Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Реферат

Особливості та порядок оформлення результатів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог
чинного валютного законодавства

Запоріжжя 2005

Вступ
Вся контрольно-ревізійна діяльність податкової служби України здійснюється у відповідних правових формах, що викликає потребу в дослідженні саме правових питань діяльності податкових органів України.
Серед важливих завдань, які стоять перед працівниками державних податкових служб, не в останню чергу є правильне оформлення результатів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства.
Від цього значною мірою належить дотримання завдань, які держава та суспільство ставлять перед податковими службами.
Так, проведений аналіз скасованих ДПА у Харківській області рішень, прийнятих податковими інспекціями за І півріччя 2005 року, свідчить про те, що причинами скасування більш, ніж десятої їх частини є неякісне проведення перевірок і оформлення матеріалів за ними[1].
Актуальність теми реферату зумовлюється суттєвим зростанням ролі податкової служби в сучасному розвитку економіки України і, у зв’язку з цим, посиленням необхідності удосконалення її правового регулювання.
Мета роботи полягає у системному аналізі сучасного стану особливостей та порядку оформлення результатів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства.
Методи дослідження випливають з вимог комплексного та об’єктивного аналізу оформлення результатів документальних перевірок діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства з боку суб’єктів підприємницької діяльності.
Дослідження проведено на основі формально-логічного, системно-функціонального, порівняльно-правового та інших загальних та спеціальних наукових методів.
Нормативно-правову база роботи становлять законодавчі, інші нормативно-правові акти, ухвалені відповідними органами державної влади, накази та роз’яснення Державної податкової адміністрації України.

Особливості та порядок оформлення результатів перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства
Органи державної податкової служби від імені держави здійснюють планові та позапланові документальні перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Зміст та правила складання акта документальної перевірки чітко обумовлено відповідними нормативними актами Державної податкової адміністрації України. Це накази ДПА „Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства” (від 10.08.2005 № 327); „Про затвердження змін та доповнень до Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб” (від 1 квітня 2004 р. № 187); „Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами” (від 11 червня 2004 р. №326); „Про затвердження форм актів перевірок” (від 31 січня 2003 р. № 50); „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення” (№ 165 від 30.05.97); „Про затвердження Змін до форми розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку складання розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 10.02.2003 № 68” (від 15.12.2003 № 599).
За результатами проведеної документальної перевірки складається акт документальної перевірки.
Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень, зокрема, норм валютного законодавства (а також невиконання платником податків законних вимог посадової особи податкових органів, яка проводила перевірку).
За результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, які мають відношення до фактів виявлених порушень валютного законодавства.
Факти виявлених порушень податкового та валютного законодавства викладаються в акті документальної перевірки чітко, об’єктивно та в повній мірі, з посиланнями на первинні або інші документи, які зафіксовані за обліком та підтверджують наявність зазначених фактів.
Акт документальної перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.
У разі відсутності первинних документів, що підтверджують факт порушення, до акта перевірки додається пояснення платника податків, що перевіряється.
Титульний аркуш акта документальної перевірки друкується на номерному бланку органу державної податкової служби для складання актів документальних перевірок. Перший примірник акта в оригіналі залишається в органах державної податкової служби, інший — залишається суб’єкту підприємницької діяльності.
У разі необхідності використання у змісті акта скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які будуть використовуватись далі в тексті.
В акті документальної перевірки, розрахунках та інших матеріалах не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та інших даних. Крім того, усі вартісні показники відображаються в національній валюті України, а показники, що виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті документальної перевірки з вказівкою їх еквівалента в національній валюті України за курсом валют, що встановлений Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції.
Законодавцем встановлено, що інформація, що міститься в акті документальної перевірки, не підлягає розголошенню органом державної податкової служби і її співробітниками, а також передачі в інші органи, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Додамо, що у разі, якщо платник податків відмовляється від проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з отриманням інших об’єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування, складається акт відмови від допуску до перевірки.
Акт відмови від допуску до перевірки (та акт відмови від підпису) підписується не менш як трьома особами.
