Організація швацького виробництва. Розрахунок та аналіз потоку

Організація швацького виробництва. Розрахунок та аналіз потоку

Організація швацького виробництва. Розрахунок та аналіз потоку

ТЕМА
Організація ШВАЦЬКОГО виробництва. Розрахунок та аналіз потоку

1. Попередній розрахунок потоку
Мета розрахунку потоку розподіл асортименту за потоками цеху, надання характеристики потокам і цеху, визначення їх параметрів (потужності, чисельності робітників, кількість робочих місць, площі потоку та цеху).
Попередній розрахунок потоків виконують для того, щоб з самого початку проектування на основі аналізу вихідних даних та показників роботи потоків виконати розміщення їх у цеху, визначити найбільш вдосконалені та ефективні форми організації потоків.
У першу чергу виконують розрахунки показників роботи основного потоку. У кожному потоці визначають такт потоку, чисельність робітників, потужність потоку, кіль кість робочих місць, довжину поточної лінії, площу для розміщення потоку.
Вихідними даними для попереднього розрахунку є
— Асортимент виробу, трудомісткість виготовлення виробу;
— Потужність потоку, виражена випуском виробів у зміну (у одиницях) або кількістю робітників, які беруть участь у виготовленні виробу.
Попередній розрахунок потоку представлено в таблиці 1.
Таблиця 1. Параметри потоку. Назва виробу Костюм жіночий

Найменування параметру
Умовне позначення
Розрахункова формула
Розрахунок параметру
Значення параметру

Трудомісткість виготовлення виробу, с
Т
З технологічної послідовності

5850

Потужність потоку, од
М
М=R/t
М=28800/79
364

Кількість робітників, чол.
N
N=S/Sн
N=504/6,8
74

Такт потоку, с
t
t=T/N
t=5850/74
79

Кількість робочих місць
Крм.
Крм.=N*Кср.
Крм.=74* 1,1
81

Довжина поточної лінії, м
L
L=Крм*l
L=81*1,2
97,64

Площа потоку, м кв.
S
S=N*Sн
Зтехнічного завдання
504

Примітка
Кср – коефіцієнт, який показує кількість місць на одного робітника, в залежності від асортименту;
R – тривалість робочої зміни, 28800 с;
L – крок робочого місця, в залежності від асортименту;
Sн – санітарна норма робочої площі на одного виробничого працівника, залежить від асортименту та організаційної форми потоку, береться з довідника.
При реорганізації діючого потоку вихідними даними для попереднього розрахунку потоку, який проектується, буде площа, яку займає потік.
Згідно із санітарною нормою на одного виробничого працівника визначають кількість робітників за формулою
N=S/Sн (1)

Таблиця 2 Трудомісткість виготовлення виробу за стадіями та вузлами обробки

Стадія виготовлення та вузол обробки виробу
Час обробки, с
Розрахункова чисельність робочих
Довжина потокової лінії, м
Площа потоку, м кв.

Підготовка крою до пошиття

Запуск деталей сспідниці
79
1

Обробка спідниці

Заготовча секція

Обробка переднього полотнища спідниці
123
1,56

Обробка задньоьго полотнища
455
5,76

Обробка переднього відлітного полотнища спідниці
473
5,98

Обробка воланів
195
2,46

Обробка обшивок
108
1,36

Разом по заготовчій секції
1354
17,12

Монтажна секція
1530
19,4

Запуск деталей блузи
79
1

Обробка блузи

Заготовча секція

Обробка пілочок
330
4,17

Обробка рукавів і обшивок
237
3

Обробка коміру
161
2,04

Разом по заготовчій секції
728
9,21

Монтажна секція
1355
17,15

Оздоблююча секція
725
9,17

Разом по виробу
5850
74,1

Примітка
1. Час обробки береться з технологічної послідовності.
2. Розрахункова чисельність робітників визначається відношенням часу обробки вузла до такту потоку, розраховується з точністю до 0,01.
3. Довжина поточної лінії розраховується тільки для агрегатного, конвеєрного потоків.
4. Площа розраховується за секціями.

