Економіка України на початку ХХІ століття

Зміст
Вступ
1. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки України
2. Соціально-економічне становище України за 2000 рік
3. Соціально-економічне становище України за 2001 рік
4. Соціально-економічне становище України за 2002 рік
5. Соціально-економічне становище України за 2003 рік
6. Соціально-економічне становище України за 2004 рік
7. Соціально-економічне становище України за 2005 рік
8. Соціально-економічне становище України за 2006 рік
9. Соціально-економічне становище України за січень — серпень 2007 року
Висновки
Список використаної літератури

Вступ
Кінець ХХ — початок ХХІ століття став переломним періодом в історії людства, бо привніс нову філософію подальшого існування і розвитку людської цивілізації, що передбачає можливість вирішення загальних проблем виживання людства на засадах духовності та гуманізації економіки і політики. Проте малоймовірно очікувати тільки мирного розв’язання всіх проблем, що виникатимуть на міжнародній арені, протягом життя декількох наступних поколінь з огляду на інерційність зміни існуючих тенденцій міждержавних відносин.
Реальне життя в умовах нестабільного міжнародного середовища вимагає від України реалізації свого права на захист власних інтересів, на створення власної системи національної безпеки і оборони, яка гарантуватиме збереження обраного Україною політичного курсу і не створюватиме жодних загроз для сусідніх країн та світової спільноти. При цьому Україна не має намірів розглядати національну безпеку у відриві від міжнародної безпеки, прагнути досягнення власних інтересів на шкоду інтересам будь-якої країни світу.
Забезпечення національної безпеки України щільно пов’язане із вирішенням проблем підтримання миру і безпеки в Європі, де домінуючу роль відіграє НАТО як єдина організація в Європі, яка здатна сьогодні протистояти викликам безпеці [3. 56].
Починаючи з 1991 року, Україна приєдналася до Ради Північноатлантичного співробітництва і дотепер залишається послідовним і конструктивним її учасником. Зі свого боку, НАТО підтримало суверенітет і незалежність України, підписавши в липні 1997 р. у Мадриді Хартію про особливе партнерство між НАТО і Україною. Прагнення України до стабільного загальноєвропейського миру втілюються у конкретних діях Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, усіх органів державної влади, провідних партій і громадських організацій, які спрямовані на проведення в нашій державі комплексних реформ, встановлення взаємовигідного і всебічного співробітництва з багатьма країнами світу, що мають миролюбний характер і забезпечують надійні гарантії безпеки. На цей час Україна є членом Ради Європи, має угоди у різних сферах більш ніж зі 100 країнами світу, бере участь у багатьох міжнародних програмах, зокрема в програмі Партнерство заради миру» (ПЗМ), має наміри стосовно поступового вступу до систем регіональної та глобальної безпеки [1.144].
Співробітництво між НАТО і Україною в рамках ПЗМ здійснюється з досить широкого спектру питань оборонної реформи, військового співробітництва, цивільного контролю, надзвичайних ситуацій тощо. Для координації співпраці створено Комісію Україна — НАТО, а також Спільну робочу групу НАТО — Україна з оборонної реформи. 16 грудня 1997 року між НАТО і Україною був підписаний меморандум про домовленість з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій та готовності до катастроф. 4 листопада 1998 року своїм Указом №1209/98 Президент України затвердив Державну програму співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО) на період до 2001 р. Нині відбувається коригування цього співробітництва на наступні роки. Вцілому, можна було б втішитися досягнутим. Проте, на мій погляд, співробітництво Україна — НАТО набуло б більшого динамізму у вирішенні проблем оборонної (воєнної) реформи в Україні, якщо б до роботи Спільної робочої групи НАТО — Україна з оборонної реформи долучилися провідні фахівці Спілки офіцерів України, які мають солідні напрацювання у цій сфері.

1. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки України
Стабілізаційні процеси, що спостерігаються в перших роках другого тисячоліття в економіці нашої країни, дають підстави для ствердження (хоч і насторожливого) про подолання тривалої системної трансформаційної кризи та формування умов для економічного зростання.
Разом з тим, аналіз переконує, що в інституціонально-правовому забезпеченні ринкових трансформацій в Україні зроблено лише перші кроки і не завжди вдалі (як правило, у соціальному аспекті дистабілізаційні).
У цьому аспекті навчально-науковий інтерес становить аналіз, законодавчого забезпечення реформування власності, зокрема процеси акціонування; первинного нагромадження капіталу; механізмів інноваційної та інвестиційної діяльності; розвитку підприємства, зокрема й малого та середнього бізнесу; формування податкової системи та бюджетної політики.
Важливим напрямом підвищення конструктивності економічної політики є посилення ролі держави в регулюванні соціально-економічного розвитку через фінансове забезпечення соціальних процесів в Україні, тобто через реалізацію соціальної політики. Ця політика має охоплювати систему заходів держави, спрямованих на забезпечення прийнятної життєдіяльності населення, підвищення рівня людського розвитку в країні в контексті загальнодержавної стратегії соціально-економічного розвитку.
Зокрема, у жовтні 2002 р. Кабінет Міністрів України розглянув прогноз економічного і соціального розвитку країни на 2002—2006 рр. Такий документ, в якому визначаються основні тенденції економічного розвитку на найближчу перспективну, з урахуванням також тенденції розвитку світової економіки. Уряд розробив уперше. Серед пріоритетних напрямів діяльності держави у прогнозований період визначено структурну перебудову економіки; інвестиційну та інноваційну політику; фінансовий ринок та банківську сферу; податкову й бюджетну політику; соціальний захист та зайнятість населення, а також детінізацію економіки. Стале економічне зростання в цьому документі передбачається у першу чергу забезпечувати передусім активною науково-технічною політикою та інноваційною діяльністю. Так, прогнозується зростання загального обсягу ресурсів для потреб науки на рівні 0,5% ВВП. Загалом протягом 2002—2006 рр. Україна має досягти таких середніх результатів зростання ВВП більше, як на 6%, обсягів промислового виробництва — на 6%, реального приросту валового нагромадження основного капіталу — на 9,8% реальної заробітної плати — на 12,5%, а темпи інфляції у 2006 р. (за умови збереження цінової стабілізації) не повинно перевищити 4,3%.Такі темпи зростання дозволять до 2006 р. збільшити в 1,5 раза обсяги ВВП у розрахунку на душу населення. Соціальні функції держави випливають з її обов’язків перед суспільством регламентуються основним Законом — Конституцією — та містить різноманітні складові. До основних із них належать забезпечення хоча б простого відтворення населення, але з підвищенням рівня та якості його життя; відтворення трудового потенціалу у вимірах його фізичного здоров’я та професійно-кваліфікаційного рівня; забезпечення раціональної зайнятості населення та мінімального прожиткового рівня для соціально вразливих верств населення; забезпечення розвитку освіти, культури, охорони здоров’я та поліпшення екологічного стану в країні. Сучасний стан нашого розвитку характеризується наявністю таких основних суперечностей між необхідністю формування сучасної системи соціального захисту й соціальних гарантій та відсутністю реальних соціально-економічних умов для цього; між старими формами організації соціального захисту населення і новими підходами, формами, методами розв’язання цієї проблеми за ринкових умов; між потребами у фінансових ресурсах та реальними можливостями держави для фінансування соціальної сфери.
За період незалежності України, чи не вперше, у другій половині 2002 р. влада робить спробу конструктивно спрогнозувати ситуацію в економіці на перспективу. Президентом поставлено завдання розробити проекти стратегії економічного й соціального розвитку країни до 2011 р., в основу якої буде покладено його Послання до Верховної Ради (Європейський вибір концептуальні основи стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002—2011 рр.). Сам проект Стратегії після розробленя пройде відповідне випробування в наукових установах, а потім його винесуть на розгляд Верховної Ради.
Безсумнівно, що давно назріла потреба в такому документі, де мали б бути чітко визначенні домінантні стратегічні пріоритети
обґрунтування та затвердження інноваційної моделі розвитку економіки;
формування та забезпечення надійних засад стабільного економічного зростання;
забезпечення дієвої соціальної переорієнтації економічної політики; формування інституційних передумов для отримання країною членства в Євросоюзі та інших міжнародних економічних структурах
Також слід зазначити, що в пострадянській Україні за 90-ті роки все ж таки було, в основному, закладено правові та інституціональні основи становлення і функціонування ринкових відносин.
Піднесення дієвості вітчизняного господарського законодавства також потребує систематизації правових актів, і зокрема, необхідна розробка Кодексу законів про державне регулювання національної економіки, що буде сприяти й підвищенню ефективності економічної політики в цілому [5. 88].
2.Соціально-економічне становище України за 2000 рік