Акт документальної перевірки повинен складатися з чотирьох частин вступної, загальних положень, описової частини та висновку.
Вступна частина акта документальної перевірки повинна містити такі дані
— місцезнаходження суб’єкта господарювання (місце розташування об’єкта власності, щодо якого проводиться перевірка).
— повне і скорочене найменування суб’єкта господарювання відповідно до установчих документів.
— підстави для проведення перевірки відповідно до Закону України „Про державну податкову службу в Україні” та інших законодавчих актів.
— дата та номер направлення на виїзну планову чи позапланову перевірку, назва органу державної податкової служби, який його виписав. Дати та номери наказів керівника органу державної податкової служби на проведення позапланової перевірки, продовження термінів проведення перевірок. Якщо виїзна позапланова перевірка у відповідних випадках здійснюється на підставі рішення суду, зазначається назва суду, який прийняв відповідне рішення щодо здійснення виїзної позапланової перевірки, його номер та дата, термін проведення перевірки.
— посади, назва структурного підрозділу, назва органу державної податкової служби, звання, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводять перевірку.
— тип перевірки (невиїзна документальна, виїзна планова чи позапланова перевірка).
— період, за який проводиться перевірка діяльності суб’єкта господарювання.
— інформація про направлення суб’єкту господарювання повідомлення про проведення планової виїзної перевірки.
— інформація про наявність журналу реєстрації перевірок суб’єкта господарювання та вчинення в ньому запису про проведення перевірки.
Загальні положення акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок повинні містити такі дані
— термін проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки).
— інформація про посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання за період, що перевіряється, із зазначенням наказів про призначення та звільнення із займаної посади.
— дані про реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта господарювання в органах виконавчої влади (назва документа, назва органу, дата і реєстраційний номер), дата взяття на облік органом державної податкової служби (назва документа, назва органу державної податкової служби та дата взяття на облік), реєстраційні дані платника ПДВ (назва документа, дата, номер, індивідуальний податковий номер).
— дані про розмір статутного фонду, засновників, розмір їх внесків до статутного фонду, форма внесення (у разі необхідності), а також коди за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційні номери (для фізичних осіб).
— інформація про те, чи є суб’єкт господарювання засновником (учасником), акціонером іншого суб’єкта господарської діяльності.
— код форми власності, підпорядкованість для державних підприємств.
— перелік структурних підрозділів, у тому числі філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, створених у встановленому порядку (у разі їх наявності).
— інформація про види діяльності, які здійснював суб’єкт господарювання за період, що перевірявся, та види діяльності, що підлягають ліцензуванню (номер і дата видачі ліцензії, назва органу, що видав ліцензію, терміни початку і закінчення дії ліцензії).
— дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням інформації щодо надання повідомлення про їх відкриття (закриття); наявність ліцензій НБУ у разі відкриття рахунку за межами України.
— інформація про попередню планову виїзну перевірку із зазначенням назви органу державної податкової служби, дати та номера акта перевірки, періоду перевірки (установлені порушення та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків).
— інформація про документи, які використані при даній перевірці, згруповані за типами (вказати період охоплення їх перевіркою та метод — суцільний, вибірковий).
— перелік комп’ютерних автоматизованих інформаційних систем, інформація яких використана під час перевірки (за необхідності).
— дані про наявність пільг, наданих відповідно до чинного законодавства (код пільги, на яку суму і на який податок отримано пільги з розбивкою за роками в межах звітних періодів, що перевіряються).
— інформація про перевірки інших суб’єктів господарювання з питань правових відносин з платником податків та підтвердження задекларованих ним показників, проведені за період, що перевіряється.
У разі, якщо при перевірці виявлено взаємовідносини із суб’єктами господарювання або фізичними особами — підприємцями, які припинили діяльність на підставі рішення суду, або договори, первинні документи яких визнано судом недійсними, то вчиняється відповідний запис.
