Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел Буран» на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку»

Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел Буран» на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку

Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел «Буран» на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку

Курсова робота
з дисципліни „Екологічний аудит”
на тему „Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел “ Буран» на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку”

Зміст
Вступ
1. Вступна частина
2. Аналітична частина
2.1 Загальна інформація про станцію
2.2 Опис місцевості
2.3 Загальні відомості про станцію
2.4 Характеристика станції вулканізації і зміни масел “ Буран”
2.6 Методи і засоби контролю за станом повітряного басейну
2.7 Аналіз впливу викидів станції (в атмосферу) на біоту і медико-екологічну безпеку
2.8 Нормативно — правова база проведення аудиту
3. Підсумкова частина
3.1 Висновки
3.2 Рекомендації
Список використаної літератури

Вступ
Екологічний аудит — підприємницька діяльність екологічних аудиторів по здійсненню перевірок господарської діяльності, що здійснює вплив на навколишнє середовище, а також надання рекомендації щодо зниження негативного впливу на середовище та здоров`я людини.
Екологічний аудит може бути ініціативним (добровільним) та обов’язковим. Причому обов’язковість буває багаторівневою (державною, корпоративною, регіональною).
Залежно від того, хто ініціював проведення екологічного аудиту або хто організує систематичну еколого-аудиторську діяльність, екоаудит можна визначити як внутрішній (корпоративна група аудиторів) або зовнішній (незалежна команда професійних аудиторів).
За міжнародними і державними стандартами весь процес екоаудиту простежується як логічна послідовність чітко визначених завдань, що забезпечують дотримання системного підходу. Всі завдання поділяються на 3 групи.
Перша група — завдання по підготовчій роботі на підприємстві, що включають в себе
Визначення кола питань та цілей, які розглядатимуться при проведенні екоаудиту та огляд засобів виробництва та перевірка відповідності їх діяльності існуючим ліцензіям та стандартам.
Розробка протоколу аудиту на основі визначених раніше питань та вихідної інформації, одержаної під час огляду засобів.
Підготовка плану аудиту, який включає три розділи
· персональний склад групи аудиторів з розподілом функцій між її членами;
· графік проведення аудиту; план організаційно-технічних заходів щодо проведення екоаудиту.
Друга група — робота зі збирання інформації.
Ця група розглядає виконання таких завдань як збори фахівців (аудиторів) у зв’язку з початком аудиту; огляд виробничого процесу, з метою визначення заходів щодо розв’язання екологічних проблем; оцінку ефективності системи екоменеджменту; огляд документів і записів, до яких відносяться
дозволи на природокористування; паспорт водного господарства;
екологічний паспорт;
паспорт відходів;
журнали аналізів сировини, викидів, скидів, відходів;
форми статистичної звітності 2 — тп (повітря), 2 — тп (водгосп) та ін.;
накази по підприємству, які стосуються природоохоронної діяльності;
висновки та приписи екологічної інспекції;
заяви, скарги, листування з приводу екологічних проблем;
документи, що підтверджують законність видалення відходів;
звіти про попередні аудити;
звіти підприємства державним органам.
Третя група — підведення підсумків проведеної роботи та їх обговорення
Це завершальна фаза аудиту, яка розглядає такі завдання
1. Розгляд списку попередніх результатів проведеної перевірки та складання переліку виявлених недоліків та подальшим наданням рекомендацій щодо їх усунення.
2. Проведення заключної наради аудиторської групи з керівництвом.
3. Підготовка та подання звіту про аудит.
4. Звітування перед замовником аудиту.

