Муніципальні асоціації в Україні

Муніципальні асоціації в Україні

ПЛАН
1. Теоретичні аспекти функціонування муніціпальних асоціацій в Україні 3
2. Основні напрямки діяльності Асоціації міст України. 11
3. Міжнародня співпраця Асоціа́ції міст Украї́ни. 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАУТРИ.. 22

1. Теоретичні аспекти функціонування муніципальних асоціацій в Україні
є одним із найдавніших і універсальних серед тих, що застосовуються в управлінні. Він відповідав потребам людського суспільства, починаючи з ранніх стадій його розвитку і до певного часу залишався єдиним засобом соціальної організації людства.
З прийняттям Конституції України 1996 р. у політичній системі України відбуваються докорінні зміни. Значною мірою вони зумовлені і зміною правового статусу місцевих рад, які закріплюються на конституційному рівні вже не як органи державної влади, а як органи місцевого самоврядування. Сучасну правову державу не можна уявити без ефективно діючої системи місцевого самоврядування.
Відповідно до Конституції місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Це положення частини першої ст. 140 Конституції корелюється з її ст. 7, яка встановлює, що в Україні визнається й гарантується місцеве самоврядування.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад. Таким чином, первинним суб’єктом місцевого самоврядування Конституція проголошує не адміністративно-територіальну одиницю, а територіальну громаду як певну самоорганізацію громадян, об’єднаних за територіальною ознакою з метою задоволення в межах законодавства своїх колективних потреб і захисту своїх законних прав та інтересів.
Аналіз положень Конституції України і Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів дає підстави для висновку, що в Україні застосовується континентальна (європейська) система управління на місцях.
На розробку в Україні законодавства про місцеве самоврядування суттєво вплинули положення Європейської хартії про місцеве самоврядування. Особливо це стосується Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Але цей закон не є копією чи аналогом хартії, як і національного закону якоїсь іншої країни. Це оригінальний за концепцією, структурою, комплексом загальних принципів нормативно-правовий акт, що регламентує організацію місцевого самоврядування в унітарній державі. Створена на сьогодні в Україні правова база місцевого самоврядування, втілила багатий досвід законодавчого забезпечення реалізації конституційного права громадян на місцеве самоврядування, являє собою внесок у загальноєвропейський процес розвитку демократії шляхом захисту і гарантування місцевого самоврядування.
Згідно з Конституцією України (частини третя та четверта ст. 140), Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (п. 2 ст. 2, частина перша та п. 2 ст. 10) місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст. Формами безпосереднього здійснення територіальними громадами сіл, селищ, міст своїх повноважень є місцеві вибори та місцевий референдум. Причому рішення, прийняте місцевим референдумом, не потребує будь-якого затвердження державними органами і є обов’язковим для виконання відповідною місцевою радою, місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, організаціями і установами, а також громадянами.
Гарантії захисту прав місцевого самоврядування а) передбачені Конституцією України обов’язковість до виконання на відповідній території актів органів місцевого самоврядування (ст. 144); б) судовий порядок захисту права місцевого самоврядування (ст. 145); в) передбачене Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 71) право органів та посадових осіб місцевого самоврядування право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування; г) встановлені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 72) підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам з державних питань; ґ) передбачена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 75) відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами.
Однією з форм реалізації прав на місцеве самоврядування є створення муніципальних асоціацій. Ці об’єднання покликані спростити муніципальним утворенням (міста, села, селища) вирішення деяких питань їх життєдіяльності. Закон України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”, прийнятий Верховною Радою України 16 квітня 2009 року, передбачив можливість діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування як із всеукраїнським, так і з місцевим статусом. В той же час реальними повноваженнями щодо взаємодії з вищими та центральними органами державної влади зазначений Закон наділив лише асоціації із всеукраїнським статусом.
Отже, асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання – добровільні неприбуткові об’єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.
Асоціації створюються із всеукраїнським та місцевим статусом. Всеукраїнськими є асоціації, що об’єднують більше половини органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів. Всеукраїнські асоціації зобов’язані щорічно до 31 грудня подавати інформацію щодо кількості своїх членів до Міністерства юстиції України. Місцева асоціація може бути створена не менш як трьома органами місцевого самоврядування.
