрішньої пожеж при одночасних найбільших витратах на інші цілі [1, п. 9]
,
де qр.м – розрахункові витрати води у водопровідній мережі населеного пункту всіма категоріями водоспоживачів (qр.м. = 2137.14/3,6 = 593.65 л/с); qп.з і qп.в – розрахункові витрати води відповідно на гасіння однієї зовнішньої (qп.з = 35 л/с) і однієї внутрішньої(qп.в = 5 л/с) пожеж; 10 – нормативні десять хвилин гасіння пожежі; 60 – коефіцієнт переводу хвилин у секунди; 1000 – те саме, кубічних метрів у літри.
Отже Wпож = 380.19 м3.
Повний об’єм бака водонапірної башти обчислюємо за формулою
Wб = Wр + Wпож = 1209.97 + 380.19 = 1590.16 м3 .
Оскільки розрахунковий об’єм бака Wб виявився більшим 800 м3 , то проектуємо безбаштову схему водопостачання, коли на мережі відсутні регулюючі ємності, а кількість води, яка подіється у мережу насосами в будь-який момент часу, дорівнює споживанню міста.
Регулюючий об’єм РЧВ визначаємо шляхом суміщення графіків подачі насосами 1-го і 2-го підйомів (табл.9)
Таблиця 9
Визначення регулюючого об’єму РЧВ

Години доби
QНС-І, м3/год
QНС-ІІ, м3/год
q до РЧВ, м3/год
q із РЧВ, м3/год
W у РЧВ, м3

0-1
1575
811.385625
763.614375

763.614375

1-2
1575
832.104625
742.895375

1506.50975

2-3
1575
724.255625
850.744375

2357.254125

3-4
1575
739.662625
835.337375

3192.5915

4-5
1575
1478.895625
222.764375

3415.355875

5-6
1575
1825.237625

250.237625
3165.11825

6-7
1575
1994.665625

419.665625
2745.452625

7-8
1575
1810.473625

562.143625
2183.309

8-9
1575
1997.72475

422.72475
1760.58425

9-10
1575
2041.57875

466.57875
1294.0055

10-11
1575
1879.82975

304.82975
989.17575

11-12
1575
1902.91575

327.91575
661.262

12-13
1575
1937.54475

362.54475
298.71525

13-14
1575
1891.32375

316.32375
-17.6085

14-15
1575
1810.47375

235.47375
-253.08225

15-16
1575
1802.79475

227.79475
-480.877

16-17
1575
1585.216

10.216
-491.093

17-18
1575
1593.887625

18.887625
-509.980625

18-19
1575
1655.515662

80.515662
-590.496287

19-20
1575
1667.995625

92.995625
-683.491912

20-21
1575
1641.045625

66.045625
-749.537537

21-22
1575
1606.416625

31.416625
-780.954162

22-23
1575
1521.702625
54.702625

-728.511625

23-24
1575
847.511625
728.511625

0,00

Всього
37801.704
37801.704

Wр = 3415.355875 + 780.954162 = 4196.3м3.
Повний об’єм РЧВ
WРЧВ = Wр + Wпож + Wв.п.,
де Wр – регулюючий об’єм води, м3; Wв.п – запас води на власні потреби станцій підготовки води ( приймаємо Wв.п = 0,06Qдоб.мах = 0,06*37801.704 = 2268.1м3);
Wпож – пожежний запас води6
Wпож = Тп (3,6 qп – Q1) + Wгосп ,

де Тп = 3 – час гасіння пожежі в системах водопостачання І категорії; qп – витрати води на гасіння розрахункової кількості пожеж в населеному пункті, (qп = 70 л/с);
Q1 = 1575 м3/год – подавання води в РЧВ НС-І; 3,6 – коефіцієнт переведення л/с у м3/год; Wгосп = 2137.143625 + 1997.72475 + 2041.57875 = 6176.447125м3 – об’єм води, що споживається за три суміжні години найбільшого водоспоживання на господарські і виробничі цілі.
Wпож = 2207.447 м3.
WРЧВ = 4196.3 + 2207.447 + 2268.1 = 8671.847м3.
Приймаємо два прямокутні РЧВ місткістю 5000 м3 кожний і розмірами
довжина – 30 м; ширина – 36 м; глибина води – hРЧВ = 4,84 м.
Глибини об’ємів води
— регулюючого hрег = Wр /nFРЧВ = 4196.3/2.36.30 =1.94 м
— пожежного hпож= Wпож/nFРЧВ = 1.02м;
— на власні потреби hв.п. = 1.05м.
Відмітка максимального рівня води в резервуарі
Zmах.рчв = Zз.рчв + Dhрчв = 122 + 1,0 = 123 м,
де Zз.рчв – відмітка поверхні землі в місці знаходження РЧВ, м; Dhрчв – перевищення максимального рівня води над поверхнею землі, м.
Відмітка дна РЧВ
Zд.рчв = Zmax.рчв – hрчв = 123 – 4,84 = 118.16 м,
Відмітка мінімального рівня води в РЧВ
Zmin.р = Zmах.рчв – hрег – hв.п. = 123 – 1, 94 – 1.05= 120.01