2. Аналіз вихідних даних, вибірі обґрунтування типу потоку, його структури вида запуску виробів у потік, характеристика живлення потоку, транспортних засобів
На швейних підприємствах цехові методи організації виробництва з характерним для них групіровкою обладнання за його видами, а не в порядку ходу технологічного процесу витіснені поточними методами. Поточні методи найбільш ефективні і відповідають вимогам передової організації виробництва. При поточних методах виробництва швейні підприємства виготовляють однотипні (однорідні) вироби великими партіями, увесь виробничий процес виконується безперервно і заснований на технологічно послідовному переході від однієї операції до іншої за тактом.
Форми організації виробничих потоків, які використовуються на швейних підприємствах різноманітні. Можливість використовувати ту чи іншу форму залежить від співвідношення багатьох виробничих факторів.
Усі фактори, які визначають організаційні форми виробничих потоків, взаємно пов’язані підсилення одних з них призводить до інтенсифікації інших. Так, від степені розподілу праці залежить механізація виробничих процесів; степінь механізації впливає на удосконалення технологічних режимів; розширення асортименту продукції ускладнює організацію управління виробничими потоками і т. д. Тому при побудові організаційної форми потоку необхідно комплексно розв’язувати питання удосконалення технологічних режимів, конструювання використовуємих засобів праці, організації праці і заробітної плати, визначення кваліфікації і ступіні спеціалізації виконавців виробничих операцій.
Тип потоку, його структура, вид і спосіб запуску виробів та деталей у потік, транспортувальні засоби можуть бути визначені технічним завданням або обиратися, аналізуючи вихідні дані та параметри розрахунку, враховуючи досягнення науки та техніки, використовуючи передовий досвід роботи підприємства швейної галузі.
Необхідно обгрунтувати потік, який проектується з позиції
— потужності (малої, середньої, великої, раціональної, оптимальної);
— структури (секційний, несекційний);
— кількості секцій та розміщення їх на плані цеху, рух вантажопотоку)
— рівня спеціалізації (одномодельний, багатомодельний);
— ритму роботи (вільний, регламентований, комбінований);
— способу передачі напівфабрикату та використання транспортуючих засобів (конвеєр, автоматичне адресування,безпривідні засоби);
— вид руху напівфабрикату (паралельний, послідовний);
— види запуску деталей у потік ( поштучний, пачковий, централізований, децентралізований);
— наступності змін (змінні, незмінні);
— форми організації потоку (агрегатний, конвеєрний, агрегагно-груповий );
При виборі типу потоку слід надавати перевагу високопродуктивним секційним потоком з високою мобільністю.
До організаційної форми потоку з вільним ритмом можна віднести агрегатно- групові потоки (АГП). АГП відрізняються від секційних конвеєрних потоків системою розташування робочий місць, способами передачі напівфабрикатів між окремими групами робочих і організацією роботи.
Характерною рисою АГП є секційне розміщення робочих місць. Робочі місця розташовуються у вигляді невеликих груп різним розміщенням робочих столів відносно один одного. Різноманітне розташування робочих місць використовується для зменшення шляху напівфабрикату і для збільшення рухливості потоку при переході з одного циклу моделей на другий.
Агрегатно- груповий потік складається з трьох секцій- заготовчої, монтажної і оздоблюючої. В кожній секції робочі місця розташовані групами в відповідності з ходом технологічного процесу виготовлення деталі або вузла. В середині групи передача виробів виконується пачками.
Запуск крою пачками дозволяє виконувати операції для всієї пачки деталей безпереривно (ланцюгом), що за допомогою скорочення триивалості допоміжних прийомів підвищує продуктивність праці.
Особливістю агрегатно- групових потоків є попереднє комплектування операцій не за тактом, а за принципом їх технологічної однорідності і спеціалізації робочих на виготовлення окремих деталей. При такому принципі комплектування операцій в результаті наступного розрахунку вже по такту групи робочих місць будуть мати одного, двох, трьох і більше виконавців.
Число груп робочих місць залежить в основному від потужності потоку і числа деталей у виробі.
В АГП відсутній організований ритм роботи. Кожен виконавець виконує доручену йому операцію темпі, відповідному його індивідуальним здібностям, а обробка деталей пачками дає можливість кожному робочому працювати спокійно, в той же час не затримуючи наступну операцію при недостатній продуктивності праці попереднього працівника.
В АГП найбільше поширення отримав послідовний запуск виробів.
Просування предметів праці за ходом технологічного процесу не завжди буває можливим із-за комплектування організаційних операцій по вузлам, дотримання вимог по вузлової спеціалізації робітників, виконання операцій на одному і тому ж обладнання, технологічної послідовності обробки, відповідність норм часу на операцію такту потоку.
Використання таких потоків забезпечує глибоку спеціалізацію робітників, економію часу на перемішуючих прийомах.

3. Складання технологічної схеми потоку
Вихідними даними для складання технологічної схеми є
— послідовність технологічної обробки виробу;
— такт потоку;
— тип потоку і вид запуску, які визначені при попередньому розрахунку.
Для того щоб отримати найбільш оптимальний варіант технологічної схеми потоку, спочатку складають її чернетку – узгодження часу операцій потоку (комплектування). Роботу проводять у такій послідовності розраховують умови узгодження, підбирають виробничі вимоги до організаційних операцій згідно з типом потоку, виконують узгодження часу операцій потоку, виконують аналіз узгодження і при необхідності вносять уточнення в умовах розрахунку потоку ( такт потоку, умови узгодження, потужність), а тоді оформлюють технологічну схему потоку.
3.1 Умови узгодження часу операцій з тактом потоку змінюються відповідно з обраним типом потоку.
Tp= (0,9-1,1)*k (2)
0,9-1,1 – коефіцієнт узгодження потоків з вільним ритмом;
k – кількість робітників на операцію.
Дані розрахунку умов узгодження операцій для різної чисельності робітників доцільно занести у таблицю.

