Общий курс физики

Семінарське заняття №8 (2 години)
Тема Закони електромагнітної індукції
Мета роботи Закріпити вміння та навички при розв’язуванні задач на закони електромагнітної індукції
Забезпечення заняття

1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики;
2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики;
3 Картки, плакати, схеми;
4 Дослідні установки гальванометр, магніт, котушки, джерело постійного / змінного струму, з’єднувальні провідники.
Вид семінару семінар – практикум з виступом студентів

Порядок проведення заняття
1 Вступ (викладач)
1.1 Зв’язок магнітного та електричного полів;
1.2 Принцип дії трансформатора.
2 Фронтальне опитування
2.1 Опишіть, як провести дослід для спостереження явища електромагнітної індукції, якщо ви маєте котушку з намотаним на неї провідником. амперметр і плоский магніт.
2.2 Магнітний потік Ф , що пронизує контур провідника, за 0,5 с змінився від 50 мВб до 40 мВб. Знайдіть електрорушійну силу (ЕРС) у цьому контурі.
2.3 При вмиканні електродвигуна сила струму у електричному колі зросла за 0,1 с від 0 А до 2 А. Знайдіть електрорушійну силу (ЕРС) самоіндукції у колі, якщо його індуктивність 2 Гн.
2.4 Продемонструйте правило Ленця на досліді
2.5 Вихрове магнітне поле.
2.6 Для чого призначений трансформатор і яка його будова?
2.7 Що називають коефіцієнтом трансформації?
2.8 Що відбудеться у другій обмотці трансформатора, якщо на першу обмотку подати постійну напругу?
2.9 Який тип трансформатора використовують для зварювального апарата, якщо для зварювання металів потрібен великий струм?
2.10 Чи можна зняти котушку трансформатора з осердя і подати на неї напругу, яка вказана на ній?
2.11 Чому ККД трансформатора значно вищій ніж ККД електродвигуна?
2.12 Який ще існує шлях зменшення теплових втрат у провіднику, крім зменшення сили струму?
2.13 Який тип трансформатора використовують біля електростанції, біля користувача?
3 Розв’язок задач

3.1 Задачі 1-8 з [1.3] 18.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.8, 18.13, 18.14, 18.62;
3.2 Задачі 9-13 з [143] 915(н), 917(н), 921(н), 922(н), 928(931).

4 Доповіді студентів
4.1 Доповідь 1 Демонстрування явища електромагнітної індукції та самоіндукції;
4.2 Доповідь 2 Роль магнітних полів у явищах , що виникають на Сонці та у космосі [1.2] п. 23.9, с. 260.

5 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів
Домашнє завдання
Література
1.1 Гончаренко С.У. Фізика 11 клас. 2-го вид. — Київ Освіта, 1998. – п. 1 – 7, с. 4 – 26.
1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведе-ний Учебник. – 4 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1987. – Гл. 23; п. 23.1 – 23.11 с. 251 – 263.
1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1988. – Гл. 2; п. 17; с. 189 – 202; зад. 18.1 – 18.71.
1.4 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів с/ш. – 12 вид. – Харків, ББН; 2002. — Розділ 11, п. 42; с. 127 – 131, зад. 902(908) – 931(ПРГ).
1.5 Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования. – М. 1984. Разд. ІІI, гл. 5, п. 5.1 – 5.7, с. 179 – 186.

Семінарське заняття №9 (2 години)
Тема Електромагнітні коливання
Мета роботи Закріпити вміння та навички за даною темою
Забезпечення заняття

1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики;
2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики;
3 Картки, плакати, схеми;

Вид семінару семінар – практикум з виступом студентів

Порядок проведення заняття
1 Вступ (викладач)
1.1 Роль електромагнітних хвиль у розвитку людства.
3 Фронтальне опитування

