Атестація державних службовців

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Інститут права та суспільних відносин

Реферат на тему
«Атестація посадових осіб
місцевого самоврядування»

Виконав
студент ІІІ курсу
групи ПЗ-32
Легкобит Іван

Київ – 2008 р.
ПЛАН

Поняття, завдання, функції атестації державних службовців.
Принципи атестації.
Організація і проведення атестації державних службовців.
Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Використана література.

1. Поняття, завдання, функції атестації державних службовців

Удосконалення та впорядкування проходження державної служби потребує проведення оцінювання результативності та ефективності професійної діяльності державного службовця. Воно реалізується шляхом запровадження періодичної атестації службовців.
Атестація службовців є правовим засобом розширення демократичних засад у кадровій політиці та в управлінні державною службою, засобом забезпечення формування й реалізації цілеспрямованої та передбачуваної кадрової політики у сфері державної служби.
У системі державної служби інститут атестації є складовою інституту проходження державної служби. При цьому атестацію державних службовців слід розглядати як систему, що відповідно до системного підходу має такі складові

цілі атестації
завдання та функції атестації
структура складових системи атестації та її процедур
зв’язок чи комунікації з іншими складовими системами державної служби
елементи системи атестації державних службовців
управління атестацією державних службовців
історія становлення та розвитку

Загальною метою атестації державного службовця є сприяння підвищенню результативності та ефективності діяльності органів державної влади, інших органів, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу», шляхом добору, розстановки та просування по службі професійно підготовлених, кваліфікованих і досвідчених фахівців. Тим самим атестація державних службовців безпосередньо пов’язана із забезпеченням результативності надання державних послуг особі, громадянину, юридичним і фізичним особам, що може оцінюватися економічними та соціальними критеріями.
З погляду завдань і функцій атестацію доцільно розглядати у широкому та вузькому розумінні.
Атестація у широкому розумінні є одним із чинників проведення державної кадрової політики у сфері державної служби. Її основні функції та завдання

дотримання на практиці принципів державної служби
забезпечення законності в системі функціонування державної служби
формування професійного кадрового персоналу державних органів
виявлення потенційних можливостей державного службовця з метою підвищення його по службі
застосування до державного службовця заходів відповідальності та стимулювання
підвищення відповідальності та дисципліни
забезпечення реального функціонування механізму просування службовців у службовій ієрархії
підтримання стабільності державної служби
стимулювання підвищення кваліфікації та професіоналізму службовців
попередження й боротьба з правопорушеннями та корупцією в системі державної служби

Атестація у вузькому розумінні провадиться з метою перевірки й оцінювання професійних, ділових і особистих якостей службовця, визначення його службово-посадової відповідності вимогам, висунутим до служби. Отже, у цьому розумінні основним завданням атестації є визначення відповідності службовця посаді, яку він обіймає.
Під атестацією державних службовців розуміють діяльність, у процесі якої атестаційна комісія в межах передбаченої науково обґрунтованої процедури з метою виявлення ступеня відповідності працівника посаді, яку він обіймає, оцінює результати його професійної діяльності, професійні, особисті й моральні якості службовця, внесок державного службовця у наслідки діяльності структурного підрозділу, в якому він працює, та всього органу в цілому, результатами якої стають висновки й рекомендації атестаційної комісії щодо поліпшення організації діяльності органу, конкретного структурного підрозділу, умов праці службовця, який атестується, відповідності службовця займаній посаді та пропозиції щодо планування кар’єри цього державного службовця.
2. Принципи атестації

Зміст і сутність атестаційної діяльності розкриваються у науково обґрунтованих принципах атестації, які є похідними від принципів державної служби, а саме загальність, гласність, системність атестації, об’єктивність і комплексність оцінки, позапартійність, колективність і обґрунтованість оцінки та рекомендацій атестаційної комісії, обов’язковість прийняття за результатами атестації організаційно-правових заходів відповідальності та стимулювання (дієвість атестації).
Принцип загальності атестації означає, що вона проводиться в усіх органах державної влади, інших органах, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу».
Принцип гласності полягає у тому, що атестаційна процедура здійснюється відкрито. Цей принцип характеризується відкритістю обговорення професійних, особистих і моральних якостей службовця, усіх сторін його службової діяльності. Гласність виявляється в тому, що службовцеві надається право ознайомитися з підготовленою на нього характеристикою. Він має змогу висувати свої заперечення щодо характеристики й готувати пропозиції та зауваження щодо поліпшення роботи конкретного структурного підрозділу та органу державної влади в цілому. Результати атестації підлягають оприлюдненню.
Принцип систематичності атестації означає, що вона проводиться постійно через визначені в нормативних актах проміжки часу. Цей принцип має забезпечувати належний рівень виконання службовцями посадових обов’язків незалежно від зовнішніх чинників, змін, політичних умов.
Принцип об’єктивності оцінювання виявляється у тому, що професійні, ділові, особисті й моральні якості службовця розглядаються з точки зору їх практичного впливу на результати діяльності органу, його структурного підрозділу.
Принцип комплексності оцінювання має гарантувати всебічність, принциповість і об’єктивність оцінювання службовця. Комплексність оцінювання означає атестацію службовця як таких, тобто оцінювання їхньої роботи за трьома основними напрямами результатів діяльності службовців, виконання посадових обов’язків, процесу управлінської праці та їх організації, особистих якостей службовця.
Позапартійність атестації означає відсутність політичного підходу до оцінювання виконання посадових обов’язків державним службовцем, оскільки згідно з принципом позапартійності державної служби під час виконання службових повноважень він зобов’язаний керуватися виробленою єдиною державною політикою в конкретній сфері управління з метою задоволення суспільного інтересу.
Важливим принципом атестації є колективність оцінювання. Сутність цього принципу полягає в тому, що процес збирання, аналізу, узагальнення атестаційної інформації, розгляду професійних, ділових і моральних якостей і вироблення оцінки службовців здійснюється групою висококваліфікованих фахівців.
Принцип обґрунтованості оцінювання та рекомендацій атестаційної комісії є одним з найважливіших. Обґрунтувати ту чи іншу оцінку означає довести її доцільність, істинність і справедливість, визнати, що вона відбиває справжні досягнення та заслуги, а також наявні недоліки й помилки службовця.
Серед принципів атестації чільне місце займає принцип дієвості атестації, що полягає в обов’язковому прийнятті за результатами атестації організаційно-правових заходів щодо реалізації рішень атестаційної комісії, а в разі потреби – заходів щодо відповідальності та стимулювання. Атестація не забезпечуватиме свого головного положення в системі роботи з персоналом, якщо її результати не підтверджуватимуться і розвиватимуться стимулюючими заходами. Гарантованість виконання рекомендацій атестаційної комісії – запорука досягнення всіх цілей атестації.
3. Організація і проведення атестації державних службовців