Таблиця 3. Умови узгодження часу операцій потоку

Чисельність робітників
Величина мінімального часу організаційної операції, с
Величина максимального часу організаційної операції, с

1
t=0,9*79*1=71
t=1,1*79*1=87

2
t=0,9*79*2=142
t=1,1*79*2=174

3
t=0,9*79*3=213
t=1,1*79*3=261

4
t=0,9*79*4=184
t=1,1*79*4=348

5
t=0,9*79*5=355
t=1,1*79*5=435

3.2 Виробничі вимоги до комплектування
При узгодженні операцій потоку, крім умов узгодження операцій за часом, необхідно враховувати виробничі вимоги, які для різних типів мають свої особливості.
Якщо у конвеєрному потоці першочерговою умовою є точне дотримання послідовності технологічної обробки, обмеження застосування кратних операцій, незначне відхилення часу організаційних операцій, то в агрегатно – групових потоках кратні операції використовуються дуже широко, допускається зворотній рух напівфабрикатів (при умові зручності), більш вільні часові умови, але дуже жорсткі умови максимальної спеціалізації, яка забезпечує найкраще використання робочої сили та обладнання (особливо на спец машинах та напівавтоматах). Комплектування виконують по деталях та вузлах, зберігаючи технологічну доцільність скорочення допоміжних прийомів праці. Обробка вузлів та деталей виконується окремими групами робітників.
Необхідно також дот римуватись таких виробничих умов. Як однорідність операцій по розрядам (комплектуються операції з однаковими або суміжними розрядами), за матеріалом, який обробляється, за спеціальностями та інше.
За результатами комплектування технологічних операцій складають таблицю, яка є основою для складання організаційно-технологічної схеми потоку – основного виробничого документу.
Аналіз попереднього комплектування проводиться з метою з’ясування недоліків в узгодженні та їх усунення до оформлення схеми за трьома показниками
— коефіцієнт навантаження потоку;
— графіку узгодження;
— монтажному графіку.
Насамперед перевіряючи узгодження часу операцій усього потоку в цілому (завантаженість) та секцій потоку за коефіцієнтом узгодження. Допускається відхилення Кз для потоків з регламентованим ритмом +2,-2.
Аналіз узгодження часу кожної організаційної операції потоку, її спеціалізації виконують за допомогою графіка узгодження або діаграмою навантаження.
Монтажний графік висловлює порушення технологічної операції послідовності обробки виробу.

3.3 Технологічна схема потоку
Технологічна схема потоку – основний технологічний документ, який складається на основі комплектування технологічних операцій в організаційні після його аналізу.
По технологічній схемі потоку виконується розпланування робочих місць, визначення кількості обладнання, оснащення робочих місць інструментами та приладдями, закріплення організаційних операцій за конкретним виконавцем, нарахування заробітної плати працівникам, розрахунок техніко-економічних показників потоку.
Технологічна схема потоку має бути оформлена у вигляді таблиці (див. Таблицю 1 ).
Оформляючи технологічну схему потоку слід мати на увазі
1. Номер організаційної операції проставляється у послідовному зростанні, в підсумковій частині операції.
2. Для несекційних потоків у графі 2 стадія не проставляється, назва вузла пишеться тільки для агрегатно-групових та групових потоків. Номер технологічної операції відповідає номеру цієї операції у технологічній послідовності, зміст організаційної операції складається з технологічних, які увійшли до організаційної операції із зазначенням деталі, на якій виконують операцію.
3. Вид роботи визначається спеціальністю, має своє умовне позначення
Р – ручна,
М – машинна,
С – спеціальна,
П – прасувальна,
Пр – пресова.
4. Розряд роботи встановлюється згідно тарифно-кваліфікаційного довідника і відповідає розряду роботи у технологічній послідовності. У підсумковому рядку вказують найвищій розряд з основної спеціальності.
5. Норма часу на виконання операції складається із суми часу на виконання технологічної операції.
6. розцінка по організаційній операції визначається множенням секундної тарифної ставки на норму часу на виконання технологічної операції. Якщо в організаційну операцію входять технологічні операції різних розрядів, розцінку слід розраховувати по кожній технологічній операції з точністю до 0,01. розцінка по організаційній операції у цьому випадку визначається сумарно у підсумковому рядку.
7. Норма виробітку за зміну встановлюється діленням тривалості робочої зміни на час виконання організаційної операції і проставляється у підсумковому рядку.
8. Розрахункова кількість робітників розраховується по кожній організаційній операції шляхом ділення виконання організаційної операції на такт потоку з точністю до 0,01.
9. Фактична кількість робочих встановлюється за розрахунковою, застосовуючи правила заокруглення для кожної організаційної операції.
10. Обладнання, інструмент та пристосування – у відповідності з технологічною послідовністю по неподільних операціях. Клас і тип обладнання, форма, країна-виробник.
Кожна організаційна операція підкреслюється, пишеться «разом», і заповнюються графи 1,3,4,5,6,7,8,9,10.
Графи 2,3,4,5,6,10 заповнюються по кожній технологічній операції.
У кінці схеми підраховується норма часу на виготовлення виробу, сумарна відрядна розцінка за виготовлення виробу, кількість робочих розрахункова та фактична. Якщо потік секційний, усі ці показники розраховуються по кожній секції.
потік виріб швейний комплектування

Таблиця 4 Технологічна схема потоку Назва виробу Костюм жіночий Такт потоку, с 79 Потужність потоку за зміну, од 364 Час на виготовлення виробу, с 5850 Кількість робітників в потоці, чол 74