3.1 Який рух є коливальним?
3.2 Умови виникнення коливань.
3.3 Що називають періодом, амплітудою, частотою коливань? Які в них одиниці вимірювання?
3.4 Формула гармонічних коливань.
3.5 Поперечні, породільні хвилі.
3.6 Власні, вимушені коливання.
3.7 Складування, відбивання, хвиль.
3.8 Явище резонансу.
3.9 Затухаючи коливання.
3.10 Природа звукових, електромагнітних хвиль.
3.11 Умова поширення інтенсивних електромагнітних хвиль.
3.12 Пристрій для створення електромагнітних хвиль.
3.13 Структура електромагнітної хвилі.
3.14 Швидкість її поширення.
3.15 Основні властивості електромагнітних хвиль.
3.16 Передавання інформації.
3.17 Винайдення радіо, радіотелеграфного зв’язку.
3.18 Частотна, амплітудна модуляція.
3.19 Радіолокація.
3.20 До акумулятора чи до розетки потрібно підключити електроприлад, щоб у ньому протікав змінний струм?
3.21 Який струм називається змінним?
3.22 З формули I(t) = Imcos(ωt + φ) визначить як позначається циклічна частота, амплітуда, фаза, час.
3.23 Визначте період коливань T і частоту υ струму з графіку

Напруга змінюється за законом U(t) =220cos(314t+π/2). Визначити амплітуду напруги, циклічну частоту, фазу, значення U(0) при t=0, період T і частоту.

3 Розв’язок задач

3.1 Задачі 1-3 з [1.3] 22.15, 22.16, 22.17;
3.2 Задачі 4-5 з [143] 938(ПРГ), 945(ПРГ).
4 Доповіді студентів
4.1 Доповідь 1 Винайдення радіо Поповим;

4.2 Доповідь 2 Радіолокація.
5 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів
Домашнє завдання
Література
1.1 Гончаренко С.У. Фізика 11 клас. 2-го вид. — Київ Освіта, 1998. – п. 8 – 20, с. 27 – 64.
1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведе-ний Учебник. – 4 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1987. – Гл. 24, п. 24.1 – 24.23, с. 264 – 291; Гл. 26, п. 26.1 – 26.8, с. 299 – 315.
1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1988. – Гл. 3, п. 20; с. 221 – 233, зад. 20.1 – 20.61; Гл. 3, п. 22; с. 243 – 250, зад. 22.1 – 22.43.
1.4 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів с/ш. – 12 вид. – Харків, ББН; 2002. — Розділ 12, п. 43, 44; с. 131 – 138, зад. 932(н) – 980(1017).
1.5 Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования. – М. 1984. Разд. 4, гл. 2, п. 2.1 – 2.9, с. 204 – 212.

Семінарське заняття №10 (2 години)
Тема Лінзи та сферичні дзеркала
Мета роботи Придбати практичні вміння та навички при розв’язанні задач на лінзи та сферичні дзеркала
Забезпечення заняття

1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики;
2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики;
3 Картки, плакати, схеми;
4 Макети лінз, різні оптичні прилади.

Вид семінару семінар – практикум

Порядок проведення заняття
1 Вступ (викладач)
1.1 Роль винайдення оптичних приладів у розвитку науки.
4 Фронтальне опитування

4.1 Як читаються перший та другий закони заломлення світла?
4.2 Що називають абсолютним, відносним заломленням світла?
4.3 Чи знаходяться падаючий і заломлений промені у одній площині?
4.4 Як відомо, скло – прозорий матеріал; однак бите скло непрозоре та має білий колір. Чим це пояснюється?
4.5 Чи буде вихідний промінь паралельний падаючому, якщо перед пластинкою і за пластинкою є різні середовища?
4.6 Де більше швидкість поширення світла у повітрі чи у склі? У скільки разів? (таблиця 1)
4.7 Коли відносний показник заломлення світла другого середовища відносно першого буде більше 1, менше 1?
4.8 Визначити граничний кут при переході променів з алмазу в кристалічний цукор (таблиця 1).
4.9 Які світлові хвилі називають когерентними?
4.10 Назвіть необхідні умови спостереження інтерференції світла.
4.11 Яким шляхом можна здобути когерентні хвилі від звичайного
джерела спонтанного випромінювання світла?
4.12 Навіщо дві скляні пластинки складають разом, а після їх стискають пальцями?
4.13 Як виглядає інтерференційна картина при освітленні плівки монохроматичним, білим світлом?
4.14 Чому відповідають на екрані темні і світлі смуги при спостереженні інтерференції?
4.15 Що буде на екрані від хвиль довжиною λ = 500 нм, якщо різниця ходу (∆d) така 2000 нм, 1250 нм?
4.16 Поясніть, чому біле світло після відбивання від плівки дає , на екрані багатокольорову інтерференційну картину?
4.17 Чим пояснити виникнення кольорових смуг у тонкому шарі керосину, плаваючого на поверхні води?
4.18 Які властивості світла підтверджує явище інтерференції світла?
4.19 Поясніть навіщо і як просвітляють оптику (лінзи фотокамер), як досліджують якість відполірованої поверхні, використовуя явище інтерференції.
4.20 Яке явище називають дифракцією світла, умови його спостереження?
4.21 Чому дифракційна гратка дає інтерференційну картину?
4.22 Є дві дифракційні гратки в першої у 1 мм знаходиться 50 щілин, а в другій — у 1 мм знаходиться 100 щілин. Яка гратка має більшу дозволяючу можливість?
4.23 Що називають лінзою?
4.24 Які види лінз ви знаєте?
4.25 Як називають ту точку, у якій збираються паралельні промені після їх заломлення? Яка геометрична фігура визначає її місце положення?
4.26 Назвіть оптичні прилади, які ви знаєте.
4.27 Яке призначення у лінзи? Яким чином можна здобути вогонь, користуючись нею?
4.28 Для лінзи з R1 = R2 = F, користуючись експериментальними даними обчисліть відносний показник заломлення скла за формулою