Членами асоціацій можуть бути сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради. Орган місцевого самоврядування може бути членом лише однієї всеукраїнської асоціації. У діяльності всеукраїнської асоціації може брати участь місцева асоціація як колективний член у порядку та формах, визначених статутами всеукраїнської та місцевої асоціацій.
В Україні, функціонує Асоціація міст України. Асоціація міст України (АМУ) — всеукраїнська недержавна організація голів міст України. Асоціацію утворено в червні 1992 року в Дніпропетровську, де відбулася міжрегіональна нарада міських рад народних депутатів. Метою організації визначено становлення, розвиток і зміцнення місцевого самоврядування в Україні. У січні 1995 року на загальних зборах ухвалено новий Статут Асоціації міст України.
Асоціація брала активну участь у розробці проектів законів України — «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про комунальну власність», «Про місцеві податки і збори», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Концепція адміністративної реформи в Україні», «Про бюджетну систему України» та інші. З ініціативи та при участі Асоціації розроблено Хартію українських міст. Її підписано на загальних зборах Асоціації, що відбулися в січні 1998 року.
Асоціація міст України налагоджує й зміцнює зв’язки з органами державної влади України. За її ініціативи створено дорадчий орган — Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при Президентові України. Веде роботу Міжвідомча комісія з питань місцевого самоврядування при кабінеті міністрів. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування асоціація міст України виступила одним із засновників Академії муніципального управління. Встановила й розвиває розгалужені міжнародні зв’язки, зокрема з асоціаціями місцевої влад Швеції, Німеччини, Канади, США, Польщі, з асоціацією міст Півдня Росії та іншими.
Відповідно до частини другої статті 3 Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування” АМУ об’єднує органи місцевого самоврядування міського територіального рівня – міські та районні у містах ради. Станом на 19 листопада 2009 р. до АМУ входило 589 членів, з них 404 міських рад (підтвердили членство – 280); 17 районних у містах рад; 108 селищних рад; 76 сільських рад; 2 районні ради.
Метою АМУ є покращення якості життя в територіальних громадах шляхом вирішення таких завдань
1) утвердження демократичних принципів в системі управління територіями;
2) захист конституційного права територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування;
3) сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;
4) сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад;
5) поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування;
6) створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування;
7) захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади;
8) організація обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;
9) надання консультативно-методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування;
10) здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад;
11) налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування.
А на виконання цих статутних завдань АМУ здійснює такі повноваження
1) об’єднує зусилля органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів відповідних територіальних громад, розв’язання спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;
2) розробляє та подає органам державної влади пропозиції щодо розвитку місцевого самоврядування, які підлягають обов’язковому розгляду у порядку, встановленому законодавством;
3) надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування – членам АМУ у здійсненні ними своїх повноважень;
4) сприяє підвищенню ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню їх кваліфікації;
5) узагальнює та поширює досвід діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку;
6) сприяє органам місцевого самоврядування – членам АМУ у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;
7) засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;
8) готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих органів відповідних місцевих рад, а також умов оплати праці їх працівників;
9) готує пропозиції щодо типових (примірних) статутів територіальних громад, положень про виконавчі органи відповідних місцевих рад, органи самоорганізації населення;
10) обстоює інтереси територіальних громад за зверненням органів місцевого самоврядування, які не є членами АМУ, із суспільно важливих питань;
11) бере участь у роботі консультативно-дорадчого органу з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України;
12) готує висновки до проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;
13) готує та подає до Міністерства фінансів України пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України в частині, що стосується показників місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів;
14) бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо розвитку регіонів, проектів та програм місцевого і регіонального розвитку;
15) представляє і захищає місцеві та регіональні інтереси органів місцевого самоврядування при прийнятті органами державної влади рішень щодо соціально-економічного та культурного розвитку територій;
16) організовує або бере участь в організації та проведенні загальнонаціональних конкурсів на кращий проект чи програму місцевого і регіонального розвитку;
17) сприяє методичному забезпеченню навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, спеціалістів, які працюють у системі місцевого самоврядування, та підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування;
18) готує пропозиції до Положення про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування;
19) здійснює інші повноваження в межах чинного законодавства.