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

1
1 Запуск деталей спідниці
Р
2
79

79
14,615

1
1

2
3 Зшити виточки на передньму полотнищі
М
2
41

GC 6180 ME 2 Typical

6 Зшити виточки на задньому полотнищі
М
2
41

82
7,585
351
1,38
1

3
4 Запрасувати виточки на передньому полотнищі
Пр
3
39

GS 394 K+395/11

7 Запрасувати виточки на задньому полотнищі
Пр
3
39

78
7,995
369
0,98
1

4
5 Обметати лівий зріз переднього полотнища
С
3
43
4,4075

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

9 Обметати лівий зріз заднього полотнища
С
3
43
4,4075

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

86
8,815
334
1,08
1

5
8 Обметати середні зрізи задньго полотнища
С
3
87

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

87
8,9175
331
1,1
1

6
10 Пришити потаємну застібку на тасьму блискавка»
М
4
130
14,768

GC 6180 ME 2 Typical

11 Зшити середній зріз заднього полотнища
М
3
42
4,305

172
19,073
167
2,17
2

7
12 Розпрасувати середній зріз заднього полотнища
Пр
3
73

GS 394 K+395/11

73
7,4825
394
0,92
1

8
13 Зшити виточку на відлітному полотнищі
М
2
27
2,4975

GC 6180 ME 2 Typical

15 Пришити кант до нижнього зрізу відлітного полотнища
М
3
53
5,4325

80
7,93
360
1,01
1

9
16 Пришити волан до нижнього зрізу відлітного полотнища
С
3
72

757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

72
7,38
400
0,91
1

10
17 Прокласти оздоблюючу строчку по низу відлітного полотнища на 0,1 см від краю
М
3
78