1. Вступна частина
Загальна інформація про аудитора
Аудиторська фірма «Еколог»
Адреса 61064, м. Харків, вул. Ощепкова 4/2, к.13
Номер сертифіката 387605
Номер ліцензії 9457856 от 13.02.2002
Рахунок № 688489321188
Директор Николаенко О. С.
Аудитор Шаповал Н. С.
Аудиторська фірма «Еколог» підписала договір на проведення екологічного аудиту на станції вулканізації і зміни масел “ Буран”. Цей аудит був ініційований з боку керівництва станції, що мало за мету переконатися що діяльність даної станції відповідає чинним нормам, законодавству та екологічним стандартам.
Мета аудиту — виявити вплив станції на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку, а також визначити недоліки у її діяльності та розробити рекомендації відповідно до збереження екологічної рівноваги в районі розміщення станції.
Аудит було проведено з 1.08.05 р. по 1.09.05 р. на території станції вулканізації і зміни масел “ Буран”.
Таким чином, укладено договір на проведення ініціативного виду аудиту (усунення недоліків в звітній документації, без публічного оголошення результатів).
Буде проводитися зовнішній аудит на договірній основі аудиторською фірмою «Еколог».
ДОГОВІР № 111
про проведення екологічної аудиторської перевірки
м. Харків «_1__»__серпня_____ 2005 р.
Аудиторська фірма «Еколог, іменована в
(найменування фірми)
подальшому «Виконавець», в особі _старшого аудитора Шаповал Н. С.
(посада, прізвище, ініціали)
діючого на підставі статуту, з одного боку, і з іншого боку
(Устава, положения)
станція вулканізації і зміни масел “ Буран”, іменована в подальшому «Заказник»,
(найменування організації)
в особі начальника Ковальова В.А., що діє на
(посада, прізвище, ініціали)
підставі _діючого законодавства, з іншого боку, уклали чинний
(Устава, положения)
Договір про нижче приведене
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Заказник доручає, а виконавець приймає на себе виконання робіт
1.1.1 Проведення ініціативної екологічної аудиторської перевірки діяльності Заказника за період з 1.07.2004 по 1.07.2005
1.1.2 Срок сдачі рабіт по Договору «1» вересня 2005 г.
В результаті
1.1.3 Оцінка важливих екологічних аспектів діяльності станції;
1.1.4 Визначити, на скільки природоохоронні заходи, які впроваджуються станцією, система і умови управління відповідають вимогам стандарту;
1.1.5 Оцінка рівня екологічної обізнаності і освіченості персоналу станції.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1 Заказник зобов’язується
2.1.1 Надати Виконавцю бухгалтерську, технічну, фінансово-банківську документацію і звітність, іншу інформацію, необхідну для виконання робіт, передбачених п.1.1 даного Договору, в повному об’ємі і в терміни, які забезпечують план робіт. Відсутність вказаних документів, звітності і іншої інформації є підставою для розриву даного Договору в порядку, встановленому п.10.3 даного Договору. Збільшення строків надання вказаних документів, звітності і іншої інформації незалежно від того, відбулось це збільшення за виною Заказника чи без його вини, якщо це спричинить неможливість закінчення робіт, передбачених п.1.1 даного Договору в обумовлений Договором строк, є підставою автоматичного продовження строку Договору на період, необхідний для завершення робіт. При цьому Заказник відшкодовує нанесений Виконавцю збиток, в тому числі втрачений прибуток.
2.1.2 Заказник зобов’язується надати по проханню Виконавця пояснення посадових осіб Заказника відносно питань, пов’язаних з проведенням робіт, передбачених п.1.1 цього Договору, а також довідки і копії необхідних документів.
2.2 Виконавець зобов’язується
2.2.1 Провести екологічну аудиторську перевірку діяльності Заказника на оточуюче середовище за період з 1.07.2004 по 1.07.2005
3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
3.1 Вартість робіт, наданих Виконавцем згідно з п.1.1 даного Договору, визначається помноженням кількості годин, витрачених на проведення робіт, на вартість однієї години, проведених фахівцем, згідно протоколу узгодження договірної ціни (Додаток до Договору № _1________ від «_1_»__серпня ___ 2005 р.), що є невід’ємною частиною даного Договору.
3.2 Заказник робить платежі одночасно, після здачі роботи по Договору переводом засобів на розрахунковий рахунок Виконавця з вказанням «За послуги по договору № 111 від » 1 «серпня 2005 г. »
4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИНЯТТЯ РОБІТ
4.1 Передача оформленої в відповідному порядку документації по закінченні Договору відбувається супроводжуваними документами Виконавця.
4.2 По завершенню робіт Виконавець надає Заказнику акт здачі-прийняття результатів робіт.
4.3 Заказник зобов’язується протягом 15 днів з дня отримання акта здачі-приняття робіт розглянути, при відсутності суперечностей, підписати і направити виконавцю підписаний акт про прийом робіт або мотивований відказ від прийому робіт.
4.4 У випадку мотивованого відказу Заказника сторони складають двосторонній акт з переліком необхідних доробіток і строків їх виконання.
4.5 У випадку досрочного виконання робіт Заказник у праві досрочно прийняти і заплатити роботи по договірній ціні.
4.6 Якщо, на відміну від начальних технічних і інших вимог, при прийомі роботи буде виявлена необхідність доробітки окремих її частин, а відповідно цьому технічних умов за потребою Заказника, ця робота виконується по додатковому погодженню.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 За невиконання чи неналежне виконання обов’язків по даному Договору Заказник і Виконавець несуть майнову відповідальність відповідно діючому законодавству та умовам даного Договору.
5.2 Виконавець несе повну матеріальну відповідальність відповідно діючому законодавству та умовам даного Договору.
5.3 У випадку незавершення робіт в строк, визначений діючим Договором, по вині Виконавця він виплачує Заказнику пеню в розмірі 1% від суми вартості робіт за кожний день прострочки.
5.4 За порушення умов оплати, передбачених п.2.1, даного Договору, і прострочки прийому виконаних робіт Заказник виплачує Виконавцю пеню в розмірі 1% суми, яка підлягає виплаті, за кожний день прострочки.
6. КОНФІДЕНЦІАЛЬНІСТЬ
6.1 Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці існування і зміст даного Договору, а також будь-яку інформацію і данні, надані кожною із сторін в зв’язку з даним Договором, не розкривати і не розголошувати факти чи інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Заказника і навпаки.
Зобов’язання по конфіденціальності і невикористанню, накладених на Виконавця даним Договором, не будуть розповсюджуватися на загальнодоступну інформацію, а також на інформацію, яка стане відома не по провині Виконавця.
6.2 Інформація, надана Заказнику відповідно даному Договору, призначена виключно для нього і не може передаватися ні частково, ні цілком третім особам чи використовуватись будь-яким іншим способом з участю третіх осіб без згоди Виконавця.
7. СУПЕРЕЧКИ
7.1 Всі суперечки і розбіжності між двома сторонами діючого Договору, які можуть виникнути по даному Договору, якщо вони не будуть зміщені способом переговорів, повинні кінцево вирішуватися відповідності з діючим законодавством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Під форс-мажорними обставинами мають на увазі такі нещасні випадки, як війні, окупація, громадянська війна, громадський безлад, акти органів держави і т.д. В кожному випадку таких подій знаходиться поза контролем сторін, і в усіх таких випадках виконання зобов’язань згідно діючого Договору стають неможливими.
8.2 Якщо форс-мажорні обставини мають місце і заважають сторонам своєчасно виконати зобов’язання, то сторони, які знаходяться в таких екстремальних умовах, звільняються від виконання зобов’язань до припинення дій приведених форс-мажорних обставин при умові, що сторона, яка попала під дію форс-мажорних обставин, негайно повідомить іншу сторону про те, що відбулось, з докладним описом умов, які утворились.
9. РИЗИК АУДИТОРА
9.1 Норматив аудиторської палати № 32 (від 18 грудня 1998 р.) встановлює оцінки ризика аудитора і ризика невідповідності внутрішнього контролю, і їх впливу на незалежні процедури аудиторської перевірки. Згідно цьому Виконавець не несе відповідальності за помилки, зроблені під час аудиту, і які потягнули за собою помилки в звіті.
10. СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Строк дії даного Договору начало 1 серпня 2005 р. Закінчення 1 вересня_2005 р.
10.2. Кожна із сторін буде мати право негайно перервати дію даного Договору передачею письмового повідомлення в випадку, якщо друга сторона Договору
а) стане неплатежездатною, відбудеться ліквідація чи реорганізація;
б) затримає свої звичайні ділові операції чи виникне загроза їх призупинення;
в) передасть всю чи значну частину інформації третім особам.
10.3. Кожна із сторін буде мати право негайно перервати дію даного Договору письмовим повідомленням протилежної сторони, і якщо друга сторона зробить будь-яке порушення і таке порушення не буде усунене протягом 3 після подачі письмового повідомлення про дане порушення.
10.4. У випадку розриву Договору в порядку, передбаченому п.10.2, 10.3 діючого Договору, оплата послуг і робіт Виконавця буде відбуватися Заказником на основі, яка виставляється Виконавцем на інкасо платіжної вимоги з додаванням одностороннього акту з вказанням об’єму і вартості фактично наданих послуг і виконаних робіт.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1 Виконавець на свій розсуд обирає набір спеціалістів для проведення робіт, передбачених діючим Договором.
11.2 Ціни за роботи, вказані в даному Договорі, визначені тільки для даного Договору і не можуть служити прецедентом чи конкурентним матеріалом при виводі аналогічних договорів в майбутньому.
До даного Договору додається
1. Протокол узгодження договірної ціни.
Даний Договір підписаний в 2-х екземплярах.
Підписи сторін
Від Виконавця Від Заказника
__________________________ ___________________________
м. п. м. п.
1.3 РЕКВІЗИТИ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ
Виконавець аудиторська фірма «Еколог»
Директор Николаенко О. С.
Відповідальний виконавець старший аудитор Шаповал Н.С. (свідотство про внесення в Рєєстр №014251 від 18.11.2003, видано Аудиторською палатою України), індефікаціонний код 5411183275, стаж работы аудитором 4 роки.
Адреса 61064, м. Харків, вул. Ощепкова 4/2, к.13
Номер сертифіката 387605
Номер ліцензії 9457856 от 13.02.2002
Розрахунковий рахунок № 16358879254
1.4 РЕКВІЗИТИ ЗАКАЗНИКА
Заказник станція вулканізації і зміни масел “ Буран»
Директор Ковальов В. А.
Зам. директора Коваленко В. М.
Відповідальний виконавець Венченко О. О
Адреса 28769, м. Харків, вул. Дерев’янко
Розрахунковий рахунок 23146583140111
екологічний аудит ініціативний обов’язковий