За попередніми даними в 2000р. порівняно з 1999р. реальний валовий внутрішній продукт становив 106,0%. В цілому 2000р. характеризувався стійким зростанням реального ВВП. Позитивна тенденція помісячного зростання ВВП, яка розпочалась у вересні 1999р., зберігалась протягом всього 2000р. Пожвавлення виробництва у промисловості, сільському господарстві, торгівлі та громадському харчуванні сприяло приросту валової доданої вартості в провідних галузях економіки [8].
Промисловістю за 2000р. вироблено продукції на 144,4 млрд.грн., або на 12,9% більше, ніж у 1999р. Вперше за останні п’ять років перевищено рівень промислового виробництва 1995р. – приріст становив 10%.Найбільш позитивна динаміка склалася у другому півріччі 2000р.- зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 1999р. становило у III кварталі – 12,9%, IV кварталі – 15,8%. Зросло виробництво продукції у промисловості 25 регіонів, крім Одеської і Полтавської областей. Значного приросту виробництва досягнуто в Закарпатській та Волинській (по 44%), Луганській (30%), Херсонській (28%) областях, містах Києві (26%) та Севастополі (38%).
В електроенергетиці обсяг продукції за 2000р. порівняно з 1999р. скоротився на 2,9%. За рік вироблено 169 млрд.кВт.год електроенергії, у тому числі 77 – атомними електростанціями, 81 – тепловими і 11 млрд.кВт.год – гідроелектростанціями. Порівняно з попереднім роком випуск електроенергії збільшено лише на атомних електростанціях (на 7,3%).
У паливній промисловості протягом останніх років динаміка виробництва залишається негативною. В 2000р. спад випуску продукції проти попереднього року становив 4,1%. Така ситуація, в основному, обумовлена значним скороченням обсягів виробництва в нафтопереробній галузі.
На підприємствах чорної металургії річні темпи зростання обсягів продукції спостерігалися протягом останніх п’яти років (крім кризового 1998р.). Найвищий приріст до попереднього року — 20,7% одержано в 2000р.
На підприємствах кольорової металургії у 2000р. перевищено обсяги виробництва попереднього року на 18,8%. Зросло виробництво алюмінієвого, латунного, мідно-нікелевого, титанового прокату у 2-3 рази, свинцю і олова, включаючи вторинне — на 51-71%, латуні і бронзи ливарної – на 40-44%, глинозему, алюмінію первинного і вторинного, електродів графітованих – на 3-13%.
У хімічній та нафтохімічній промисловості у 2000р. отримано приріст виробництва проти попереднього року на 5,0%, тоді як у 1999р. спостерігалось скорочення обсягів на 1,1%. У останні два роки на результати галузі в цілому вплинула негативна робота підприємств нафтохімічної промисловості. У 2000р. в цій галузі обсяги продукції порівняно з попереднім роком скоротились на 10,3%, у 1999р. – на 17,0%.
В машинобудуванні і металообробці протягом 2000р. і особливо в ІІ півріччі спостерігалось нарощування щомісячних обсягів виробництва проти попереднього року, в результаті річний приріст продукції в галузі становив 16,8%. Зріс випуск продукції на підприємствах майже всіх галузей машинобудування, найбільше – в автомобільній (на 61%), авіаційній (52%), суднобудівній (42%) та електротехнічній (на 41%) промисловості.
Для підприємств легкої промисловості у 2000р. були характерними стабільно високі щомісячні темпи приросту продукції до попереднього року. Приріст виробництва за рік становив 39,0% проти 5,7% у 1999р. Більш ніж наполовину зріс випуск продукції в текстильній промисловості, де випуск майже всіх видів тканин зріс на 14-40%. Всього виготовлено 66 млн.кв.м тканин, що на третину більше, ніж в попередньому році.
Сільське господарство.
У 2000р. за попередніми даними виробництво валової сільськогосподарської продукції (в порівнянних цінах) зросло проти 1999р. на 7,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності воно скоротилося на 8,8%, а в господарствах населення — зросло на 18,9%. Приріст обсягів валової продукції в рослинництві за 2000р. порівняно з попереднім роком в господарствах усіх категорій становив 18,3%. При цьому в сільськогосподарських підприємствах виробництво рослинницької продукції скоротилося на 2,2%, а в господарствах населення — зросло на 37,8%.
В цілому по країні за 2000р. виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 2,6 млн.т, що на 1,8% менше проти попереднього року, молока — 12,6 млн.т (на 5,6% менше), яєць — 8,7 млрд. штук (на 0,9% менше ніж у 1999р.). В сільськогосподарських підприємствах скоротилися на 9% обсяги реалізації на забій худоби та птиці і виробництво яєць, на 22% — виробництво молока [9].
Транспорт.
За 2000р. перевезено 672,1 млн.т вантажів, вантажооборот досяг 369,2 млрд. тонно-кілометрів і збільшився на 1,3%. Зростання обсягів транспортної роботи відмічено на залізничному, автомобільному та річковому транспорті.
У 2000р. послугами громадського транспорту скористалися понад 3 млрд. пасажирів, обсяг пасажирської роботи дорівнював 83,4 млрд.пас.км, що відповідно на 4,4% та 9% більше попереднього року. Обсяги перевезень пасажирів залізничним транспортом зросли на 2,4%, авіаційним — на 7,6%, морським транспортом — на 21,9%. Помітно підвищилася якість обслуговування населення в більшості міст та селищ країни завдяки обмеженню монополізму на ринку пасажирських автомобільних перевезень та створенню конкурентного середовища, в якому суб‘єкти малого бізнесу – юридичні та фізичні особи зайняли своє місце і виконують чверть маршрутних автоперевезень. В цілому автомобільним транспортом перевезено 2,6 млрд. пасажирів, пасажирооборот досяг 30 млрд. пас-км, що відповідно на 4,8% та 10,3% більше попереднього року [9].
Фінанси.
Доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2000р. становили 42,6 млрд. грн. (27,7% до ВВП), що склало 100,6% від річних призначень. Видатки Зведеного бюджету становили 40,3 млрд. грн. (26,2% до ВВП), або 95,3% від річних призначень. Державний бюджет по доходах виконано у сумі 31,4 млрд. грн. (92,5% річних призначень), або 20,4% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 56,4% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 48,1% (8,5 млрд. грн.).
Доходи населення.
Номінальні грошові доходи населення за січень-листопад 2000р. порівняно з аналогічним періодом 1999р. збільшились на 40,4% і становили 76850 млн.грн., а реальні грошові доходи, визначені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на 6,2%.
Середньомісячний грошовий доход у розрахунку на душу населення за січень-листопад 2000р. становив 141 грн. проти 99,6 грн. за аналогічний період 1999р. Грошові витрати та заощадження населення за січень-листопад 2000р. становили 75215 млн.грн., що на 42,4% більше порівняно з аналогічним періодом 1999р [9].
3. Соціально-економічне становище України за 2001 рік