GC 6180 ME 2 Typical

78
7,995
369
0,98
1

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

11
14 Запрасувати виточку на відлітному полотнищі
Пр
3
23
2,3575

GS 394 K+395/11

18 Припрасувати низ відлітного полотнища
Пр
2
52
4,81

75
7,1675
384
0,95
1

12
19 Обметати припуск по лівому зрізу відлітного полотнища
С
3
40

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

20 Обметати нижній зріз волану на відлітному полотнищі
С
3
47

87
8,9175
331
1,1
1

13
21 Запрасувти припуск по лівому зрізу відлітного полотнища
Пр
3
81

GS 394 K+395/11

81
8,3025
355
1,02
1

14
22 Обметати поперечні сторрони воланів
С
3
71

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

71
7,2775
405
0,89
1

15
23 Зшити лівий зріз воланів
М
2
41

GC 6180 ME 2 Typical

26 Зшити обшивку переднього полотнища з обшивками заднього полотнища
М
2
33

74
6,845
389
0,93
1

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

16
24 Розпрасувати шви зшивання воланів
Пр
2
36

GS 394 K+395/11

27 Розпрасувати шви зшивання обшивки
Пр
2
35

71
6,5675
405
0,89
1

17
25 Обметати нижній зріз воланів
С
3
47

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

28 Обметати нижній зріз обшивки
С
3
40

87
8,9175
331
1,1
1

18
29 Зшити лівий зріз спідниці
М
3
73

GC 6180 ME 2 Typical

73
7,4825
394
0,92
1

19
30 Розпрасувати шов зшивання лівого зрізу
Пр
2
71

GS 394 K+395/11

71
7,2775
405
0,89
1

20
31 Пришити оздоблюючий кант до низу спідниці
М
3
157

GC 6180 ME 2 Typical

157
16,0925
183
1,98
2

21
32 Пришити волан до низу спідниці
С
3
80

757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

80
8,2
360
1,01
1

22
33 Прокласти оздоблюючу строчку по низу спідниці на 0,1 см від краю
М
4
82

GC 6180 ME 2 Typical

82
9,3152
351
1,03
1

23
34 Припрасувати низ спідниці
Пр
2
81

GS 394 K+395/11

81
0,0925
355
1,02
1

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

24
35 Пришити відлітне полотнище вздовж запрасованого зрізу
М
3
24

GC 6180 ME 2 Typical

36 Прокласти оздоблюючу строчку по лівому зрізу відлітного полотнища
М
3
49

73
7,4825
394
0,92
1

25
37 Підшити низ волану відлітного полотнища
М
4
72

GC 6180 ME 2 Typical

72
8,1792
400
0,91
1

26
38 Обметати правий зріз переднього і відлітного полотнища разом
С
3
75

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

75
7,6875
384
0,94
1

27
39 Обметати правий зріз заднього полотнища
С
3
75

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

75
7,6875
384
0,94
1

28
40 Зшити бічний зріз
М
3
78

GC 6180 ME 2 Typical

78
7,995
369
0,98
1

29
41 Розпрасувати бічний зріз
Пр
2
71

GS 394 K+395/11

71
6,5675
405
0,89
1

30
42 Обметати низ спідниці
С
3
87

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

87
8,9175
331
1,1
1

31
43 Підшити нижній зріз спідниці
М
3
146

GS 394 K+395/11

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

146
14,965
197
1,84
2

32
44 Припрасувати низ спідниці
Пр
3
74

GS 394 K+395/11

74
7,585
389
0,93
1

33
45 Пришити до верхнього зрізу спідниці обшивку
М
3
40

GC 6180 ME 2 Typical

46 Настрочити припуски на обшивку
М
3
46

86
8,815
334
1,08
1

34
47 Пришити обшивку до застібки
М
3
76

GC 6180 ME 2 Typical

76
7,79
378
0,96
1

35
48 Припрасувати верхній зріз спідниці
Пр
3
73

GS 394 K+395/11

73
7,4825
394
0,92
1

36
49 Запуск деталей блузи
Р
2
79

79
14,615
364
1
1

37
49 Зшити витоки на пілочках
М
2
28
2,59

GC 6180 ME 2 Typical

50 Пришити кант до пілочок
М
3
59
6,0475

87
8,6375
331
1,1
1

39
51 Пришити кокетки до пілочок
С
4
87

757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

87
9,8832
331
1,1
1

39
52 Запрасувати виточки на пілочках
Пр
2
23
2,1275

GS 394 K+395/11

53 Запрасувати шов пришивання кокеток до пілочок
Пр
3
50
5,125

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

73
7,2525
394
0,92
1

40
54 Прокласти оздоблюючу строчку по низу кокеток
М
4
83

GC 6180 ME 2 Typical

83
9,4288
346
1,05
1

41
55 Закріпити по окатам рукавів склади
М
3
71

GC 6180 ME 2 Typical

71
7,2775
405
0,89
1

42
58 Обметати нижній зріз обшивок пройм
С
3
38

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

83
8,5075
346
1,05
1

43
57Підшити нижні зрізи рукавів
М
3
83

GC 6180 ME 2 Typical

83
8,5075
346
1,05
1

44
59Обшити верхній комір нижнім
М
3
61

GC 6180 ME 2 Typical

60 Підрізати кути обшивання
Р
3
21

82
8,405
351
1,03
1

45
61 Припрасувати комір виправляючи кант
Пр
3
79

GS 394 K+395/11

79
8,0975
364
1
1

46
62 Зшити плечові зрізи
С
3
69

757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

64 Зшити бічні зрізи
С
3
100

169
17,3225
170
2,13
2

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

47
63 Запрасувати плечові зрізи
Пр
3
27

GS 394 K+395/11

65 Запрасувати бічні зрізи
Пр
3
44

71
7,2775
405
0,89
1

48
66 Вшити рукава в пройми
М
4
87

GC 6180 ME 2 Typical

87
9,8832
331
1,1
1

49
67 Обметати пройми
С
3
80

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba

80
8,2
360
1,01
1

53
70 Запрасувати обшивки
Пр
3
34
3,485

GS 394 K+395/11

73 Запрасувати шов зшивання планки з піличками
Пр
2
50
4,625

74 Запрасувати другий зріз планки
Пр
2
70
6,475

154
14,585
187
1,94
2

54
75 Обшити поперечні сторони планок
М
2
55

GC 6180 ME 2 Typical

76 Підрізати кути обшивання планик
Р
2
21

76
7,03
378
0,96
1

55
77 Вшити комір в горловину
С
4
71

757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

71
8,0656
405
0,89
1

56
78 Закріпити планки швом в розкол
М
4
85

GC 6180 ME 2 Typical

85
9,656
338
1,07
1

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

57
79 Припрасувати шов вшивання коміру
Пр
3
45

GS 394 K+395/11

80 Запрасувати поперечні зрізи на оздоблюючій деталі куліски
Пр
3
70

81 Запрасувати повздовжні зрізи куліски прокладаючи клейову паутинку
Пр
3
35

150
15,375
192
1,89
2

58
82 Намітиити місце розтишування куліски
Р
3
79

79
8,0975
364
1
1

59
83 Настрочити куліску на блузу
М
3
87

GC 6180 ME 2 Typical

87
8,9175
331
1,1
1

60
84 Намітити місце розташування петель
Р
3
42

85 Намітити місце розташування гудзиків
Р
3
42

84
8,61
342
1,06
1

61
86 Обметати петлі
С
4
87

ВАS 511 Brather

87
9,8832
331
1,1
1

62
87 Пришити гудзики
С
4
87

ВАS 556 Brather

87
9,8832
331
1,1
1

63
88 Застібнути блузу на гудзики
Р
2
32

89 Протягти шнур в куліску
Р
2
55

№ організаційної операції
Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу, с
Розцінка за одиницю
Норма виробітку за зміну, од
Кількість робітників
Обладнання ,пристосування

розрахункова
фактична

87
8,0475
331
1,1
1

64
90 Очистити костюм від виробничого сору
Р
2
79

79
7,3075
364
1
1

65
91 Кінцеве ВТО костюму
Пр
4
153

GS 394 K+395/11

156
17,7216
184
1,97
2

66
92 Упакування
Р
3
74

74
7,585
389
0,93
1

67
93 Маркування
Р
3
71

71
7,2775
405
0,89
1

Разом по виробу

5850
592,416
364
74,1
74

4 Аналіз технологічної схеми потоку
Аналіз технологічної схеми потоку проводиться розрахунковим та графічним методами.
Коефіцієнт узгодження потоку визначається за формулою

