Подвійний запис та характеристика рахунку 6

Подвійний запис та характеристика рахунку 6

Подвійний запис та характеристика рахунку 6
1.1 Подвійний запис історія виникнення та значення.
1.2 Характеристика 6 класу рахунків бухгалтерського обліку.
1.1 Подвійний запис історія виникнення та значення.

Ще в ХVст., яке можна назвати століттям революційних перебудов у бухгалтерському обліку, францисканський монах Лука Пачолі описав метод, згідно якого
кожний рахунок поділяється на дві частини;
ліва сторона рахунку носить умовну назву дебет (лат. debet –він винен), права –кредит (лат. credit –він вірить);
кожна господарська операція записується двічі по дебету одного рахунку та кредиту іншого (подвійний запис). Сума по дебету дорівнює сумі по кредиту, тобто сума балансується, звідси і баланс визначається як рівновага (фр. balance –терези);
якщо рівноваги дебетової та кредитової сум немає, господарська операція відображена неправильно, необхідно шукати помилку;
виходячи з основного бухгалтерського рівняння всі рахунки поділяються на активні (лат. aktivus –діяльний) та пасивні (лат. passivus –бездіяльний).
Як відомо, всі господарські операції відображаються на рахунках шляхом подвійного запису [1].
Подвійний запис –це спосіб відображення операції в дебеті одного та кредиті іншого взаємопов’язаних рахунків в однаковій сумі.
Застосування подвійного запису має об’єктивний характер та пов’язане з подвійним характером відображення господарських операцій. Необхідність подвійного запису виражається в чотирьох типах балансових змін ( табл..1)
Таблиця 1 Типи подвійного відображення змін складу майна (засобів) господарства за функціональним призначенням і джерелами утворення під впливом господарських операцій.

Тип змін стану майна (засобів) господарства
Характер змін стану майна (засобів) господарства під впливом господарських операцій

за функціональним призначенням АКТИВ
за джерелом утворення ПАСИВ

Переміщення засобів всередині господарства
+ збільшення — зменшення
змін немає

Заміна одного джерела іншим
змін немає
+ збільшення — зменшення

Залучення в господарський обіг нових засобів
+ збільшення
+ збільшення

Вибуття з господарського обігу засобів
— зменшення
— зменшення

В процесі здійснення господарських операцій подвійний запис відображає зміни в складі господарських засобів або їх джерел, або одночасно в складі засобів та їх джерел шляхом відображення по дебету одних та кредиту інших взаємопов’язаних рахунків на однакову суму.
Система подвійного запису [1] – це система ведення записів, в якій відображаються подвійний ефект кожної господарської операції підприємства .
Бухгалтерський облік є економіко-правовою системою суспільних відносин у межах господарюючого суб’єкта. Інтерпретацію теорії двоїстості, відображення фактів дійсності зображено у табл..2.
Таблиця 2. Балансова інтерпретація теорії двоїстості

Актив
Пасив

ЩО? Індивідуалізовано за ознаками назва; тип; ґатунок; розмір. Одиниця виміру кількість; якість; вартість (історична собівартість).
ЧИЄ? Персоніфіковано за ознаками права власності. Правовідносини відповідно до Закону про власність. 1. Фізична особа (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса тощо) 2. Юридична особа (назва, адреса та інші ознаки за Законом)

РАЗОМ = РАЗОМ

Значення подвійного запису.
Використання подвійного запису має важливе контрольне значення, оскільки потребує обов’язкової збалансованості (рівності) підсумків записів на рахунках. Подвійний характер у частині активу і пасиву випливає із балансового рівняння. Збалансованість досягається по закінчення кожного звітного періоду, коли підраховуються суми оборотів по дебету і кредиту всіх рахунків незалежно від їх виду. Вони повинні рівнятися між собою, нерівність свідчить про помилку, допущену в записах або підрахунках. Взаємозв’язок між рахунками, що відображають дану операцію, називаються кореспонденцією рахунків [1].
Подвійних запис сприяє контролю за рухом господарських записів та джерел їх утворення, показує, звідки вони надійшли та на які цілі були направлені. Він дозволяє перевірити економічний зміст господарських операцій та правомірність їх здійснення, розпочинаючи від окремої операції та закінчуючи відображенням в балансі. Подвійний запис забезпечує виявлення помилок в облікових записах. Кожна сума відображається по дебету та кредиту різних рахунків, тому оборот по дебету всіх рахунків повинен дорівнювати обороту по кредиту всіх рахунків. Порушення цієї рівності свідчить про допущення помилок в записах, які повинні бути виявлені та виправлені.
Правила подвійного запису для зобов’язань та капіталу однакові, але вони зовсім протилежні аналогічним правилам для активів. Це відбувається тому, що активи знаходяться в іншій частині рівняння і тому підпорядковуються протилежним правилам.

