Захист інтелектуальноі власності

Захист інтелектуальноі власності

Захист інтелектуальноі власності
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
по дисципліні « Захист інтелектуальної власності »
Вариант – № 9

Слухач ……………………………………………………….Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група ………………………..ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник ……………………………………………………..Веретельник Тимофій Іванович

Результат, дата

Реєстраційний номер, дата

м. Черкаси
2002 р.

З А В Д А Н Н Я

Т Е М А Лицензування і передача технологій

1. Лицензування …………………………………………………………………………………………………………………………- 3

2. Передача технологій ……………………………………………………………………………………………………….- 10

Література ……………………………………………………………………………………………………………………………..- 12

Лицензування і передача технологій .

Ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.[1]
ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.
Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.
Ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності.
Дія ЗУ поширюється на всіх суб’єктів господарювання.
Ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері освіти, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах. Види господарської діяльності, які не включені до цього переліку видів господарської діяльності, ліцензуванню не підлягають.
Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання, захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави,
встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України, встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.
Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування розробляє основні напрями розвитку ліцензування, розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади, узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування, здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз’яснення щодо його застосування, здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування, визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення, затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням, формує експертно-апеляційну раду, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування, веде Єдиний ліцензійний реєстр, організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій, видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності.
Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.
У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб’єктів господарювання — юридичних осіб та (або) до фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності. У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.
Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший строк набрання чинності.
Відповідно до діючого законодавства ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності
1) пошук (розвідка) корисних копалин;
2) виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
3) виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
5) видобування уранових руд;
6) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
7) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
8) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
9) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
10) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
11) виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
13) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
17) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
19) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
20) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
21) централізоване водопостачання та водовідведення;
22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
23) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
24) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;
25) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
26) медична практика;
27) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
28) ветеринарна практика;
29) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
30) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
31) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
32) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
34) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
35) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
36) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
37) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
38) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
39) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
41) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів;
42) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
43) надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
44) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
45) виконання авіаційно-хімічних робіт;
46) пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;
47) надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот);
48) надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів);
49) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
50) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
51) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність
— організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
— діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
55) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
56) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
57) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
58) проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
59) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури;
60) діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
61) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
63) експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування.
Щоб отримати ліцензію суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.
У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані
1) відомості про суб’єкта господарювання — заявника
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікацій-ний код — для юридичної особи;
прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів — для фізичної особи;
2) вид господарської діяльності, (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.
У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.
До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.
Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов’язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.
На території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України.
Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.
У ліцензії зазначаються
найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності;
ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів;
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності;
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;
строк дії ліцензії;
посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
дата видачі ліцензії;
Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступни-ком та засвідчується печаткою цього органу.
За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.
Підставами для видачі дубліката ліцензії є
втрата ліцензії;
пошкодження ліцензії.
Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб’єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб’єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов’язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування веде Єдиний ліцензійний реєстр, який містить відомості ліцензійних реєстрів та ідентифікаційні коди органів ліцензування. Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.
До суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, на який згідно з чинним законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензій.

2. Технологія — інформація (за винятком інформації, надрукованої у пресі) у будь-якому вигляді (включаючи зразки матеріалів та обладнання, а також відомості, що передаються під час навчання фахівців), яка може бути використана для розробки, виробництва або використання товарів, що стосуються ядерної діяльності.[3]
Технологія» — спеціальна інформація, необхідна для «розробки», «виробництва» або «використання» будь-якого виробу. Ця інформація може надаватися у формі «технічних даних» або «технічної допомоги».
Технологія — спеціальна інформація, необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги.
ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ — на торговой основе включает в первую очередь лицензионную торговлю, и, кроме того, традиционную куплю-продажу готовой продукции и комплектных объектов, заключение контрактов о консультативных и управленческих услугах, об использовании иност ранных специалистов.
Передача технологий включает
— передачу прав на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности- предоставление лицензий на все объекты промышленной собственности- предоставление ноу-хау и технического опыта
— внесение имущественных прав на изобретения, объекты авторского права, ноу-хау и другие объекты в уставные фонды совместных предприятий и хозяйственных товариществ
— передачу технологических знаний, необходимых для монтажа, эксплуатации и функционирования предприятия и оборудования, а также выполнение проектов «под ключ»
— сделки о промышленном и техническом сотрудничестве
— предоставление технологических знаний, необходимых для приобретения, монтажа и использования машин, оборудования, промежуточных и сырьевых материалов
В Украине существует центр интеллектуальной собственности и передачи технологий НАН Украины — специализированное учреждение Национальной академии наук Украины, оказывающее правовые и патентные услуги, ведущее научные исследования в области международной и внутренней передачи технологий, охраны интеллектуальной собственности. Центр оказывает следующие виды услуг
Юридические услуги
— комплексное юридическое обслуживание
— представительство интересов в суде, арбитражном суде
— консультации адвокатов
— регистрация предприятий любой организационно-правовой формы
— разработка и экспертиза договоров, контрактов
— информационно-правовое обслуживание
Услуги в области охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий
— договорное обеспечение передачи технологий, подготовка инвестиционных, лицензионных договоров, договоров о техническом содействии, передаче ноу-хау и иных договоров
— правовое обеспечение создания наукоёмких, венчурных, совместных предприятий
— патентные услуги, оформление прав на изобретения и товарные знаки
— защита авторских и смежных прав, проведение государственной регистраци авторских прав
— оценка и экспертиза стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов, бухгалтерский и налоговый учёт нематериальных активов
— разработка договоров с авторами и ведущим персоналом компаний
— ведение дел по защите от недобросовестной конкуренции
— консультации по вопросам охраны конфиденциальной информации
— лицензионные договора на использование изобретений, товарных знаков- лицензионные договора на использование программного обеспечения
— договора на передачу ноу-хау
— договора о техническом содействии
— договора о создании совместных предприятий, хозяйственных товариществ- инвестиционные договора
— договора о передаче прав на объекты авторского права
— договора о промышленной и научно-технической кооперации
— лизинговые и другие договора

В останній час великого приоритету для економіки України набуває ліцензійна торгівля вітчизняними технологіями. Наряду з експортом промислової продукції, торгівля технологіями має великій потенціал як для посилення конкуренції на міжнародному ринку, так і підтримку вітчизняної науки та наукових кадрів. Тому Президент України та Кабінет Міністрів в останній час зосереджують приоритет на зростання торгівлі технологіями.

Література

1. ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» N 1775-III від 1 червня 2000 року м. Київ ( 1775-14 );

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» від 8 листопада 2000 р. N 1658 м.Київ;

3.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї» від 12 березня 1996 р. N 302 Київ;

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» від 8 грудня 1997 року N 1358 м.Київ (1358-97-п );

5. Л.Д. Кучма «Економічні і соціальні пріоритети на межі тисячоліть» — К. Україна – 1999 – 97 с.

«