5. Визначення розрахункових режимів роботи водопровідних мереж та секундних витрат води

Визначення розрахункових секундних витрат води

Розмірність
qнас.І,
qнас.ІІ,
qпідпр..І,
qпідпр..2,
qпідпр..3
qз.н..І,
qз.н..І,І
Всього

година максимального водоспоживання

м3/год
862.792
296.45
565,213
159.213
157.56125


2041.57875

л/с
239.66
82.35
157
44.23
43.77


567.1

година максимального транзиту води в резервуар

м3/год
539.245
107.8

145.13
140.0525
420
326.67
1478.8975

л/с
149.79
29.94

40.314
38.9
116.66
82.59
410.8

Так як у проекті прийнято безбаштову схему водопостачання міста, то перевіряємо мережу на три розрахункові режими у добу максимального водоспоживання години максимального і мінімального водовідбору з мережі та гасіння пожежі при максимальному водовідборі.
Для виконання гідравлічного розрахунку водоводів та магістральної водопровідної мережі витрати води на різні потреби в годину максимального і мінімального водоспоживання у добу максимального водоспоживання переводимо в секундні (табл. 10).
Таблиця 10
Визначаємо секундні витрати живлення мережі для трьох розрахункових режимів (табл. 11).
Таблиця 11

Визначення секундних витрат живлення мережі

Одиниця
Режим
Водоспо-живання
Подача насосів
Надходження води із резервуару
Подача води в башту

м3/год
max
2041.57875
2011.32
77.83

л/с
567.1
558.7
23.55

м3/год
max+пож
2293.56
2293.56

л/с
637.1
637.1

м3/год
max транзит
1478.8975
1738.734

278.065

л/с
410.8
482.98

77.24

РЧВ

НС II

6. Визначення дорожніх витрат та вузлових відборів
За планом міста обчислюємо фактичну довжину ділянок магістральних ліній мережі, обмежених вузлами, та окремо для кожного з районів міста визначаємо фактичну і розрахункову (LІ і LІІ) довжину магістральної водопровідної мережі як суму розрахункових довжин ділянок у даному районі (табл.12).
Для кожного з районів визначаємо питому витрату води
— при максимальному транзиті
— = 294.234 / 3255 = 0.09 л/ с.м;
= 112.53 / 5115 = 0.022л/ с.м;
— при максимальному водоспоживанні
qпит.І = 239.66/ 3255 = 0.074 л/ с.м;
qпит.ІІ = 82.35/ 5115 = 0.0161л/ с.м.
Визначаємо дорожні витрати qд на всіх розрахункових ділянках (окремо для кожного району), як добуток питомої витрати води qпит при певному режимі і розрахункової довжини ділянки (табл. 12).
Таблиця 12
Визначення дорожніх витрат води

Ділянка
Фактична довжина, м
Розрахункова довжина, м
qд.мах,
qд.міп ,

л/c
л/c

Район І

1-2
690
690
51.06
62.1

2-3
1050
700
51.8
63

1-7
1000
850
62.9
76.5

6-7
830
415
30.71
37.35

7-3
1200
600
44.4
54

разом
4770
3255
239.66
292.234

Район ІІ

7-6
830
415
6.6815
9.13

7-3
1200
600
9.66
13.2

7-4
1450
1450
23.345
31.9

3-4
1200
600
9.66
13.2

4-5
950
700
11.27
15.4

6-5
1350
1350
21.735
29.7

разом
6980
5115
82.35
112.53

всього
11750
8370
322.01
404.764

Для кожного розрахункового режиму визначаємо вузлові витрати, що обчислюються як половина суми всіх дорожніх витрат, що прилягають до даного кузла, л/c
.
Повну дорожню витрату лінії, яка проходить на межі двох районів, обчислюємо як суму дорожніх витрат, отриманих для цієї лінії у кожному з районів.
Записуємо витрати підприємств, що приєднані до вузлів 2, 6, 5 (табл.13). Для режиму пожежогасіння призначаємо зосереджені витрати води для гасіння пожеж у вузлах 6, 8.
Таблиця 13
Визначення вузлових відборів

max
max + пож
Транзит

qвузл л/c
qпідпр л/c
Qвузл л/c
qпож л/c
Qвузл л/c
qвузл л/c
qпідпр л/c
Qвузл л/c

1
77

77

77
93.94

93.94

2
78.25
47.29
125.54
35
160.54
95.465
40.314
135.779

3
61.75

61.75

61.75
58.523

58.523

4
27

27

27
7.722

7.722

5
17.25
44.045
61.295

61.295
4.9335
38.9
43.8335

6
16.35
157,004
173.354
35
208.354
4.6761

4.6761

7
68.7

68.7

68.7
59.3146

59.3146

разом
318.761
248.339
567.1
70
637.1
331.586
79.214
410.8

7. Попередній розподіл витрат води по ділянкам мережі
Для кожного із розрахункових режимів складаємо окрему розрахункову схему мережі з нанесенням номерів вузлів і вузлових відборів, витрат водоводів від НС-ІІ до мережі, номерів кілець. Намічаємо напрямок потоків води магістральною мережею і обчислюємо розрахункові витрати на окремих лініях.

