Програми використовувані для складання бізнес-планів

Програми, використовувані для складання бізнес-планів

Програми, використовувані для складання бізнес-планів

Реферат
на тему «Програми, використовувані для складання бізнес-планів»

Вступ

Одним з основних інструментів управління підприємством, що визначають ефективність його діяльності є бізнес-план. Його розробка дозволяє ефективно використовувати планування бізнесу для грамотного управління підприємством.
Бізнес-план проекту, це по суті – його візитна картка. Він дає інвестору відповідь на питання, чи варто вкладати кошти в даний інвестиційний проект і за яких умов він буде найбільш ефективний при допустимій для інвестора ступеня ризику і вірності припущень зроблених розробником інвестиційного проекту.
Грамотно складений бізнес-план інвестиційного проекту є обов’язковою умовою отримання банківського кредиту. Якщо у позичальника він відсутній, це говорить про низький професійний рівень менеджменту підприємства, його неволодіння ситуацією, і робить отримання кредиту в банку практично неможливим, крім того, у майбутньому банк буде оцінювати видачу кредиту такому підприємству, як більш високоризикову операцію. Це означає, що банк, з огляду на більш високий ризик неповернення кредиту, обов’язково збільшить величину відсотків за кредитом у бік збільшення, а кредит відповідно – стане дорогим і невигідним.
Бізнес-планування вимагає значних сил, засобів, зусиль і часу зі збору та обробки інформації.
Об’єктом дослідження даної роботи є процес складання бізнес-плану за допомогою автоматизованих систем, тому в даній роботі мова піде про технічні, програмних та інших засобах, призначених для автоматизації різних процесів планування.

1. Сучасна практика складання бізнес-плану

У сучасних умовах одним із найважливіших інструментів планування є бізнес-план. Традиційно він виступав інструментом малого та середнього бізнесу, мала потреби в зовнішній допомозі (партнера або інвестора) для реалізації проектів, які поодинці було важко осилити. Сьогодні бізнес-плани, не втративши свого традиційного призначення, розробляються практично всіма провідними зарубіжними компаніями на постійній основі. Вони є стрижнем усієї системи внутрішньофірмового планування. Бізнес-плани розробляють заводи та відділи, виробничі підрозділи та філії. Бізнес-плани структурних підрозділів аналізуються і узагальнюються в бізнес-плани корпорацій.
Зростання ролі бізнес-плану в плануванні особливо виразно проявилося в останні десятиліття. Пов’язано це було з наступними причинами
1. Зростання складності зовнішнього господарського середовища зажадало від компаній високої гнучкості в управлінні, уміння постійно прораховувати безліч варіантів управлінських рішень в комплексі, з урахуванням усіх факторів.
2. Зросла роль стратегічного маркетингу, вміння знаходити та оцінювати можливі нові, перспективні напрямки господарської діяльності.
3. Розширилася самостійність виробничих підрозділів.
У сучасних умовах побачити всі варіанти господарського розвитку можна лише на нижньому рівні, а оцінити їх привабливість з точки зору корпорації в цілому, проаналізувати з урахуванням інтересів власників капіталу можна на вищому рівні. Відокремлення господарських систем при необхідності інтеграції рішень по частині інвестиційної політики і зробило бізнес-план настільки популярним інструментом планування бізнесу.
При обгрунтуванні положень бізнес-плану доцільно
– Акцентувати особливу увагу на питання, які можуть представляти інтерес для тих, кому вони адресовані – працівникам підприємства, партнерів або іншим зовнішнім споживачам;
– Представити сутність проекту в найбільш доступній формі на самому початку бізнес-плану;
– Аргументувати всі розрахунки і показники таким чином, щоб вони були реальними і достовірними, без перебільшення економічних результатів реалізації проекту.