4.29 Побудувати у реальному масштабі зображення вертикального предмету висотою 2 см, що знаходиться на відстані d = 6 см від лінзи з фокусною відстанню F = 3см. Виміряти відстань від лінзи до накресленого зображення та порівняти його зі значенням, що обчислено за допомогою формули 4 (f=…). Для будови зображення предмету користуйтеся малюнком 3.
4.30 Відстань між предметом і його зображенням 72 см. Збільшення лінзи дорівнює 3. Знайти фокусну відстань лінзи.
4.31 З висоти 1 км сфотографовано річку. Визначити ширину річки, якщо на знімку вона дорівнює 4 см. Оптична сила об’єктива фотоапарата дорівнює 8 дптр.
Таблиця 1
Абсолютний показник заломлення деяких речовин

Речовина
nабс
Речовина
nабс

Повітря
1,000292
Алмаз
2,417

Вода
1,333
Цукор
1,56

Лід
1,31
Янтар
1,532

3 Розв’язок задач

3.1 Задачі 1-4 з [1.3] 24.74, 24.76, 24.86, 24.89.

4 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів
Домашнє завдання
Література
1.1 Гончаренко С.У. Фізика 11 клас. 2-го вид. — Київ Освіта, 1998. – п. 32 – 40, с. 97 – 12_
1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведений Учебник. – 4 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1987. – Гл. 30, п. 30.1 – 30.9, с. 350 – 361.
1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1988. – Гл. 4, п. 24; с. 264 – 272, зад. 24.56 – 24.124.
1.4 Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования. – М. 1984. Разд. 5, гл. 1, п. 1.1 – 1.7, с. 231 – 245.

Семінарське заняття №11 (2 години)
Тема Світлові кванти
Мета роботи Придбати практичні навички та вміння при розв’язанні задач, пов’язаних з світловими квантами
Забезпечення заняття

1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики;
2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики;
3 Картки, плакати, схеми.

Вид семінару семінар – практикум з виступом студентів

Порядок проведення заняття
1 Вступ (викладач)
1.1 Природа корпускулярно-хвильового дуалізму світла;
1.2 Дискретність, безперервність величин.
2 Фронтальне опитування

2.1 Як читаються закони зовнішнього фотоефекту?
2.2 Який фізичний зміст має стала Планка?
2.3 Що називають роботою виходу електрона?
2.4 Як записується рівняння Ейнштейна, назвіть фізичний зміст кожного виразу який входить у рівнянні?
2.5 Чому дорівнює енергія в 1 эВ?
2.6 Довести, що стала Планка дорівнює добутку довжини хвилі випромінювання на імпульс фотону.
2.7 У чому полягає різниця між зовнішнім та внутрішнім фотоефектами?
2.8 Чому явище зовнішнього фотоефекту має червону границю?
2.9 Природа тиску світла. Сонячні паруса.
2.10 Теплова дія світла.
2.11 Хімічна дія світла.
2.12 Фотоелементи.
2.13 Поняття про телебачення. Люмінесценція.
2.14 Випромінювання та поглинання світлових квантів атомами речовини.
2.15 Квантові генератори, лазери.

