Використання інформаційних технологій в навчальному процесі

Використання інформаційних технологій в навчальному процесі

Використання інформаційних технологій в навчальному процесі

План

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі
1.1 Сучасні підходи до використання інформаційних технологій
1.2 Новітні інформаційні технології в навчанні англійської мови. Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови та форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами
Розділ 2. Підвищення мотивації вивчення англійської мови шляхом використання нових інформаційних технологій у школі

Вступ
В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Ми живемо в часи коли англійська мова набула глобального спілкування ( у зв’язку із загальною комп’ютеризацією ). Людина, що входить на рівень міжнародного і міжнаціонального спілкування, повинна повною мірою володіти уміннями і навичками виразу своїх думок англійською мовою. Комунікація, таким чином, виходить на найважливіше місце. Але вільне спілкування, у свою чергу, потребує зацікавленості. Ця тема завжди була, є і буде актуальною, тому що мотивація є рушійною силою, що спонукає учнів до, вивчення найскладніших завдань з іноземної мови. [1]
Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп’ютера, комп’ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні дошки і програмне забезпечення ) та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі-Інтернет.
Змістовна основа масової комп’ютеризації в освіті, безумовно, зв’язана з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті „Комп’ютери в школі пишуть «Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може «дружелюбно » спілкуватися з користувачем і в якісь моменти «підтримувати » його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп’ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації викладання «. [5]
Поняття «технологія», походить із двох грецьких слів — мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлене майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності.
Сучасні інформаційні технології це — форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв’язку (телебачення, комп’ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв’язку ).
Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються такі дослідники як, Полат Е.С., Дмитреєва Е.И., Новиков С.У., Полілову Т.А., Цвєткова Л.А. И т. д..
Так О.И. Руденко-Моргун у своїй статті „Комп’ютерні технології як нова форма навчання пише”, ми живемо в столітті інформаційної, комп’ютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи поява персонального комп’ютера, винахід технології мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно ввійшли в життя вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в побуті.[34]
Комп’ютерні навчальні програми в навчанні англійської мови, вважає Е.Л. Носенко [8], стали використовуватися з 80-х рр. XX в. Говорилося про те, що автоматизовані навчальні системи (АОС) відносяться до так названих комбінованих технічних засобів навчання. Вони призначені для реалізації за допомогою комп’ютера, що працюють у діалоговому режимі, функцій по пред’явленню навчальної інформації в зручній для сприйняття формі, індивідуалізованому керуванню навчальною діяльністю в ході програмованого, проблемного навчання; контролю знань, а також для забезпечення доступу до обчислювальних, інформаційно-довідкових і інших ресурсів комп’ютера.
«Про те, що комп’ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював» пише С.В. Фадєєв [6]. Немає нічого дивного в тім, що не усі викладачі виявилися готовими до широкого впровадження комп’ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам. Необхідно, щоб кожен викладач зрозумів просту думку комп’ютер у навчальному процесі – не механічний педагог, чи заступник аналог викладача, а засіб при навчанні дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати.[5]
Таким чином, комп’ютер бере на себе левину частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп’ютеру.[2]
Тому, актуальність даної теми може бути аргументована важливістю проблеми у той же час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах звичайної школи.
Об’єкт дослідження Процес оволодіння іноземною мовою за допомогою інформаційних технологій.
Предмет дослідження Місце інформаційних технологій у навчанні англійської мови.
Мета дослідження Проаналізувати використання інформаційних технологій в старших класах. Навести приклади застосування інформаційних технологій в загально навчальних закладах.
Завдання дослідження
1. Розглянути сучасні підходи, сутність інформаційних технологій. Форми і методи використання.
2. Дослідити вплив інформаційних технологій на мотивацію навчання.
3. Теоретично обґрунтувати ефективність використання інформаційних технологій.