№ кільця
№ ділянки
L, м
D, мм
Попереднє потокорозподілення
перше наближення

q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q
q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

0
НС — 5
3200
500
285.6
5.527
+17.687
0.06192
279.595
5.297
+16.951
0.0606

5—4
700
250
64.305
10.451
+7.316
0.1138
58.1088
8.604
+6.022
0.1036

НС — 4
3000
500
285.6
5.527
-16.581
0.058
291.605
5.762
-17.286
0.0593

Dh =2.807
S h /q =0.2337

Dh =1.8957
S h /q =0.2235

Dqк =6.005

Dqк =4.2409

1
5—4
700
250
64.305
10.451
-7.316
0.1138
58.1088
8.604
-6.022
0.1036

5—6
1350
450
160
5.604
+7.565
0.0473
160.1912
5.617
+7.583
0.0473

6—7
830
250
10.196
10.675
+8.86
0.869
10.8662
12.006
+9.965
0.9171

7—4
1450
500
250
7.413
-10.749
0.0423
242.0334
6.948
-10.075
0.0416

Dh =-0.41
S h /q =1.0724

Dh =0.36275
S h /q =1.1096

Dqк =-0.1912

Dqк =0.1635

2
4—7
1450
500
250
7.413
+10.749
0.0423
242.0334
6.948
+10.075
0.0416

7—3
1200
300
81.496
6.376
+7.651
0.059
72.7882
5.164
+6.197
0.0851

4—3
600
300
72.805
13.396
-8.038
0.1104
80.9628
16.567
-9.94
0.1228

Dh =3.454
S h /q =0.2117

Dh =2.11
S h /q =0.2495

Dqк =8.1578

Dqк =4.2285

3
7—3
1200
300
81.496
6.376
-7.651
0.0939
72.7882
5.164
-6.197
0.0851

7—1
850
350
110
5.314
+4.54
0.0413
110.55
5.391
+4.582
0.0414

1—2
690
250
33
9.154
+6.316
0.1914
33.55
9.44
+6.54
0.1949

2—3
600
300
92.551
8.123
-4.874
0.0527
93.101
8.22
-4.932
0.053

Dh =-0.41725
S h /q =0.3793

Dh =-0.00175
S h /q =0.3744

Dqк =-0.55

Dqк =-0.0023

Друге наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

275.3541
5.138
+16.441
0.06

54.0314
7.51
+5.257
0.0973

295.8459
5.931
-17.792
0.06

Dh =1.302
S h /q =0.2173

Dqк =2.9958

54.0314
7.51
-5.257
0.0973

160.0277
5.607
+7.568
0.0473

10.7027
11.674
+9.69
0.0905

237.6414
6.698
-9.712
0.0409

Dh =0.57
S h /q =0.276

Dqк =1.033

237.6414
6.698
+9.712
0.0409

68.5574
4.62
+5.544
0.0809

85.1913
16.342
-11.005
0.1292

Dh =1.417
S h /q =0.251

Dqк =2.8227

68.5574
4.62
-5.544
0.0809

110.5523
5.391
+4.582
0.04145

33.5523
9.441
+6.514
0.1941

93.0987
8.219
-4.932
0.053

Dh =0.155
S h /q =0.36945

Dqк =0.2098

Третє наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

272.3523
5.026
+16.085
0.059

52.0686
7.009
+4.906
0.0942

298.8417
6.052
-18.155
0.06075

Dh =0.945
S h /q =0.214

Dqк =2.2085

52.0686
7.009
-4.906
0.0942

158.9947
5.534
+7.47
0.0470

9.6697
9.682
+8.036
0.8310

235.8217
6.596
-9.564
0.0406

Dh =0.259
S h /q =1.0128

Dqк =0.128

235.8217
6.596
+9.564
0.0406

65.9445
4.299
+5.159
0.0782

88.014
19.578
-11.747
0.1335

Dh =0.992
S h /q =0.2523

Dqк =1.966

65.9445
4.299
-5.159
0.0782

110.3425
5.372
+4.566
0.0414

33.3425
9.331
+6.439
0.1931

93.3085
8.256
-4.954
0.0531

Dh =0.223
S h /q =0.3658

Dqк =0.3

Четверте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

270.1438
4.945
+15.824
0.0586

49.9881
6.497
+4.548
0.0910

301.0502
6.141
-18.424
0.0612

Dh =0.65
S h /q =0.2108

Dqк =1.5418

49.9881
6.497
-4.548
0.0910

158.8667
5.525
+7.458
0.0470

9.5417
9.447
+7.841
0.8218

233.9837
6.494
-9.416
0.0402

Dh =0.33
S h /q =1

Dqк =0.165

233.9837
6.494
+9.416
0.0402

64.2785
4.1
+4.92
0.0765

89.98
20.462
-12.277
0.1364

Dh =0.68
S h /q =0.2531

Dqк =1.35

64.2785
4.1
-4.92
0.0765

110.0425
5.345
+4.543
0.0413

33.0425
9.176
+6.331
0.1916

93.6085
8.31
-4.986
0.0533

Dh =0.242
S h /q =0.36270