За статистичними даними у 2001р. порівняно з 2000р. реальний валовий внутрішній продукт становив 109%.
Протягом 2001р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у провідних видах економічної діяльності обробній промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, будівництві.
Промисловими підприємствами України за 2001р. вироблено продукції (надано послуг) на 155,9 млрд.грн., що на 14,2% більше, ніж у 2000р. Приросту продукції досягнуто в усіх регіонах країни та за всіма основними видами промислової діяльності. Найбільш позитивна динаміка склалася у I півріччі 2001р. Зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2000р. становило у I кварталі — 17,4%, у II — 19,5%. Протягом II півріччя спостерігалась тенденція до уповільнення темпів приросту виробництва проти попереднього року.
У добувній промисловості рівень виробництва 2000р. перевищено на 3,3%. Випуск кінцевої продукції шахт — готового вугілля проти 2000р. скоротився на 1,3% (на 0,8 млн.тонн) і склав 61,6 млн.тонн. Поряд з цим на 13,1% зросло виробництво продуктів збагачення, частка яких в загальному випуску готового вугілля складає 59%, у т.ч. концентрату кам’яновугільного — на 14,3%.
В обробній промисловості, де зосереджено майже три чверті всього промислового виробництва, випуск продукції у 2001р. порівняно з 2000р. зріс на 17,2%.
У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст виробництва продукції у 2001р. становив 18,2%. Позитивна динаміка нарощування обсягів виробництва порівняно з 2000р. спостерігалась у більшості її видів діяльності. Суттєво зросло виробництво у плодоовочевій (на 27,3%) та молочній (34,9%) промисловості, виробництві напоїв (23,3%) та тютюновій промисловості (на 28,4%).
Протягом 2001р. підприємства легкої промисловості працювали з приростом обсягів виробництва проти 2000р., проте спостерігалася тенденція його уповільнення з 27,4% у січні-березні до 13,8% у січні-грудні. З приростом обсягів виробництва працювали всі основні галузі легкої промисловості. Зокрема, у текстильній промисловості обсяги продукції зросли проти 2000р. на 11,5% за рахунок збільшення випуску лляного волокна, бавовняної та лляної пряжі і відповідно бавовняних та лляних тканин, нетканих матеріалів типу тканин.
У машинобудуванні в результаті щомісячного зростання обсягів виробництва проти попереднього року і особливо у I півріччі (на 25,4%) приріст обсягів продукції за 2001р. становив 18,8%. Найбільше зростання виробництва зафіксовано у металургійному машинобудуванні (на 45,4%), виробництві устаткування для радіо, телебачення та зв’язку (34,6%), авіаційній промисловості (26,1%), виробництві побутових приладів (24,7%), залізничному машинобудуванні (21,2%) та суднобудуванні (на 19,7%).
У хімічній та нафтохімічній промисловості у 2001р. одержано приріст виробництва порівняно з 2000р. на 10,6%. Зросли обсяги продукції у хімічному виробництві на 7,9%, з нього у фармацевтичному — на 14,3%, виробництві лаків та фарб — на 12,7%, виробництві базової хімічної продукції — на 6,2%.
У 2001р. впровадженням інновацій у промисловості займалося 1503 підприємства, або 14,3% загальної їхньої кількості, проти 1491 підприємства і 14,8% у 2000р. Основним напрямом інноваційної діяльності для більшості підприємств було освоєння та поставка на ринок нових видів продукції.
Сільське господарство.
У 2001р. виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з 2000р. зросло на 9,9%, у тому числі в сільськогосподарських підпри-ємствах всіх форм власності — на 19,9%, а в господарствах населення — на 3,7%.
Приріст обсягів валової продукції в рослинництві за 2001р. порівняно з 2000р. в господарствах усіх категорій становив 13%, в сільськогосподарських підприємствах виробництво рослинницької продукції зросло на 24,4%, а в господарствах населення — на 3,5%.
У 2001р. одержано вдвічі кращий порівняно з 2000р. урожай пшениці — зібрано 21,3 млн.тонн, ячменю — 10,2 млн.тонн (на 48% більше), жита — 1,8 млн.тонн (на 88%), вівса — 1,1 млн.тонн (на 27% більше).
В цілому по країні за 2001р. виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 2,3 млн.тонн, що на 11% менше проти 2000р., молока — 13,4 млн.тонн (на 6% більше), яєць — 9,7 млрд. штук (на 10% більше, ніж у 2000р.).
Транспорт.
За 2001р. підприємствами транспорту перевезено 752,1 млн. тонн вантажів, що на 0,8% більше, ніж за 2000р., вантажооборот зріс на 1% і склав 384,5 млрд. тонно-кілометрів.
За 2001р. всіма видами транспорту перевезено 3,2 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 85,5 млрд.пас.км, що відповідно на 2,7% та на 2,3% більше, ніж за 2000р. Залізничним транспортом за 2001р. перевезено 0,5 млрд.пасажирів, що на 0,2% менше 2000р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень суб’єктами-фізичними особами) скористалися 2,7 млрд. пасажирів, що на 3,2% більше, ніж за 2000р. Зростання пасажирських перевезень мало місце на морському транспорті (у 1,4 раза). Авіаційним транспортом перевезено 1,2 млн. пасажирів, що на 5,4% більше, ніж за 2000р. Фінанси. Доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2001р. (за даними Державного казначейства) становили 48,4 млрд.грн. (25,7% до ВВП), що становить 91,4% від річних призначень. Державний бюджет по доходах виконано у сумі 34,9 млрд.грн. (83,1% річних призначень), або 18,5% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами), і на 57,4% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 46,8%. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у 2001р. становив 106,1% (у попередньому — 125,8%). На споживчому ринку у 2001р. ціни (тарифи) на продовольчі товари та послуги зростали швидше, ніж на непродовольчі товари (на 7,9%, 5,3% та 0,2%). Індекс цін виробників промислової продукції у 2001р. становив 100,9% і був значно меншим за відповідний показник 2000р. (120,8%). Грошові доходи населення. Номінальні грошові доходи населення за січень-листопад 2001р. порівняно з аналогічним періодом 2000р. збільшились на 25,5% і становили 96560 млн.грн., а реальні грошові доходи, визначені за виключенням обов’язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на 8,7%. Середньомісячний грошовий доход у розрахунку на 1 особу за січень-листопад 2001р. становив 178,6 грн. проти 141,2 грн. за анало-гічний період 2000р.
Номінальна заробітна плата одного штатного працівника за січень-листопад 2001р. становила в середньому за місяць 304,90 грн., що на 36,2% більше, ніж у відповідному періоді 2000р. Реальна заробітна плата за січень-листопад 2001р. порівняно з відповідним періодом 2000р. зросла на 19,2%. У листопаді по відношенню до жовтня 2001р. вона зменшилась на 1,1% [9.].
4. Соціально-економічне становище України за 2002 рік