2. Аналітична частина
2.1 Загальна інформація про станцію
Назва станція вулканізації і зміни масел “ Буран”
Адреса 28769, м. Харків, вул. Дерев’янко 4
Телефон 725-12-89
Розрахунковий рахунок 23146583140111
Керівництво
Начальник Ковальов В. А.
Головний інженер Нестеренко С. Л
Інженер-еколог Венченко О. О.
2.2 Опис місцевості
Площадка, відведена під станцію вулканізації і зміни масел “Буран” розташована в Дзержинському районі м. Харкова по вулиці Дерев’янко в безпосередній близькості від колективних гаражів, перед в’їздом на мийку у бік Авіазаводу.
В даний час площадка вільна від забудови і зелених насаджень.
Границями ділянки служать
с північного сходу — відкрита стоянка з гаражами;
с південно-заходу — вул. Дерев’янко;
с південно-сходу — запасний в’їзд на відкриту стоянку з гаражами;
с північного сходу — теплотраса і на відстані 65 м — АЗС.
Найближчі житлові будинки на відстані 200 м.
План — схема розташування станції “Буран” приведено на рисунку 2.1

Джерело
забруднення

1 — територія станції; 2 — приватні гаражі; 3 — жила забудівля.
Рисунок 2.1 План — схема розміщення станції “Буран”
Площадка має прямокутну форму зі значним зниженням у східному напрямку.
Житлові будинки в границі нормативної санітарно-захисної зони відсутні.
Територія станції вулканізації «Буран» розташовується в II-В кліматичному районі.
Таблиця 2.1 — Середньорічна кількість опадів

Період
Кількість опадів, мм

Середнє за рік
542,1

Добовий максимум
55,8

Таблиця 2.2 — Вологість повітря

Період
Середня місячна відносна вологість повітря в 13 г., %

січень
84

липень
47

число днів з туманами 54

Швидкість вітру, повторюваність якого складає 5% відповідає 10 м/с.
Максимальна температура повітря в липні складає 25,2 оС.
Мінімальна температура повітря в січні — 8,3 оС.
Коефіцієнт рельєфу місцевості — 1,5.
Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери, — А-180.
2.3 Загальні відомості про станцію
Станція призначена для виконання наступних робіт з обслуговування легкового автотранспорту
· вулканізація;
· балансування коліс;
· заміна олій.
На ділянці вулканізації і балансування коліс технологічний процес характеризується відсутністю шкідливих виробничих впливів.
У приміщенні заміни олій при в’їзді і виїзді автомобіля виділяють наступні шкідливі речовини азоту діоксид, вуглецю оксид, гексан, сажа, ангідрид сірчистий, свинець, бенз (а) пирен. (джерело №1)
Відповідно до Державних Санітарних правил планування і забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996р. №173 санітарно — захисна зона для пункту вулканізації і заміни олій складає 15м до житлових будинків (станції технічного обслуговування при кількості посад 10 і менш).
У нормативну С33 житлова забудова не попадає, тому що знаходиться на відстані 200 метрів від станції.

