Діяльність соціальних служб по захисту безробітних

Діяльність соціальних служб по захисту безробітних

Вступ
Однією з найсерйозніших проблем, породжених в процесі реформування російської економіки, є банкрутство підприємств, ускладнення соціально-трудових відносин (особливо у зв’язку з проведеною приватизацією). Велика кількість працездатних і професійно підготовлених фахівців опиняються в незвичних для себе умовах соціально-психологічної невизначеності.
Мають гарну освіту і досвід фахівці (особливо молоді) нерідко насилу знаходять роботу, відповідну їх здібностям (часто не за профілем професійної освіти і колишньої роботи). По-перше, вони погано орієнтуються на ринку праці і не можуть визначити стратегію своєї поведінки, а, по-друге, керівники підприємства не вміють оцінити або не затребують їх знання та досвід. Таким чином, величезний особистісний та професійний потенціал значної частини населення залишається незатребуваним суспільством.
Наданням допомоги молодим працівникам та членам їх сімей, рішенням виховних проблем довгі роки займалися партійні, комсомольські, профспілкові організації, які хоча і в неповноцінному варіанті, але в якійсь мірі знімали багато проблем, виконували роль соціальних служб.
В даний час роль цих організацій (в тому числі, на жаль, часто і профспілкових) зведена нанівець, нові ж соціальні структури, більш адекватні специфіці сучасних ринкових відносин, умов виробничої сфери та особливостям конкретних підприємств, тільки створюються.
Втома від тривалої кризи, блокада життєво важливих цілей, невпевненість у завтрашньому дні позбавляють молодь психологічної стійкості, знижують вольові імпульси, сприяють розвитку особистісної емоційної незадоволеності, соціальної пасивності.
Це актуалізує питання активізації соціальної роботи у виробничій сфері, розробки різних варіантів її здійснення стосовно трудящим тієї чи іншої групи підприємств, установ.
Актуальність даної теми зумовлена сучасним станом соціального захисту безробітних і стрімким зростанням самої безробіття в провінційних містах Росії.
Мета дослідження розглянути діяльність служб у захисті безробітних в Росії.
Об’єкт вивчення безробіття серед громадян.
Предмет вивчення професійна діяльність соціальних служб щодо захисту безробітних.
Дана робота складається з кількох завдань
• Розглянути проблеми зайнятості населення;
• Охарактеризувати діяльність соціальних служб щодо захисту безробітних на прикладі аналізу роботи служби зайнятості
Методи дослідження аналіз наукової літератури; порівняльно-порівняльний аналіз.
Структура роботи робота складається зі вступу, двох параграфів, висновків, списку використаної літератури.

1. Проблеми зайнятості населення
Перехід до ринку неминуче викликає значне зростання рівня безробіття, про що свідчить, зокрема, досвід східноєвропейських країн, що пройшли або проходять шлях становлення ринкових відносин. Це ж підтверджує і практика суспільних перетворень в Росії.
Ринок, як і будь-який інший соціальний інститут, має і позитивні і негативні сторони. Ринок – один із регуляторів суспільних відносин, і без ринку не обійтися, поки існує товарне виробництво. Однак не треба забувати про його негативні наслідки відтворення істотного нерівності, посилення диференціації в суспільстві, орієнтація не на виробництво соціально необхідних товарів, а на задоволення запитів груп населення, які мають гроші. Все це не сприяє загальної зайнятості населення.
Безробіття зумовлюють різні фактори (7, 423) науково-технічний прогрес зумовлює скорочення, перш за все працівників ручної праці; структурні зміни в економіці викликають зменшення числа зайнятих в окремих галузях виробництва; підвищення продуктивності праці також веде до зменшення числа зайнятих; скорочення живого праці сприяє дію закону економії часу. В умовах загострення екологічних проблем закриваються також деякі виробництва, що забруднюють навколишнє середовище. Все це об’єктивні фактори, що мають місце у всіх країнах незалежно від їх економічної системи.