Сучасний досвід розробки інвестиційних проектів базується в основному на методології ділового планування, принциповою відмінністю якого від колишньої проблеми обгрунтування економічної ефективності капітальних вкладень, є розробка плану, відповідного реальним життєвим умовам (зовнішнім, внутрішнім) і забезпечує розвиток організації (підприємства, проекту).
На практиці доводиться стикатися з бізнес-планами, які відрізняються за сферою застосування, обсягами інвестицій, тривалості реалізації проекту, складом учасників, ступеня складності, впливу результатів та іншими ознаками. В одних випадках їх розробляють досить детально, виконуючи для цього трудомісткі розрахунки і обгрунтування, в інших – менш деталізовано, опускаючи окремі розділи або об’єднуючи деякі з них.
Ступінь деталізації бізнес-плану залежить від багатьох факторів і, насамперед, від розміру майбутнього проекту та сфери (галузі, виробництва), до якої він відноситься. Деталізація залежить і від характеру створюваного об’єкта.
У всіх випадках бізнес-план повинен описувати основні аспекти інвестиційного проекту, містити аналіз усіх проблем, з якими може зустрітися підприємець, способи їх вирішення в умовах конкуренції і представляти собою чітко структуровану систему даних про комерційні наміри та перспективи здійснення проекту, фінансовому та організаційному забезпеченні програми реалізації намічених заходів і, крім того, виконувати функцію реклами.
Бізнес-план повинен бути коротким, але включати всі найбільш важливі особливості бізнесу. Слід уникати докладного технічного опису продуктів, процесів та операцій. Потрібно використовувати загальноприйняті терміни. Бізнес-план повинен бути простим і повним. Він повинен являти собою чесний аналіз, заснований на реальних припущеннях. Допущення і проекти повинні бути добре вивчені й мати посилання на ринкові й галузеві джерела й документи, результати економічних досліджень, висновків осіб, які будуть робити бізнес компанії.
Слід обговорити ризики компанії. Не слід робити несуттєвих або невизначених тверджень. Деякі інвестори будуть ризикувати, грунтуючись на нереалістичних планах. Бізнес-план має бути вичерпним і включати обговорення організаційної стратегії досягнення переваг компанії та подолання потенційних труднощів.

2. Сучасні методики, стандарти розробки бізнес-плану

У РФ в даний час немає єдиної методики розробки бізнес-плану. Іноземні інвестори вимагають надавати розрахунки за допомогою ліцензованих UNIDO (United Nations Industrial Development Organization – пакетів – COMFAR, PROPSPIN. Ці методики є універсальними. З їх допомогою створюються бізнес-плани і здійснюється оцінка фінансової та економічної ефективності проекту. На російському ринку вони мають обмежене застосування з наступних причин
– Відмінності в діловому середовищі (різна законодавча база, підзаконні нормативні документи, різна система стандартизації, звичаї ділового обороту);
– Розбіжність структури документів (різні аналітичні форми).
В даний час в РФ відомі такі методики і стандарти по складанню інвестиційного бізнес-плану
1. Методика Російського агентства з підтримки малого та середнього бізнесу;
2. Методика консалтингової компанії «Про-Інвест-Консалт», відображена в програмі Project Expert;
3. Стандарти бізнес-плану Федерального фонду підтримки малого підприємництва;
4. Методікікомпаній займаються розробкою бізнес-планів.
На різних підприємствах послідовність складання бізнес-плану неоднакова. Принциповим є не знання якоїсь універсальної послідовності, розуміння того, що в ході розробки неминуче доведеться пройти всі основні розділи бізнес-плану, і зробити це не один раз.
Це не означає, що в структурі бізнес-плану немає загальної внутрішньої логіки. Структура бізнес-плану представлена у вигляді трьох блоків.
Перший блок – це словесний опис проекту або того стану бізнесу, якого хотілося б досягти, з точки зору всіх компонентів менеджменту.
У другій і третій блоки виносяться ті з розділів першого, які піддаються кількісному вираженню – план адміністративних заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей, і фінансовий план.