2.4 Характеристика станції вулканізації і зміни масел “ Буран”
Відповідно до технічних і санітарних вимог будівля станції обладнана наступними системами водопроводу і каналізації господарчо — питний водопровід і побутова каналізація.
Господарчо-питний водопровід призначений для подачі води на побутові потреби.
Відповідно до технічних умов МПО ХКПВ № 8/55 — 265 від 01.06.98 р., водопостачання станції вулканізації і заміни олій забезпечується від існуючої водопровідної магістралі D= 300мм по вул. Дерев’янко.
На уведенні установлюється водомірний вузол з водоміром КВ-1,5.
Гаряче водопостачання забезпечується від електронагрівника системи «Термех».
Витрата води складає 0,55 м3/добу; 0,15 м3/годину; 1,72 л/с.
Забезпечення пожежної безпеки здійснюється від пожежних гідрантів, установлених на існуючій мережі водопроводу поблизу проїздів із твердим покриттям. На внутрішнє пожежегасіння передбачається витрата води 10 л/с.
Водовідведення складає 0,55 м3/добу
Стічні води від мокрого прибирання приміщень проходять через бензомаслоуловлювач, а потім направляються в побутову каналізацію.
Забруднення, що накопичуються, періодично відкачуються з бензомаслоуловлювача насосом ГНОМ 10/10т.
Мийка автомобілів на даному підприємстві не передбачається.
Відвід дощових стоків від воріт здійснюється бетонною трубою Д=200 мм зі скиданням у яр, потім зливові води надходять у струмок, що протікає по балці Саржин Яр.
Очищення дощових вод перед скиданням у яр не провадяться.
Для зменшення забруднення дощових вод передбачається огородження зон озеленення бордюрами, що зменшують змив ґрунту під час зливових дощів на дорожнє покриття.
Конструкція шарів дорожнього одягу прийнята наступна
одношаровий асфальтобетон — 5 см;
щебенева основа — 15 см;
підстильний шар — 10 см.
Територія станції складає 1,813 га, з яких 92%, тобто 1,668 га зайняті будівлями, під’їзними коліями й асфальтованими площадками, а 8% — 0,146 га відведені під зелені насадження.
Таким чином, для запобігання забруднення поверхневих і ґрунтових вод дощовим стоком з території станції необхідно передбачити і розробити заходи щодо збору, відведенню й очищенню поверхневого стоку.
Рельєф місцевості, на якій розташована станція, дозволяє забезпечити відведення поверхневих вод самопливом, без підкачування на насосній станції, і розташувати очисне спорудження в наявному яру, що дозволить скоротити капітальні витрати на його будівництво.
2.5 Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу
Джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу є легкові автомобілі різних марок, що в’їжджають і виїжджають з відділення заміни олій.
Кількісний і якісний склад викидів, що надходять в атмосферне повітря представлений у таблиці 2.3.
Карта — схема станції вулканізації і заміни олій з нанесеним джерелом викидів шкідливих речовин в атмосферу представлена на схемі у розділі 2 (Рисунок 2.1).
Параметри джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря приведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.3 — Склад викидів забруднюючих речовин в атмосферу

Найменування речовин
ГДК, мг/мз
Клас небез-пеки
Річна кількість викиду, т/год
Максимальна разова кількість викиду, г/с

Макс. раз.
Ср. доб

Вуглецю оксид
5
3
4
0,106
0,0069

Гексан
0,15
0,05
4
0,018
0,00117

Азоту діоксид
0,085
0,04
2
0,0088
0,00057

Сажа

3
0,0001
0,0000065

Ангідрид сірчистий
0,5
0,05
3
0,00035
0,000023

Свинець
0,001
0,0003
1
0,00053
0,0000034

Бенз (а) пирен
60

1
4* 10 — 8
2,61*10 — 9

Разом

0,133303
0,0086729

Для кожної речовини, що забруднює повітря, установлені два нормативи максимальна-разова і середньодобова ГДК. Максимально разова ГДК установлюється для попередження рефлекторних реакцій у людини (зміна активності головного мозку, світлочутливість ока, відчуття запаху) при короткочасному впливі атмосферних забрудненні (до 20 хв.). Середньодобова ГДК установлюється з метою попередження загальний токсичної, канцерогенного, мутагенного дії. В даний час в Україні норми ГДК установлені для більш 800 шкідливих речовин і їхніх комбінацій.
Нормується ГДК у повітрі робочої зони (ГДК р. з.) і в атмосферному повітрі населеного пункту (ГДК а. в.). На території промислових підприємств концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі зіставляються зі значенням ГДК р. з. (гранично припустимої концентрації в повітрі робочої зони).
Регламентування викидів шкідливих речовин в атмосферу здійснюється на основі встановлення гранично припустимих викид (ПДВ).
Величина викиду шкідливої речовини характеризується кількістю шкідливої речовини, що надходить в атмосферне повітря за одиницю часу. Виміряється в г/с.
Максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини (мг/м3) при викиді газоповітряної суміші з одиночного крапкового джерела з круглим устям досягається при несприятливих метеорологічних умовах (вітер і ін.) на відстані (м) від джерела викиду.