Розділ 1. Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі

1.1 Сучасні підходи до використання інформаційних технологій

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.
Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує
· активне використання постійного інтелектуального потенціалу суспільства, що розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів.
· інтеграцію інформаційних технологій з наукового, виробничого, ініціюючого розвитку усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;
· високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації, що представляється істотність використовуваних даних.
Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству у визначеній його сфері, дозволяє удосконалити механізми керування суспільним пристроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються в зв’язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда. [9]
Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти – упровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти. Це уможливить
· удосконалювання механізмів керування системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;
· удосконалювання методології і стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають задачам розвитку особистості того, якого навчають, у сучасних умовах інформатизації суспільства;
· створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того, якого навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації;
· створення і використання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оціночних систем.
Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення сфери застосування сучасних інформаційних технологій. В даний час можна вже цілком виразно виділити успішно й активно розвиваючі напрямки використання сучасних інформаційних технологій в освіті [11]
· реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення (проблемно-орієнтованих, об’єктно-орієнтованих, предметно-орієнтованих) як засіб навчання, об’єкта вивчення, засобу керування, засобу комунікації, засобу обробки інформації.
Як показує вітчизняний і закордонний досвід застосування сучасних інформаційних технологій, реалізація вищевикладених можливостей дозволяє забезпечити
· надання тому, кого навчають, інструмент дослідження, конструювання, формалізації знань про предметний світ і разом з тим активного компонента предметного світу, інструмента виміру, відображення і впливи на предметний світ;
· розширення сфери самостійної діяльності тих, яких навчають, за рахунок можливості організації різноманітних видів навчальної діяльності (експериментально-дослідницька, учбово-ігрова, інформаційно-навчальна діяльність, а також діяльність по обробці інформації, зокрема й аудіовізуальної), у тому числі індивідуальної, на кожному робочому місці, груповий, колективної;
· індивідуалізацію і диференціацію процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інтерактивного діалогу, самостійного вибору режиму навчальної діяльності й організаційних форм навчання;
· озброєння того, кого навчають, стратегією засвоєння навчального матеріалу чи рішення задач визначеного класу за рахунок реалізації можливостей;
· формування інформаційної культури, компоненти культури індивіда, члена інформаційного суспільства, за рахунок здійснення інформаційно-навчальної діяльності, роботи з об’єктно-орієнтованими програмними засобами;
· підвищення мотивації навчання за рахунок комп’ютерної візуалізації досліджуваних об’єктів, явищ, керування досліджуваними об’єктами, ситуацією, можливості самостійного вибору форм і методів навчання, вкраплення ігрових ситуацій.
Процес інформатизації освіти і зв’язане з цим використання можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання приводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але і до виникнення нових методів навчання.[10] Придатність технічних засобів навчання і контролю для використання на заняттях по іноземній мові визначається за наступними критеріями
по-перше, вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процесу,
по-друге, забезпечувати негайне і постійне підкріплення правильності навчальних дій кожного учня;
по-третє, підвищувати свідомість і інтерес до вивчення мови,
по-четверте, забезпечувати оперативний зворотний зв’язок і поопераційнний контроль дій усіх тих, яких навчають,,
по-п’яте, мати можливість швидкого уведення відповідей без тривалого їхнього кодування і шифрування.
Застосування комп’ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється .[12] Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між учнем і викладачем. При використанні комп’ютера для контролю якості знань учнів досягається і велика об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями. Ще одна перевага комп’ютера – здатність накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, звертань за допомогою, часу, витраченого на виконання окремих завдань і т.п.), викладач судить про ступінь і якість сформованості знань в учнів.
Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови. Учні можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується.
1.2 Новітні інформаційні технології в навчанні англійської мови
Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови та форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами .
Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, що значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої комп’ютерної мережі, що одержала назву Інтернет, що буквально означає “міжнародна мережа” (англ. international net). Використання кібернетичного простору (cyberspace) у навчальних цілях є абсолютно новим напрямком загальної дидактики і приватної методики, тому що зміни, що відбуваються, торкаються всі сторони навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, кінчаючи зміною вимог до академічного рівня що навчаються.Основна мета вивчення іноземної мови в середній школі — формування комунікативної компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має змісту — це міжнародне багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, що говорять одночасно — найбільш гігантська по розмірах і кількості учасників розмова, що коли-небудь, відбувалась. Включаючись в нього на уроці іноземної мови ми створюємо модель реального спілкування.[10]