1.2 Характеристика 6 класу рахунків бухгалтерського обліку

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2].
На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов’язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунки за .страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.
На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.
Рахунок 60 Короткострокові позики»
На рахунку 60 «Короткострокові позики» ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.
За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик).
Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки
601 «Короткові кредити банків у національній валюті»
602 «Короткострокові кредити банків у іноземній валюті»
603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті”
604 «Прострочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»
605 «Прострочені позики в національній валюті»
606 «Прострочені позики в іноземній валюті»
Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.
Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»
Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» призначено для узагальнення інформації про стан рахунків за поточними зобов’язаннями, переведення зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу
Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» має такі субрахунки
611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті»
612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями її іноземній валюті»
За кредитом рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» відображається та частина довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом — погашення поточної заборгованості, її списання тощо.
На субрахунку 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті» ведеться облік частини довгострокових зобов’язань, заборгованість за якими виражена в національній валюті.
На субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті» ведеться облік частини довгострокових зобов’язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.
Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованої.
Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані»
На рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» ведеться облік за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.
Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані» має такі субрахунки
621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»
622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті»
За кредитом рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом — погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.
Рахунок 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
На рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками” ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
За кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками” відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом — її погашення, списання тощо.
Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» має такі субрахунки
631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»
На субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.
На субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.
Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами»
Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.
Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.
За кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом — належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» має такі субрахунки
641 «Розрахунки за податками»
642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»
643”Податкові зобов’язання»
644 „Податковий кредит”
На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).
На субрахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» ведеться облік розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), якісправляються відповідно до чинного законодавства та облік яких неведеться на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням».
На субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» ведеться облік сумиподатку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержанихавансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, іншіматеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, щопідлягають відвантаженню (виконанню).
На субрахунку 644 «Податковий кредит» ведеться облік суми податкуна додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшитиподаткове зобов’язання.
Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться з;іїх видами.
Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням»
На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за зборами на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням.
За кредитом рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом — погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
Порядок справляння та використання зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.
Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» має такі субрахунки
651 «За пенсійним забезпеченням»
652 «За соціальним страхуванням»
653 «За страхуванням на випадок безробіття»
654 «За індивідуальним страхуванням»
655 «За страхуванням майна»
На субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове державне пенсійне страхування.
На субрахунку 652 «За соціальним страхуванням» ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов’язкове соціальне страхування.
На субрахунку 653 «За страхуванням на випадок безробіття» ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом України за збором на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
На субрахунку 654 «За індивідуальним страхуванням» ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов’язковому страхуванню, що встановлюється законодавством.
На субрахунку 655 «За страхуванням майна» ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.
Аналітичний облік ведеться за кожним видом за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.
Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці»
На рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, — з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами)
Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» має такі субрахунки
661 «Розрахунки за заробітною платою»
662 «Розрахунки з депонентами»
За кредитом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом — виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.
Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами».
Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожнимпрацівником, видами виплат та утримань.
Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками»
Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку (дивіденди тощо).
За кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками» відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом — її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.
Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» має такі субрахунки
671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»
672 «Розрахунки за іншими виплатами»
На субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел.
На субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.
Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.
Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями»
На рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63 — 67.
Рахунок 68 «Розрахунки за різними операціями» має такі субрахунки
681 «Розрахунки за авансами одержаними»
682 «Внутрішні розрахунки»
683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»
684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
На субрахунку 681 » Розрахунки за авансами одержаними » ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.
На субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами.
На субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загально управлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків.
На субрахунку 684 » Розрахунки за нарахованими відсотками » ведеться облік нарахованих відсотків за
використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);
іншими операціями.
На субрахунку 685 » Розрахунки з іншими кредиторами » ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68
«Розрахунки за іншими операціями», а саме з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями.
Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.
Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.
До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо.
За кредитом рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом – їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.
Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду [2, 4].
Список використаної літератури та джерел

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності.Навч.посібник. 3-тє вид., доп.і перероб. К. А,С,К,, 1998. 784с.
Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні.Нормативи.Коментарі. 6-те вид., із змінами та доповн. К. — Фірма „1С Україна”, 2001, 421с.
Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.Київ, 16липня 1999року, № 996-ХІV.
„Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”, наказ Мінфін України № 87 від 31.03.1999р.
„План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.
„Інструкція про застосування „Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.
Форма бухгалтерського обліку №1 „Баланс”.

«