Для розробки бізнес-плану використовуються методики або допомоги, вибір яких для ініціаторів проекту зараз досить широкий. Є різні типові іноземні методики. Серед них найбільшу популярність здобули «Керівництво з оцінки ефективності інвестицій», підготовлене Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку і його комп’ютерний варіант COMFAR. При всій різноманітності методик у них дотримуються певні принципи побудови бізнес-плану.
Вибір конкретного різновиду методики розробки бізнес-плану, глибина і часовий горизонт його опрацювання, варіантність закладаються в неї рішень, обсяг, наявність документів та довідок залежать від різних факторів. Серед них можна відзначити величину передбачуваних інвестицій за конкретним проектом і специфіку потенційного інвестора. На якого різновиду методики зупинити свій вибір не принципово. Важливо, щоб розроблений документ містив ряд обов’язкових розділів, в яких аналізуються конкретні аспекти, вихідна і підсумкова інформація (показники) була достовірна, логічною та базувалася на документальних джерелах і розрахунках.
З урахуванням основних принципів, що лежать в основі розробки бізнес-планів у світовій практиці, підготовлено ряд вітчизняних методик, а так само методики з використанням спеціальних комп’ютерних програм (Project Expert, Альт-Інвест та ін.)
Аналізуючи існуючі методики з розробки бізнес-плану видно, що в даний час на ринку Росії найбільш відомі наступні основні західні методики з розробки бізнес-планів
– Методика UNIDO;
– Методика Світового банку реконструкції і розвитку;
– Методика фірми «Goldman, Sachs & Co»;
– Фірми «Ernst & Young».
Розділи бізнес-плану представлені нижче, в тому чи іншому вигляді присутні у всіх розглянутих методиках. Виходячи з даної передумови, можна рекомендувати інвестованого суб’єкту будувати свій бізнес-план по блоковому типу і, тільки при поданні матеріалів конкретному інвестору, формувати бізнес-план із заготовлених розділів під необхідну методику.
Виділимо основу всіх перерахованих вище методик складання бізнес-планів і проведемо детальний аналіз, які із запропонованих методів вже на часі, а які ще не працюють в умовах ринку Росії. Саме таким ядром усіх перерахованих вище методик складання бізнес-планів є наступні розділи органічно пов’язані організаційним планом (конкретної схемою реалізації проекту), з відповідним прорахунком ризиків
• фінансовий план
• план маркетингу
• план виробництва
Саме ці засадничі ключові розділи і заклали фундамент російських стандартів формування бізнес-планів.
В даний час і в Росії розроблено безліч методик і практичних посібників з розробки бізнес-планів згідно з методичними рекомендаціями UNIDO. Ця література є, в основному, потрібною і корисною, хоча і зустрічаються методики явно сирі, а деякі з помилками. Багато хто з них об’єднує наступне
– В основі методики лежить опис структури бізнес-плану;
– У загальних рисах йдеться про те, як і що потрібно написати в кожному розділі;
– Наводяться приклади написання бізнес-плану;
– У додатку вказується структура витрат і наводяться нормативні акти.
В даний час керівників, які мають сучасні економічні знання, які володіють методикою розробки бізнес-планів, що мають час і бажання цим займатися, явно не вистачає. Робота над бізнес-планом вимагає від керівника певних зусиль і часу. До того ж вимоги з боку інвесторів різні. Наші комерційні банки не мають єдиної методики розробки бізнес-планів, тому майже кожен великий банк намагається розробити власну методику, в яку закладає свої вимоги. Деякі банки вважають необхідний вести розрахунки фінансового плану в двох грошових одиницях, немає єдиного підходу до розрахунків ризиків і т.д. І якщо врахувати, що ці методики, в основному, розроблені для службового користування, то можна уявити труднощі, з якими стикається керівник сам розробив бізнес-план. Цьому ж сприяє вимога іноземних інвесторів представляти розрахунки фінансового плану за допомогою ліцензованого UNIDO пакету COMFAR. Тому використання зазначених методик недостатньо для розробки бізнес-планів, який задовольняє вимогам інвесторів, і їх можна розглядати як попередню опрацювання намірів і планів позичальника.