Якщо суб’єкт господарювання протягом своєї діяльності мав від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток (збитки) або незначні прибутки, заявляв до відшкодування з бюджету значні суми податку на додану вартість або при значних обсягах податкового зобов’язання та податкового кредиту відображав незначні суми податку на додану вартість до сплати, в обов’язковому порядку зазначаються обґрунтовані їх причини.
У разі встановлення в ході перевірок декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, в акті перевірки робиться відповідний запис, із зазначенням кількості податкових періодів та суми.
Відображення інформації про проведені суб’єктом господарюванням інвентаризації його основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.
Описова частина акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок складається таким чином.
Результати невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок групуються за окремими видами податків і зборів (обов’язкових платежів) та у розрізі податкових періодів.
За кожним відображеним в акті фактом порушення податкового законодавства необхідно
— висвітлити показники, які відображаються суб’єктом господарювання у податковій та іншій звітності, та фактичні показники, виявлені у ході перевірки на підставі первинних документів податкового та бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання у розрізі періодів у грошових одиницях, передбачених звітністю;
— у разі виявлення розбіжностей чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті нормативно-правових актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, в якому дане порушення здійснено, при цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб суб’єкта господарювання щодо встановлених порушень;
— зазначити первинний документ, на підставі якого вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку (навести кореспонденцію рахунків операцій), та інші докази, що достовірно підтверджують наявність факту порушення;
— у разі відсутності первинних документів або ненадання для перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт порушення, зазначити перелік цих документів. При цьому до акта перевірки додаються пояснення посадових осіб або інших працівників суб’єкта господарювання (у межах їх компетенції), що перевіряється, щодо відсутності первинних та інших документів;
— у разі відмови посадових осіб суб’єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, факти відмови відобразити в акті.
Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень податкового, валютного та іншого законодавства із зазначенням звітного періоду, до якого вони відносяться (назву, дату і номер документа, відповідно до якого здійснено операцію, суть операції, а також посилання на нормативно-правові акти, їх пункти і статті, положення яких порушені). Зазначені додатки повинні бути підписані перевіряючими, а також посадовими особами суб’єкта господарювання.
Не допускається відображення в акті перевірки необґрунтованих даних, а також суб’єктивних припущень перевіряючими, які не мають підтверджених доказів, та різного роду висновків щодо дій посадових осіб суб’єкта господарювання.
У випадках відсутності податкового обліку або порушення порядку його ведення даний факт фіксується в описовій частині акта.
У разі, якщо невиїзною документальною, виїзною плановою чи позаплановою перевірками не встановлено порушень валютного законодавства, в описовій частині акта відображаються задекларовані показники та робиться відповідний запис щодо не встановлення порушень. При цьому, до акта перевірки додаються аналітичні таблиці, які підтверджують задекларовані показники.
Результати невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства оформляються аналогічно оформленню результатів перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства.
В описовій частині акту перевірки у розділі акту „Перевірка дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій” потрібно детально описувати стан виконання зовнішньоекономічних контрактів лише у випадку, встановлення факту порушення валютного законодавства, по наступних питаннях порушення законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними, бартерними операціями та операціями по переробці давальницької сировини; порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів від 19.02.93 №15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”; порушення порядку декларування валютних цінностей та майна, які знаходяться за межами України.
Разом з цим, у акті відображається наявність індивідуальних ліцензій (дозволів) НБУ, загальні обсяги здійсненних зовнішньоекономічних операцій та суми дебіторської заборгованості.
У разі проведення зовнішньоекономічних операцій суб’єктом підприємницької діяльності без порушень вимог валютного законодавства стан виконання по всіх контрактах за експортно-імпортними операціями, операціями з давальницькою сировиною, бартерними відображається в наведених додатках до акту, зокрема додаток „Дані про виконання експортних контрактів”; додаток „Дані про виконання імпортних контрактів”; додаток „Дані про виконання бартерних контрактів”; додаток „Дані про виконання контрактів при переробці давальницької сировини на території України”; додаток „Дані про виконання контрактів при переробці давальницької сировини за межами України.
