Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан

ЗМІСТ
1. Захист авторського права та суміжних прав………………………………………………2
1.1. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав…………………………………………………………………………………………………..3
1.2. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав……………………………………………………………………………………………………………4
2. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав……………………………………………………………………………………………………………7

1. ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Захист майнових і особистих немайнових прав авторів, виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення здій­снюється нормами різних галузей права — кримінального, адміністративного, цивільного тощо. Але найчастіше застосо­вуються цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав. Порушення прав автора можуть бути пов’язані з порушенням його майнових інтересів або тільки особистих прав. Випуск у світ твору без зазначення імені автора, зі змінами, самовільно здійсненими видавництвом, постановка драматичного твору зі змінами без схвалення автора, перекру­чення твору — все це порушення особистих прав без мате­ріальної шкоди. У таких випадках автор вправі вимагати за­доволення його порушених інтересів.
Порушення майнових прав зумовлює обов’язок порушника відшкодувати автору завдані збитки.
Захист інтересів автора та його правонаступника в Україні і за кордоном здійснює Державне агентство України з ав­торських і суміжних прав (ДААСП). Вона наділена широкими повноваженнями і здійснює представництво та захист інте­ресів усіх авторів (літераторів, художників, композиторів, журналістів, кінематографістів тощо), у тому числі й іно­земних. На прохання авторів ДААСП України захищає їхні інтереси у взаємовідносинах із видавництвами, збирає від усіх видовищних підприємств винагороду за публічне виконання творів на території України і за кордоном та виплачує її авто­рам чи їх правонаступникам. ДААСП України одержує і виплачує українським та іноземним авторам, їхнім правонас­тупникам потиражну винагороду за кінофільми, телефільми, використання творів образотворчого мистецтва тощо. Пред­ставники ДААСП України виступають у суді від імені авторів та їхніх правонаступників у позовах, що випливають з ав­торського права.
Закон докладно визначає, що є порушенням авторського права і суміжних прав. Зокрема, порушенням авторського права і суміжних прав є
— будь-яке відтворення, розповсюдження та інше викорис­тання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право чи суміжні права, примірників творів, фоно­грам, програм мовлення;
— ввезення на територію України примірників творів і фонограм, які в Україні охороняються, із країн, де ці твори і фонограми не охороняються,
Примірники творів і фонограм, виготовлених і розпов­сюджених із порушенням авторського права і суміжних прав, є контрафактними, тобто незаконно виготовленими.
1.1. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав
Якщо є достатні підстави вважати, що конкретна особа припустилась порушен­ня авторського права чи суміжних прав, то суд чи суддя одно­особово має право винести ухвалу про заборону порушнику вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продаж, здача в найом, імпорт тощо) та інші способи використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою випуску в цивільний оборот примірників творів, фонограм, щодо яких є підстави вважати, що вони контрафактні.
На зазначені твори або фонограми судом може бути накла­дений арешт, і всі примірники творів або фонограм можуть бути вилучені із володіння порушників. Арешт і вилучення можуть бути застосовані до матеріалів та обладнання, призначених для виготовлення контрафактних творів або фонограм. Для забезпечення закладеного або можливого в майбут­ньому позову відповідні органи мають вчинити розшук і на­кладення арешту на
· примірники творів і фонограм, щодо яких припускається, що вони є контрафактними;
· матеріали і обладнання, призначені для їх виготовлення і відтворення;
· документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до чинного законодавства передбачена відповідальність.
1.2. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав

Особи, які мають авторське право чи суміжні права, можуть вимагати
1. відновлення положення, що існувало до порушення прав, і припинення дій, що порушують авторське право чи суміжні права або створюють загрозу його порушення;
2. визнання авторського права чи суміжних прав;
3. відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду;
4. стягнення доходу, одержаного порушником внаслідок порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків;
5. виплати компенсації в сумі від 5 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених законодавством України, що визначається судом замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
6. вжиття інших, передбачених законодавчими актами, заходів, пов’язаних із захистом авторського і суміжних прав.
Зазначені в пунктах 3-5 заходи вживаються за вибором особи, що має авторське право чи суміжні права.
У разі відмови порушника виконати рішення суду про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, на нього може бути накладений штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача.
Суд, визначаючи розмір заподіяних позивачу збитків, зобо­в’язаний врахувати характер порушення, майнову і моральну шкоду, а також можливий доход, який могла б одержати особа, що має авторське право чи суміжні права, при правомірному використанні твору чи об’єкта суміжних прав.
До обсягу збитків повинні включатися витрати на ведення судового процесу, в тому числі виплата гонорару адвокатові. Розмір компенсації визначається судом з урахуванням харак­теру і суспільного значення порушення.
Контрафактні примірники твору або фонограми, матеріали і обладнання, що використовувались для їх відтворення, судом можуть бути конфісковані. Проте контрафактні примірники творів чи фонограм можуть бути передані позивачеві на його прохання. Не затребувані позивачем контрафактні примірни­ки твору чи фонограми, а також матеріали і обладнання, що використовувалось для їх відтворення, за рішенням суду підлягає знищенню.
Однак конфіскації не підлягають контрафактні примірники творів чи фонограм, добросовісно придбані третіми особами.
Своєрідною формою захисту авторського права і суміжних прав є управління майновими правами суб’єктів авторсь­кого права і суміжних прав на колективній основі. У Законі проголошено, що з метою забезпечення майнових прав авторів та їх правонаступників, суб’єктів суміжних прав створюються спеціальні організації з правами юридичної особи. Такі орга­нізації діють на основі законодавства про об’єднання громадян у межах повноважень, що добровільно передаються їм суб’єк­тами авторського права і суміжних прав. Зазначені організації можуть створюватись окремо для управління різними пра­вами в інтересах різних суб’єктів авторського права чи суміжних прав. Може бути створена одна організація для управ­ління одночасно авторськими і суміжними правами.
За письмовими договорами суб’єкти авторського права і суміжних прав добровільно передають повноваження на управління майновими правами на колективній основі зазна­ченим організаціям. На основі повноважень, переданих суб’єк­тами авторського права і суміжних прав, організація видає ліцензії користувачам на відповідні способи використання творів та об’єктів суміжних прав. Такі ліцензії надаються за­значеними організаціями від імені суб’єктів авторського права і суміжних прав як тих, що передали свої права, так і тих, які не передали свої повноваження організації, що управляє май­новими правами на колективній основі. Зазначені організації мають право вимагати від користувачів творів і об’єктів суміжних прав надання їм документів, що містять точні дані про використання творів і об’єктів суміжних прав, необхідні для збору і розподілу винагороди. У свою чергу користувачі творів і об’єктів суміжних прав зобов’язані надавати суб’єктам авторських і суміжних прав, їх представникам або організа­ціям, які управляють майновими правами на колективній основі, точний перелік і програми публічного використання творів, виконання, фонограм, програм мовлення і забезпечу­вати їх завіреним звітом про одержані прибутки.
Організації, що управляють майновими правами на колек­тивній основі, мають право резервувати на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що надійшла їм від користу­вачів. Ці суми можуть бути використані для чергових виплат або спрямовані на інші цілі, передбачені їхніми статутами, в інтересах суб’єктів авторського права і суміжних прав після спливу трьох років з дня надходження їх на рахунок організації.

2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Україна прагне подолати традиційну недооцінку в економічному, соціальному, суспільному житті країни значення об’єктів авторсь­кого права і суміжних прав, забезпечити належний, безумовно на­дійний та ефективний рівень їх охорони.
Охорона авторських і суміжних прав в Україні нині є реальним чинником становлення цивілізованого ринку інтелектуальної влас­ності. Політика у сфері авторського права і суміжних прав стала скла­довою частиною державної політики і знайшла безпосереднє відобра­ження у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України.
Органом, що забезпечує реалізацію політики в галузі авторського права і суміжних прав, є Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДААСП України), головні завдання якого
забезпечення беззастережно правомірного використання творів науки, літератури, мистецтва;
поліпшення матеріального становища художньої інтелігенції шляхом підписання ліцензійних угод з користувачами, збільшення обсягів нарахувань і забезпечення своєчасної виплати авторської винагороди;
розробка нормативних актів щодо забезпечення повноцінного функціонування в Україні системи охорони прав вітчизняних і зарубіжних авторів;
дальший розвиток духовних обмінів шляхом експорту та імпорту прав на товари науки, літератури і мистецтва;
виконання міжнародних зобов’язань у сфері охорони об’єктів авторського права і суміжних прав, забезпечення приєднання України до ГАТТ/СОТ, входження її у європейські та світової структури.
Законодавство України про авторське право і суміжні права на­буває певної правової завершеності, що знайшло відображення у Конституції України, де визначено право кожного володіти, корис­туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї ін­телектуальної творчої діяльності (стаття 41).
Основу нормативно-правової бази у сфері авторського права і су­міжних прав становить Закон України «Про авторське право і суміжні права». Він розроблений за кваліфікованої консультативної підтрим­ки зарубіжних експертів, зокрема експертів ЄС. Закон акумулює в собі прогресивний досвід, накопичений розвиненими країнами в про­цесі багаторічного розвитку.
Розвиток системи охорони авторського права і суміжних прав значною мірою залежить від роботи Державного агентства України з авторських і суміжних прав (ДААСП України), яке використовує всі можливі важелі і повноваження, надані чинним законодавством. За ініціативою і участю ДААСПу підготовлені і діють постанови Ка­бінету Міністрів України
«Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва», «Про державну реєстрацію прав ав­тора на твори науки, літератури і мистецтва», «Про затвердження правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм», «Про порядок погодження з Державним агентством з авторських і суміжних прав документів, пов’язаних з імпортом, екс­портом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами і примірни­ками фонограм».
Проводиться послідовна робота з удосконалення існуючої норма­тивно-правової бази у сфері авторського права і суміжних прав, метою якої є забезпечення правомірного використання творів, комп’ютерних програм, фонограм. На розгляді у Верховній Раді України знаходить­ся проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про авторське право і суміжні права». Підготовлені проекти законів України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопору­шення», «Про приєднання України до Конвенції про охорону інтере­сів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм», «Про приєднання України до Римської конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. – К. КНТ, 2005, — 520 с.
2. Підіпригора О. А., Підіпригора О. В. Право інтелектуальної власності України Навч. посібник для студентів юридичних вузів. – К. Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.