Робота АМУ організована по секціям, на сьогоднішній день функціонують такі секції секція з питань освіти; секція секретарів місцевих рад; секція великих міст; секція економічного розвитку територіальних громад; секція з питань житлово-комунального господарства; секція з питань земельних ресурсів; секція з питань інформатизації; секція з питань культури та мистецтв; секція з питань молодіжної політики секція з питань охорони здоров`я; секція з питань фізичної культури та спорту; секція історичних міст; секція керуючих справами; секція малих міст; секція середніх міст; секція сталого розвитку; секція фінансистів.
На регіональному рівні діяльність АМУ провадить за рахунок створення відповідних регіональних відділень Асоціації міст України. Основною метою діяльності яких є захист існування, становлення і розвиток місцевого самоврядування, координація та взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими об’єднаннями для виконання програм перетворення нашої країни в країну з ефективною соціально орієнтованою ринковою економікою, розвинутою та збалансованою інфраструктурою громадських послуг в містах, високим рівнем соціального захисту громадян.
Завданням регіональних відділень Асоціації міст України є
— захист прав та інтересів своїх членів у вищих, центральних та регіональних органах державної влади і має на меті становлення та розвиток місцевого самоврядування;
— вивчення та розповсюдження передового досвіду, ефективного впровадження в життя програм місцевого самоврядування, підвищення добробуту народу;
— сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування;
— співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування;
— пропаганда та впровадження в життя принципів, закладених у Європейській Хартії про місцеве самоврядування та Хартії Українських міст;
— підтримка ділової активності в містах.
Фінансово-економічна криза обумовила нові акценти в діяльності АМУ, що, в свою чергу, поставило на порядок дня питання оптимізації структури АМУ та її Виконавчої дирекції. Крім того, приведення Статуту АМУ у відповідність до вимог Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування” мало своїм наслідком уточнення назви статутних органів АМУ та певний перерозподіл повноважень між ними.
Так, оновлена організаційна структура АМУ включає такі керівні, контрольні, робочі та консультативно-дорадчі органи
2. Основні напрямки діяльності Асоціації міст України
Правові основи взаємовідносин АМУ з органами державної влади визначені Законом України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”, Регламентом Верховної ради України, Регламентом Кабінету Міністрів України. Так, набувши після реєстрації Міністерством юстиції України статусу всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування АМУ
1) бере участь у роботі консультативно-дорадчого органу з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України;
2) готує висновки до проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;
3) готує та подає до Міністерства фінансів України пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України в частині, що стосується показників місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів;
4) бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо розвитку регіонів, проектів та програм місцевого і регіонального розвитку;
5) представляє і захищає місцеві та регіональні інтереси органів місцевого самоврядування при прийнятті органами державної влади рішень щодо соціально-економічного та культурного розвитку територій;
6) організовує або бере участь в організації та проведенні загальнонаціональних конкурсів на кращий проект чи програму місцевого і регіонального розвитку;
7) сприяє методичному забезпеченню навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, спеціалістів, які працюють у системі місцевого самоврядування, та підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування;
8) готує пропозиції до Положення про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування.
При цьому, основними формами взаємодії АМУ з органами державної влади є
1) участь представників АМУ у консультаціях з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади;
2) участь представників АМУ у засіданнях Верховної Ради України та її комітетів, Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, колегій центральних органів виконавчої влади;
3) участь представників АМУ в робочих групах, комісіях тощо утворених Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральним органами виконавчої влади для розробки законопроектів, проектів інших нормативних актів, підведення підсумків всеукраїнських конкурсів тощо;
4) надання висновків та пропозицій АМУ до проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади;
5) направлення листів, заяв та звернень АМУ з актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та з питань захисту прав територіальних громад до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади (загалом 280 за десять місяців 2009 р.);
6) робочі зустрічі членів Правління АМУ з керівниками держави Президентом України, Прем’єр-міністром України та Головою Верховної Ради України на яких обговорювалися концептуальні питання місцевого та регіонального розвитку.
