Герменевтичний метод. Герменевтичне коло

Герменевтичний метод. Герменевтичне коло

Герменевтичний метод. Герменевтичне коло

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Кафедра філософії.
РЕФЕРАТ З ФІЛОСОФІЇ
Тема «Герменевтичний метод. Герменевтичне коло»
Київ — 2011 р.

Зміст
Вступ
1. Поняття герменевтики як науки
2. Герменевтика епохи Реформації
3. Формування герменевтичної філософії. Філософія Г. Гадамера
4. Поняття герменевтики П. Рікера
5. Герменевтична філософія К.О. Апеля
6. Герменевтичне коло
7.Висновки
Список літератури
8. Анотації напрямку наукового дослідження

Вступ
Людське існування спочатку знаходилося в становищі розуміння.
Завдання герменевтики полягало в тлумаченні цієї ситуації. Ці положення є головною теорією філософської герменевтики, що за влучним висловом Поля Рокера, є наслідок «щеплення» екзистенціальної феноменології до традиції герменевтики як теорії і практики тлумачення текстів.
Філософська герменевтика — це напрям у філософії, що опрацьовує теорію і практику тлумачення, інтерпретації, розуміння. Свою назву герменевтика отримала від імені грецького бога Гермеса, який був посередником між богом і людною — витлумачував волю богів людям і повідомляв бажання людей богам.
Головна ідея герменевтики існувати — значить бути зрозумілим.
Предметом дослідження, як правило, є текст.
Отже, герменевтика пов’язана з
1) навичками розуміння будь-якого тексту,
2) з навичками тлумачення значення цього тексту,
3) з навичками формулювання практичного застосування значення тексту до життя сучасного читача.
Всі ці групи навичок свідчать про те, що герменевтика є мистецтвом тлумачення текстів .Першими герменевтами були середньовічні теологи — схоласти, які займалися «розшифровкою» сенсу божествених ідей, закладених в тексті Біблії. До рахунку філософів герменевтики можна віднести
• Ф. Шлейєрмахера,
• Г. Гадамера,
• П. Рікера,
• К.-О. Апеля та ін.
Мета даного реферату –провести дослідження з історії виникнення та розвитку герменефтики, як науки, та виявити процес єволюции таких понять, як герменефтичий метод та герменефтичне коло.

1. Поняття герменевтики як науки
Герменевтика — це
1) теорія і методологія тлумачення текстів («мистецтво розуміння»);
2) напрямок у філософії XX століття, яке виросло на підґрунті теорії інтерпретації літературних текстів.
З точки зору герменевтики завдання філософії полягає в тлумаченні граничних значень культури, оскільки реальність ми беремо крізь призму культури, яка становить собою сукупність основоположних текстів.
Теоретик і(або) практик в галузі біблійної (богословської), філософської або філологічної герменевтики іменується герменевтом.
Предметдослідження герменевтики — метод (засіб, прийом) тлумачення тексту та Святого Письма.
Основні поняття герменевтики.
«Понятійним апаратом» прийнято називати набір чітко визначених переконань, термінів, за допомогою яких наука і виробляє власні формули, правила, принципи, висновки. До місця буде зазначити, щобогатосуперечок і розбіжностей можна вирішити на рівні розгляду понять, визначення основних термінів. Часто люди думають, якщо вони використовують однакові слова, то мають наувазі одне і теж, але це не завжди так. Саме тому необхідно не просто з’ясувати значення важливих для герменевтики слів, але і сказати про те, яким чином вони будуть вживатися.
1) Значення тексту.
Говорячи про значення тексту, необхідно чітко уявляти собі, що останнім часом у філології з’явилося багато цікавих теорій щодо поняття «значення», як правило ці теорії намагаються або дослідити традиційне поняття, або показати неспроможність вживання поняття «значення» взагалі. Ми ж стурбовані тим, що б чітко уявляти собі значення фрази «значення тексту» — ця фраза може мати два провідних значення, які не виключають, але доповнюють один одного — значення як зміст тексту, і значення як цінності тексту. Під змістом тексту ми погодимося розуміти той сенс, який вкладав у текст початковий автор, під значенням тексту, ми будемо розуміти значення тексту і для першого, і для сучасного читача тексту.
2) Розуміння.