Практично всі методики по оцінці інвестиційних проектів, що існують в світі на сьогоднішній день, грунтуються на методиці розробленої UNIDO ще в 70-х роках. Ця методика забезпечує збір всієї необхідної інформації для здійснення прогнозу руху грошових коштів, і для оцінки проекту з використанням кількісних показників.
бізнес план прикладний програма
3. Програмні засоби бізнес-планування

У складі бізнес-плану істотне місце займають ряди досить широкого кола показників. Розрахунки ведуться з урахуванням елементів прогнозування, залученням експертних оцінок про майбутній стан того чи іншого фінансового і виробничо-економічного процесу не тільки на кінцевий момент реалізації проекту, але і у варіанті поквартального (помісячного) опису ситуації.
Підготовка докладного кількісного аналізу є основою прийняття рішень для всіх учасників проекту та вироблення їх загальної стратегії за умови досягнення кожним із них свого власного інтересу завдяки варіантному підбору вихідних і кінцевих параметрів.
Найбільш повний облік динаміки реалізації проекту при підготовці та аналізі бізнес-плану можливий з використанням спеціалізованих комп’ютерних систем економічного і фінансового моделювання, пристосованих для вирішення подібних завдань. У процесі складання бізнес-плану, як правило, досить широко застосовуються економіко-математичні методи. Особливе значення це має для обліку фактора інфляції і приведення різночасних витрат, а так само для аналізу чутливості проекту до змін зовнішнього середовища. Правильний вибір і ефективне використання комп’ютерних програмних продуктів дозволяє значно поліпшити якість самих бізнес-планів. Крім того, застосування авторитетних, ліцензованих систем зміцнює авторитет ініціаторів проекту і підвищує фінансово-економічну привабливість останнього.
В даний час існує досить широкий спектр програмних продуктів. Вони дозволяють сильно полегшити життя, якщо необхідно підготувати проект бізнес-плану інвестиційного проекту, а освіти чи досвіду в цій справі немає.
На ринку програмного забезпечення для складання бізнес-плану не так багато пропозицій, як хотілося б. Вибір доведеться робити в основному з програм Російського виробника, або адаптованих і перекладених російською мовою іноземних, яких ще менше.
Кожна програма для складання бізнес-плану має свої переваги і недоліки, проте в основному, все ж вони недоступні більшості потенційних користувачів. Основні причини цього в тому, що
• по-перше – більшість підприємств використовують піратське програмне забезпечення і цей ринок поки ще не цивілізовано, а підприємства віддають перевагу зовсім не витрачатися на такі речі, як програма для складання бізнес-плану;
• по-друге – програма для складання бізнес-плану в більшості випадків варто аналогічно витратам на замовлення проекту бізнес-плану у професійних консультантів;
• по-третє – програма для складання бізнес-плану потрібна в першу чергу людям, що безпосередньо займаються підготовкою проектів бізнес-планів. Зазвичай це економісти середніх і невеликих підприємств, як правило, не інформовані про наявність у природі таких речей, як програма для складання бізнес-плану, а значить порекомендувати керівництву підприємства придбати програму просто нікому.
Найвідоміші програми для складання бізнес-плану це – COMFAR (Computer model for feasibility analysis and reporting, створена при UNIDO – Організації Об’єднаних націй з промислового розвитку), Project Expert і Альт – Інвест від вітчизняного виробника.