Взаємодія з Верховною Радою України забезпечує реалізацію завдань АМУ через безпосередню участь у законотворчому процесі, дозволяє відстоювати інтереси територіальних громад, місцевого самоврядування в цілому, на всіх етапах проходження законопроектів в парламенті та в парламентських комітетах.
Найбільш вагомими досягненнями в цьому напрямі були
1) прийняття Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування” (квітень 2009 р.). Закон визначає правові засади організації і діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, їх взаємовідносин з органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів. Прийняття Закону дозволяє піднести на новий рівень взаємодію асоціацій органів місцевого самоврядування з органами державної влади, закріпивши основні засади та форми взаємодії, зокрема, участь у консультаціях з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами державної влади та надання висновків асоціацій до проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого та регіонального розвитку;
2) прийняття Закону України „Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” (червень 2009 р.);
3) прийняття у другому читанні та в цілому Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (Ветований Президентом України), що передбачав суттєве збільшення доходів другого кошику бюджетів місцевого самоврядування;
4) участь у робочій групі Верховної Ради України з розробки нового законодавства про місцеві податки та збори (травень – липень 2009 р.);
5) участь у робочій групі Верховної Ради України з розробки нової редакції Закону України „Про столицю України – місто-герой Київ” (березень – листопад 2009 р.);
6) участь у робочій групі Верховної Ради України з розробки пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно сприяння малому та середньому підприємництву (жовтень – листопад 2009 р.);
7) участь у робочій групі з розробки проекту Закону України „Про спеціальний статус м. Севастополь”;
8) участь в парламентських слуханнях „Шляхи реформування охорони здоров’я та медичного страхування в Україні” (травень 2009 р.);
9) участь в комітетських слуханнях;
10) лобіювання зняття з розгляду Верховної Ради України законопроектів, що передбачають обмеження прав територіальних громад та органів місцевого самоврядування;
11) участь у засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України 01 червня 2009 р., на якому були розглянуті питання щодо формування Державного бюджету і місцевих бюджетів на 2010 рік;
12) підготовка висновків, зауважень пропозицій до законопроектів, що перебувають на розгляді в комітетах Верховної Ради України, або підготовлені для внесення до Верховної Ради України;
З метою забезпечення оперативного погодження з органами місцевого самоврядування проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів члени Правління АМУ визначили експертів — спеціалістів міських рад з відповідних напрямів діяльності постійних комісій Правління та доручили їм забезпечення здійснення оперативного аналізу, підготовки зауважень, погодження законодавчих та інших нормативно-правових актів, що дозволяє більш повно врахувати інтереси територіальних громад при підготовці висновків та пропозицій АМУ до законопроектів з питань місцевого самоврядування.
Одним із найбільш вагомих АМУ у сфері взаємодії з органами державної влади у питаннях представництва та захисту прав та законних інтересів місцевого самоврядування є участь представника АМУ у засіданнях Кабінету Міністрів України, який, відповідно, отримав право знайомитися з усіма проектами нормативно-правових документів та інших актів, що розглядаються Урядом на його засіданнях.
Це дозволило оперативно здійснювати моніторинг проектів рішень Уряду з питань, що стосуються місцевого самоврядування, озвучувати пропозиції та зауваження органів місцевого самоврядування безпосередньо на засіданнях уряду і, тим самим, ефективніше захищати права та законні інтереси територіальних громад.
Взаємодія АМУ з центральними органами виконавчої влади здійснюється у таких формах
1. Включення представників АМУ до складу колегій, громадських рад, науково-технічних рад тощо міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. За станом на 01 грудня 2009 р. представники АМУ входять до складу колегій Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України із земельних ресурсів, до складу Правління Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України.
2. Спільне проведення (участь у проведенні) заходів (конференції, наради, круглі столи тощо).
3. Погодження проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів концептуальних документів, розроблених центральними органами виконавчої влади, іншими держаними установами, підготовка висновків до них.
З метою аналізу діяльності АМУ у сфері представництва та захисту прав та законних інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, визначення шляхів вдосконалення та її подальших пріоритетів розроблено та схвалено Правлінням АМУ Стратегію із захисту прав та представлення законних інтересів територіальних громад.