Хоча це слово є зрозумілим, в герменевтичному дослідженні ,воно має своєрідне значення. «Розуміння» у нашому випадку синонімічно «впізнаванню». Що має на увазі людина, коли говорить «Я зрозумів це»? Не вдаючись в подробиці, можна сказати, що людина, перш за все, має на увазі щось таке «я довідався про це, я побачив зв’язок між тим, що я знав і цією новою інформацією, я зміг сприйняти цю інформацію як частину певної системи знань, які я маю ». Таким чином, необхідно вживати слово «розуміння» саме в такому ракурсі і відносити розуміння значення тексту до того, що ми назвали «екзегетикою», тобто «зрозуміти текст» означає «визначити початковий намір автора тексту, побачити, що він мав на увазі ».
3) Ілюмінація.
Термін «тлумачення» у розмовній мові дуже близький за значенням до слова «розуміння» , досить часто можна почути «Чи не могли б ви розтлумачити мені це, щось я не зовсім розумію?», Необхідно провести різницю між цими поняттями. Різниця, можливо, здасться досить штучною, але воно важливе для того, щоб чітко методологічно описати «розуміння» і «тлумачення» як різні щаблі герменевтичного процесу. Якщо розуміння ми позначили як сприйняття, впізнавання, то під тлумаченням маємо на увазі мислення ідеями, поняттями, то є можливість формулювати поняття на основі сприйнятого через розуміння.
4) Застосування.
Це важливе поняття також має бути чітко визначено, як правило, вона має на увазі, що ідеї, принципи, просто нова інформація, отримані при розумінні й тлумаченні тексту.
Мета герменевтики.
Метою герменевтики є з’ясування значеннятексту для сучасного читача, тобто для нас. На шляху до цієї головної мети необхідно зрозуміти, що практично її досягнення розпадається на декілька етапів.
По-перше, нас приваблює те значення, яке переказував автор в своєму творі, тобто, що він прагнув повідомити своїм читачам.
По-друге, нас,безпосередньо цікавить яким чином те, що початкові читачі повинні були дізнатися з тексту, відноситься до нас.
Засоби герменевтики.
Засоби, якими користується герменевтика для досягнення своєї мети,різноманітні. Зрозуміти без залучення додаткових джерел, більшість текстів інколи неможливо. Багато текстів ми розуміємо і тлумачимо при «сторонній» допомозі. У даному випадку мається на увазі уся та навколишня допомога, яку тлумач отримує від своєї освіти, походження, оточення, християнської традиції і т.д. Всі питання полягають в тому,чи усвідомлює тлумач чим приваблює його ця допомога, а таким чином, і може контролювати її вплив, або він робить це несвідомо, тобто не розуміючи того, що він «переломлює» значення тексту, підлаштовує його під себе.
Основним принципом тлумачення Святого Письма в Православній Церкві є догмат про його Богодухновеність, тобто його написання по навіюванню Святого Духа обраним Богом а не людиною. У церковній історії збереглася багата традиція тлумачення Святого Письма, розроблена Самим Господом і святими мужами (пророками, апостолами, святими отцями), а також авторитетними церковними вчителями, роз’яснювальними твори один одного. Дослідження цієї традиції дозволяє виділити основні прийоми тлумачення Святого Письма. До них можуть бути віднесені
· історичний метод,
· символічний метод,
· типологічний метод,
· алегоричний метод ,
· лексико-семантичний метод,
· контекстуальний метод,
· метод різних рівній тексту,
· синтаксичний та структурний анализ
· ЛЕКСИКА — набір слів
· СЕМАНТИКА — значення слів
· СИНТАКСИС – взаємне розташування слова, значення фраз і словосполучень
· СТРУКТУРА — значення пропозицій, групи пропозицій
· ЖАНР — значення тексту
· та інші.
Вивчення цих методів та їх взаємодії в процесі тлумачення-є предметом герменевтики. Герменевтика покликана вивчити історичне виникнення методів тлумачення Святого Письма і простежити їх використання в історії Церкви. У зв’язку з цим предметом герменевтики може бути, наприклад, виникнення алегоричного тлумачення в іудеїв,розвитку алегоричного пояснення Старого Завіту у Филона Олександрійського, крайніх і поміркованих алегорістів (терапевти), та також алегоричний метод тлумачення Олександрійської школи екзегези.
Предметомдослідження також можуть бути тлумачення Святого Письма, Старого Завіту Господом Ісусом Христом, тлумачення старозавітних Писань апостолами, свято- батьківські методи тлумачення тлумачення Писання у мужів апостольських, тлумачення Писання у апологетів, принципи тлумачення Писання Орігеном, принципи тлумачення антіохійської школи, Іоанна Златоуста, єгипетських подвижників ( наприклад.прип. Іоанна Касяна Римлянина), та ін. змістовний аспект тлумачень Святого Письма вивчає екзегетика.