Валовий внутрішній продукт (ВВП) за попередніми даними у 2002р. порівняно з 2001р. реальний валовий внутрішній продукт становив 104,1%. Протягом 2002р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось в обробній промисловості, оптовій і роздрібній торгівлі, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, транспорті.
Промисловість. Промисловими підприємствами за 2002р. вироблено продукції та надано послуг на суму 171,2 млрд.грн., що на 7% більше, ніж за 2001р. Зріс випуск продукції з усіх основних видів промислової діяльності. Найбільш позитивна динаміка склалася у II півріччі 2002р. — зростання виробництва порівняно з відповідним періодом 2001р. становило у III кварталі — 6,3%, IV кварталі — 9,3%.
У добувній промисловості обсяги виробленої продукції за 2002р. порівняно з попереднім роком зросли на 2,3%. Приріст продукції спостерігався на підприємствах з видобутку металевих руд — на 8,2%, видобутку вуглеводнів — на 2%. Водночас на підприємствах з видобутку вугілля і торфу обсяги виробництва скоротились на 1,2%. Видобуто 58,9 млн.т залізної руди, що на 7,6% більше, ніж у 2001р.
На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї обсяги продукції порівняно з 2001р. збільшились на 23,4%. Зросло виробництво плит деревностружкових на 45%, сірників та фанери клеєної — на 23-29%, плит деревноволокнистих — на 7%. Проте зменшився випуск блоків віконних і дверних в зборі на 15%, паркету, пиломатеріалів — на 1-3%.
На підприємствах металургії та з оброблення металу після періоду спаду виробництва (з серпня 2001р. по квітень 2002р.) спостерігалось нарощування щомісячних обсягів продукції і за 2002р. досягнуто приросту 3,9%. Зростання обсягів продукції одержано у чорній металургії (на 4%), виробництві труб (на 1,9%), первинному обробленні сталі (на 1,3%), виробництві кольорових металів (на 1%), обробленні металу (на 8,6%).
У машинобудуванні за 2002р. проти попереднього року спостерігалось зростання обсягів виробництва на 11,3%. Істотного нарощування обсягів виробництва набули наукоємні галузі транспортного машинобудування, де приріст продукції становив 29,6%, з нього у залізничному машинобудуванні — 64,1%, виробництві автомобільного транспорту — 23,3%.
У 2002р. інноваційні роботи в промисловості, направлені на впровадження прогресивних технологічних процесів, механізацію і автоматизацію виробничих процесів та освоєння нової продукції, виконували 1506 підприємств, або 14,6% їхньої загальної кількості, що практично відповідає рівню 2001р. Більшість інноваційно активних підприємств (82,1%) становили підприємства колективної форми власності.
Сільське господарство. У 2002р. продовжувалася позитивна тенденція нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва, хоча темпи зростання знизилися. За попередніми даними виробництво сільськогосподарської продукції проти 2001р. зросло на 1,9%, у тому числі в сільськогосподарських підпри-ємствах усіх форм власності скоротилося на 1,1%, а в господарствах населення зросло на 3,9%.
Транспорт. За 2002р. підприємствами транспорту перевезено 770,1 млн.т вантажів, що на 1,3% більше, ніж за 2001р. Вантажооборот зріс на 3,3% і досяг 398,1 млрд.ткм. Залізничним транспортом за 2002р. перевезено 465,1 млн. пасажирів, що на 0,6% менше, ніж за 2001р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) скористалися 3,1 млрд. пасажирів, що на 12,9% більше, ніж за 2001р. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросли на 45%. Авіаційним транспортом перевезено 1,7 млн. пасажирів, що на 37,9% більше, ніж за 2001р.
Фінанси. Доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2002р. (за даними Державного казначейства) становили 54,4 млрд.грн. (28,2% до ВВП), що становить 83,7% від річних призначень. Державний бюджет по доходах виконано у сумі 39,9 млрд.грн. (82,2% річних призначень), або 20,7% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 65,2% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість займає 46,6%, податок на прибуток підприємств — 28,2%.
Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень-листопад 2002р. порівняно з аналогічним періодом 2001р. збільшились на 21,8%, у тому числі грошові — на 23,8%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання споживчих товарів та оплату послуг, збільшились на 23%, а реальні наявні, визначені з урахуванням впливу інфляції, — на 21,9%.
Основним джерелом доходів населення є оплата праці. Протягом 11 місяців 2002р. продовжувався процес зростання рівнів номінальної та реальної заробітної плати. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника за січень-листопад 2002р., порівняно з відповідним періодом 2001р. зросла на 21,5% і склала 370,33 грн [9.].