Dqк =0.33

П’яте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

268.602
4.889
+15.644
0.0582

48.6113
6.168
+4.318
0.0889

302.592
6.204
-18.613
0.0615

Dh =0.45
S h /q =0.2086

Dqк =1.0786

48.6113
6.168
-4.318
0.0889

158.7017
5.513
+7.443
0.0469

9.3767
9.149
+7.594
0.8099

232.7987
6.428
-9.321
0.04

Dh =0.34
S h /q =0.9857

Dqк =0.1725

232.7987
6.428
+9.321
0.04

63.2585
3.98
+4.777
0.0755

91.33
21.081
-12.649
0.1385

Dh =0.48
S h /q =0.254

Dqк =0.9449

63.2585
3.98
-4.777
0.0755

109.7125
5.315
+4.518
0.0412

32.7125
9.006
+6.214
0.1899

93.9385
8.368
-5.021
0.0534

Dh =0.23
S h /q =0.36

Dqк =0.3

Шосте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

267.5234
4.85
+15.519
0.058

47.7052
5.956
+4.169
0.087

303.6706
6.249
-18.746
0.0617

Dh =0.314
S h /q =0.2067

Dqк =0.7596

47.7052
5.956
-4.169
0.087

158.5292
5.501
+7.427
0.047

9.2042
8.842
+7.339
0.7974

232.0263
6.385
-9.259
0.0399

Dh =0.3345
S h /q =0.9713

Dqк =0.1722

232.0263
6.385
+9.259
0.0399

62.6136
3.902
+4.687
0.075

92.2749
21.52
-12.912
0.1399

Dh =0.3446
S h /q =0.2548

Dqк =0.677

62.6136
3.906
-4.687
0.075

109.4125
5.228
+4.495
0.041

32.4125
8.853
+6.108
0.1884

94.2385
8.422
-5.053
0.0536

Dh =0.22
S h /q =0.358

Dqк =0.3072

Сьоме наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

266.7638
4.822
+15.431
0.0578

47.1178
5.821
+4.075
0.0865

304.4302
6.28
-18.84
0.0619

Dh =0.22
S h /q =0.2062

Dqк =0.534

47.1178
5.821
-4.075
0.0865

158.357
5.489
+7.411
0.0468

9.032
8.541
+7.089
0.7849

231.5215
6.358
-9.219
0.0398

Dh =0.3
S h /q =0.958

Dqк =0.1566

231.5215
6.358
+9.219
0.0398

62.2438
3.863
+4.636
0.0745

92.9519
21.836
-13.102
0.1409

Dh =0.251
S h /q =0.2549

Dqк =0.4923

62.2438
3.863
-4.636
0.0745

109.1053
5.26
+4.471
0.0409

32.1053
8.697
+6.001
0.1869

94.5457
8.477
-5.086
0.0537

Dh =0.1875
S h /q =0.356

Dqк =0.2633

Восьме наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

266.2298
4.803
+15.369
0.0577

46.7407
5.735
+4.014
0.0859

304.9642
6.302
-18.906
0.062

Dh =0.159
S h /q =0.2056

Dqк =0.386

46.7407
5.735
-4.014
0.0859

158.2004
5.478
+7.396
0.0468

8.8754
8.271
+6.865
0.7735

231.1858
6.339
-9.192
0.0398

Dh =0.26
S h /q =0.946

Dqк =0.137

231.1858
6.339
+9.192
0.0398

62.0148
3.837
+4.604
0.0742

93.4442
22.068
-13.241
0.1417

Dh =0.185
S h /q =0.2557

Dqк =0.3618

62.0148
3.837
-4.604
0.0742

108.842
5.236
+4.451
0.041

31.842
8.565
+5.91
0.1856

94.809
8.524
-5.114
0.0539

Dh =0.16
S h /q =0.3537

Dqк =0.226

Дев’яте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

265.8438
4.789
+15.324
0.0576

46.4917
5.678
+3.975
0.0855

305.3502
6.318
-18.954
0.0621

Dh =0.11
S h /q =0.2052

Dqк =0.268

46.4917
5.678
-3.975
0.0855

158.0634
5.469
+7.383
0.0467

8.7384
8.039
+6.672
0.7635

230.961
6.327
-9.174
0.0397

Dh =0.18
S h /q =0.9354

Dqк =0.0962

230.961
6.327
+9.174
0.0397

61.879
3.821
+4.586
0.0741

93.806
22.24
-13.344
0.1423

Dh =0.14
S h /q =0.2561

Dqк =0.2733

61.879
3.821
-4.586
0.0741

108.616
5.216
+4.434
0.0408

31.616
8.452
+5.832
0.1845

95.035
8.565
-5.139
0.0541

Dh =0.13
S h /q =0.3535

Dqк =0.1839

SDh =0.56

кільця
№ ділянки
L, м
D, мм
Попереднє потокорозподілення
перше наближення

q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q
q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