3 Розв’язок задач

3.1 Задача 1 Визначити максимальну кінетичну енергію фотоелектрона калію, при його опромінюванні променями з довжиною хвилі 400 н·м, якщо робота виходу електрона у калію дорівнює 2,26 эВ.
3.2 Задача 2 Червона границя фотоефекту у цезію дорівнює 653 нм. Визначити швидкість руху фотоелектронів при опромінюванні цезію світом з довжиною хвилі 500 нм.
3.4 Задачі 3-15 з [1.3] 28.14 — 28.24;
3.5 Задачі 16-13 з [143] 1110(ПРГ), 1124(ПРГ), 1139(н).
4 Доповіді студентів
4.1 Доповідь 1 Використання лазерних технологій;
4.2 Доповідь 2 Спектральний аналіз світла як метод визначення джерела світла.
5 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів
Домашнє завдання
Література
1.1 Гончаренко С.У. Фізика 11 клас. 2-го вид. — Київ Освіта, 1998. – п. 52 – 56, с. 154 – 168.
1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведе-ний Учебник. – 4 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1987. – Гл. 35, п. 35.1 – 35.18, с. 419 – 444.
1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1988. – Гл. 4, п. 28; с. 288 – 293, зад. 28.1 – 28.29.
1.4 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів с/ш. – 12 вид. – Харків, ББН; 2002. — Розділ 16, п. 49; с. 153 – 157, зад. 1100(1219) – 1139(н).
1.5 Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования. – М. 1984. Разд. 5, гл. 5, п. 5.1 – 5.6, с. 273 – 280.

Семінарське заняття №12 (2 години)
Тема Атом і атомне ядро
Мета роботи Узагальнення знань, закріплення вмінь та навичок з цієї теми
Забезпечення заняття

1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики;
2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики;
3 Картки, плакати, схеми
Вид семінару семінар – практикум

Порядок проведення заняття
1 Вступ (викладач)
1.1 Розвиток науки про будову речовини.
2 Фронтальне опитування

2.1 Що називається атомом?
2.2 З чого складається молекула?
2.3 З яких частинок складається атом?
2.4 Де знаходиться ядро атома і які частинки входять до складу ядра? Яку іншу назву мають ці частинки?
2.5 Який заряд має ядро атома і чому?
2.6 Який заряд має нейтрон і де він знаходиться?
2.7 Що таке електрон, електронна хмара і який заряд він має?
2.8 Яка частинка називається зарядженою?
2.9 Чи однакові заряди мають електрон і протон?
2.10 Чи дорівнює кількість електронів кількості протонів у атомі?
2.11 Доведіть, що атом – це нейтральна за зарядом частинка.
2.12 Яким чином нейтральний атом може перетворитись на частинку, сумарний заряд якої не дорівнює нулю?
2.13 Назвіть, у яку частинку перетворюється атом?
2.14 Поясніть, що означає коли кажуть тіло має заряд більше нуля, менше нуля?
2.15 За рахунок яких частинок тіло може набути два виду зарядів; “+” і “-“ ? Чи мають ці частинки власний заряд?
2.16 Заряд якої частинки є найменшим?
2.17 Скільки протонів має атом хімічного елемента, порядковий номер Z якого у таблиці Менделєєва дорівнює двом? Назвіть цей хімічний елемент.
2.18 Нейтральний атом містить всього 288 частинок, з яких 82 є протонами. Визначте кількість електронів і нейтронів у атомі та назву хімічного елементу.
2.19 Знайдіть масове число, якщо у ядрі атома натрію є 12 нейтронів?
2.20 Яка назва хімічного елемента, якщо А=27, а N=14?
2.21 Знайдіть кількість нуклонів у ядрі атома Zn, якщо він має 34 нейтрона.
2.22 Що показують записи AXZ , А=Z+N?
2.23 Які частинки ви впізнали 2Н1, 4Не2, 0е-1, 1р1, 1n0, 16О8, 30?14., визначте кількість нейтронів для деяких частинок.
2.24 Яку загальну назву мають групи частинок 1Н1, 2Н1, 3Н1 та 206Pb82, 208Pb82? Кількість яких частинок є різною у кожній з групп частинок?
2.25 Які сили більші, кулонівські чи ядерні?
2.26 Які сили діють між нуклонами?
2.27 Які сили обумовлюють взаємодію між частинками електрон і електрон, електрон і ядро, нейтрон і нейтрон у ядрі, протон і протон у ядрі, протон і нейтрон у ядрі?
2.28 За рахунок руху яких частинок можливий електричний струм у металі?
2.29 Які є два закони збереження для ядерної реакції?
2.30 Чи можливо хімічним шляхом поділити ядро атома?
2.31 Як визначити виділяється чи поглинається енергія при протіканні ядерної реакції?
2.32 Де знаходяться і який заряд мають ці частинки нейтрон, атом, фотон, протон, ядро атома, електрон, іон?
2.33 Як зв’язані між собою масове число, зарядове число і число нейтронів в атомі?
2.34 Чому маса атома водню ненабагато відрізняється від маси протона?
2.35 Чому атом є електронейтральним?
2.36 Пояснить квантові постулати Бора.
2.37 У чому протиріччя між постулатами Бора і законами класичної механіки і класичною електродинамікою?
2.38 Пояснити випромінювання світла атомом.
2.39 В що перетворюється ізотоп торія (90234Тh), ядра якого перетерплюють три послідовних α-розпаду? Пояснить α-розпад.
2.40 Чи однакові за модулем заряди електрона і протона?
2.41 Чому атом містить заряджені частинки, але є електронейтральним?
2.42 Як називаються сили, що діють між нуклонами у ядрі?
2.43 Які частинки називають нуклонами?
2.44 Які дві сили діють між двома протонами у ядрі атома?
2.45 Напрямлений рух яких частинок утворює світловий промінь?
2.46 З якою швидкістю рухається фотон?
2.47 Які частинки атом приймає або віддає щоб перетворитись на іон?
2.48 Яка сила тримає електрон біля ядра атома?
3 Розв’язок задач