Однак у перехідний період на перший план виступають чинники іншого порядку, які обумовлені, як, наприклад, нині в Росії, рівнем і характером складних ринкових відносин. Серед них приватизація, акціонування підприємств, оренда тощо, що ведуть до оптимізації чисельності зайнятих; ліквідація або скорочення збиткових і нерентабельних підприємств та ін В умовах системної кризи в країні проблеми безробіття загострюються через різке падіння виробництва (до 50% і більше в різних галузях) і дестабілізації економіки (внаслідок міжнаціональних конфліктів), в результаті конверсії військового виробництва та скорочення збройних сил. Крім того, до загострення веде соціальна політика держави, що захищає інтереси, перш за все заможних, які розбагатіли верств населення (7, 424).
Для вирішення проблем безробіття важливо визначити її сутність, знати основні форми. Безробіття розуміється як відсутність роботи для працездатних, а безробітним вважається той, хто може працювати, але не працює (7, 424). Безробіття тісно пов’язана з поняттями «зайнятість» і «зайнятий».
Виділяють різні види і форми безробіття (7, 424).
До поточної безробіттю відносять не зайнятість у зв’язку з переходом працівників з одного підприємства на інше (фрикційна незайнятість).
• Структурну безробіття трактують як результат дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці, змін у технологіях, структурі кінцевого споживання, географічного розміщення продуктивних сил, технічної відсталості ряду галузей і виробництв і т.д.
• Прихована (латентна) безробіття має місце в Росії не тільки в сільському господарстві, але і в промисловості. Це – надмірна зайнятість, зумовлена різними причинами прагненням зберегти кадри, зменшити кількість безробітних, надати відповідну матеріальну підтримку людей і т.д.
• Масове безробіття означає стан, коли велика кількість членів суспільства, здатних до праці, залишається без роботи.
• Застійна форма безробіття характерна, як правило, для люмпенізованих верств населення, тобто людей, які вкрай нерегулярно працюють.
Питання про чисельність безробітних не простий. У різних країнах ці цифри не однакові. Це пояснюється відмінністю трактувань поняття «безробітний» офіційними і неофіційними інститутами суспільства. Офіційні дані, як правило, занижені в порівнянні з даними профспілок та інших організацій. Це стосується і Росії. Так, Законом РФ «Про зайнятість населення в Російській Федерації» передбачено, що громадянин Росії може вважатися безробітним, якщо він втратив роботу або не має доходів унаслідок неможливості отримати постійну роботу в даній місцевості, зареєструвався у службі зайнятості як здібний і готовий працювати і пройти перепідготовку для цього і дійсно шукає роботу, причому ця служба не надала пропозицій для постійного працевлаштування протягом першого тижня з моменту його реєстрації (7, 425).
Як показують соціологічні дослідження, в числі безробітних нині в Росії опиняються в першу чергу некваліфіковані та малокваліфіковані працівники, які не готові до перекваліфікації, працівники нерентабельних, збиткових підприємств, «слабкі» демографічні групи (молодь, літні працівники, жінки з дітьми). Молодь, жінки, працівники перед пенсійного віку складають до 70% безробітних і більше (7, 425).
Безробіття позначається, насамперед, на матеріальному становищі незайнятих, їх соціально-психологічному самопочутті.
В умовах формування ринкових відносин державна політика в галузі зайнятості повинна бути націлена на оптимізацію ринку праці, сприяння мобільності робочої сили, створення нових робочих місць, підготовку і перепідготовку кадрів.
В цілому державна політика зайнятості представлена двома основними напрямами (7, 425)
1) сприяння у працевлаштуванні незайнятого населення і надання допомоги у професійній підготовці та перепідготовці;
2) стимулювання освіти гнучкого ринку праці.
Законами та іншими нормативними актами Російської Федерації передбачається забезпечення рівних можливостей у реалізації права на працю та вільного його вибору всім громадянам Росії незалежно від національності, статі, віку, соціального стану, політичних переконань, ставлення до релігії.
Держава, відповідно до законів, має допомагати здійснювати трудову і підприємницьку ініціативи громадян, сприяти розвитку їх здібностей до продуктивної і творчої праці, сприяти дотриманню добровільності праці, вільному волевиявленню у виборі виду зайнятості, забезпечувати соціальний захист у сфері зайнятості.
