Возможности текстового редактора MS Word’97 при решении задач по стереометрии

ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ КПІ»

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ
НА ТЕМУ
«Можливості текстового редактора MS Word 97
на прикладі розв’язку задачі із стереометріі»

Ліцеїст 4-го курсу
групи ФМ — 43
Демиденко Г.В.

Умова задачі в основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з кутом b при основі і радіусом вписаного кола r. Діагональ бічної грані, що містить основу цого трикутника, утворює кут a з площиною основи призми. Знайдіть об’єм призми.

Розв’язок нехай у прямій призмі ABCA1B1C1 DABC — основа, AB = АС, РАВС = РАСВ = b, О — точка перетину бісектрис ВМ і АК в DАВС, ОК — радіус вписаного в нього кола, АК^ВС, ВК = КС,
ОК = r. В1В^(АВС), ВС — проекція похилої В1C до площини АВС, РВ1СВ = a.

З трикутників ОКВ, АКВ, ВВ1C (РВВ1C=90°) знаходимо
Отже

Відповідь

Висновки В цій лабораторній роботі були на практиці вивчені можливості текстового редактора MS Word 97.
В роботі використовувались такі прикладні пакети текстового редактора, як його графічний редактор та редактор формул MS Equation 3.0 .
«