Кз= Т/Nф*t (4)
Кз= 5850/74*79=1,00
Де Т- трудомісткість виготовлення виробу, за схемою, с;
Nф- фактична кількість робітників, за схемою, чол;
t- такт потоку, с.
Коефіцієнт узгодження дозволяє аналізувати завантаженість потоку в цілому і вважається вірним, якщо він дорівнює 1. Межа допустимих відхилень 2 % (0,98/1,02).
Аналіз розрахованого Кз, вказує, що потік завантажено нормально і дорівнює 1.
Графічний аналіз проводиться за графіком узгодження часу операцій та монтажним графіком. Аналізуючи потік за графіком узгодження, слід підкреслити, як завантажені початкові операції потоку, як впливає навантаження на живлення потоку і як в зв’язку з цим буде забезпечуватися ритм потоку та інше.
Монтажний графік дає наочне уявлення про структуру потоку, порядок обробки дрібних деталей та монтаж виробу, використання кратних операцій, адресування коробок в кругових потоках.
Монтажний графік для АГП має свої особливості виділяються самостійні групи за паралельною заготовкою деталей та вузлів, відмічається послідовність обробки деталей, повернення деталей, якщо воно має місце, наявність перекидання деталей, кратних операцій.
Аналізуючи монтажний графік, можна визначити дотримання технологічної послідовності.
Складність виготовлення виробу характеризується середнім тарифним розрядом у потоці, а ступень механізації –коефіцієнтом механізації. Для їх визначення з метою аналізу складається зведена таблиця чисельності робочих потоку за даними технологічної схеми, яка характеризує технічний рівень потоку кваліфікацію(розряд робіт), механізацію робіт.
Доцільно заздалегідь скласти допоміжну таблицю витрат часу операцій для кожної спеціальності та розряду окремо. Витрати часу беруться за технологічними операціями з технологічної схеми потоку.
На підставі підсумкових даних часу допоміжних таблиць заповнюється зведена таблиця чисельності робітників потоку(Таблиця 5).
Таблиця 5 Зведена таблиця чисельності робітників

Тарифний розряд
Витирати часу за видами робіт, с
Загальні витрати часу за розрядами
Кількість робочих, чол
Питома вага робіт за розрядом, %
Сума тарифних розрядів
Тарифний коефіцієнт
Сума тарифних коефіцієнтів

М
С
Р
Пр
На

2
342

345
489

1176
14,88
20,1
29,76
1,086
16,204

3
1306
1139
329
786

3560
45,06
60,85
135,18
1,206
54,342

4
626
158

156
174
1114
14,16
19,05
56,64
1,338
18,946

Разом по видам робіт
2274
1297
674
1431
174
5850
74,1
100
221,58

89,492

Зведена таблиця робочої сили включає зведення розрахункової кількості робітників з кожної спеціальності і розряду, суми цих величин.
Витрати часу за видами робіт відповідно до розрядів береться з допоміжної таблиці.
Склавши витрати часу по горизонталі, одержуємо загальні витрати часу(гр..7) по кожному розряду. Сума витрат часу по вертикалі дає загальну витрату часу по кожній спеціальності.
Кількість робітників по кожному розряду(гр..8)визначається відношенням загальних витрат часу по кожному розряду до такту потоку.
Сума однойменних тарифних розрядів (гр.10)визначається множенням кількості робітників кожного розряду на розряд(по горизонталі).
Сума усіх тарифних розрядів визначається після підсумку суми однойменних розрядів.
Тарифний коефіцієнт встановлюється відповідно до кожного розряду(гр.11).
Сума тарифних коефіцієнтів для однойменних розрядів визначається множенням тарифного коефіцієнта на кількість робітників даного розряду(по горизонталі).
Сума тарифних коефіцієнтів визначається підсумком сум однойменних тарифних коефіцієнтів.
Зведена таблиця обладнання та робочих місць потоку
Складається за схемою потоку, оформлюється у вигляді таблиці(таблиця 6).
Кількість запасного та резервного обладнання береться в залежності від типу машин 10%-15% від основного
Таблиця 6 Зведена таблиця обладнання та робочих місць

Тип, клас обладнання
Кількість обладнання
Роббочі місця

основне
резервне
всього
найменування
габарити
кількість

GC 6180 ME 2 Typical
28
3
31
М
1200-600
31

757 F – 516 H 2 – 56 Siruba
6
1
7
С
1200-600
7

747 F – 514 M 2 – 24 Siruba
10
1
11
С
1200-600
11

ВАS 511 Brather
1

1
На
1200-600
1

ВАS 556 Brather
1

1
На
1200-600
1

GS 394 K+395/11
19
2
21
Пр
1600-600
21

Стіл для ручних робіт
1200-600
6

Стіл запуску
3000-1000
2

Стіл випуску
3000-1000
1

65
7
72

81

Таблиця 7 Порівняльна таблиця техніко- економічні показників нового і діючого потоків

Найменування показника, одиниці вимірювання
Значення ТЕП
Зміни

Діючий потік
Потік, що проектується
Абсолютні
Відносні

Випуск виробів за зміну, од.
317
364
47
12

Чисельність робітників

-розрахункова
67,3
74,1

-фактична
67
74
7
9

Трудомісткість виготовлення виробу, год.
1,71
1,63
0,08

Продуктивність праці, од.зм.
4
5
1

Середній тарифний розряд
3
3

Середній тарифний коефіціент
1,21
1,21

Вартість обробки виробу, грн.
6,3836
5,9242
0,4596

Коефіціент механізації
0,86
0,88
0,2

Коефіціент використання обладнанння
0,87
0,9
0,3

Чисельне значення кількості показників, потужності за зміну, трудомісткості виготовлення виробу, чисельність робітників(розрахункова та фактична) беруться з технологічного завдання, технологічної схеми потоку, зведеної таблиці чисельності. Інші показники розраховуються за формулам
Продуктивність праці(виробіток одного робітника за зміну)
ПП=М/Nр (5)
Де М-потужність потоку, од/чол;
Nр- розрахункова кількість робочий, чол..
Середній тарифний розряд
rср=∑r/Nр (6)
Де ∑r- сума тарифних розрядів(береться із зведеної таблиці чисельності)
Середній тарифний кофіціент
Qср=∑Q/Nр (7)
Де ∑Q- сума тарифних коефіцієнтів(береться із зведеної таблиці чисельності)
Середній тарифний коефіцієнт та середній тарифний розряд характеризують кваліфікаційну сторону технології і повинні відповідати один одному. Середній тарифний коефіцієнт використовуються для перевірки вартості обробки виробу.
Вартість обробки виробу
Визначають двома способами — із технологічної схеми потоку, як підсумкове значення відрядних розцінок по всіх організаційних операціях та розрахунковим методом за формулами