Особливу увагу держава покликана приділяти тим групам і прошаркам населення, які з тих чи інших причин повністю або частково не відповідають вимогам ринку молоді; жінкам, які виховують дітей дошкільного віку, дітей-інвалідів; самотнім і багатодітним батькам, які мають неповнолітніх дітей; інвалідам, особам перед пенсійного віку; біженцям, вимушеним переселенцям; особам, звільненим з виправних установ, а також тривалий час не мають роботи. Законом РФ «Про зайнятість населення в Російській Федерації» і іншими нормативними актами для таких груп населення передбачається створення спеціалізованих підприємств і організацій, створення додаткових робочих місць, особливий режим праці (неповний робочий тиждень, скорочений робочий день, робота вдома).
Державна програма забезпечення зайнятості населення передбачає також децентралізацію промисловості, переведення її в сільські райони та малі міста, створення малих підприємств, розширення сфери обслуговування та інші заходи.
Відповідно до зазначеного вище законом до числа зайнятих належать громадяни, які працюють за наймом або мають іншу оплачувану роботу, тимчасово відсутні в зв’язку з непрацездатністю, відпусткою, підвищенням кваліфікації, припиненням виробництва; підприємці, фермери, особи, зайняті індивідуальною трудовою діяльністю, члени виробничих кооперативів; обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду; проходять службу в Збройних Силах, внутрішніх та залізничних військах, органах державної безпеки і внутрішніх справ; працездатні громадяни, які навчаються в загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах, а також проходять очний курс навчання у вищих, середніх спеціальних та інших навчальних закладах, включаючи навчання за напрямом федеральної державної служби зайнятості населення (7, 427).

2. Діяльність соціальних служб по захисту безробітних на прикладі аналізу роботи служби зайнятості
Безробіття, як свідчать багато соціологічних та соціально-психологічні дослідження, має виключно негативні соціальні наслідки для суспільства в цілому, окремих його груп і прошарків, для сімей, для кожної людини. Серед цих наслідків збільшення смертності від серцевих захворювань, зростання числа самогубств і вбивств, чисельності пацієнтів у психіатричних закладах, погіршення стосунків у сім’ї, зростання злочинності і т.д.
Люди гостро переживають незатребуваність своїх знань, виробничого досвіду, перехід з однієї соціальної групи в іншу. Дослідженнями зафіксовані основні психологічні якості безробітного невисокий рівень соціальної сміливості, поступливість, комфортність, песимістичність і обережність у поведінці; недовірливість або скептицизм, стійке маргінальне емоційний стан.
Тому головним у соціальній політиці є (тобто має бути) попередження масового безробіття, що забезпечується, насамперед, нормальним функціонуванням суспільства, його еволюційним розвитком. Допустимою вважається незайнятість в межах 2–5%. Хоча і в цьому випадку суспільство несе певні втрати зростає обсяг допомоги з безробіття, функціонують біржі праці (центри зайнятості), зростає масштаб громадських робіт, розширюються програми соціального захисту і т.д. Однак масове безробіття (перевершує нормативну в 2–4 рази і більше) може з’явитися детонатором соціального вибуху, що особливо небезпечно в сучасних умовах (7, 428).
Нині в Росії за офіційними даними більше 5 млн. безробітних, за іншими джерелами – від 15 млн. Це значно перевершує нормативну безробіття (7, 428).
Місцева влада, керівники підприємств та установ намагаються своїми силами стримати зростання безробіття. Крім зазначених вже вище заходів (створення спеціалізованих підприємств для окремих категорій населення, використання надомних форм роботи, скорочений робочий день, неповний робочий тиждень), практикуються і відпустки без збереження заробітної плати, надання фінансової допомоги для розвитку саме зайнятості, підприємництва, а також нових форм зайнятості, встановлення квоти прийому окремих категорій населення (молоді, інвалідів і т.д.) на підприємствах. Дуже важлива така міра, як введення пільгових оподаткування та кредитів підприємствам, що створює додаткові робочі місця для жінок та молоді, інших категорій громадян.
Використовується проведення громадських робіт для окремих категорій населення (звільнених з місць ув’язнення, бомжів і т.д.). Як правило, такі роботи загальнодоступні, не вимагають тривалої спеціальної професійної підготовки. Це догляд за дітьми, старими, допомога в обслуговуванні хворих, вирощування овочів, робота в дитячих садах і т.д. Їх фінансують підприємства, для яких виконуються ці роботи, а також використовуються кошти місцевого бюджету та державного фонду зайнятості.