Пакет прикладних програм COMFAR
Система, створена фахівцями ЮНІДО, має одну незаперечну перевагу перед вітчизняними розробками – вона за визначенням відповідає методиці, яку використовують в роботі найбільші закордонні інвестиційні інститути, такі як Світовий Банк або Європейський Банк Реконструкції та Розвитку. Це ні в якому разі не означає, що російські програмні засоби не виконують положень методики. Мова йде лише про те, що, представляючи іноземному інвесторові або фінансової компанії бізнес-план, виконаний на КОМФАРе, відразу «відсікається» цілий блок можливих питань і розбіжностей, пов’язаних з формою представлення результатів роботи. Але слід зазначити і те, що вітчизняні систем бізнес-планування знайшли визнання на світовому рівні і питання деталей представлення результатів, в кінцевому рахунку, не є початковим і може бути погоджений легко.
Останнім часом програми КОМФАР, на відміну від ранніх, дозволяють задавати різні тривалості інтервалу планування, кратні місяцю. Реалізовано багатовалютний розрахунок, загальна кількість описуваних в конкретному варіанті валют може досягати 20. Теоретично, до переваг програми також можна віднести можливість визначення двох «паралельних» курсів основної і кожної з додаткових валют (в КОМФАРе вони іменуються «місцевої» і «іноземними») – офіційного обмінного курсу та курсу «чорного ринку».
Основним недоліком програми є відсутність структурно відокремленого блоку опису податків. Прагнучи до універсалізації програми, розробники зробили ряд спрощень, які, з точки зору вирішення завдань бізнес-планування, не можна вважати виправданими. Формування виробничих запасів, застосування складних схем оплати сировини і матеріалів, нестандартні схеми продажів виробничої продукції часто не можуть бути адекватно описані з урахуванням прийнятих у системі припущень. В умовах непростої російської економіки сукупність даних негативних факторів становить критичну масу і не дозволяє рекомендувати КОМФАР в якості системи бізнес-планування «на кожен день».
Сервісна підтримка системи залишає бажати кращого і зовсім не витримує конкуренції з рівнем сервісного обслуговування у вітчизняних компаній-розробників.
Виходячи і всього вище сказаного, можна зробити висновок, що купувати КОМФАР слід тільки в тому випадку, якщо ви працюєте із західним інвестиційним інститутом, який приймає до розгляду тільки бізнес-плани у форматі КОМФАРа. У всіх інших випадках, будь то поточний або інвестиційне планування – ця система недостатньо розвинена і погано пристосована до умов вітчизняного ринку.
Пакет Project Expert
На даний момент – найбільш просунута і функціонально оснащена система. Для багатьох фахівців вихід версій 5.0 і 5.0 Professional в 1996 році став найважливішою подією. В даний час не існує практично ніяких завдань, які не можуть бути описані системою точно. У порівнянні з попередніми версіями 4.0 та 4.2 у цьому напрямку був зроблений великий крок вперед. На жаль, при цьому довелося пожертвувати совметімостью версій, у зв’язку з цим виконані у версіях 4.* розрахунки не можуть бути завантажені в новий Project Expert 5.0.
Внутрішня логіка системи досить проста навіть не просунутому користувачеві, що має загальні поняття про фінансовому аналізі. Система вкладених меню дозволяє задавати вихідні дані поетапно, і ризик забути ввести які-небудь дані мінімальний.
Інтервал планування становить один день, при цьому інтервал представлення результатів може бути заданий користувачем і змінюватися (місяць – квартал – рік), кількість інтервалів не обмежена. В якості позитивного моменту варто відзначити вбудований в програму календар реального часу. Розрахунок, таким чином, ведеться з урахуванням реальної кількості днів у місяці (28,29,30,31).
Широкі можливості користувачеві надає картка «Стартовий баланс». Система дозволяє розраховувати інвестиційні проекти будь-якої складності на діючому підприємстві з будь-якими стартовими показниками. Дуже гнучко організований блок завдання податків. Універсальність тут вирішено зовсім з інших позицій, ніж у КОМФАРе. Це дозволило не обмежувати користувача ані у виборі бази оподаткування, ні в кількості можливих податків. Фахівці з ЮНІДО подібного не передбачили.