0
НС — 5
3200
500
332.32
7.483
+23.947
0.072
327.95
7.288
+23.321
0.07

5—4
700
250
50
6.5
+4.55
0.091
46.4675
5.673
+3.971
0.085

НС — 4
3000
500
332.32
7.483
-22.45
0.067
336.69
7.681
-23.044
0.068

Dh =2.01
S h /q =0.23

Dh =1.416
S h /q =0.223

Dqк =4.37

Dqк =3.175

1
5—4
700
250
50
6.5
-4.55
0.091
46.4675
5.673
-3.971
0.085

5—6
1350
450
221.025
5.794
+7.822
0.035
220.1875
5.75
+7.763
0.035

6—7
830
250
12.671
15.965
+13.251
1.046
11.8335
14.06
+11.67
0.986

7—4
1450
500
293.32
5.83
-8.453
0.028
284.5375
5.486
-7.955
0.027

Dh =2.01
S h /q =1.2

Dh =1.88
S h /q =1.133

Dqк =0.8375

Dqк =0.8297

2
4—7
1450
500
293.32
5.83
+8.453
0.028
284.5375
5.486
+7.955
0.027

7—3
1200
300
97.291
8.976
+10.771
0.11
86.91
7.191
+8.63
0.099

4—3
600
300
62
9.715
-5.829
0.094
71.62
12.964
-7.778
0.108

Dh =4.465
S h /q =0.232

Dh =2.94
S h /q =0.234

Dqк =9.62

Dqк =6.282

3
7—3
1200
300
97.291
8.976
-10.771
0.11
86.91
7.191
-8.63
0.099

7—1
850
350
140
8.554
+7.271
0.052
140.761
8.647
+7.35
0.0522

1—2
690
250
63
10.031
+6.921
0.1098
63.761
10.275
+7.09
0.11

2—3
600
300
97.541
9.002
-5.413
0.0555
96.78
8.882
-5.329
0.055

Dh =-0.498
S h /q =0.3273

Dh =0.12
S h /q =0.3162

Dqк =-0.761

Dqк =0.1897

Третє наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

322.494
7.047
+22.552
0.069

42.6242
4.835
+3.384
0.07

342.146
7.932
-23.797
0.069

Dh =0.713
S h /q =0.208

Dqк =1.714

46.6242
4.835
-3.384
0.069

218.5748
5.666
+7.65
0.0349

10.2208
10.722
+8.9
0.87

275.6862
5.15
-7.486
0.027

Dh =1.42
S h /q =1.