У зв’язку з переходом до ринкових відносин і появою безробіття були відкриті служби зайнятості. Незважаючи на нетривалий період своєї діяльності (після 30-х рр. XX ст. Їх не було), вони стають все більш важливим органом надання соціальної допомоги у працевлаштуванні, соціального захисту громадян, які втратили роботу.
Служба зайнятості має розгалужену мережу. У республіках, краях, областях, районах та містах створені служби зайнятості, підпорядковані у своїй діяльності вищих органів служби зайнятості та відповідним органам виконавчої влади. Вони фінансуються за рахунок коштів фонду зайнятості.
Служби зайнятості у своїй діяльності керуються конвенціями і рекомендаціями, розробленими і прийнятими Міжнародною організацією праці (МОП), створеної в 1991 р. (див. МОП, Конвенції та рекомендації 1991–1996 рр.), Та відповідними законами та нормативними актами Російської Федерації.
Центри зайнятості всіх рівнів (типів) вирішують такі основні завдання збір і поширення інформації про попит та пропозицію на місцевому ринку праці; консультування працівників з питань професійного навчання та працевлаштування; професійна орієнтація всіх груп населення, виплата допомоги по тимчасовій не зайнятості; консультування підприємців з проблем зайнятості та використання робочої сили, надання допомоги в кадровому плануванні підприємств; організація перепідготовки вивільняється з виробництва робочої сили.
Практика показує, що найважливішою ланкою в діяльності служб зайнятості є також соціально-психологічна робота з клієнтами.
У діяльності служб зайнятості велике значення має трактування поняття «безробітні». Таке трактування міститься в Законі про зайнятість населення (7, 430). Відповідно до цього закону безробітними визнаються працездатні громадяни, що не мають роботи і заробітку, зареєстровані в службі зайнятості з метою пошуку підходящої роботи та готові приступити до неї. При цьому не беруться до уваги оплата за виконання громадських робіт за направленням служби зайнятості, виплата вихідної допомоги і середнього заробітку працівникам, вивільненим з підприємств, установ та організацій у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або скороченням чисельності їх штату.
І працівникам служби зайнятості, і їх клієнтам необхідно добре знати деякі принципові положення цього закону. Наприклад, готовність працювати означає, що клієнт приймає пропозицію про роботу, що відповідає профілю своєї освіти, з урахуванням стажу, навичок, прагне пройти професійну підготовку або перепідготовку, щоб зайняти певне місце роботи.
Друге положення, з яким доводиться постійно стикатися працівникам і клієнтам служб зайнятості, пов’язано з поняттям «підходяща робота». Закон визнає підходящої таку роботу, яка відповідає професійній придатності працівника з урахуванням рівня його професійної підготовки, досвіду попередньої роботи, стану здоров’я, транспортної доступності робочого місця. Ця робота повинна оплачуватися не нижче середнього заробітку за останнім місцем роботи, протікати в умовах, відповідних правилам і нормам охорони праці.
Служба зайнятості зобов’язана прийняти рішення про визнання громадянина безробітним не пізніше 11 днів з моменту пред’явлення ним відповідних документів паспорта, трудової книжки, документу про професійну придатність, про середню, за розробці за останні два місяці, за останнім місцем роботи.
Службою зайнятості не можуть бути визнані безробітними такі категорії громадян 1) не досягли 16-річного віку; 2) особи, кому призначено (відповідно до законодавства) пенсія, виключаючи інвалідів III групи; 3) які відмовилися протягом 10 днів з дня звернення до службу зайнятості від двох варіантів підходящої роботи, 4) вперше шукають роботу, а також не мають професії (спеціальності) у разі двох відмов від отримання професійної підготовки, від запропонованої оплачуваної роботи (навіть тимчасової).
Для втратили роботу у зв’язку із структурними змінами в економіці, закриттям або перепрофілюванням виробництва закон передбачає збереження стажу і середнього заробітку у період працевлаштування, але не більше трьох місяців.
Ситуація на ринку праці ускладнюється. Вивільнення великої кількості працівників, конверсія військово-промислового комплексу, незахищеність випускників навчальних закладів на перший план висувають такі завдання надання цим категоріям населення соціально-психологічної допомоги, з одного боку, та їх професійну орієнтацію, з іншого.
В даний час основна мета профорієнтаційної роботи служби зайнятості – сприяння громадянам в отриманні в оптимально короткі терміни підходящого місця роботи з урахуванням їх особистих інтересів і потреб ринку праці шляхом професійного та інформаційного консультування, психологічної підтримки. Виявляється як індивідуальна, так і групова психологічна підтримка.