Таблиця 2.4 — Параметри джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

№ джерела викиду
Назва джерела викиду выброса
Кількість годин роботы обладнання
Параметри джерела викиду
Координати джерела на карті-схемі
Характеристика пилогазоповітряной суміші
Код забруднюючої речовини
Назва забруднючої речовини
Концентрація забруднючої речовини, мг/мз
Потужність викиду

максимальна
середня
г/с
т/рік

висота, м
діаметр, м
точечного і початок центру симетрії площадного
объем, мз/с
швидкість, м/с
Температу ра, оС

С
П
С
П
С
П
х1, м
у1, м
С
П
С
П
С
П

С
П
С
П
С
П
С
П

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17
18

19
20
21

22

23

пункт (в’їзд та виїзд автомобілів)

4270

5

0,25
8,1

0,39

8

25

337 403 301 328 330 184 703
углерода оксид гексан азота диоксид сажа ангидрид сернистый свинец бенз (а) пирен

17,7 1,3 1,46 0,06

17,7 1,3 1,46 0,06

Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в атмосфері виконується у програмі «ЕОЛ».
Дана програма призначена для оцінки впливу шкідливих викидів проектованих і діючих підприємств на забруднення приземного шару атмосфери.
Розрахунок проведений з урахуванням фонових концентрацій з умовою, що приземні концентрації всіх шкідливих речовин на границі нормативної санітарно-захисної зони і на границі житлового масиву не будуть перевищувати ГДК.
Результати виконаного розрахунку показали, що максимальні приземні концентрації азоту діоксиду на границі санітарно-захисної зони складають 0,49 ГДК, у районі найближчих житлових будинків — 0,472 ГДК, максимальні приземні концентрації свинцю на границі санітарно-захисної зони складають 0,43 ГДК, на границі найближчих житлових будинків — 0,4015 ГДК, максимальні приземні концентрації всіх інших інгредієнтів на границі СЗЗ, на границі найближчих житлових будинків на рівні фону.
У границях нормативної санітарно-захисної зони житлові будинки відсутні.
Нормативна санітарно-захисна зона приведена на ситуаційній карті-схемі району розміщення пункту вулканізації і заміни олій (Рис.2.2).

Умовні позначення
— нормативна санітарно-захисна зона
— розрахункова санітарно-захисна зона
Рисунок 2.2 Розміщення станції «Буран» і санітарно-захисної зони

Згідно «Державним Санітарним правилам планування і забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173, санітарно-захисна зона для пункту вулканізації і заміни олій складає 15 м.
Нормативна С33 витримана. Розрахунок розсіювання шкідливих речовин, що викидаються даною станцією показав, що очікувані концентрації шкідливих речовин у приземному шарі менш 0,5 ГДК. Нормативна С33 була піддана перевірці. Розрахункова С33 проходить по границі підприємства, розробка додаткових природоохоронних заходів щодо запобігання забруднення атмосферного повітря не потрібна.

2.6 Методи і засоби контролю за станом повітряного басейну
Відповідно до Типової інструкції з організації системи контролю промислових викидів в атмосферу в галузях промисловості контроль за дотриманням нормативів ПДВ (ВСВ) на підприємстві підрозділяється на наступні види
безпосередньо на джерелах викидів;
на посадах Госкомгідромету України.
Контроль за дотриманням нормативів ПДВ безпосередньо на джерелах викидів може здійснюватися або силами підприємства, або організацією даного відомства, або сторонньою спеціалізованою організацією на договірних засадах.
Необхідність контролю за дотриманням нормативів ПДВ на підприємстві визначається виконанням відповідних розрахункових нерівностей.
Необхідність контролю за викидами в атмосферу станції вулканізації і зміни масел “ Буран» відбиті в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 — Необхідність контролю за викидами в атмосферу станції вулканізації і зміни масел “ Буран»

Наймену-вання інгредієн-тів
Сумарна потужність, г/с
Макси-мальна разова ГДК, мг/мз
Середня висота труби, м
М/ ГДК*Нср > 0, 01 Н > 10м
М / ГДК > 0,1 Н £ 10 м
Необхідність контро-ля, + або —