Dqк =0.71

275.6862
5.15
+7.468
0.027

77.2257
5.766
+6.919
0.089

82.084
17.029
-10.217
0.124

Dh =1.39
S h /q =0.24

Dqк =2.9

77.2257
5.766
-6.919
0.089

139.9813
8.552
+7.269
0.052

62.9813
10.025
+6.917
0.11

97.5597
9.026
-5.416
0.056

Dh =0.4
S h /q =0.307

Dqк =0.65

Друге наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

324.775
7.147
+22.872
0.07

44.1222
5.154
+3.607
0.08

339.865
7.827
-23.481
0.069

Dh =0.999
S h /q =0.219

Dqк =2.281

44.1222
5.154
-3.607
0.08

219.3578
5.707
+7.705
0.035

11.0038
12.289
+10.2
0.9269

279.0852
5.278
-7.653
0.0274

Dh =1.66
S h /q =1.06

Dqк =0.783

279.0852
5.278
+7.653
0.0274

80.8177
6.277
+7.532
0.093

77.902
15.338
-9.203
0.118

Dh =1.994
S h /q =0.2384

Dqк =4.182

80.8177
6.277
-7.532
0.094

140.5713
8.624
+7.33
0.053

63.5713
10.214
+7.048
0.1109

96.9697
8.917
-5.35
0.0552

Dh =0.37
S h /q =0.3131

Dqк = 0.59

Четверте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

320.781
6.973
+22.313
0.069

41.6202
4.626
+3.238
0.078

343.86
3.012
-24.036
0.069

Dh =0.5
S h /q =0.216

Dqк =1.16

41.6202
4.626
-3.283
0.078

217.86448
5.63
+7.6
0.035

9.5108
9.391
+7.794
0.8195

273.4962
5.069
-7.349
0.027

Dh =1.2
S h /q =0.9595

Dqк =0.6253

273.4962
5.069
+7.349
0.027

74.9757
5.457
+6.548
0.087

84.984
18.253
-10.952
0.129

Dh =0.98
S h /q =0.243

Dqк =2.02

74.8757
5.457
-6.548
0.087

139.3313
8.472
+7.202
0.052

62.3313
9.819
+6.775
0.11

98.2097
9.147
-5.488
0.056

Dh =0.48
S h /q =0.305

Dqк =0.78

П’яте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

319.621
6.922
+22.152
0.069

41.0855
4.517
+3.162
0.076

345.02
8.066
-24.199
0.07

Dh =0.37
S h /q =0.215

Dqк =0.86

41.0855
4.517
-3.162
0.076

217.2395
5.597
+7.557
0.034

8.8855
8.288
+6.879
0.7

272.1285
5.018
-7.276
0.026

Dh =0.99
S h /q =0.836

Dqк =0.6

272.1285
5.018
+7.276
0.026

73.7357
5.29
+6.348
0.086

87.064
19.158
-11.495
0.13

Dh =0.7
S h /q =0.242

Dqк =1.45

73.7357
5.29
-6.348
0.086

138.5513
8.378
+7.121
0.062

61.5513
9.575
+6.607
0.2

98.9897
9.292
-5.575
0.06

Dh =0.45
S h /q =0.408

Dqк =0.55

Шосте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

318.761
6.885
+22.032
0.069

40.8255
4.465
+3.125
0.077

345.88
8.107
-24.32
0.079

Dh =0.2
S h /q =0.225

Dqк =0.444

40.8255
4.465
-3.125
0.077

216.6395
5.567
+7.003
0.032

8.2855
7.292
+6.053
0.74

271.2785
4.987
-7.231
0.036

Dh =0.553
S h /q =0.885

Dqк =0.31

271.2785
4.987
+7.231
0.036

72.8357
5.171
+6.205
0.086

88.514
19.801
-12.001
0.136

Dh =0.47
S h /q =0.258

Dqк =0.9

72.8357
5.171
-6.205
0.086

138.0013
8.312
+7.005
0.052

61.0013
9.405
+6.418
0.12

99.5397
9.396
-5.938
0.06

Dh =0.32
S h /q =0.318

Dqк =0.5

SDh = 1.543

№ кільця
№ ділянки
L, м
D, мм
Попереднє потокорозподілення
перше наближення

q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q
q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