5. Соціально-економічне становище України за 2003 рік
За оперативними даними у 2003р. порівняно з 2002р. реальний валовий внутрішній продукт становив 108,5%. Протягом 2003р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у обробній промисловості, будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі, транспорті. Промисловими підприємствами за 2003р. вироблено продукції і надано послуг на суму 220,6 млрд.грн., що на 15,8% більше, ніж за 2002р. Протягом року галузь забезпечувала високі темпи розвитку. Нарощування обсягів промислового виробництва було характерним практично для всіх основних видів промислової діяльності.
У добувній промисловості у 2003р. порівняно з 2002р. випуск продукції збільшився на 5,5%, у тому числі у видобуванні металевих руд – на 7%, вуглеводнів – на 6,9%, вугілля та торфу – на 1,9%. Видобуто 63 млн.т залізної руди, що на 5,9% більше, ніж у попередньому році. Випуск агломерату та обкотишів залізорудних збільшився відповідно на 2% і 12%. Більш як три чверті всього промислового виробництва зосереджено на підприємствах обробної промисловості, де приріст продукції проти 2002р. становив 18,2%.
У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробленої продукції зросли проти 2002р. на 20%. Збільшення обсягів виробництва відмічалось майже за всіма її основними видами діяльності. Суттєвий приріст продукції отримано у переробленні овочів та фруктів (39,3%), виробництві жирів (32,8%), м’ясній (26,1%) та тютюновій (18,3%) промисловості, виробництві напоїв (18%), молочній (13,6%) та кондитерській промисловості (11,9%).
У машинобудуванні у 2003р. порівняно з 2002р. одержано приріст продукції 35,8%. Суттєве зростання обсягів виробництва зафіксовано на підприємствах транспортного машинобудування – на 62,1%, з нього у виробництві автомобільного транспорту – на 119,2%, залізничному машинобудуванні – на 72,2%.
Протягом 2003р. інноваційну діяльність у промисловості здійснювали 1238 підприємств, або 12,7% загальної їхньої кількості. Серед підприємств, що займались виробництвом коксу та продуктів нафтоперероблення, питома вага інноваційно активних становила 25,0%, у машинобудуванні – 19,9%, хімічній і нафтохімічній промисловості – 19,7%, у металургії та обробленні металу – 14,1%, у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів – 13,6%, легкій промисловості – 13,4%. Обсяг інноваційної продукції, виробленої у 2003р., склав 11,2 млрд.грн., або 5,1% загального обсягу промислової продукції. На кожному дев’ятому підприємстві, що виробляло інноваційну продукцію, її частка в обсязі промислової складала 25–50%, майже на кожному п’ятому – 10–25%, майже на кожному третьому – до 10%.
Сільське господарство. У 2003р. у галузі сільського господарства за попередніми даними загальні обсяги виробництва зменшилися проти 2002р. на 10,2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності на 25,5%, а у господарствах населення вони дещо збільшилися – на 0,2%. Загальний обсяг валової продукції рослинництва порівняно з 2002р. скоротився на 14,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах на 31,3%, у господарствах населення – на 0,1%. Різке зменшення рівня виробництва у рослинництві обумовлено перш за все неурожаєм зернових культур. У 2003р. у господарствах усіх категорій виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) склало 2,6 млн.т, що на 3,5% більше проти рівня 2002р., молока – 13,7 млн.т (на 3,4% менше), яєць – 11,5 млрд.шт. (на 1,4% більше).
Транспорт. За 2003р. підприємствами транспорту перевезено 855,8 млн.т вантажів, що на 10,6% більше, ніж за 2002р. Вантажооборот зріс на 11,9% і становив 450,7 млрд.ткм.
Залізничним транспортом за 2003р. перевезено 476,2 млн. пасажирів, що на 2,4% більше, ніж за відповідний період 2002р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями — фізичними особами) скористалися 3,3 млрд. пасажирів, що на 7,8% більше, ніж за попередній рік. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців — фізичних осіб зросло на 17,3%. Авіаційним транспортом перевезено 2,2 млн. пасажирів, що на 23,0% більше порівняно з 2002р.
Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень–листопад 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 13%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, зросли на 10,1%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 4,9%. Номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, за січень–листопад 2003р. порівняно з відповідним періодом 2002р. підвищилася на 22,7% і склала 454,56 грн., що на 24,5% перевищувала розмір встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (365 грн.) та у 2,5 раза розмір мінімальної заробітної плати (185 грн.) у цьому періоді [9.].