Азоту діоксид
0,00057
0,085
5,0

0,0067

Ангідрид сірчистий
0,000023
0,5
5,0

46* 10 — 6

Бенз (а) пі-рен
2,6 * 10-9
1* 10 — 6
5,0

0,0026

Гексан
0,00117
60
5,0

1954* 10 — 7

Сажа
6,5* 10 — 7
0,15
5,0

434* 10 — 6

Свинець
3,4 * 10 — 7
0,001
5,0

0,0034

Вуглецю оксид
0,0069
5
5,0

0,00138

Інгредієнти для яких виконуються нерівність М/ГДК*Нср > 0,01 при Н <10, підлягають контролю.
Як видно з таблиці таких речовин немає.
Однак, з огляду на вимоги «Типової інструкції по організації системи контролю промислових скидів в атмосферу в галузях промисловості», у число обов’язково контрольованих речовин повинні входити ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, азоту діоксид.
Для визначення періодичності контролю визначається категорія джерел викидів.
До першої категорії відносяться джерела, для яких См/ГДК > 0,5 виконується нерівність М/ГДК * Нср > 0,01 при Н > 10 м. або М/ГДК > 0,1 при Н < 10 м.
Джерел викидів 1-й категорії немає. Існуюче джерело викиду відноситься до другої категорії і повинно контролюватися епізодично.
Контроль фактичного забруднення атмосферного повітря на спеціально обраних контрольних крапках рекомендується проводити силами санітарно-гігієнічної лабораторії міський СЭС.
Згідно приведених розрахунків по розсіюванню викиди шкідливих речовин у приземному шарі не будуть перевищувати 0,5 ГДК по всіх інгредієнтах.
Але у випадку особливо несприятливих метеорологічних умов, про що оповіщає метеослужба, керівництвом пункту вулканізації повинні бути прийняті заходи для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу.
Результати розрахунків показують, що викиди в навколишнє середовище і їхній вплив на навколишнє середовище носять локальний характер і забезпечують задовільний стан навколишнього середовища на площадці підприємства, а також за межами нормативної санітарно-захисної зони.
Відповідно до виконаних оцінок станція вулканізації і заміни олій по вул. Дерев’янко в м. Харкові забезпечить якість атмосферного повітря в межах санітарних норм.
2.7 Аналіз впливу викидів станції (в атмосферу) на біоту і медико-екологічну безпеку
Основними інгредієнтами, що викидаються в атмосферу пунктом вулканізації і заміни олій, є вуглецю оксид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, бенз (а) пирен, сажа, гексан, свинець.
Азоту діоксид
Бурий газ з задушливим запахом.
Відчуття запаху і невеликого роздратування в роті і зеві спостерігається при 0,008 мг/л, а іноді — при 0,0002 мг/л; максимальна невідчутна концентрація — 0,00014 мг/л.
Патологічні зміни при отруєнні людини, особливо в органах подиху, повнокров’я і набряк слизуватих оболонок дихальних шляхів, набряк легень, мозаїчно розташовані ділянки емфіземи, ателектазу, крововиливу, розривши альвеол. Інші внутрішні органи повнокровні, з легкими крововиливами.
У людей, що працюють при 0,0008 — 0,005 мг/л близько 3-5 років виявлені запальні зміни слизуватої оболонки ясні, хронічні бронхіти, емфізема легень, пневмосклероз, ускладнений астмоидними приступами, тенденція до традикардії і гіпотонії; збільшення змісту гемоглобіну й еритроцитів, прискорення згортання крові й ін.
Гексан
Безбарвна рідина з характерним запахом, входить до складу рідких моторних палив.
Короткочасне вдихання гексана у високих концентраціях викликає наркоз. При концентрації 5400 мг/м3, що діяла в плині 10 хв, відзначені головний біль, запаморочення, нудота, блювота, психічні порушення, утрати свідомості, зупинка подиху.
Хронічні порушення. Морфологічні зміни в периферійній нервовій системі обумовлювали моторні і сенсорні порушення, що спочатку виявлялися порушеннями чутливості (відчуття холоду в ногах), потім приєднувалися м’язова слабість, біль у ногах, легка стомлюваність при ходьбі. Об’єктивні ознаки зниження м’язового тонусу, атрофія м’язів і т.д. Симптоми поразки часто носять симетричний характер по типі «панчохи-рукавички». Відзначаються скарги на сонливість, запаморочення, головну голоту, слабість. У важких випадках наставав параліч ніг, а іноді і рук.
Функціональні порушення прогресують у плині 2-3 місяців після припинення контакту з гексаном. Відновлення протікає довгостроково; навіть через рік після виключення контакту з гексаном частина хворих продовжує скаржитися на стомлюваність, болі і м’язову слабість у кінцівках.
Місцева дія. Гексан дратує слизувату оболонку очей. У робітників, що мають виробничий контакт із гексаном, шкіра на дистальних ділянках стає грубої, шорсткуватої, холодної, еритоматозної. Розвивається слабка анемія, що виліковується в стаціонарних умовах.
Сірчистий ангідрид
Дратує дихальні шляхи викликаючи спазм бронхів і збільшення опору дихальних шляхів. При впливі сірчистого ангідриду у виді аерозоля, що утвориться при туманах і підвищеній вологості повітря, що дратує ефект сильніше. Волога поверхня слизуватих поглинає сірчистий ангідрид, потім послідовно утворяться сірчиста кислота і сірчана кислота. Загальна дія полягає в порушенні вуглеводного і білкового обміну; гноблення окисних процесів у головному мозку, печінці, селезінці, м’язах; гальмуванні окисного дезамінування амінокислот і окислювання піровиноградної кислоти; зниження змісту вітамінів В1 і С и т.д. Дратує кровотворні органи. Сприяє утворенню метилоглобину; збільшує виділення із сечею копроффірина і бисульфитзв’язанbх з’єднань; викликає зміни в ендокринних органах; кісткової тканини; порушує генеративну функцію. Токсичність різко зростає при одночасному впливі ангідриду сірчистого і вуглецю оксид.
Вуглецю оксид
Безбарвний отрутний газ. Вихлопні гази автомобілів містять у середньому 6,3% вуглецю оксиду. Іноді зміст вуглецю оксиду доходить до 13,5%. Воно коливається в межах від 1,0 до 13,7% у залежності від системи двигуна, виду палива, а найчастіше від умов роботи мотора.
Вуглецю оксид — безбарвний газ, без смаку, з дуже слабким запахом (звичайно невідчутний) злегка нагадує запах часнику, дуже отрутний. Отрутна дія оксиду вуглецю, відоме за назвою чаду, порозумівається тим, що вуглецю оксид легко з’єднується з гемоглобіном крові і робить його нездатним переносити кисень від легенею до тканин. При вдиханні свіжого повітря з’єднання, що утворилися, (карбоксигемоглобин) постійно руйнується, і гемоглобін відновлює здатність поглинати кисень. Якщо вдихати невеликі концентрації, приблизно до 1 мг/л, то з’являються (часто відразу) відомі суб’єктивні відчуття, що можуть служити застереженням про небезпеці.
Вони можуть бути неоднакові по силі, характерові і послідовності появи. Голова робиться важкої, з’являється відчуття здавлювання чола, начебто обручем або кліщами, потім сильний біль у чолі і скронях. В очах — мелькання, «туман», у скронях — відчуття пульсації. Часто на першому плані виступають запаморочення і шум у вухах, своєрідні відчуття в шкірі, тремтіння, почуття слабості, частішання пульсу, блювота. При подальшому перебуванні в атмосфері газу наростають сонливість і заціпеніння з потьмаренням свідомості або ж, як при дії спирту або наркотиків, сплутаність свідомості і сп’яніння.
Більше всього при отруєнні страждає нервова система.
Свинець і його з’єднання
Високо токсичні і подібні по дії. Свинець не має запаху, не дратує слизувату оболонку, не робить шкідливої дії на рослинність. Норма ГДК свинцю встановлена по його токсичній дії як кумулятивної отрути. З’єднання свинцю можуть потрапити в організм людини через дихальні шляхи, через рот і шлунково-кишковий тракт при порушенні правил особистої гігієни. Тривале вдихання аерозолей свинцю навіть у малих концентраціях (0,02-0,05 мг/м3) дуже небезпечно внаслідок здатності свинцю акумулюватися (накопичуватися) в організмі. Свинець уражає нервову систему, кровоносні органи, серцево-судинну систему, шлунково-кишковий тракт.
Бенз (а) пирен
Відноситься до багато ядерних органічних вуглеводнів (МАУ).
На підставі вивчення причин професійних пухлин побічно доведена канцерогенна дія МАУ. Безпосередньо це доведено в досвідах на тварин. Донедавна існувала думка про неприпустимість наявності канцерогенних МАУ в повітрі виробничих приміщень. В даний час ця точка зору змінилася і для бенз (а) пирена регламентоване граничний зміст у повітрі робочої зони 0,00015 мг/м3.
Сажа
Високодисперсний порошок. Раніше вважалося, що вона нешкідлива, однак наводяться дані, що сама сажа може викликати дійсний пневмокониоз, антракоз. Ранні симптоми антракоза стомлюваність, кашель, болі в груди, надалі задишка. Пневмокониоз супроводжується хронічним бронхітом, у результаті якого розвивається емфізема, стійкі розширення бронхів і зміни з боку серця, що нагадують таке при силікозі. Сажа викликає також хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, хронічний гепатит. З огляду на перераховані вище властивості шкідливих речовин, на станції передбачається загальна обмінна припливно-витяжна вентиляція. При виконанні інструкції з техніки безпеки і виконанні зазначених вище необхідних заходів концентрації шкідливих речовин, що виходять з витяжної труби будуть зменшені і практично ніякого негативного впливу на біоту робити не будуть. З розглянутого видно, що темп зміни навколишнього середовища стабільний, тобто не приводить до утворення нових умов і не зробить на екосистему згубного наслідку.
2.8 Нормативно — правова база проведення аудиту
Аудит викидів в атмосферу проводиться на основі такої законодавчої бази
· Закон України „Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.92 р.
· СанПіН 49.46-89 „Санітарні норми і правила контролю атмосферного повітря населених пунктів»
· ГОСТ 17.2.3.01 — 78 «Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів»
· ГОСТ 17.2.3.02 — 78 „Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення гранично — допустимих викидів промисловими підприємствами”
· ОНД — 86 Держкомгідромета СРСР. Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться в викидах підприємств.
· Наказ № 65 від 28.06.96 р. Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України „Про затвердження інструкції про порядок розробки, встановлення, перегляду та доведення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря”
· Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91р.
· Закон України „Про аудиторську діяльність» від 22.04.93р.