В цьому документі підкреслюється, що системна, ефективна і адресна діяльність із захисту прав та представлення інтересів територіальних громад-членів АМУ має бути спрямована як на підтримку децентралізації влади і системних реформ (з першочерговим формуванням спроможного та відповідального місцевого самоврядування), так і на відстоювання прав та інтересів кожної громади, що сприятиме якісному оновленню суспільних відносин і просуванню України до справжньої демократії і народовладдя.
Із врахуванням місії АМУ, що полягає у забезпеченні постійного і конструктивного діалогу між АМУ (з її мережею регіональних відділень, спілок та секцій) та органами державної влади на центральному, регіональному і місцевому рівнях задля здійснення системних реформ, розбудови самодостатніх територіальних громад, в яких міські, селищні і сільські ради спроможні ресурсно і кадрово виконувати надані їм законом повноваження та забезпечувати належний рівень і якість публічних послуг населенню, Стратегія визначає п’ять стратегічних пріоритетів щодо діяльності АМУ в цій сфері, а саме
– проведення глибокого аналізу проблем місцевого самоврядування.
– розробка нового законодавства з питань місцевого самоврядування.
– проведення постійного і паритетного політичного діалогу з органами державної влади на центральному, регіональному, місцевому рівнях.
– надання консультативних послуг та навчання з питань новацій і змін у законодавстві для органів місцевого самоврядування.
– проведення просвітницької кампанія та інформування громадськості
– перший етап впровадження Стратегії розрахований на три роки (2010 – 2013 рр.), а для оцінки ходу її реалізації передбачається сформувати Моніторинговий комітет.
Протягом 2005-2009 років продовжувалася робота з розширення репутаційного простору АМУ та її впливу на процеси реформування публічної влади в Україні через проведення інформаційної політики АМУ, зміцнення старих та встановленню нових комунікаційних зв’язків в центральними та регіональними ЗМІ.
Основні зусилля зосереджувалися на роботі з пресою, оскільки співпраця з засобами масової інформації є однією з найважливіших складових інформаційної політики АМУ.
В 2009 році розроблена Стратегія інформаційної політики АМУ на 2009-2012 рр., метою якої є зміцнення іміджу та репутації АМУ в сприйнятті членів територіальних громад, зростання впливовості АМУ як захисника інтересів місцевого самоврядування на державному, регіональному та місцевому рівнях, просування політики та реформ місцевого самоврядування, підвищення обізнаності громадськості щодо процесів децентралізації влади і посилення ролі місцевого самоврядування та розширення PR-діяльність за межі безпосереднього лобіювання в органах влади, формування системних PR-кампаній, спрямованих на формування бренду Асоціації у територіальних громадах. Розроблено План заходів по впровадженню Стратегії інформаційної політики АМУ.
3. Міжнародна співпраця Асоціації міст України
муніципальна асоціація самоврядування
Асоціація міст України є активним учасником міжнародних муніципальних відносин. Серед напрямів міжнародної співпраці визначаються
– співпраця з Європейською Комісією, Радою Європи та Конгресом місцевих і регіональних влад Європи;
– співпраця з міжнародними організаціями у виконанні спільних програм, направлених на зміцнення місцевої демократії в Україні;
– збирання та поширення кращого досвіду управління містом;
– участь в міжнародній інформаційній мережі органів місцевого самоврядування ЛОГІН;
– співпраця з національними об‘єднаннями органів місцевого самоврядування інших країн;
– муніципальне партнерство.
За роки свого існування АМУ стала надійним українським партнером міжнародних організацій в реалізації спільних проектів і програм, направлених на розвиток місцевого самоврядування, зміцнення місцевої демократії в Україні. Спільна програма Європейської Комісії і Ради Європи для зміцнення демократичної стабільності в Україні
За роки участі в спільній програмі Європейської Комісії і Ради Європи для зміцнення демократичної стабільності в Україні проведено близько 20 навчальних семінарів для службовців органів місцевого самоврядування, тематика яких охоплювала питання управління комунальним господарством міст, взаємодії органів місцевого самоврядування, місцевих фінансів та міжбюджетних відносин, статутів міст, правового захисту діяльності посадовців місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації муніципальних кадрів, ролі і структурі регіональних асоціацій місцевих влад.