0
НС — 5
3200
500
240.32
6.85
+21.92
0.0912
236.25
6.62
+21.184
0.089

5—4
700
250
54.5704
7.65
+5.355
0.0981
46.3504
5.646
+3.952
0.085

НС — 4
3000
500
240.32
6.85
-20.55
0.0855
244.39
7.084
-21.252
0.087

Dh =2.24
S h /q =0.2748

Dh =1.295
S h /q =0.261

Dqк =4.07

Dqк =2.48

1
5—4
700
250
54.5704
7.65
-5.355
0.0981
46.3504
5.646
-3.952
0.085

5—6
1350
450
141.9161
8.79
+11.866
0.0836
146.0661
9.311
+12.57
0.086

6—7
830
250
60
9.135
-7.582
0.1264
55.85
7.989
-6.631
0.118

7—4
1450
500
187.1684
7.668
-11.119
0.0594
185.8284
7.559
-10.961
0.059

Dh =-3.0475
S h /q =0.3675

Dh =-2.24
S h /q =0.348

Dqк =-4.15

Dqк =-3.218

2
4—7
1450
500
187.1684
7.668
+11.119
0.0594
185.8284
7.559
+10.961
0.059

7—3
1200
300
57.8538
8.533
-10.24
0.1770
57.4138
8.412
-10.094
0.176

4—3
600
300
100
9.483
-5.69
0.0569
97.19
8.958
-5.375
0.055

Dh =-1.6
S h /q =0.2839

Dh =-1.5
S h /q =0.29

Dqк =-2.81

Dqк =-2.57

3
7—3
1200
300
57.8538
8.533
+10.24
0.1770
57.4138
8.412
+10.094
0.176

7—1
850
350
130.3882
7.42
-6.307
0.0484
128.0182
7.152
-6.08
0.047

1—2
690
250
36.4482
11.019
-7.603
0.2086
34.0782
9.719
-6.708
0.197

2—3
600
300
99.3308
9.357
-5.614
0.0565
96.9608
8.915
-5.349
0.055

Dh =-2.32
S h /q =0.4905

Dh =-2.01
S h /q =0.475

Dqк =-2.37

Dqк =-2.11

Друге наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

233.77
6.482
+20.741
0.089

40.6524
4.43
+3.101
0.076

246.87
7.228
-21.685
0.088

Dh =0.719
S h /q =0.1729

Dqк =2.079

40.6524
4.43
-3.101
0.076

149.2841
9.726
+13.13
0.0879

52.632
7.151
-5.935
0.113

185.1804
7.506
-10.884
0.059

Dh =-1.69
S h /q =0.3359

Dqк =-2.52

185.1804
7.506
+10.884
0.059

56.9538
8.286
-9.944
0.175

94.62
8.49
-5.094
0.0538

Dh =-1.38
S h /q =0.2878

Dqк =-2.4

56.9538
8.286
+9.944
0.175

125.9082
6.919
-5.881
0.047

31.9682
8.628
-5.953
0.1862

94.8508
8.532
-5.119
0.054

Dh =-1.75
S h /q =0.4622

Dqк =-1.89

Третє наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

231.691
6.367
+20.374
0.087

36.0534
3.552
+2.486
0.069

248.949
7.351
-22.052
0.087

Dh =0.26
S h /q =0.243

Dqк =0.535

36.0534
3.552
-2.486
0.069

151.804
10.057
+13.577
0.089

50.112
6.527
-5.417
0.108

185.0604
7.497
-10.87
0.058

Dh =-1.3
S h /q =0.324

Dqк =-2

185.0604
7.497
+10.87
0.058

56.4438
8.147
-9.778
0.173

92.22
8.065
-2.419
0.026

Dh =-0.44
S h /q =0.249

Dqк =-0.88

56.4438
8.147
+9.778
0.173

124.1082
6.713
-5.706
0.046

30.0782
7.705
-5.316
0.177

92.9608
8.037
-4.822
0.052

Dh =-1.5
S h /q =0.448

Dqк =-1.67

Четверте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

231.156
6.338
+20.28
0.087

33.5184
3.107
+2.175
0.065

249.484
7.382
-22.147
0.088

Dh =0.103
S h /q =0.24

Dqк =0.21

33.5184
3.107
-2.175
0.065

153.804
10.324
+13.937
0.09

48.112
6.051
-5.022
0.104

183.9404
7.406
-10.739
0.06

Dh =-0.99
S h /q =0.319

Dqк =-1.55

183.9404
7.406
+10.739
0.06

57.2338
8.363
-10.035
0.18

91.34
7.912
-2.072
0.023

Dh =-0.43
S h /q =0.263

Dqк =-0.8

57.2338
8.363
+10.035
0.18

122.4382
6.543
-5.561
0.045

28.4082
6.931
-4.782
0.17

91.2908
7.903
-4.742
0.05

Dh =-1.25
S h /q =0.445

Dqк =-1.5

П’яте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

230.946
6.326
+20.243
0.088

31.7584
2.815
+1.971
0.062

249.694
7.395
-22.184
0.0889

Dh =0.01
S h /q =0.2389

Dqк =0.002

31.7584
2.815
-1.971
0.062

155.354
10.533
+14.22
0.09

46.562
5.694
-4.726
0.1

183.1904
7.346
-10.652
0.058

Dh =-0.78
S h /q =0.31

Dqк =-1.25

183.1904
7.346
+10.652
0.058

57.9338
8.555
-10.266
0.17

90.54
7.774
-1.982
0.022

Dh =-0.532
S h /q =0.25

Dqк =-1.1

57.9338
8.555
+10.266
0.17

120.9382
6.383
-5.426
0.04

26.9082
6.269
-4.326
0.16

89.7908
7.646
-4.587
0.05

Dh =-1
S h /q =0.42

Dqк =-1.2

витрата вода водопровідний мережа

Шосте наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

230.944
6.327
+20.244
0.0876

30.5064
2.616
+1.931
0.0632

249.694
7.396
-22.184
0.0888

Dh =-0.003
S h /q =0.2388

Dqк =-0.00628

30.5064
2.616
-1.831
0.0632

156.604
10.703
+14.45
0.0922

45.312
5.414
-4.494
0.0991

183.0404
7.334
-10.634
0.058

Dh =-0.45
S h /q =0.3056

Dqк =-0.7362

183.0404
7.334
+10.634
0.058

58.0338
8.583
-10.299
0.177

89.44
7.586
-1.638
0.018

Dh =-0.43
S h /q =0.253

Dqк =-0.8498

58.0338
8.583
+10.299
0.177

118.7382
6.153
-5.23
0.044

24.7082
5.357
-3.696
0.14

87.5908
7.276
-4.365
0.049

Dh =-0.74
S h /q =0.41

Dqк =-1

Сьоме наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

230.95
6.327
+20.244
0.0876

29.7824
2.616
+1.731
0.0623

249.698
7.396
-21.184
0.0872

Dh =0.004
S h /q =0.2371

Dqк =0.0016

29.7824
2.616
-1.631
0.0623

157.604
10.703
+14.46
0.0921

44.123
5.414
-4.194
0.0987

184.154
7.534
-10.826
0.0596

Dh =-0.25
S h /q =0.2942

Dqк =-0.354

184.154
7.534
+10.826
0.0596

58.184
8.583
-10.299
0.177

88.45
7.586
-1.456
0.018

Dh =-0.23
S h /q =0.176

Dqк =-0.4238

58.184
8.583
+10.299
0.177

117.7382
6.151
-5.1
0.044

23.6082
5.355
-3.243
0.14

86.4968
7.254
-4.12
0.049

Dh =-0.46
S h /q =0.26082

Dqк =-0.567

Восьме наближення

^q, л/с
1000i, м / км
h = 1000і× l, м
h /q

230.94
6.327
+20.244
0.0876

29.7812
2.616
+1.931
0.0632

249.699
7.396
-22.184
0.0888

Dh =-0.002
S h /q =0.2145

Dqк =-0.0012

29.7812
2.616
-1.631
0.0223

157.958
10.703
+14.46
0.0321

43.145
5.414
-4.194
0.0487

184.254
7.534
-10.826
0.0396

Dh =-0.15
S h /q =0.186

Dqк =-0.124

184.254
7.534
+10.826
0.0295

58.284
8.583
-10.299
0.0177

88.45
7.586
-1.456
0.018

Dh =-0.12
S h /q =0.02808

Dqк =-0.234

58.284
8.583
+10.299
0.0177

117.7382
6.151
-5.1
0.044

23.6082
5.355
-3.243
0.13

86.4968
7.254
-4.12
0.019

Dh =-0.28
S h /q =0.174

Dqк =-0.267

SDh=0.552

8. Вибір матеріалу і діаметрів труб ділянок мережі
Для водопровідної мережі у межах населеного пункту та для водоводів призначаємо чавунні труби.
По визначеним попереднім розрахунковим витратам ділянок мережі при режимі максимального водоспоживання намічаємо економічно вигідні діаметри головних магістральних ліній, користуючись таблицями для гідравлічного розрахунку [2]. Перевіряємо можливість пропуску витрати води по них в режимі пожежогасіння. Назначаємо діаметри перемичок на сортамент меньше діаметра магістралей, що до них примикають.
9. Визначення витрат напору в трубах та ув’язка кілець
Гідравлічний розрахунок водопроводу виконуємо для всіх розрахункових режимів (табл.14-16). Втрати напору на ділянках водопровідної мережі визначаємо за формулою