Спілкуючись у щирому мовному середовищі, забезпеченої інтернет, учні виявляються в дійсних життєвих ситуаціях. Залучення в вирішення широкого кола значимих, реалістичних, цікавлячих і досяжних задач, школярі навчаються спонтанно й адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлень, а не шаблонову маніпуляцію мовними формулами.
Першорядне значення надається розумінню, передачі змісту і вираженню змісту, що мотивує вивчення структури і словника іноземної мови, що служать цієї метою. Таким чином, увага учнів концентрується на використанні форм, ніж на них самих, і навчання граматиці здійснюється непрямим образом, у безпосередньому спілкуванні, крім повного вивчення граматичних правил.[17]
Комп’ютер лояльний до розмаїтості учнівських відповідей він не супроводжує роботу учнів хвалебними чи заохочувальними коментарями, що розвиває їхню самостійність і створює сприятливу соціально-психологічну атмосферу на уроці англійської мови, додаючи їм впевненість у собі, що є немаловажним чинником для розвитку їхньої індивідуальності.
Розвиток освіти в наші дні органічно зв’язано з підвищенням рівня його інформаційного потенціалу. Ця характерна риса багато в чому визначає як напрямок еволюції самої освіти, так і майбутнє всього суспільства. Для найбільш успішного орієнтування у світовому інформаційному просторі необхідне оволодіння учнями інформаційною культурою, а також компьютерно-екранної культури, оскільки пріоритет у пошуку інформації усе більше і більше віддається Інтернет.[24]
Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може містити в собі
— електронну пошту (e-mail);
— телеконференції (usenet);
— відеоконференції;
— можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки (homepage) і розміщення її на Web-сервері;
— доступ до інформаційних ресурсів
— довідкові каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);
— пошукові системи (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite);
— розмова в мережі (Chat).
Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці англійської мови.
Оволодіння комунікативної і міжкультурної компетенцією неможливо без практики спілкування, і використання ресурсів Інтернет на уроці іноземної мови в цьому змісті просто незамінно віртуальне середовище Інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи її користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Однак не можна забувати про те, що Інтернет — лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процес уроку.[29]
Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови
Існує безліч комп’ютерних програм, що допомагають вчителю англійської мови й учням при оволодінні англійською мовою.
Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.
Проаналізуємо деякі з них.
а). Вивчення лексики.
При введенні і відпрацьовуванні тематичної лексики, наприклад покупки, продукти харчування, одяг і т.д., можна використовувати комп’ютерні програми “Triple play plus in English”, “English on holidays”, “English Gold’ і інші. Етапи роботи з комп’ютерними програмами наступні демонстрація, закріплення, контроль.
б). Відпрацьовування вимови.
Багато навчальних програм передбачають режим роботи з мікрофоном. Після прослуховування слова чи фрази учень повторює за диктором і на екрані з’являється графічне зображення звуку диктора й учня, при порівнянні яких видно всі неточності. Учень прагне домогтися графічного зображення вимовленого звуку максимально наближеного до зразка.
в). Навчання діалогічної мови.
Приклад роботи з діалогами комп’ютерної програми „Triple play plus in English”. З запропонованих 12 діалогів, вибирається один, наприклад „У кафе”. На екрані з’являються кілька картинок — сцен даного діалогу.
г). Навчання листу.
Цей вид роботи вирішує відразу дві задачі правильне написання англійських слів і освоєння клавіатури. Комп’ютерна навчальна програма „Bridge to English” допомагає вирішити ці задачі. Майже кожне завдання передбачає друкування на клавіатурі англійських слів і речень.
д). Відпрацьовування граматичних явищ.
Усі навчальні комп’ютерні програми так чи інакше передбачають відпрацьовування визначених граматичних структур. У програмі „Bridge to English” 20 уроків, і в кожнім уроці відпрацьовуються свої граматичні явища стверджувальні, негативні і питальні речення, ступені порівняння прикметників, дієприкметник, займенники sоме, any, структури there is / there are, прийменники і т.д. Усі види роботи одного уроку спрямовані на відпрацьовування визначеного граматичного явища.
Складання тестів по граматиці, використовуючи комп’ютер, допомагає учням краще освоїти граматичний матеріал. Старшокласники розробляють свої комп’ютерні програми на перевірку лексичних і граматичних знань учнів.
Ми дослідили що, дуже важливим є використання комп’ютера в навчальній діяльності учнів, яке сприяє розвитку здібностей, пам’яті, просторової уяви, творчого нестандартного мислення, підвищує інтерес до навчання. Життя учня стає цікавішим. Проведення уроків з використанням інформаційних технологій робить процес навчання цікавішим і інтенсивним. Але слід зауважити, що комп’ютер не заміняє вчителя,а тільки доповнює його. Комп’ютер природно вписується в життя школи і є одним е ще одним фективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття викликає в дітей емоційний пійом, навіть невстигаючі учні охоче працюють з комп’ютером.
Також можна сказати, що Інтернет є важливим джерелом, з якого вчитель може знайти інформацію на будь які теми уроків. З Інтернет-ресурсів вчитель може знайти ігри, завдання, конкурси, конспекти уроків. При використанні навчальних програм потрібно враховувати слабкість комп’ютерного опитування — не прослідковується хід розв’язування задачі, відсутня можливість перевірки графічних навичок і навичок проведення доведень.
Отже з цього можна сказати, що використання комп’ютерних технологій робить процес навчання інтенсивним, бо створює атмосферу змагання, виховує вміння співпрацювати. Такі уроки сприяють розвитку творчості, формуванню власних поглядів на проблеми, які слід вирішити. Під час цих занять школярі вчаться зіставляти, узагальнювати, системазувати, розвивають мовлення.