Воб=Дтс1*∑Q/М (8)
Або
Воб=Дтс1*Qср/ПП (9)
Де Дтс1- денна тарифна ставка першого розряду;
∑Q- сума тарифних коефіцієнтів;
Qср- середній тарифний коефіцієнт;
ПП- продуктивність праці.
Вартість обробки виробу, визначена за формулою, повинна відповідати вартості за схемою потооку.
Коефіцієнт механізації потоку
Кмех=Тм+Тс+Тп/Т (10)
Де Тм, Тс, Тп- витрати часу по видам робіт(береться із зведеної таблиці чисельності);
Т- трудомісткість виготовлення виробу, с.
Коефіцієнт використання обладнання
Кво=Тм+Тс+Тп/n*t (11)
Де n- кількість встановленого обладнання в потоці разом з резервним;
t- такт потоку,с.

Додаток 1
Таблиця
Технологічна послідовність обробки Назва виробу Костюм жіночий

№ технологічної операції
Найменування стадії, вузла обробки неподіьпої операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу,с
Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

Запуск

1
Запуск деталей спідниці
Р
2
79

Разом

79

Обробка спідниці

Заготовча секція

Обробка переднього полотнища спідниці

2
Зшити виточки на передньму полотнищі
М
2
41
GC 6180 ME 2 Typical

3
Запрасувати виточки на передньому полотнищі
Пр
3
39
GS 394К+395/11

4
Обметати лівий зріз переднього полотнища
С
3
43
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

Разом

123

Обробка заднього полотнища спідниці

5
Зшити виточки на задньому полотнищі
М
2
41
GC 6180 ME 2 Typical

6
Запрасувати виточки на задньому полотнищі
Пр
3
39
GS 394К+395/11

7
Обметати середні зрізи задньго полотнища
С
3
87
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

8
Обметати лівий зріз заднього полотнища
С
3
43
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

9
Пришити потаємну застібку на тасьму «блискавка»
М
4
130
GC 6180 ME 2 Typical

10
Зшити середній зріз заднього полотнища
М
3
42
GC 6180 ME 2 Typical

11
Розпрасувати середній зріз заднього полотнища
Пр
3
73
GS 394К+395/11

Разом

455

№ технологічної операції
Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу,с
Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

Обробка переднього відлітного полотнища спідниці

12
Зшити виточку на відлітному полотнищі
М
2
27
GC 6180 ME 2 Typical

13
Запрасувати виточку на відлітному полотнищі
Пр
3
23
GS 394К+395/11

14
Пришити кант до нижнього зрізу відлітного полотнища
М
3
53
GC 6180 ME 2 Typical

15
Пришити волан до нижнього зрізу відлітного полотнища
С
3
72
757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

16
Прокласти оздоблюючу строчку по низу відлітного полотнища на 0,1 см від краю
М
3
78
GC 6180 ME 2 Typical

17
Припрасувати низ відлітного полотнища
Пр
2
52
GS 394К+395/11

18
Обметати припуск по лівому зрізу відлітного полотнища
С
3
40
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

19
Обметати нижній зріз волану на відлітному полотнищі
С
3
47
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

20
Запрасувти припуск по лівому зрізу відлітного полотнища
Пр
3
81
GS 394К+395/11

Разом

473

Обробка воланів

21
Обметати поперечні сторрони воланів
С
3
71
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

22
Зшити лівий зріз воланів
М
2
41
GC 6180 ME 2 Typical

23
Розпрасувати шви зшивання воланів
Пр
2
36
GS 394К+395/11

№ технологічної операції
Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу,с
Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

24
Обметати нижній зріз воланів
С
3
47
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

Разом

195

Обробка обшивок

25
Зшити обшивку переднього полотнища з обшивками заднього полотнища
М
2
33
GC 6180 ME 2 Typical

26
Розпрасувати шви зшивання обшивки
Пр
2
35
GS 394К+395/11

27
Обметати нижній зріз обшивки
С
3
40
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

Разом

108

Разом по секції

1354

Монтажна секція

28
Зшити лівий зріз спідниці
М
3
73
GC 6180 ME 2 Typical

29
Розпрасувати шов зшивання лівого зрізу
Пр
2
71
GS 394К+395/11

30
Пришити оздоблюючий кант до низу спідниці
М
3
157
GC 6180 ME 2 Typical

31
Пришити волан до низу спідниці
С
3
80
757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

32
Прокласти оздоблюючу строчку по низу спідниці на 0,1 см від краю
М
4
82
GC 6180 ME 2 Typical

33
Припрасувати низ спідниці
Пр
2
81
GS 394К+395/11

34
Пришити відлітне полотнище вздовж запрасованого зрізу
М
3
24
GC 6180 ME 2 Typical

35
Прокласти оздоблюючу строчку по лівому зрізу відлітного полотнища
М
3
49
GC 6180 ME 2 Typical