Особливе значення в описі даної системи заслуговує її робота з таким складним податком як податок на додану вартість. Різні системи обліку та списання ПДВ, передбачені в програмі, дозволяють зберігати впевненість у правильності розрахунків навіть для самих нестандартних ситуацій. Жодна з розглянутих систем, крім Project Expert, не може надати користувачеві такої важливої можливості, як складання мережного плану. Це особливо істотно при розрахунку інвестиційних проектів з комбінацією паралельних і пов’язаних етапів інвестування. Інтерфейс цього розділу трохи ускладнений, і тому введення даних займає багато часу.
Блок «Операційний план» підпорядкований певній внутрішній логіці, охарактеризовані як сприймають деякими користувачами. Вона полягає у тому, що план виробництва дуже жорстко підпорядкований плану збуту, тобто система не дає підприємству можливості «працювати на складі», а дозволяє робити тільки визначений програмою збуту обсяг продукції з урахуванням заданого користувачем запасу готових виробів. Зрозумівши і прийнявши цю логіку, як правило, більше труднощів в роботі не зустрічається.
Єдині нарікання викликає розділ «Фінансування». Використання позикових коштів організовано у програмі як отримання певної кількості кредитів на заданий термін за фіксованою ставкою. Це ускладнює роботу з позиками типу відкритих кредитних ліній. І хоча опис будь-якого типу кредитування в принципі можливо, введення даних про кредити займає суттєвий час, і при зміні параметрів проекту фінансову схему доводиться коректувати «вручну».
Блоки результатів та аналізу проекту виконані на хорошому рівні. Генерація звітів дозволяє організувати вивід будь-яких таблиць і графіків на принтер або експорт в Microsoft Word. Представлення результатів можливе як російською, так і англійською мовою. Існують можливості налаштувань шрифтів, але як правило, таблиці у форматі Word займають занадто багато місця, тому доводиться редагувати їх додатковими засобами Microsoft Word. У зв’язку з цим зручніше при формуванні звіту копіювати деякі таблиці Project Expert в Microsoft Excel.
Система також дає можливість відстеження дійсного стану проекту і відхилення реальних фінансових показників підприємства від планованих (тільки у версії 5.0 Professional). Для це служить розділ «Актуалізація результатів». Подібний підхід дозволяє з різним успіхом використовувати систему як в інвестиційному, так і в оперативному бізнес-плануванні.
Оскільки користувач позбавлений можливості вносити виправлення в розрахунковий алгоритм, особливо актуальною є сервісна підтримка і можливість швидкого отримання нових і виправлених версій програми.
Резюмуючи можна сказати, що пояснювати навряд чи знайдеться така завдання, яку не зможе вирішити Project Expert. Фірма Pro-Invest Consulting заслуговує найкращих відгуків за кваліфікаційну роботу «гарячої лінії», оперативне виправлення помічених помилок і недоліків у програмі, відмінне видане і зрозуміло складене керівництво користувача, що входить в комплект постачання програми-все це робить Project Expert ще привабливішим при виборі програм для складання бізнес-плану. До того ж, система надійно захищена від незареєстрованих користувачів і має можливості розрахованої на багато користувачів роботи в локальній мережі.
Пакети програм Альт-Інвест та Альт-Інвест-Прим
«Відкрита система», що використовує операційну середу Microsoft Excel, надає користувачеві ряд додаткових можливостей, за винятком тих, які в принципі властиві системам такого типу і вже були проаналізовані вище. Розробник, прагнучи розширити область застосування даного програмного продукту, представляє на ринку дві версії «Альт-Інвест» – для поглиблених розрахунків і «Альт-Інвест-Прим» – для експрес-оцінки ефективності.