Розділ 2. Підвищення мотивації вивчення англійської мови шляхом використання нових інформаційних технологій у школі

2.1 Зв’язок навчання і мотивації вивчення іноземної мови

У завданні дослідження входило також і вивчення взаємозв’язку і мотивації і змісту навчання інформаційних технологій (ІТ). У зв’язку з цим у даному параграфі будуть розкриті всі складові мотивації і її вплив на навчальний процес.
Для оптимальної організації навчального процесу важливо в першу чергу глибоке знання мотивів навчання школяра, і по-друге, уміння правильно виявляти їх і розумно керувати ними. У зв’язку з цим необхідно звернутися до теоретичних досліджень із проблем мотивації, а також визначити її зв’язок зі змістом навчання; Аналіз наявної вітчизняної і західної літератури показав наступне. На даний момент немає єдиної думки чи однозначного рішення даної проблеми, а саме, що ж таке мотивація в цілому і мотивація навчальної діяльності зокрема.
Оскільки мотивація — явище багатогранне, то повинно містити в собі цілий комплекс засобів для її підтримки.
У загальній структурі мотивації домінуючим є основний мотив, що визначає навчальну діяльність і формування відносини до неї. Це пізнавальний мотив, тому що в його основі закладене постійне прагнення до пізнання; а також має місце зв’язок зі змістовною й організаційною стороною самої навчальної діяльності.[20]
У процесі навчальної діяльності починають діяти і виникати приватні мотиви, що керують постановкою, прийняттям і рішенням окремих задач для досягнення конкретних цілей навчання іншомовному спілкуванню.
Мотиваційний аспект має вирішальне значення також і для активізації всіх психологічних процесів — мислення, сприйняття, розуміння і засвоєння іншомовного матеріалу. Для цього необхідно підвищувати рівні мотивації, сприяючи розвитку пізнання й інтелектуальної діяльності в учнів, прагнучи в остаточному підсумку підвищити ефективність процесу навчання.
«Внутрішня умова» (А. Н. Леонтьев), психічні і фізичні переживання (потреби), усвідомлена внутрішня чи зовнішня потреба (мотиви) додають зміст, тим самим стимулюють мовну діяльність, мислення, і приводять до бажання більше довідатися і навчитися мислити мовою. Завдяки ситуації задовольняються потреби особистості, і створюються позитивні установки на вивчення англійської мови. Таким чином, мотиви, інтереси, ситуації, установки взаємообумовлені, складають гармонічну єдність особистості, є внутрішнім енергізатором.[22]
Оскільки навчання іншомовному спілкуванню відбувається за допомогою спілкування, що є сугубо особистісним процесом, у якому здійснюється обмін ідеями, інтересами, передача рис характеру, то при комунікативному навчанні облік особистісних властивостей учнів має першорядну значимість. Без обліку перерахованих вище факторів мовні дії учнів відриваються від їхніх реальних почуттів, думок, інтересів, тобто губиться джерело, що харчує мовну діяльність.
Саме облік особистісних властивостей приводить до виникнення ситуаційної комунікативної мотивації, тобто забезпечується ініціативна участь учня в навчальному чи реальному спілкуванні.
Учені, що досліджують мотивацію засвоєння ІМ (Леоньтьев А. Н., Рубенштейн С. А., Зимова И.И), виділяють цілий ряд видів мотивації з урахуванням індивідуального розвитку потреб що навчаються. Серед них можна виділити наступні
1) комунікативно-мотиваційна, що визначається на основі потреб у спілкуванні;
2) лінгво-пізнавальна мотивація, заснована на прагненні того, якого навчають, до пізнавання мовних явищ;
3) країнознавча мотивація, що залежить від тематики й емоційної зацікавленості учня;
Оскільки специфіка середнього етапу навчання ІМ визначається цільовими настановами, особливостями володіння мовою, характером засвоюваного матеріалу (обсяг, складність, інформативність), то на цій стадії продовжується подальший розвиток комунікативних умінь і мовних навичок.[22]
Як показують опитування учнів, нові інформаційні технології залучають їх і є одним з головних їхніх інтересів. Тому використання інформаційних технологій у навчальному процесі буде сприяти формуванню позитивної мотивації до навчання.

«