3.1 Задачі 1-10 з [1.3] 31.1- 31.11;
3.2 Задачі 11-14 з [143] 1171(ПРГ), 1183(1274), 1188(1283), 1198(1289).
4 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів
Домашнє завдання
Література
1.1 Гончаренко С.У. Фізика 11 клас. 2-го вид. — Київ Освіта, 1998. – п. 57 – 83, с. 169 – 264.
1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведе-ний Учебник. – 4 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1987. – Гл. 37, п. 37.8 – 37.11, с. 467 – 476; Гл. 39, п. 39.1 – 39.8, с. 489 – 501.
1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1988. – Гл. 5, п. 30, 31; с. 302 – 311, зад. 30.1 – 31.42.
1.4 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів с/ш. – 12 вид. – Харків, ББН; 2002. — Розділ 17, п. 50 — 52; с. 158 – 166, зад. 1140(1235) – 1211(1305).
1.5 Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования. – М. 1984. Разд. 6, гл. 4, п. 4.1 – 4.16, с. 312 – 336.

Семінарське заняття №13 (2 години)
Тема Елементи астрономії
Мета роботи Придбати практичні вміння та навички при розв’язанні задач на закони астрономії
Забезпечення заняття

1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики;
2 Рябоволов Г.І. Збірник дидактичних задач з фізики;
Карта зірок та їх сузір’я;
Фотознімки космічних об’єктів.
Вид семінару семінар – практикум з виступом студентів