У силу найбільшої структурної гнучкості і настроюваності, обидва ці програмні продукти мають більші можливості. Як основна програма, так і версія «Прим», дозволяють змінювати тривалість інтервалу планування в необмежених межах, тобто існують можливості розрахунків по тижнях, по місяцях, по кварталах і навіть по днях. Остання відкриває небачені горизонти в сфері поточного планування діяльності підприємства. Необмежена кількість будь-яких додаткових таблиць і графіків, коректування вихідних форм, які не залежать від бажання розробника засоби оформлення – безумовні плюси програми. В останній версії програми «Альт-Інвест 2.0» розробникам вдалося подолати навіть такий недолік, як трудомісткість зміни таблиць даних при зміні тривалості інтервалу планування, у разі, коли частина параметрів вводиться «вручну» на всьому горизонті планування. На жаль, у програмі «Альт-Прим» зазначений недолік не усунуто.
У версії «Прим» реалізований тільки одновалютних розрахунок, в основній версії кількість валют-дві. Повний опис податкового оточення використовується тільки в «Альт-Інвесті», правда, не дуже вдала система подання грошових потоків з ПДВ. У «Альт-Примі» податок на додану вартість у розрахунках взагалі не виділено окремим рядком, що виправдано далеко не завжди. Виправлення ж розрахункових алгоритмів представляється складною і трудомісткою задачею, яка звичайному користувачеві може виявитися не під силу.

Висновок
Люди організовують свою діяльність в силу різних причин – щоб закінчити роботу або завдання, щоб скоротити або видалити дублювання дій, щоб створити центри відповідальності, щоб забезпечити стабільність. Інформаційні системи повинні підтримувати ці цілі. Інформаційні системи забезпечують певні переваги перед конкурентами, автоматизуючи операції усередині системи і покращуючи якість або постачання кінцевого продукту організації. Переваги всередині самої фірми виявляються у підтримці операційного контролю, організації управлінського контролю і в стратегічному плануванні. Також ІС покращують якість продукту, розширюючи його документальну базу і сервіс.
Таким чином, використання технологій, які входять у поняття інформаційна система – запорука успішної діяльності на ринку.
Використання комп’ютерних програмних продуктів дозволяють значно поліпшити якість бізнес-планів. В даний час існує широкий спектр спеціалізованих програмних продуктів.
У практиці бізнес-планування можуть бути також широко використані ресурси і засоби Інтернету на всіх стадіях підготовки бізнес-плану, таких як формування бізнес-ідеї, дослідження товарних ринків, дослідженні структури ринку, вивчення споживачів, формування товарної політики, сервісне обслуговування, формування гнучкої стратегії ціноутворення.
Кожна програма для складання бізнес-плану має свої переваги і недоліки, проте в основному, все ж вони недоступні більшості потенційних користувачів. Основні причини цього в тому, що більшість підприємств використовують піратське програмне забезпечення і цей ринок поки ще не цивілізовано, а підприємства віддають перевагу зовсім не витрачатися на такі речі, як програма для складання бізнес-плану, програма для складання бізнес-плану коштує практично стільки ж, скільки і послуги компаній, спеціалізованих на розробці бізнес-планів.
Програмами для складання бізнес-плану в першу чергу користуються люди, які безпосередньо займаються підготовкою проектів бізнес-планів.
Як правило більшість не поінформовані про наявність у природі таких речей, як програма для складання бізнес-плану, а значить порекомендувати керівництву підприємства придбати програму просто нікому. Отже, розробникам автоматизованих систем, що використовуються для складання бізнес-планів потрібно докласти зусилля не тільки до вдосконалення даних систем, але і до реклами через засоби масової інформації.

Література
1. Халтаева С.Р., Яковлєва І.А., Бізнес-планування, 2005;
2. Клоков І.В., Бізнес-план на комп’ютері швидко й легко, 2007;
3. Любанова Т.П., Бізнес-план, 2004