Психологічна підтримка здійснюється в рамках індивідуальної консультації. Вона необхідна тим безробітним, які перебувають у стані депресії зі зниженою активністю поведінки, песимістичним настроєм і поганим самопочуттям. Такі люди, як правило, відчувають певні труднощі у спілкуванні як з близькими людьми й знайомими, так і з потенційними роботодавцями. Для роботи з такими клієнтами використовуються спеціальні психологічні прийоми і методи, аж до інтенсивної психотерапії.
Після проведення консультацій з клієнтом обговорюється його конкретна життєва ситуація, виявляються його можливості і схильності до тієї чи іншої діяльності, намічається план подальшого пошуку роботи. Це або пошук вакансій за попереднім фахом, або одержання суміжній або нової професії, або участь у Клубі пошуку роботи або заняття на курсах «Новий старт», у рамках яких надається комплексна групова підтримка, що допомагає учасникам розширити інформаційні можливості для працевлаштування, подолати комплекси, що склалися в результаті невдалих пошуків роботи, змінити стиль пошуку роботи, вміло подати роботодавцю свої професійні навички, грамотно оформити документи для працевлаштування.
Психологічна підтримка набуває особливе значення в тих регіонах, де дуже мало або практично відсутні жіночі вакансії. Вона дозволяє зупинити особистісну дезінтеграцію, допомогти людям повірити в себе, зорієнтувати їх на само зайнятість, надомна праця, розвиток підсобного господарства.
Інформаційна консультація надає клієнту докладну інформацію про наявність вакантних місць, про підприємства, де вони є, про відповідні цим вакансіям спеціальностях, а також відомості про те, де можна пройти перенавчання і навчання.
Професійне консультування включає в себе вивчення професійних інтересів, підвищення мотивації до праці, виявлення психологічних та психофізичних особливостей особистості, надання рекомендацій щодо найбільш прийнятним для клієнтів сфері діяльності, напрямку професійного навчання.
Завдяки переходу до ринкових відносин розширилося коло вибору професії. Однак через недостатню поінформованість у людини складається неправильне уявлення про багатьох з них. Трапляється так, що якийсь вид занять може захопити при більш детальному ознайомленні з ним. Тому одна з основних завдань – звернути увагу безробітного на ті професії, за якими бувають вакансії, як можна докладніше розповісти про них. Консультант допомагає вибрати один з напрямків професійної діяльності («людина – природа», «людина – техніка», «людина – художній образ», «людина – людина»), найбільш відповідне його бажанням і нахилам. Саме напрямок, а не професію. Потім йде спільне обговорення переліку входять в напрямок професій.
Якщо консультований зміг підібрати собі нову спеціальність і по ній є вакансія, фахівці відділів перенавчання спільно з клієнтом визначають, у якому навчальному закладі він зможе її отримати.
Профвідбір проводиться з метою виявлення осіб, здатних успішно працювати за тією або іншою спеціальністю. За допомогою тестування на психофізіологічних приладах або комп’ютері, а також з використанням бланкових психологічних методик визначаються можливості, особистісні якості, здібності безробітного і співвідносяться з вимогами, що пред’являються професією до людини. Аналіз результатів за певним критеріям дозволяє зробити висновок про те, чи може людина успішно працювати за даною професією.
Це трудомістке, складне обстеження вимагає великого обсягу часу, високого рівня кваліфікації фахівців. Проводиться воно зазвичай за заявками роботодавців на договірній основі і є додатковою послугою, що надається центрами зайнятості населення. В якості основної послуги проводиться профвідбір осіб, які направляються на навчання за різними спеціальностями. Такий відбір має на меті скоротити відсів у процесі навчання (більш ефективно використовуються кошти фонду зайнятості, виділені на навчання безробітного).
У деяких центрах зайнятості проводяться так звані ярмарки навчальних місць для молоді та учнів випускних класів шкіл.
На ярмарках бувають представлені інформація про ситуацію на ринку праці, про навчальні заклади, умови прийому, відомості про факультети і спеціальності, про оплату навчання та розмір стипендії, про підготовчі курси, дані про короткотермінові курси професійного * навчання і перепідготовки. Відвідувачі ярмарку отримують консультації по перенавчанню, знаходять відповіді на свої питання у юристів, економістів, інших фахівців. Кожну школу на ярмарку забезпечують індивідуальним пакетом інформації на тему «Куди піти вчитися».