Двічі Асоціація міст України брала участь у формуванні національної делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи, надаючи пропозиції до її складу.
В 2000 році розпочався проект Створення регіональних відділень АМУ», який виконується спільно АМУ і Інститутом «Трайенгл» (РТІ) за фінансової підтримки АМР США. За три роки реалізації проекту створено мережу регіональних відділень Асоціації в 22 областях України, проведено технічне оснащення офісів, підготовлено персонал регіональних відділень. В рамках проекту проведено серії навчальних семінарів для працівників регіональних відділень АМУ і службовців органів місцевого самоврядування.
В рамках проекту створено комп‘ютерну мережу зв‘язку між містами-членами АМУ (в тому числі малими, оскільки 130 малих міст України отримало комп‘ютери з підключенням до мережі Інтернет), регіональними відділеннями та центральним офісом АМУ в Києві. Оскільки масштаб надання Асоціацією інформаційних послуг є загально державним, з великим об‘ємом інформації, а коло потенційних користувачів системи є надзвичайно широким, «АМУ-діалог» надає користувачам повний спектр інформаційних послуг, що забезпечує містам та громадам надійну основу, з якої їх голос буде почутим.
АМУ вже на протязі двох років є якірною організацією в Україні інформаційної мережі органів місцевого самоврядування ЛОГІН, створеної за підтримки АМР США, Світового Банку, Ради Європи, Програми розвитку ООН, Інституту відкритого суспільства, Міністерства внутрішньої політики Данії для країн Центральної та Східної Європи і пострадянських держав з молодою демократією (Болгарія, Словаччина, Польща, Чехія, Угорщина, Латвія, Литва, Україна, Російська Федерація, Македонія). Головне завдання АМУ в реалізації проекту полягає в збиранні та поширенні інформації щодо практичного досвіду ефективного та дієвого управління на місцевому рівні з метою впровадження інноваційних підходів, знань та практик на місцях. Проект ЛОГІН — інформаційний та включає два компоненти інтернетівський та друкований. В рамках реалізації програми Асоціація створила власну Інтернет-сторінку в мережі ЛОГІН, є надавачем та користувачем кращого досвіду вирішення муніципальних проблем та розвитку місцевого самоврядування ННД.
Асоціація міст України знайшла своє місце в колі подібних їх об‘єднань органів місцевого самоврядування країн світу. В квітні 2000 року підписано Декларацію намірів про співпрацю між Асоціацією міст України та Асоціацією міст і громад Словаччини. Представники АМУ взяли участь у Загальних зборах АМГС, присвячених десятій річниці її створення, та у щорічних Загальних зборах Асоціації. Члени правління АМГС взяли участь в Урочистому засіданні Національної Ради АМУ, присвяченому десятій річниці місцевого самоврядування України.
Ще в0 року під час Першого форуму партнерських міст України — Польщі в м. Островець Свєнктошинські підписано Договір про співпрацю між Асоціацією міст України і Асоціацією міст Польщі.
В 2002 року Асоціацію міст України відвідала делегація Національної Асоціації громад Республіки Болгарія, очолювана виконавчим директором НАГРБ.
22-24 квітня 2009 року в м. Мальме (Швеція) відбулася 24 Генеральна асамблея РЄМР, участь у засіданні якої взяли більше 1000 представників міст та регіонів 40 європейських країн.
Сесії Асамблеї були присвячені обговоренню актуальних для місцевого самоврядування європейських країн питань виробленню політики та співпраці з органами державної влади, демографічним змінам та питанням соціальної інклюзії, якісному наданню комунальних послуг, кліматичних змін, нових функцій щодо міжнародного співробітництва. У фокусі Асамблеї – вплив фінансово-економічної кризи на діяльність муніципалітетів та винайдення шляхів зменшення негативних тенденцій.