Крім того, ДПА України вважає за доцільне у пункті 3.1 розділу 3 Акту про результати документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства, форма якого затверджена Наказом ДПА України від 15.10.2004 № 599, окремо навести кількість експортних, імпортних контрактів, які було перевірено, а стан їх виконання відобразити в додатках до акту.
Аналогічно дані наводяться по бартерним (товарообмінним) контрактам та договорам по переробці давальницької сировини у зовнішньоекономічних відносинах.
У висновку відображається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень валютного законодавства з посиланням на підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів.
Виявлені порушення валютного законодавства відображаються у розрізі зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
В акті не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення.
У разі вилучення у ході перевірки копій документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із відображенням підстав для вилучення.
Відображається кількість складених примірників акта перевірки та відмітка про вручення одного примірника посадовим особам суб’єкта господарювання.
До акта документальної перевірки мають додаватися наступні інформативні додатки план перевірки суб’єкта підприємницької діяльності, затверджений керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби та підписаний начальником відділу (управління) працівника, що очолює перевірку; розрахунки донарахованих сум податків, зборів, інших обов’язкових платежів, а також розрахунки зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування, зменшення податкового кредиту за податком на додану вартість у розрізі податкових періодів; розрахунки пені за порушення вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності; пояснення платника податків, а також, за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб’єкта підприємницької діяльності щодо виявлених порушень, надані в ході перевірки; інші матеріали, що підтверджують наявність фактів податкових та валютних порушень; матеріали (описи, відомості, протоколи, інвентаризаційний опис, акти хронометражів) про результати проведених в ході перевірки обстежень; постанова органу державної податкової служби про проведення вилучення документів, протокол вилучення і опис документів, які вилучені, якщо вилучення мало місце; відомості щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності; інші матеріали, що мають значення для прийняття повідомлення-рішення за результатами перевірки та подальших заходів щодо забезпечення повернення валютної виручки. У разі необхідності надаються копії форм звітності за період, що перевіряється.
Всі додатки, які містять інформацію про діяльність платника податків, підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, які здійснили перевірку, та суб’єктом підприємницької діяльності, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи.
Акт документальної перевірки складається у двох примірниках та підписується посадовими особами органу державної податкової служби та інших контролюючих органів, які здійснювали перевірку, платником податків, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб’єкта підприємницької діяльності.
Після підписання акта перевірки посадовими особами один його примірник (з додатками) передається суб’єкту підприємницької діяльності, про що на останній сторінці всіх примірників акта робиться відповідна відмітка платника податків про його одержання з зазначенням прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.
При відмові суб’єкта підприємницької діяльності від підпису, що підтверджує вручення йому акта перевірки, робиться відповідний запис в акті та один примірник акта перевірки направляється платнику податків з поштовим повідомленням про одержання. До другого примірника акта, що зберігається в органі державної податкової служби, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта адресату.
Другий примірник акта після реєстрації та прийняття за ним відповідного рішення передається до структурного підрозділу, у якому зберігається справа платника.
У разі відмови суб’єкта підприємницької діяльності від підписання акта перевірки службовими особами органу державної податкової служби складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови. Акт підписується не менш як трьома посадовими особами. При цьому, в акті необхідно зазначити про факт ознайомлення платника податків та, за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб’єкта підприємницької діяльності зі змістом акта перевірки, обов’язками, правами і відповідальністю суб’єкта підприємницької діяльності та порядком оскарження дій службових осіб органів державної податкової служби.
Акт документальної перевірки в день його підписання (складання акта відмови від підпису) реєструється структурним підрозділом, який провів перевірку (очолював перевірку), у спеціальному журналі.
Акт відмови від підписання акта перевірки після його складання реєструється в органі державної податкової служби у спеціальному журналі.
Журнали реєстрації актів структурного підрозділу (до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції) прошнуровуються, пронумеровуються та скріплюються печаткою органу державної податкової служби.
Термін зберігання в органах державної податкової служби актів документальних перевірок фінансово-господарської діяльності, зустрічних, повторних перевірок та актів переперевірок, а також інших матеріалів, доданих до них, що стосуються проведення перевірки, складає 5 років; фінансово-господарської діяльності підприємств з іноземними інвестиціями — 15 років.