Профорієнтація, будучи пріоритетним напрямом державної політики сприяння зайнятості населення, дозволяє знизити загальний рівень соціальної напруженості, підвищити ступінь соціальної адаптації населення до сучасних умов життя і рівень соціально-професійної активності громадян.
Таким чином, діяльність соціальних служб щодо захисту безробітних була розглянута на прикладі служби зайнятості, мета якої – сприяння громадянам в отриманні в короткі терміни підходящого місця роботи з урахуванням їх особистих інтересів і потреб ринку праці шляхом професійного інформаційного консультування

Висновок
зайнятість населення безробітний соціальний
Головним у соціальній політиці є попередження масового безробіття, що забезпечується, насамперед, нормальним функціонуванням суспільства, його еволюційним розвитком.
Безробіття – це соціально економічне явище, при якій частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у виробництві товарів і послуг.
Безробіття в Росії продовжує рости, незважаючи на те, що йде пряма брак робочої сили, яку безпосередньо намагаються набирати з дружніх нам Китаю, країн СНД. Це обумовлено, перш за все, дешевої вартістю робочої сили, відсутністю соціальних і трудових гарантії. Проблема безробіття вже давно переросла з економічної в політичну і соціальну.
Безробіття зумовлюють різні фактори науково-технічний прогрес зумовлює скорочення, перш за все працівників ручної праці; структурні зміни в економіці викликають зменшення числа зайнятих в окремих галузях виробництва; підвищення продуктивності праці також веде до зменшення числа зайнятих; скорочення живого праці сприяє дію закону економії часу.
Виділяють різні види і форми безробіття структурне безробіття, приховану (латентну), застійне безробіття.
Соціальні інститути держави повинні направити свою діяльність, перш за все на захист «свого» працівника від свавілля роботодавця і державних структур. Необхідно також здійснювати систематичну підтримку безробітним, як у пошуку роботи на ринку праці, так і власне у соціальному захисті.
У зв’язку з переходом до ринкових відносин і появою безробіття були відкриті служби зайнятості. Служба зайнятості має розгалужену мережу. У республіках, краях, областях, районах та містах створені служби зайнятості, підпорядковані у своїй діяльності вищих органів служби зайнятості та відповідним органам виконавчої влади. Вони фінансуються за рахунок коштів фонду зайнятості. І вже на основі діяльності цих служб проводиться робота з безробітними з наданням матеріальної, психологічної підтримки.
На прикладі аналізу роботи служби зайнятості проглядаються основні напрямки соціальної роботи з безробітними консультаційне, діагностичне та корекційна. Дані напрями присутні, як мінімум, на двох рівнях соціальної роботи
1) цільовий захисту найбільш потребуючих та соціально вразливих категорій молоді, різних «груп ризику»;
2) соціальної роботи з усіма групами трудящих з метою профілактики конфліктних і проблемних ситуацій.
У рамках діючих програм набирає чинності комплексна соціальна служба для трудящих, забезпечена професійно підготовленими кадрами фахівців – соціальних педагогів та соціальних працівників.
Можна створювати служби, готувати фахівців по роботі з населенням, але все це не буде ефективно до тих пір, поки держава не буде займатися даною проблемою не за методом «латання дір» у соціальній політиці, а за методом безпосереднього захисту своїх соціально-вразливих громадян.

Література
1. Бочарова В.Г. Професійна соціальна робота особистісно-орієнтований підхід. М., 1999.
2. Буянова М.О. Соціальне обслуговування громадян Росії в умовах ринкової економіки. М. 2002.
4. Закон РФ «Про зайнятість населення РФ» від 19 квітня 1991 р. №1032–1 (ред. 10.01.2003.)
5. Зайнятість. Безробіття. Служба зайнятості тлумачний словник термінів і понятті / Под ред. Ю.В. Колесникова. – М., 1996.
6. Кудрявцев В.Н. Механізми соціальної деформації / / Питання філософії. – 1989. – №11. – С. 12–14.
7. Лєпіхов М.І. Право і соціальний захист населення (соціальне право). М. 2000.