У той же час важливо підкреслити, що межа між біблійної герменевтикою і екзегетикою дуже тонка, що веде до часткового ототожнення цих наук.
Герменевтиці надається велике значення в літературознавстві, оскільки при дослідженні будь-якого пам’ятника літератури необхідно його максимально об’єктивне тлумачення. Треба зазначити, що під текстом в герменевтиці розуміють не тільки рукописні твори авторів, а й твори мистецтва, історичні події та інші об’єкти, які «піддаються» розумінню. Процес розуміння розглядають як рух за так званим герменевтичним колом. З одного боку, текст розглядають по відношенню до епохи, літературному жанру. З іншого боку, текст є духовним життям автора, а сама його духовне життя є частиною історичної епохи. Подання тексту з цих двох позицій, перехід від загального до приватного і назад це і є рух по герменевтичному колу.
Герменевтика також є філософським методом аналізу тексту. Так називається і філософський напрямок, що розробляє філософське застосування герменевтики. Прихильниками і філософами, які внесли значний внесок у герменевтику, є Гадамер,Шлейермахер і Поль Рікер.
Іншим активним ідеологом герменевтики можна назвати філософа і історика Вільгельма Дільтея. Дільтей прагнув оскаржувати методику вивчення природи шляхом зовнішнього спостереження, він був активним прихильником «чувствования». Таким чином він закликав реконструювати історичні події ,а зовнішні явища шляхом самоспостереження, розуміння подій методом їх особистісного «співчуття», «вживання» в них як у фрагмент духовного цілого, як частини всесвітньої єдності природи і Духа.
Згідно німецькому філософу Гадамеру, якого вважають засновником сучасної герменевтики, марні спроби бачити сенс тексту в свідомості його творця (бо творець тексту сам є частина світу, до того ж ми прагнемо пізнати безпосередньо дане, точніше завдання для знаходження відповіді), у тексту немає власного сенсу поза його інтерпретації, а в рамках цієї інтерпретації недоречне суб’єктивне свавілля, бо сам текст недоцільний. Отже, розуміння досягається при забезпеченні злиття горизонтів тексту і людини. При цьому треба мати на увазі так званий герменевтичне коло. Людина повинна зрозуміти те, всередині чого ввона з самого початку знаходиться, кругову залежність пов’язує ціле і його частина. Ми можемо зрозуміти текст тільки як частину цілого, про який у нас є деяке «предпонимание» до початку інтерпретації тексту. Нарешті слід врахувати, що розуміння історично минуще, тимчасове, а це означає мінливість самих горизонтів розуміння. Кожне нове покоління інтерпретує його по-своєму. Для герменевтика найголовніше — це пізнати суть справи.
Основні положення герменевтики.
Зберемо суцільно головне з попереднього, перерахуємо основні положення герменевтики та її терміни
· Буття людини-в-світі.
· Співвідношення людини і світу (речей).
· Занедбаність людини у світі, його турбота, страх, тимчасовість.
· Потаємність речі, її приховування.
· Філософія як запитування.
· Подолання потаємність речі і її саморозкриття як істинності.
· Горизонти людини і речі.
· Розуміння як злиття кордонів людини і речі.
· Герменевтичне коло.
· Розуміння як інтерпретація на основі освіти, смаку, таланту, залучення до традиції інтерпретатора.
· Історичність інтерпретації.
· Зближення герменевтики з поетикою.
· Головне справа людини — зрозуміти суть справи.
2. Герменевтика епохи Реформації
Гуманістичні ідеї, особливо ідеї Еразма Роттердамського, мали значний вплив на формування богослов’я Реформації. При цьому треба зауважити, що в герменевтиці Мартіна Лютера були присутні елементи схоластичного методу, а герменевтика Жана Кальвіна носила послідовно гуманістичний характер.
У виданнях німецького перекладу Біблії 1521 і 1528 рр.. М. Лютер викладає свої герменевтичні принципи, велика частина яких сходить до герменевтики Еразма
1. Для інтерпретації Біблії необхідне знання граматики.
2. При інтерпретації необхідно брати до уваги час, обставини та умови написання тексту.
3. Необхідно брати до уваги контекст.
4. Для правильної інтерпретації необхідна віра і просвітництво Святим Духом.
5. Письмо необхідно інтерпретувати з допомогою самого Писання.
6. Усе Писання має відношення до Христа.