3. Підсумкова частина
3.1 Висновки
Площадка, відведена під станцію вулканізації і зміни масел “Буран” розташована в Дзержинському районі м. Харкова по вулиці Дерев’янко в безпосередній близькості від колективних гаражів, перед в’їздом на мийку у бік Авіазаводу.
В даний час площадка вільна від забудови і зелених насаджень.
В відповідності з технічними і санітарними вимогами станція має систему водопроводу та систему каналізації (господарчо-питний водопровід і побутова каналізація).
Відповідно до технічних умов МПО ХКПВ № 8/55 — 265 від 01.06.98 р., водопостачання станції вулканізації і заміни олій забезпечується від існуючої водопровідної магістралі D= 300мм по вул. Дерев’янко.
На уведенні установлюється водомірний вузол з водоміром КВ-1,5.
Гаряче водопостачання забезпечується від електронагрівника системи «Термех».
Витрата води складає 0,55 м3/добу; 0,15 м3/годину; 1,72 л/с.
Забезпечення пожежної безпеки здійснюється від пожежних гідрантів, установлених на існуючій мережі водопроводу поблизу проїздів із твердим покриттям. На внутрішнє пожежегасіння передбачається витрата води 10 л/с.
Водовідведення складає 0,55 м3/добу
Стічні води від мокрого прибирання приміщень проходять через бензомаслоуловлювач, а потім направляються в побутову каналізацію.
Забруднення, що накопичуються, періодично відкачуються з бензомаслоуловлювача насосом ГНОМ 10/10т.
Мийка автомобілів на даному підприємстві не передбачається.
Відвід дощових стоків від воріт здійснюється бетонною трубою Д=200 мм зі скиданням у яр, потім зливові води надходять у струмок, що протікає по балці Саржин Яр.
Очищення дощових вод перед скиданням у яр не провадяться.
Для зменшення забруднення дощових вод передбачається огородження зон озеленення бордюрами, що зменшують змив ґрунту під час зливових дощів на дорожнє покриття.
Конструкція шарів дорожнього одягу прийнята наступна
одношаровий асфальтобетон — 5 см;
щебенева основа — 15 см;
підстильний шар — 10 см.
Територія станції складає 1,813 га, з яких 92%, тобто 1,668 га зайняті будівлями, під’їзними коліями й асфальтованими площадками, а 8% — 0,146 га відведені під зелені насадження.
Рекультивація земельної ділянки не потрібна.
Відходами станції є автошини 120 шт/рік, масло відпрацьоване (мз/рік); шлами від споруд очищення.
В зв’язку з незначною кількістю відходів, зі згоди міських комунальних служб, їх вивіз проводять на спеціалізовані підприємства міста для утилізації.
Тверді відходи і сміття збирають в контейнери і потім вивозять на міську звалку.
Основним джерелом забруднення є автотранспорт, який в’їжджає на станцію та виїжджає з неї.
Загальна кількість забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу складає 0,133303 Т.
Основними інгредієнтами, що викидаються в атмосферу пунктом вулканізації і заміни олій, є вуглецю оксид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, бенз (а) пирен, сажа, гексан, свинець.
Згідно «Державним Санітарним правилам планування і забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173, санітарно-захисна зона для пункту вулканізації і заміни олій складає 15 м до жилих будинків.
У нормативну С33 житлова забудова не попадає, тому що знаходиться на відстані 200 метрів від станції.
Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в атмосфері виконується у програмі «ЕОЛ».
Розрахункові модулі програми реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств» ОНД — 86.
В результаті аудиторської перевірки на підприємстві Нормативна С33 витримана. Розрахунок розсіювання шкідливих речовин, що викидаються даною станцією показав, що очікувані концентрації шкідливих речовин у приземному шарі менш 0,5 ГДК. Нормативна С33 була піддана перевірці. Розрахункова С33 проходить по границі підприємства, розробка додаткових природоохоронних заходів щодо запобігання забруднення атмосферного повітря не потрібна.
Результати розрахунків показують, що викиди в навколишнє середовище і їхній вплив на навколишнє середовище носять локальний характер і забезпечують задовільний стан навколишнього середовища на площадці станції, а також за межами нормативної санітарно-захисної зони.
На станції передбачається загальна обмінна припливно-витяжна вентиляція. Шкідливі речовини, що виходять з витяжної труби практично ніякого негативного впливу на біоту не роблять.
Темп зміни навколишнього середовища стабільний, тобто не приводить до утворення нових умов і не зробить на екосистему згубного наслідку.
Відповідно до виконаних оцінок станція вулканізації і заміни олій по вул. Дерев’янко в м. Харкові забезпечить якість атмосферного повітря в межах санітарних норм, дозволить зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення станції вулканізації і зміни масел “ Буран”.
Таким чином, при експлуатації цієї станції відбувається мінімальний вплив на атмосферне повітря і медико-екологічну безпеку та навколишнє середовище в цілому.
3.2 Рекомендації
Повинен проводитися обов’язковий контроль за дотриманням нормативів ПДВ.
Безпосередньо на джерелах викидів контроль може здійснюватися або силами підприємства, або організацією даного відомства, або сторонньою спеціалізованою організацією на договірних засадах.
У число обов’язково контрольованих речовин повинні входити ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, азоту діоксид.
При виконанні цих умов негативного впливу від діяльності станції вулканізації і зміни масел “Буран” відбуватися не буде.
Аудиторською фірмою «Еколог», в особі аудитора Шаповал Наталії Сергіївни, розроблено план-графік контролю за дотриманням нормативів ПДВ на джерелах викидів і в контрольних точках, який зображено в таблиці 3.1
Таблиця 3.1 план-графік контролю за дотриманням нормативів ПДВ на джерелах викидів і в контрольних точках