Порядок проведення заняття
1 Вступ (викладач)
1.1 Зв’язок астрономії з іншими науками. [1.5], с. 7-27;
1.2 Історія розвитку астрономії і її перспективи. [1.2], с. 378-382;
1.3 Вплив астрономії на науково –технологічний прогрес. [1.4], с. 271.
2 Фронтальне опитування
2.1 Що вивчає астрономія?
2.2 Чи завжди люди знали, що Земля кругла? Якою вони її вважали?
2.3 Чому церква не була зацікавлена у розвитку астрономії у самому початку її розвитку?
2.4 Чому люди спочатку думали, що центром всесвіту є Земля?
2.5 Хто запропонував геліоцентричну систему світу? У чому вона полягає?
2.6 Чи насправді центром всесвіту є Сонце? Центром чого воно є?
2.7 Як рухаються планети сонячної системи?
2.8 Що називають 1 добою, 1 роком, періодом обертання?
2.9 За рахунок чого на Землі є різні пори року?
2.10 Якого роду сили діють між тілами на великих відстанях у космосі? Напишіть формулу, що визначає значення цієї сили. Від чого вона залежить?
2.11 З яких речовин складається Сонце, зірки? Які реакції відбуваються на них?
2.12 Чим є Місяць, чому він світиться? Як він рухається?
2.13 Чи була людина на Місяці?
2.14 Який є зв’язок між рухом Місяця і існуванням водяних приливів і відливів? Як використовують ці явища для добутку енергії?
2.15 Яку захисну функцію має атмосфера нашої планети та природний супутник нашої планети?
2.16 Чим загрожує зіткнення великого метеорита з Землею?
2.17 Завдяки чому можливий інформаційний зв’язок між різними континентами (точками) планети?
2.18 Які технічні засоби використовують для спостереження та вивчення різних об’єктів космосу?
2.19 За рахунок яких трьох сил може пересуватись ракета у космічному просторі?
2.20 Чим загрожує програма розвитку технологій розміщення космічної зброї у космосі?
2.21 Що можна спостерігати за допомогою штучних супутників Землі?
2.22 Який астрономічний дослід провів вчений для визначення швидкості світла?
2.23 Яке значення має швидкість світла?
2.24 Чи з однаковою швидкістю рухається Земля навколо Сонця?
2.25 Як теоретично визначили час існування нашої планети?
2.26 Що називається сонячним вітром?
2.27 Чим вакуум відрізняється від невагомості?
2.28 Опишіть будову і існування комети, метеорита?
2.29 Де зосереджена більша частина (98%) маси всесвіту?
2.30 Що називають галактикою, сузір’ям?
3 Завдання за варіантами

1 варіант

3.1 Які розміри всесвіту і час його існування?
3.2 Призначення телескопа, штучних супутників Землі?
3.3 Скільки разів обертається Земля навколо себе за 2 місяці?
3.4 Як рухаються галактики відносно одна одної? Перерахуйте всі об’єкти всесвіту, що ви знаєте.
3.5 Як називається і яку форму має наша галактика, як рухається Сонце у нашій галактиці?
3.6 Що називається плазмою?

2 варіант

3.1 Чому Сонце випромінює світло? Чи обертається воно навколо власної осі? Яку роль відіграє для нас існування Сонця?
3.2 Перерахуйте планети сонячної системи у порядку їх положення відносно Сонця починаючи з ближчої.
3.3 Чи однаковий 1 рік на Марсі і на Землі? Чому?
3.4 Що можна вивчати за допомогою спектроскопа?
3.5 Що є “чорною діркою”?

4 Розв’язок задач

3.1 Задача 1 Яку відстань долає світловий промінь від Сонця до Землі, якщо час його руху дорівнює 8 хвилинам?

3.2 Задача 2 Скільки часу у земних роках потрібно світлу на проходження відстані у 1 парсек ? (1 пк = 3,8 * 1016 м)

3.3 Задача 3 Обчисліть 1 космічну швидкість штучного супутника масою 2 тонни, якщо висота його польоту над поверхнею Землі складає 300 км, радіус Землі — 6378 км, маса Землі – 5,876*1024 кг. [1.6], задача 10, с. 314.

4 Доповіді студентів
4.1 Будова сонячної системи;
4.2 Теорії виникнення всесвіту, та його об’єктів.
5 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів
Домашнє завдання
Література
1.1 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведе-ний Учебник. – 4 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1987(84). – Гл. 40; п. 1 – 3; с. 501 – 512; Гл. 6; п. 13; с. 67 – 69; Гл. 1; п. 5; с. 12 – 13.
1.2 Прокофьев В.Л., Дмитриева В.Ф. Физика. Уч. пособие для техникумов. – М. Высшая шк. 1983. Розділ 6, п. 213 — 222, с. 378 – 397.
1.3 Климишин І. А., Крячко І. П. Астрономія.
1.4 Гончаренко С.У. Фізика 11 клас. 2-го вид. — Київ Освіта, 1998. – Розділ 7, п. 83 – 84, с. 260 – 273.
1.5 Рябоволов Г.И., Дадашева Н.Р., Курганова В.А. Сборник дидактических заданий по физике. Уч. пособие для техникумов. 1985. Раздел 1, задание 1,2,3, відповіді – с. 147 — 154.
1.6 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 — е изд., испр. – М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1988. – Гл. 6; п. 32; с. 312 – 320; відповіді – с. 362 — 363.
1.5 Шкловский И.С. Проблемы современной астрофизики.– М. Наука. Гл. ред. физ. — мат. лит, 1982, 224 с.