6. Соціально-економічне становище України за січень–грудень 2004 року
За оперативними даними, у 2004р. порівняно з 2003р. реальний валовий внутрішній продукт становив 112,0%. Протягом 2004р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, будівництві, оптовій і роздрібній торгівлі, обробній промисловості.
У 2004р. порівняно з 2003р. обсяги промислового виробництва зросли на 12,5%. У добувній промисловості порівняно з 2003р. обсяги виробництва зросли на 4,1%. Збільшення випуску продукції спостерігалося на підприємствах з видобутку металевих руд – на 6,3%, вуглеводнів – на 6,1%, вугілля та торфу – на 0,2%. За 2004р. видобуто 2,9 млн.т нафти та 19 млрд.куб.м газу природного. Обсяги залізної руди і концентрату неагломерованих становили 66 млн.т, агломерованих – 63,1 млн.т, що більше, ніж у 2003р. відповідно на 4,9% і 7,2%.
В обробній промисловості приріст продукції проти 2003р. становив 14,6%. У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів порівняно з 2003р. обсяги виробництва зросли на 12,4%. Приріст одержано на підприємствах більшості видів діяльності галузі, зокрема, у молочній промисловості – 20,7%, переробленні овочів та фруктів – 20,3%, виробництві круп та борошна – 15,9%, виробництві напоїв – 15,7%, м’ясній, тютюновій та кондитерській промисловості – відповідно 15,3%, 15% та 12,5%, виробництві жирів – 9,1%.
У хімічній та нафтохімічній промисловості рівень виробництва 2003р. перевищено на 14,4%. У хімічному виробництві одержано приріст продукції – 11%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – 10%, лаків та фарб – 10,7%, фармацевтичному виробництві – 13,7%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – 25,8%, штучних і синтетичних волокон – 19%.
Сільське господарство.
У 2004р. у галузі сільського господарства, за попередніми даними, загальні обсяги виробництва проти 2003р. зросли на 19,1%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – на 39,2%, у господарствах населення – на 8,7%.
Будівельна діяльність. Протягом 2004р. спостерігався високий рівень ділової активності підприємств, що здійснювали будівництво за контрактами підряду. Надходження значних інвестиційних ресурсів, спрямованих у капітальне будівництво, дозволило будівельникам укласти контрактів на суму 20,8 млрд. грн., що на 23,9% більше проти 2003р. В умовах забезпеченості замовленнями підрядними підприємствами виконано робіт на суму 19,4 млрд.грн., що на 17,3% більше, ніж у попередньому році.
Транспорт. За 2004р. підприємствами транспорту перевезено 826,9 млн.т вантажів, що на 4,0% більше, ніж за 2003р. Вантажооборот зріс на 5,5% і становив 469,4 млрд.ткм. Залізничним транспортом за 2004р. перевезено 452,4 млн. пасажирів, що на 5,1% менше, ніж за 2003р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,7 млрд. пасажирів, що на 13,0% більше, ніж за попередній рік. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 17,9%. Авіаційним транспортом перевезено 3,1 млн. пасажирів, що на 32,1% більше порівняно з 2003р.
Фінанси. Доходи Зведеного бюджету за січень–листопад 2004р. становили 81 млрд.грн. (27,2% до ВВП), що складає 89,1% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (68,8% від загальної суми доходів). Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 87,2 млрд.грн. (29,3% до ВВП), що складає 82,6% від річних призначень. Дефіцит Зведеного бюджету за січень–листопад 2004р. становив 6,2 млрд.грн. (2,1% до ВВП).
Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін за 2004р. становив 112,3% (у 2003р. – 108,2%). При цьому темпи приросту цін на продовольчі товари (15,3%) випереджали приріст цін (тарифів) на послуги (7,9%) та непродовольчі товари (5,4%).
Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень-листопад 2004р. порівняно з аналогічним періодом 2003р. збільшились на 21,7%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 26,3%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 16,2%. Реальна заробітна плата у січні–листопаді 2004р. порівняно з відповідним періодом 2003р. збільшилась на 24,1% (у січні–листопаді 2003р. – на 15,3%). На динаміку реальної заробітної плати продовжує позитивно впливати зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб до 13% [9.].
7. Соціально-економічне становище України за 2005 рік

За статистичними даними, у 2005р. порівняно з 2004р. реальний валовий внутрішній продукт становив 102,4%. Протягом 2005р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у транспорті, добувній та обробній промисловості.
У грудні 2005р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року обсяги промислової продукції зросли на 5,3% (у грудні 2004р. – на 4,3%). За 2005р. приріст виробництва у галузі становив 3,1%, що на 0,2 відсоткового пункта перевищує показник 11 місяців 2005р. Збільшився випуск продукції за всіма основними видами діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення, металургії та оброблення металу.
У добувній промисловості обсяги виробленої продукції порівняно з 2004р. збільшились на 4,4%. Приріст продукції одержано на підприємствах з видобутку металевих руд (6,2%), вугілля і торфу (3%), вуглеводнів – (2,5%). Видобуток природного газу та нафти збільшився відповідно на 0,8% та 4,9% і становив 19,3 млрд.куб.м та 3,1 млн.т.
В обробній промисловості випуск продукції зріс на 3% проти 2004р.
У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст обсягів виробництва становив 13,7% (у 2004р. – 12,4%).
У легкій промисловості протягом 2005р. спостерігалось значне уповільнення темпів зростання виробництва порівняно з 2004р. При цьому в IV кварталі у галузі зафіксовано скорочення обсягів продукції проти відповідного періоду 2004р. на 6,0%. У результаті рівень виробництва 2004р. було перевищено лише на 0,3%.
У машинобудуванні у 2005р. випуск продукції зріс на 7,1%. Суттєвий приріст одержано у виробництві машин для металургії (30,4%), канцелярських і електронно-обчислювальних машин (29,8%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (29,5%), автомобільного транспорту (22,8%), побутових приладів (22,1%). Перевищено обсяги 2004р. у виробництві механічного устатковання (на 13,6%), сільськогосподарських машин (на 10,8%), верстатів (на 10,7%), у залізничному машинобудуванні (на 2,4%).
У хімічній та нафтохімічній промисловості на 9,8% перевищено рівень виробництва 2004р. Зростання обсягів продукції одержано у хімічному виробництві на 7,8%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 4,5%, лаків та фарб – на 18%, фармацевтичному виробництві – на 17,7%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – на 18,8%, штучних та синтетичних волокон – на 8,3.
Сільське господарство.
У 2005р. загальний обсяг сільськогосподарського виробництва залишився на рівні 2004р., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – збільшився на 1,5%, у господарствах населення – скоротився на 1,0%.
Обсяг валової продукції рослинництва проти 2004р. скоротився на 2,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 3,7%, у господарствах населення – на 1,4%.
Транспорт.
За 2005р. підприємствами транспорту перевезено 809,3 млн.т вантажів, що на 2,3% менше, ніж за 2004р. Вантажооборот зменшився на 1,3% і становив 460,6 млрд.ткм. Залізничним транспортом за 2005р. відправлено 444,7 млн. пасажирів, що на 1,7% менше, ніж за 2004р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,8 млрд. пасажирів, що на 3,2% більше, ніж за 2004р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 4,6%. Авіаційним транспортом перевезено 3,8 млн. пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 2004р.
Фінанси.
За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень–листопад 2005р. становили 119,2 млрд.грн. (32,8% до ВВП). В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,3% від загальної суми доходів). Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 116 млрд.грн. (31,9% до ВВП). Профіцит Зведеного бюджету за січень–листопад 2005р. становив 3,2 млрд.грн. (0,9% до ВВП).
Зовнішня торгівля товарами.
Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень–листопад 2005р. становили 31140,6 млн.дол.США, імпорту – 32480,8 млн.дол. і проти січня–листопада 2004р. збільшилися відповідно на 5,6% та на 24,6%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1340,2 млн.дол. (у січні–листопаді 2004р. – позитивне сальдо 3407,9 млн.дол.). Найбільші імпортні надходження здійснювались у м.Київ, Дніпро-петровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Київську та Харківську області.
Доходи населення.
Номінальні доходи населення за січень–листопад 2005р. порівняно з аналогічним періодом 2004р. збільшились на 38,1%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 36,4%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 19,8%.
Реальна заробітна плата за 11 місяців 2005р. порівняно з відповідним періодом 2004р. збільшилася на 19,2%. Загальна сума невиплаченої заробітної плати за 11 місяців 2005р. збільшилася на 0,2% і на 1 грудня 2005р. становила 1,1 млрд.грн. Обсяг боргу дорівнював 10,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2005р., проти 14,8% рік тому [9.].