НОМЕР ДЖЕРЕЛА ВИКИДУ
НОМЕР КОНТРОЛЬНОЇ ТОЧКИ
НАЗВА РЕЧОВИНИ, ЯКА КОНТРОЛЮЕТЬСЯ
ВИРОБНИЦТВО, ДІЛЯНКА СТАНЦІЇ
РОЗМІЩЕНИЙ ОБ’ЄМ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ (ПДВ)
ПЕРІОДИЧНІСТЬ КОНТРОЛЮ
НАЗВА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА РОБИТЬ ЗАМІРИ

МГ/М3
Г/С

1

Приміщення пункту (в’їзд і виїзд автомобілів)
вуглецю оксид азоту діоксид ангідрид сірчистий
17,7 1,46 0,06
0,0069 0,00057 0,000023
1 раз на рік 1 раз на рік 1 раз на рік
«Збірник методик по визначенню концентрацій забруднюючих речовин в промислових викидах»
НПК «Харків Екологія»

Список використаної літератури
1. Робочий проект пункту вулканізації і зміни масел по вул Дерев’янко в м. Харкові, розроблений Українським інститутом по проектуванню та наданню послуг в будівництві.
2. Аудит Практическое пособие / Под ред. А.Н. Кузьминского. — К., 1996. — 281с.
3. Аудит и ревизия Справочное пособие / А.Л. Бавдей, И.Н. Белый и др.; под общ. ред. И.Н. Белого. — Мн. ООО „Мисанта», 1994. — 221с.
4. Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі речовин, які знаходяться в викидах підпремств. ОНД — 86. Госкомгідромет
5. Санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених пунктів. СанПін. — М. 1989.
6. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів забруднюючих речовин промисловими підприемствами.
7. ГОСТ 17.2.1.02-76. Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів по складу.
8. ДБН А.2.2 — 1-95. Склад і вміст матеріалів оцінки впливу на навколишнесередовище (ОВОС) при проектуванні і будівництві підприємств та споруджень. Головні положення проектування.
9. Збірник методик по розрахунку викидів в атмосферу забруднюючих речовин різними виробництвами. — Л. Гідрометеоіздат, 1986.

«