h = S × q2, м,
де q – витрата води на ділянці, л/с; S – опір ділянки
Ув’язку кілець виконуємо методом Шевелева. За програмою “таблиці Шевелева”.
Гідравлічний розрахунок трубопроводів на відгалуженнях для підключення підприємств виконуємо (табл. 17), використовуючи [2]. Передбачаємо прокладання трубопроводів в одну нитку, вважаючи це допустимим за вимогами надійності водозабезпечення даних виробництв.
Талиця 17
Гідравлічний розрахунок трубопроводів для підключення підприємств

Ділянка
Довжина
Діаметр
Витрата
Швидкість
1000і
h=1000і*l

2
0,25
400
157
1,241
5.396
1,38

5
0,15
250
44.23
0.88
5.177
0,864

6
0,15
200
43.77
1.358
15.717
0,8385

10. Визначення вільних напорів та п’єзометричних відміток у вузлах водопровідної мережі
Вільні напори визначаємо в усіх вузлах магістральної водопровідної мережі і водоводів на всі розрахункові режими роботи водопроводу. Для цього креслимо розрахункові схеми мережі, на яких вказуємо значення, отримані при гідравлічному розрахунку.
Потрібний вільний напір Нтр визначаємо залежно від поверховості будинків
Нтр= 4(n – 1) + 10, м,

де n – кількість поверхів.
Значення фактичних вільних напорів у вузлах водопровідної мережі визначаємо за формулою
Нвіл.і = Пі – Zз.і, м,
де Пі – п’єзометрична відмітка у і-му вузлі водопровідної мережі; Zз.і – відмітка поверхні землі у цій же точці.
Значення Пі в інших вузлах мережі визначаємо при послідовному обході всіх вузлових точок за формулою
Пі+1 = Пі ± hі, м,
в якій величину втрати напору hі між двома точками мережі берємо із знаком «мінус», якщо напрям обходу точок збігається з напрямом руху води на ділянці, а в іншому разі приймають знак «плюс».
Диктуючою точкою для режимів максимального і водоспоживання та пожежогасіння буде вузол 2.
Диктуючою точкою для режиму транзиту буде вузол 6.
Для режиму пожежогасіння вільні напори у всіх вузлах мережі повинні бути не меншими 10 м і не більшими 60 м.
На основі виконаного гідравлічного розрахунку мережі та визначених вільних напорів і п’єзометричних відміток складаємо розрахункові схеми для усіх розрахункових режимів та будуємо профіль по зовнішньому контуру водопровідної мережі.

№ вузла
НС-ІІ
5
6
7
1
2
3
4
НС-ІІ

l, м
3200
1350
830
1000
690
1050
1200
3000

Zземлі, м
122
122.5
125.5
123.5
122.5
120.5
119.5
120.5
122

Пі.max, м
191.937
169.008
171.438
164.766
160.332
154.5
159.639
172.983
191.937

Пі.пож, м
181.993
159.961
149.958
143.905
136.9
130.5
136.438
157.673
181.993

Пі.транз , м
194.213
173.96
159.5
163.694
168.794
172.037
173.993
172.029
194.213

Птр.госп, м

144.5
159.5
157.5
156.5
154.5
153.5
142.5

Птр.пож, м

132.5
135.5
133.5
132.5
130.5
129.5
130.5

Список літератури
1. СниП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. /Госстрой СССР. – М., Стройиздат, 1985. – 136 с.
2. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие. М., Стройиздат, 1984. – 116 с.
3. А.М.Тугай, В.О.Орлов, В.О.Шадура, С.Ю.Мартинов. Міські інженерні мережі та споруди. Підручник. – Київ Укргеліотех, 2010. – 256с.
4. Тугай А.М., Терновцев В.О., Тугай Я.А. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання Навчальний посібник. – КНУБА, 2001. – 256с.
5. Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. Ресурсозберігаючі технології водопостачання. – К Аграрна наука, 2008 – 534 с.
6. Хоружий П.Д., Ткачук О.А. Водопровідні системи і споруди Навч. посібник. – К. Вища шк., 1993. – 230 с. іл.

Прізвище , група
Варіант 18
1. Кількість населення
I район — 42000 осіб
II район — 28000 осіб
2. Кількість поверхів забудови міста
I район — 7
II район — 4
3. Ступінь благоустрою житлової забудови (СНиП 2.04.02-84, табл..1)
I район — з централізованим гарячим водопостачанням
II район — без ванн
4. Зона розташування міста — середня
5. Промислові підприємства

6. Довжина напірних водоводів — 3,0 км та 3,2 км
7. Відмітка поверхні землі біля насосної станції II підйому — 122,0 м
8. Генплан міста (М 1 20000)