8. Соціально-економічне становище України за 2006 рік

За статистичними даними, у 2006р. порівняно з 2005р. реальний валовий внутрішній продукт становив 107,0%. Протягом 2006р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у торгівлі, транспорті та будівництві.
У грудні 2006р. обсяги виробленої промислової продукції зросли як до попереднього місяця (на 2,2%), так і до грудня 2005р. (на 12%). За 2006р. приріст виробництва у промисловості становив 6,2%, що вдвічі перевищує цей показник за 2005р. Визначальний вплив на покращання динаміки промислового виробництва мали металургія та оброблення металу (приріст 8,9% проти падіння 1,5% у 2005р.), а також машинобудування (приріст 11,8% проти 7,1%).
Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення та легкої промисловості.
У добувній промисловості обсяги продукції збільшилися на 5,8%, у тому числі на підприємствах з видобутку вуглеводнів – на 5,2%, металевих руд – на 9,4%, вугілля і торфу – на 2,8%. За 2006р. було видобуто 19,5 млрд.куб.м природного газу, 3,3 млн.т сирої нафти, випущено 61,6 млн.т готового вугілля.
В обробній промисловості випуск продукції за 2006р. збільшився на 6,3%.
У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробництва збільшились на 10%.
У машинобудуванні суттєво наростили обсяги продукції проти 2005р. підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 36,6%), контрольно-вимірювальної апаратури (на 28%), машин для металургії (на 17,8%). Перевищено минулорічний випуск продукції у виробництві машин для перероблення сільгосппродуктів на 14%, електричних машин і апаратури – на 11,6%, побутових приладів – на 4,1%.
Сільське господарство. Загальний обсяг продукції сільського господарства за 2006р. проти 2005р. зріс на 0,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 4,2%, а у господарствах населення відбулося його скорочення на 2,1%.
За попередніми даними, господарствами усіх категорій у 2006р. одержано 34,3 млн.т зерна (у вазі після доробки), у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 25,7 млн.т (75% загального валового збору), господарствами населення – 8,6 млн.т (25%). Порівняно з 2005р. виробництво зерна зменшилось на 9,9%, що зумовлено як скороченням зібраної площі (на 2,8%), так і зменшенням урожайності (з 26,0 ц до 24,1 ц з га).
Транспорт. За 2006р. підприємствами транспорту перевезено 858,4 млн.т вантажів, що на 5,9% більше, ніж за 2005р. Вантажооборот зріс на 4,2% і становив 477,2 млрд.ткм.
Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2005р. зросло на 5,9%, у тому числі відправлення вантажів – на 5,1%.
Залізничним транспортом за 2006р. відправлено 448,8 млн. пасажирів, що на 0,7% більше, ніж за 2005р. Відправлення пасажирів зросло на Одеській залізниці на 6,9%, Південно-Західній – на 0,6%, Придніпровській – на 1,1% та Південній – на 1,3%. На Донецькій залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,8%, Львівській – на 1,6%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 4,0 млрд. пасажирів, що на 3,9% більше, ніж за 2005р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилося на 7,0%. Перевезення пасажирів морським транспортом за 2006р. знизилися на 3,7% порівняно з 2005р. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 28,5%. Перевезення пасажирів річковим транспортом у 2006р. порівняно з 2005р. скоротилися на 10,0%, закордонні перевезення – на 13,4%. Авіаційним транспортом перевезено 4,4 млн. пасажирів, що на 15,0% більше порівняно з 2005р.
Фінанси.
За даними Державного казначейства, доходи Зведеного бюджету за січень–листопад 2006р. становили 152,2 млрд.грн. (33,6% до ВВП), що складає 90,7% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,2% від загальної суми доходів).
Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 147,7 млрд.грн. (32,6% до ВВП), що складає 81% від річних призначень. Профіцит Зведеного бюджету за січень–листопад 2006р. становив 4,5 млрд.грн. (1% до ВВП).
Доходи населення.
Номінальні доходи населення за січень–листопад 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. збільшились на 28,1%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 26,5%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 16,3%. Реальна заробітна плата у січні–листопаді 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. збільшилась на 19,1% (у січні–листопаді 2005р. відповідно – на 19,2%) [9.].
9. Соціально-економічне становище України за січень–серпень 2007 року