Загальні висновки
Узагальнюючи результати дослідження даної теми, слід відзначити, що держава в особі вищих органів законодавчої та виконавчої влади, Президент України приділяють велику увагу вдосконаленню податкової справи, про що свідчить цілий ряд прийнятих ними нормативних актів.
Місяць тому Державна податкова адміністрація України затвердила новій Порядок оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства (наказ ДПА України від 10.08.2005 № 327). Цей порядок розроблений на виконання вимог Закону України від 12.01.05 № 2322-IV „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)”, яким внесено зміни та доповнення до Закону України від 04.12.90 № 509-XII „Про державну податкову службу в Україні” для використання посадовими особами органів державної податкової служби при проведенні невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби.
Метою створення нового Порядку було приведення діючих нормативно-правових актів у відповідність до змін у законодавстві, зокрема, забезпечення єдиного порядку відображення результатів документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.
Із набуттям чинності законопроекту, було скасовано „Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами”, що затверджений наказом ДПА України від 16.09.02 № 429 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.02 за № 1023/7311.
Особливістю нової редакції Порядку є норма, що передбачає визначення результатів перевірки та підписання акта, лише за умови обов’язкового врахування пояснень й зауважень посадових осіб суб’єкта господарювання після їх розгляду на засіданнях комісій по спірних питаннях. Це сприятиме уникненню конфліктних ситуацій при підписанні актів документальних перевірок, що дасть можливість зменшити загальну кількість скарг, що надходять до податкової служби від платників податків. У разі незгоди з результатами перевірки, викладеними в акті, за платником податків також залишатиметься право на оскарження. Заперечення до акта необхідно буде надати впродовж трьох днів від дня отримання акта перевірки.
Крім того, в новому Порядку більш детально викладено вимоги щодо оформлення матеріалів перевірки й підписання актів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок, як посадовими особами суб’єкта господарювання, так і органу державної податкової служби. Визначено чіткий порядок вручення акта перевірки.

Використана література
1. Конституція України Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня.
2. Про державну податкову службу в Україні. Закон України від 4 грудня 1990 року № 509-XII // www.rada.kiev.ua
3. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98 // www.rada.kiev.ua
4. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб`єктами підприємницької діяльності — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. Наказ Державної податкової адміністрації України від 16 вересня 2002 р. № 429 // Все про бухгалтерський облік, 2003, №4, С. 23
5. Про затвердження змін та доповнень до Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб. Наказ Державної податкової адміністрації України від 1 квітня 2004 р. № 187 // Планета права, 25 мая 2004 годa, №35 (141)
6. Про затвердження Змін до форми розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку складання розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 10.02.2003 N 68. Наказ Державної податкової адміністрації України від 15.12.2003 № 599 // www.rada.kiev.ua
7. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами. Наказ Державної податкової адміністрації України від 11 червня 2004 р. №326 // http //www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=7205371&cat_id =835961
8. Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства. Наказ Державної податкової адміністрації України від 10.08.2005 № 327
9. Про затвердження форм актів перевірок. Наказ Державної податкової адміністрації України від 31 січня 2003 р. № 50 // Все про бухгалтерський облік, 2003, № 27, С. 12.
10. Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення. Наказ Державної податкової адміністрації України N 165 від 30.05.97 // www.rada.kiev.ua
11. Про стан роботи з розгляду скарг (апеляцій) платників податків ДПА у Харківській області за І півріччя 2005 року // http //www.dpa.kharkov.ua/page1.php?topic=vapel
12. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами (із коментарем) // Дебет-Кредит, 2004, № 29.
13. Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок. Додаток 7 до наказу ДПА України від 15.10.2004 № 599.

[1] Про стан роботи з розгляду скарг (апеляцій) платників податків ДПА у Харківській області за І півріччя 2005 року // http //www.dpa.kharkov.ua/page1.php?topic=vapel

«