Організація та проведення атестації включає такі етапи

Підготовка кадровими службами

пропозицій щодо складу атестаційних комісій (непарної кількості, від 5 до 11 осіб), термінів та графіків проведення атестації
списків державних службовців, які підлягають атестації
необхідних для атестації документів атестаційного листа чергової та минулої атестації, бланка щорічної оцінки

Затвердження кількісного та персонального складу атестаційних комісій, термінів, місця проведення атестації, графіку її проведення наказом (розпорядженням) керівника державного органу. За цим рішенням керівника державного органу до роботи в комісіях можуть залучатися незалежні експерти (наукові працівники, психологи, професіонали, представники системи навчання державних органів та інші спеціалісти). Оцінка експертами якостей державного службовця не може бути домінуючою, а враховується як один із аргументів, що характеризує державного службовця.
Підготовка керівниками структурних підрозділів апарату державних органів службової характеристики на кожного державного службовця, який підлягає атестації, що подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації, і проведення характеристики з ним співбесіди. На керівників структурних підрозділів характеристики готують заступники керівника державного органу.

Службова характеристика містить

загальні відомості (прізвище, ім’я, по батькові, посада, стаж роботи на посаді)
про професійні знання, рівень володіння державною мовою, досвід роботи за фахом
аналіз виконання державним службовцем посадових обов’язків, дотримання правил поведінки державного службовця
про ділові якості (професійна компетентність, відповідальність, ініціативність, самостійність у роботі, оперативність у прийнятті рішень і здатність до контролю за їх реалізацією, вміння анулювати необхідну інформацію та виділяти найголовніше, працювати з нормативно-правовими актами та іншими документами)
про особисті якості (працездатність, комунікабельність, вміння керувати підлеглими, вміння встановлювати взаємовідносини з колегами, творчий підхід до справи, принциповість, послідовність у роботі, самокритичність)
характеристику результатів роботи
про підвищення кваліфікації (види професійного навчання, що проходив державний службовець чи причини, з яких навчання не проводилося, використання отриманих знань у роботі, здатність до самоосвіти, ставлення до професійного навчання підлеглих тощо)
про можливості професійного і службового просування (за яких умов, на яку посаду, коли)
зауваження і побажання державному службовцю, який атестується
висновок про відповідність займаній посаді

Проведення атестації. На засідання комісії запрошуються працівник, який атестується та його керівник. Якщо працівник не з’явився на засідання комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ѕ її складу. Рішення комісії приймається стосовно кожного працівника, який атестується, простою більшістю голосів членів комісії. Голосування проводиться на закритому засіданні.
Узагальнення та аналіз результатів атестації головою атестаційної комісії і кадровою службою державного органу. Остаточне прийняття рішення за наслідками атестації керівником державного органу і видачу відповідного наказу (розпорядження), в якому зазначаються всі державні службовці, які проходили атестацію, з відповідними рішеннями щодо них, що можуть мати форму таких висновків

відповідає займаній посаді
відповідає займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо)
не відповідає займаній посаді

Якщо державний службовець визнаний за результатами атестації таким, що не відповідає займаній посаді, він звільняється з роботи на підставі, передбаченій пунктом 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України і в порядку, визначеному цим Кодексом.
4. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування.

З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.
Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.
Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної у місті, районної, обласної ради. У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може проводити сільський, селищний голова.
Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування, оскаржувати, у разі незгоди, рішення атестаційної комісії сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.
За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.
Результати атестації мають рекомендаційний характер.
Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради
1) визнати посадову особу атестованою;
2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);
3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;
4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.
Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.
Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.
Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.
Використана література

Оболенський О.Ю. Державна служба. Навч. посібник. – К. КНЕУ, 2003. – 344 с.
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 22.05.2008 р.
Желюк Т.Л. Державна служба. Навч.посібник – К. ВД «Професіонал», 2005 р. – 576 с.
С.В. Ківалов, Л.Р. Біла Організація державної служби в Україні. Навч.посібник.
Закон України «Про державну службу»