Христоцентричність у лютерівський герменевтики є її специфічною рисою, що відрізняє її як від герменевтики Еразма, так і від схоластичної герменевтики. Кожен уривок Св. Письма вказує на Христа. Лютер стверджував, що основна мета писання — повідомити про Христа. Цю ідею він висловив у формулі «Христос — Цар Письма». Отже, слід застосовувати подібні способи інтерпретації, які дозволяють знайти христологічних сенс навіть у тих уривках, в яких присутність такого сенсу не випливає з буквального прочитання. У зв’язку з цим Лютер залучив герменевтичне поняття «міра віри» (Рим. 12, 6) або «аналогія віри», яке означає, що всю Біблію, включаючи Старий Завіт, слід тлумачити по мірі» рятівної віри в Христа.
Лютер модернізував схоластичну Квадригу таким чином, щоб кожен уривок Старого Завіту міг отримати тлумачення, яке вказує на Христа. Взагалі Лютер дуже скептично ставився до пошуку не буквального смислів в біблійному тексті. Він вважав, що алегоричне тлумачення Писання припустиме лише в тому випадку, якщо воно вказує на Христа.
Основний герменевтичний принцип Жака Кальвіна (французький богослов, один з лідерів Реформації, засновник кальвінізму. Головне твір Кальвіна — «Повчання в християнській вірі». Ставши з 1541 фактичним диктатором Женеви, Кальвін перетворив її в один з центрів Реформації. Відрізнявся крайньою релігійною неврівноваженістю) був сформульований ним наступним чином «Писання тлумачиться Писанням». Згідно з цим принципом кожен текст Писання слід інтерпретувати, виходячи з його контексту, граматики і паралельних місць.
Кальвін стверджував, що «перша справа тлумача — дати право автору сказати те, що він говорить, а не приписувати йому те, що, як нам здається, він повинен сказати». Ж. Кальвін негативно ставився до не дослівній інтерпретацій Священного Писання і не підтримував хрістоцентрічного принципу М. Лютера.
У працях таких протестантських філософів як Girolamo Zanchi (1516-1590) і William Perkins (1558-1602) використовується аналітичний метод, згідно з яким тлумачення починається з виявлення основної ідеї та цілі окремого фрагмента. Аналітичний метод передбачає три послідовних кроки.
• Виявлення мети, яку ставить перед собою автор в даному фрагменті.
• Демонстрація аргументів, за допомогою яких автор досягає своєї мети.
• Формулювання висновку, який випливає з даного фрагмента.
Одним з найбільш змістовних і впливових документів протестантської реформаційної думки є рішення Вестмінстерської асамблеї 1643. Вони зберігають своє нормативне значення для реформатських церков і на сьогоденність. У рішеннях Вестмінстерської асамблеї містяться цілком певні герменевтичні принципи.
• Інтерпретація повинна здійснюватися таким чином, щоб вона приводила до «хороших та необхідних висновків». Це означає, що отримані в результаті інтерпретації змісти повинні бути морально гарні і погоджуватися з усіма іншими місцями Писання.
— Всі інтерпретації повинні носити безсумнівний характер. Неприпустимо пропонувати такі інтерпретації, які є лише «можливими» або «імовірними».
3. Формування герменевтичної філософії. Філософія Г. Гадамера
Традиції герменевтики були закладені ще в середні століття при тлумаченні біблійних текстів і сприяли роз’яснення та тлумачення текстів, і лежали в основі перекладу текстів з мови однієї епохи на мову іншої.
У 19 ст.починається розвиток «вільної» герменевтики, не обмеженої предметом, межами змісту тексту. Засновником цієї герменевтики стали Шлейермахер, який поставив завдання «вживання» в текст, щоб зрозуміти його сенс «краще, ніж сам його автор». УДільтея герменевтика перетворюється на специфічний метод наук про дух, покликаний забезпечити реконструкцію духу культур минулих епох і «розуміння» суспільних подій виходячи із суб’єктивних намірів діячів. При цьому «розуміння» в суспільствознавстві протиставляється «поясненню» в природознавстві, що пов’язується з абстрагуванням і встановленням загального закону.
У 20 ст. Герменевтика поступово оформляться в одну з основних методологічних процедур філософії, спочатку в рамках онтологічних пошуків екзистенціалізму (Хайдеггер), потім власне у філософській герменевтиці, у вченні Гадамера («Істина і метод», 1960) герменевтика набуває функції онтології(оскільки»буття, яке може бути зрозуміле, є мова»і соціальної філософії і розуміння є форма здійснення громадського життя і«критики ідеології ». Результатом виявляється замикання філософії у сфері мови, що ріднить герменевтики з неопозитивіськіх «аналізом мови».