Приріст реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні–серпні 2007р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 7,5%. Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 419522 млн.грн. Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у торгівлі – на 16,7%, переробній промисловості – на 12,9%, будівництві – на 10,2%.
У серпні 2007р. проти відповідного місяця 2006р. обсяги промислового виробництва зросли на 8,7%, за період з початку року – на 10,9% (у січні–липні 2007р. – на 11,2%). Порівняно з січнем–серпнем попереднього року приріст продукції одержано за всіма основними видами промислової діяльності, крім легкої промисловості.
У добувній промисловості обсяги виробництва зросли проти січня–серпня 2006р. на 2,7%. Збільшення обсягів продукції спостерігалось у добуванні металевих руд на 8,2%, нафти і газу – на 0,04%. При цьому на підприємствах з добування вугілля і торфу спад виробництва поглибився до 4,2% проти 3,9% у січні–липні 2007р. За січень–серпень 2007р. було видобуто 13 млрд.м3 природного газу, 2,2 млн.т сирої нафти та випущено 38,8 млн.т готового вугілля.
У хімічній та нафтохімічній промисловості проти січня–серпня 2006р. обсяги виробництва збільшились на 5,4%. У хімічному виробництві зростання обсягів продукції спостерігалось, зокрема, у виробництві основної хімічної продукції – на 0,9%, фармацевтичному виробництві – на 7%, виробництві мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів – на 1,3%, штучних і синтетичних волокон – на 5,9%, лаків та фарб – на 8%..
Підприємства машинобудування у січні–серпні 2007р. збільшили обсяги виробництва на 23,9%, що на 0,2 відсоткового пункта перевищує показник січня–липня 2007р. Суттєво наростили обсяги продукції підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 54%), машин для добувної промисловості і будівництва (на 38,6%), контрольно-вимірювальних приладів (на 33,9%), електричних машин та устатковання (на 23,9%).
Сільське господарство.
Загальний обсяг продукції сільського господарства за січень–серпень 2007р. проти відповідного періоду 2006р. скоротився на 3,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 3,0%, у господарствах населення – на 3,7%. Виробництво продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2006р. було на 7,2% меншим, що зумовлено зниженням урожаю зернових. Обсяг продукції тваринництва зріс на 0,3%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 5,3%, а в господарствах населення – скоротився на 2,3%.
Будівельна діяльність.
За січень–серпень 2007р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 28,6 млрд.грн., що на 12,7% більше проти відповідного періоду попереднього року.
Транспорт. За січень–серпень 2007р. підприємствами транспорту перевезено 583,6 млн.т вантажів, що на 6,4% більше, ніж за січень–серпень 2006р. Вантажооборот зріс на 0,6% і становив 317,7 млрд.ткм.
Залізничним транспортом за січень–серпень 2007р. відправлено 303,6 млн. пасажирів, що на 0,1% менше, ніж за січень–серпень 2006р. Відправлення пасажирів зросло на Придніпровській залізниці на 1,8%, Південній – на 2,1% та Донецькій – на 0,1%. На Львівській залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,4%, Одеській – на 1,3% та Південно-Західній – на 1,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,7 млрд. пасажирів, що на 4,7% більше, ніж за січень–серпень 2006р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 9,3%. Перевезення пасажирів морським транспортом за січень–серпень 2007р. зменшилося на 29,3% порівняно з січнем–серпнем 2006р.
Фінанси.
За даними Міністерства фінансів України, доходи Зведеного бюджету за січень–липень 2007р. становили 112,3 млрд.грн. (31,7% до ВВП), що складає 54,8% від річних призначень. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,7% від загальної суми доходів). Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 107,4 млрд.грн. (30,3% до ВВП), що складає 47,5% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету 60,8% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 14,5% – на економічну діяльність, 10,3% – на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема, видатки по обслуговуванню боргу – 1,8% (0,5% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу – 1,3% від загальної суми видатків (0,4% до ВВП). Профіцит Зведеного бюджету за січень–липень 2007р. становив 4,9 млрд.грн. (1,4% до ВВП).
Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2007р. становив 106,2% (у відповідному періоді попереднього року – 103,8%).
Індекс цін виробників промислової продукції у січні–серпні 2007р. становив 114,5% (у відповідному періоді попереднього року – 108,5%).
У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли на 20,5%, добувній промисловості – на 18,7%, переробній – на 12,8%.
Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–липні 2007р. становив 111,2% (у відповідному періоді попереднього року – 113,0%).
Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень–липень 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшились на 27,3%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 23,9%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 11,5%. Витрати населення у січні–липні 2007р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 30,6%. Приріст заощаджень становив 19910 млн.грн. Реальна заробітна плата у січні–липні 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. збільшилась на 12,3%.
Ринок праці.
За даними державної служби зайнятості, протягом січня–серпня 2007р. її послугами скористалися 1833,7 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 2018,4 тис. за відповідний період 2006р.
На обліку цієї установи на 1 вересня 2007р. перебувало 615,4 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, із них більше половини становили жінки, половину – мешканці сільської місцевості, понад третину – молодь у віці до 35 років.
Демографічна ситуація.
На 1 серпня 2007р. за оцінкою, в Україні, чисельність наявного населення становила 46474,5 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2007р. кількість населення зменшилась на 171,5 тис. осіб, або на 6,3 особи на 1000 населення [9.].

Висновки

Отже, початок ХХІ століття став важливим періодом формування економіки України. Україна тільки входить в систему світового економічного простору і від того, як цей процес буде проходити залежить подальший економічний та соціальний розвиток країни як органічної підсистеми світової економіки.
Сьогоднішній стан України в світових господарських зв’язках характеризується непідготовленістю її економіки до високоефективних форм внутрішньо — економічного співробітництва. Поки-що для країни існує посередницький характер внутрішніх зв’язків.
В процесі інтеграції Україна зустрічається з великими труднощами, оскільки вона ще не оприділилась в великій мірі з основними напрямками і механізмами структурної перебудови економіки, виходячи із реальних можливостей світових тенденцій в інтеграційних процесах.
На мою думку, можна виділити такі напрямки прориву економіки України для заняття значного місця в світо-господарських зв’язках
Україна містить вигідне положення з позиції оцінки первинних земельних факторів виробництва плодородні землі, помірний клімат, водні ресурси, тобто вигідне економічне становище. Але поки-що стан агропромислової сфери являється досить тяжким і мало конкурентноздатним навіть на ринках Росії.
Реальним для України напрямком виходу на світовий ринок є розвиток науки, яка охопила великі досягнення. Головне сьогодні – зберегти наявний науковий потенціал, кадри наукових робітників і підтримувати наукові експерименти на сучасному рівні.
В Україні наявні значні поклади залізної руди та корисних копалин, які за умов розумного та регульованого державою використання можуть принести країні значні прибутки.

Список використаної літератури

1. Костецька Т.А. Інформаційне законодавство / Юридична енциклопедія. К. Вид-во «Українська енциклопедія», 1999. — С. 715.
2. Копылов В. А. Информационное право. М. Юристъ. 2004. — С. 87.
3. Інформаційна політика в Україні стратегія розвитку (Додонов О.Г., Литвиненко О.В., Жигалюк В.В., Янішевський С.О.) // Стратегії розвитку України теорія і практика / За ред. О. С. Власюка. — К. НІСД, 2005. — С. 615.
4. Левенчук А. «Молодые» законы // Компьютерра No 29, 2000, (Internet http //www.libertarium.ru).
5. Стратегії розвитку України теорія і практика. — К. НІСД, 2002. — С. 638.
6. Оцінка електронної готовності України. Стратегічні рекомендації. Доповідь проекту Уряду України / ПРООН. К. 2002. — С. 6.
7. Додонов О.Г., Литвиненко О.В., Янішевський С.О. Інформаційна політика органів державної влади напрями удосконалення / В Стратегії розвитку України теорія і практика. За ред. О.С. Власюка. — К. НІСД, 2002. — С. 637.
8. Україна Поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України від 23.02.2000 р.
9. http // www.ukrstat.gov.ua

«