36
Підшити низ волану відлітного полотнища
М
4
72
GC 6180 ME 2 Typical

№ технологічної операції
Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу,с
Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

37
Обметати правий зріз переднього і відлітного полотнища разом
С
3
75
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

38
Обметати правий зріз заднього полотнища
С
3
75
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

39
Зшити бічний зріз
М
3
78
GC 6180 ME 2 Typical

40
Розпрасувати бічний шов
Пр
2
71
GS 394К+395/11

41
Обметати нижній зріз спідниці
С
3
87
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

42
Підшити низ спідниці
М
3
146
GC 6180 ME 2 Typical

43
Припрасувати низ спідниці
Пр
3
74
GS 394К+395/11

44
Пришити до верхнього зрізу спідниці обшивку
М
3
40
GC 6180 ME 2 Typical

45
Настрочити припуски на обшивку
М
3
46
GC 6180 ME 2 Typical

46
Пришити обшивку до застібки
М
3
76
GC 6180 ME 2 Typical

47
Припрасувати верхній зріз спідниці
Пр
3
73
GS 394К+395/11

Разом по секції

1530

48
Запуск детелей блузи

79

Разом

79

Обробка блузи

Заготовча секція

Обробка пілочок

49
Зшити витоки на пілочках
М
2
28
GC 6180 ME 2 Typical

50
Пришити кант до пілочок
М
3
59
GC 6180 ME 2 Typical

№ технологічної операції
Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу,с
Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

51
Пришити кокетки до пілочок
С
4
87
757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

52
Запрасувати виточки на пілочках
Пр
2
23
GS 394К+395/11

53
Запрасувати шов пришивання кокеток до пілочок
Пр
3
50
GS 394К+395/11

54
Прокласти оздоблюючу строчку по низу кокеток
М
4
83
GC 6180 ME 2 Typical

Разом

330

Обробка рукаві і обшивок

55
Закріпити по окатам рукавів склади
М
3
71
GC 6180 ME 2 Typical

56
Обметати нижній зріз рукавів одничасно прокладаючи еластичну тасьму
С
3
45
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

57
Підшити низ рукавів
М
3
83
GC 6180 ME 2 Typical

58
Обметати нижній зріз обшивок пройм
С
3
38
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

Раззом

237

Обробка коміру

59
Обшити верхній комір нижнім
М
3
61
GC 6180 ME 2 Typical

60
Підрізати кути обшивання
Р
3
21

61
Припрасувати комір виправляючи кант
Пр
3
79
GS 394К+395/11

Разом

161

Разом по секції

728

Монтажна секція

62
Зшити плечові зрізи
С
3
69
757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

№ технологічної операції
Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу,с
Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

63
Запрасувати плечові зрізи
Пр
3
27
GS 394К+395/11

64
Зшити бічні зрізи
С
3
100
757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

65
Запрасувати бічні зрізи
Пр
3
44
GS 394К+395/11

66
Вшити рукава в пройми
М
4
87
GC 6180 ME 2 Typical

67
Обметати пройми
С
3
80
747 F – 514 M 2 – 24 Sirubа

68
Обшити нижні частини пройми обшивками
М
4
43
GC 6180 ME 2 Typical

69
Настрочити шви обшивання пройми на 0,1 см від шва
М
4
44
GC 6180 ME 2 Typical

70
Запрасувати обшивки
Пр
3
34
GS 394К+395/11

71
Підшити нижній зріз виробу
М
3
83
GC 6180 ME 2 Typical

72
Пришити один із зрізів планки до пілочки
М
2
76
GC 6180 ME 2 Typical

73
Запрасувати шов зшивання планки з піличками
Пр
2
50
GS 394К+395/11

74
Запрасувати другий зріз планки
Пр
2
70
GS 394К+395/11

75
Обшити поперечні сторони планок
М
2
55
GC 6180 ME 2 Typical

76
Підрізати кути обшивання планик
Р
2
21

77
Вшити комір в горловину
С
4
71
757 F – 516 H 2 – 56 Siruba

78
Закріпити плАнки швом в розкол
М
4
85
GC 6180 ME 2 Typical

79
Припрасувати шов вшивання коміру
Пр
3
45
GS 394К+395/11

80
Запрасувати поперечні зрізи на оздоблюючій деталі куліски
Пр
3
70
GS 394К+395/11

81
Запрасувати повздовжні зрізи куліски прокладаючи клейову паутинку
Пр
3
35
GS 394К+395/11

№ технологічної операції
Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції
Вид роботи
Розряд роботи
Норма часу,с
Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

82
Намітиити місце розтишування куліски
Р
3
79

83
Настрочити куліску на блузу
М
3
87
GC 6180 ME 2 Typical

Разом по секції

1355

Секція остаточної обробки

84
Намітити місце розташування петель
Р
3
42

85
Намітити місце розташування гудзиків
Р
3
42

86
Обметати петлі
С
4
87
ВАS 511 Brather

87
Пришити гудзики
С
4
87
ВАS 556 Brather

88
Застібнути блузу на гудзики
Р
2
32

89
Протягти шнур в куліску
Р
2
55

90
Очистити костюм від виробничого сору
Р
2
79

91
Кінцеве ВТО костюму
Пр
4
156
GS 394К+395/11

92
Упакування
Р
3
74

93
Маркування
Р
3
71

Разом по секції

725

Разом по костюму

4580

«