Продовжено реалізацію спільного проекту АМУ та Федерації канадських муніципалітетів „Муніципальний місцевий економічний розвиток”
Федерація канадських муніципалітетів почала переговори з Канадським агентством з міжнародного розвитку щодо потенціальної програми в Україні наприкінці 2007 року. На початку 2008 року делегація ФКМ здійснила перший візит до України з метою вивчення стану місцевого самоврядування в країні та проведення низки зустрічей з профільними міністерствами, урядовими структурами, донорською спільнотою та організаціями, що надають технічну допомогу в Україні. Протягом цієї місії ФКМ та її споріднена організація в Україні Асоціація міст України (АМУ) домовились про співпрацю і розробку проектної пропозиції, що мала бути подана в КАМР.
На початку 2009 року АМУ оновила базу даних громад-побратимів. Станом на березень 2009 року в базі даних щодо громад-побратимів зареєстровано 140 українських громад та 728 закордонних громад-партнерів/побратимів з 58 країн світу. Ще 16 міст заявили про свої наміри знайти побратимів за кордоном.
З грудня минулого року працює спеціальний сайт «100% побратимство», створений Радою європейських муніципалітетів і регіонів. Веб-сторінка дає можливість розміщувати інформацію про місто, зацікавлене у порідненні, та проглядати бази інших країн. Сторінка працює українською мовою. В 2009 році можливістю розмістити інформацію про своє місто скористалося лише 17 міст-членів АМУ Житомир, Тячів, Вижниця, Люботин, Ромни, Світловодськ, Красний Луч, Теплодар, Комсомольськ, Славута, Дружківка, Моршин, Українка, Кам’янець-Подільський, Кривий Ріг, Вознесенськ, Дніпропетровськ.
На цьому ж сайті про пошук побратимів в Україні заявили 17 громад з європейських країн, а саме Розой ле Вієль та Шампнієр (Франція), Левскі і Антоново (Болгарія), Ігдір (Туреччина), Сан Хав’єр (Іспанія), Сінпол, Суплак, Батос та Улмі (Румунія), Вєлічев, Тжемешно та Отвоцк (Польща), Сан Джіорджіо ді Песаро, Сан Мауро Марчесато, Палмаріджі та Меркато Сарачено (Італія).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАУТРИ
1. Закон України „Про асоціації органів місцевого самоврядування” N 1275-VI від 16.04.2009// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.534.
2. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170.
3. Інформація про роботу Правління та Виконавчої дирекції Асоціації міст України та громад в 2008 році. – К. Вид-во АМУ– 2008.
4. Інформація про роботу Правління та Виконавчої дирекції Асоціації міст України та громад в 2009 році. – К. Вид-во АМУ– 2009.
5. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса Юридична література, 2009. — 312 с
6. Конституційне право зарубіжних країн Навчальний посібник. – Чернівці “Рута”, 2000. – 424 с.
7. Конституционное (государственное) право зарубежных стран Особенная часть Страны Европы Учебник. — Т. 3. — М. Бек, 2007.
8. Конституционное (государственное) право зарубежных стран Учебник/Под ред. А.С. Автономова. — М. Юриспруденция, 2007.
9. Конституционное (государственное) право зарубежных стран Учебник. — Т. 1—2. — 3-е изд. — М Бек, 2007.
10. Конституционное (государственное) право зарубежных стран Учебник в 4 т. Т. 4. Часть особенная страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б.А. Страшун. — М. Норма, 2007
11. Конституционное (государственное) право Энциклопедический словарь / Под ред. С.А. Авакьяна. — М. Инфра-М, 2000.
12. Конституционное право зарубежных стран Учебник для вузов / Под ред М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. — М. Инфра-М. — Норма, 2007
13. Конституционное право Словарь / Под ред. В.В. Маклакова. — М. Юристь, 2001.
14. Конституционное право Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев. — М. Юристь, 2006.
15. Конституційне право України / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Пого К65 рілка, Ю. М. Тодики. — К. Український центр правничих студії 1999. — 376 с.
16. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. — 10-е изд., перераб. и дополн. — М. Юридический Дом «Юстицинформ», 2003.
17. Муніципальне право України підручник. – К. Юринком-Інтер. – 2008.
18. Муніципальне право України за заг. ред. Фрицького О.Ф. – К. Вид-во НАДУ. – 2007.
19. Фрицький О. Ф. Конституційне право України Підручник. — К Юрінком Інтер, 2008. — 536 с.
20. www.twinning.org

«