У рамках Франкфуртської школи (Габермас та ін.) герменевтика як «критика ідеології» повиннавизначати на аналізі мови «засіб панування і соціальної влади», що служить «виправданню відносин організованого насильства». У Хабермаса, К.О. Апеля, О.Лоренцера та ін. Герменевтика виступає одним із засобів консолідації різних течій сучасної західної філософії, причому збільшує її суб’єктивізм
Герменевтика покликана вже не стільки «зрозуміти» текст, скільки вкласти в нього нові «інтерпретації». Одним з основоположників філософської герменевтики є німецький філософ Ганс Георг Гадамер. Багато що запозичуючи у Дільтея і Хайдеггера,Гадамер надав герменевтиці універсальний сенс, перетворивши проблему розуміння в саму суть філософії. Предметом філософського знання з точки зору герменевтики є світ людини, що трактував як область людського спілкування. Саме в цій області протікає повсякденне життя людей, створюються культурні та наукові цінності.
Гадамер пропонує розглядати герменевтику не як вчення про метод і механізмах розуміння, а як вчення про буття, як онтологію. Спочатку Гадамер, не заперечуючи сформованих визначень герменевтики як методології розуміння, намагається синтезувати»мова» Хайдеггера і»ідею» («логос») Гегеля і побудувати герменевтику як філософію,в якій суттєва роль відводиться онтології — наріжного «філософського каменю».
Позиція Гадамера в герменевтиці полягає в онтологічному прочитанні суб’єкта пізнання. Це означає, по-перше, що на відміну від розробки методик розуміння текстів в герменевтиці як такої, Гадамер прагне (і це йому вдалося) подолати односторонньо гносеологічну орієнтацію, включивши в проблематику герменевтики питання світовідчуття, сенсу життя, — ідеї, почерпнуті Гадамером з фундаментальної онтології свого вчителя — М. Хайдеггера. Останній зробив спробу перетворення герменевтики в особливу філософію — філософію розуміння тексту, де слово «текст» — це будь-яка інформація між двома суб’єктами розуміння письмовий текст, словесний текст (мова), інтонація, погляд, жест, мовчання.
По-друге, Гадамер розглядає герменевтику не як здатності відтворення автентичного (авторського) тексту, а як можливість продовження дійсної історії тексту, у побудові кожним новому інтерпретатором нового сенсу, а по суті, нового тексту.
З часом Гадамер все активніше виступає проти тлумачення герменевтики як методу, — технічного інструменту інтерпретації тексту. Така герменевтика не має ніякого відношення до змісту. Він виступає проти розуміння герменевтики як методу осягнення духовної реальності, проти розуміння тексту як впізнавання сенсу, оскільки і в такій інтерпретації герменевтичний текст перестає бути текстом у власне герменевтична сенсі слова, перетворюючись в об’єкт дослідження, аналогічно об’єкту природничо-наукового знання.
Як становлення власне філософської герменевтики, яка втілює полеміку з зазначеними інтерпретаціями герменевтики, написана робота Істина і метод, в якій Гадамер виклав основні риси своєї світоглядно орієнтованої — філософської — герменевтики. Філософська герменевтика передбачає новий вимір людини — людини розуміє.
4. Поняття герменевтики П. Рікера
Поль Рікер (народився 27 лютого 1913р.) — Один з найзначніших філософів XX ст. Його перу належать праці
· «Карл Ясперс і філософія існування» (1947),
· «Габріель Марсель і Карл Ясперс. Філософія таїнства і філософія парадоксу» (1948),
· «Історія та істина» (1955, 1964),
· «Філософія волі» (1955-1960),
· «Про інтерпретації. Нариси про Фройда» (1965),
· «Конфлікт інтерпретацій. Нариси з герменевтиці» (1969),
· «Жива метафора» (1975),
· «Час і оповідь» (т. I-III, 1983 1985) і ін
Завдання, яке поставив перед собою Поль Рікер, величезна розробити свого роду узагальнюючу концепцію людини XX ст. Свій внесок у побудову такої концепції внесли феноменологія, філософія життя, екзистенціалізм, персоналізм, психоаналіз, герменевтика, структуралізм, аналітична філософія, моральна філософія, філософія політики та ін, словом, всі головні течії та напрямки філософії XX століття, що мають глибинні витоки, закладені античністю, а ще раніше — міфологічним мисленням, і які спираються на ідеї своїх безпосередніх попередників Канта, Гегеля, Фіхте.
Рікер переносить питання про герменевтиці в онтологічну площину відмовившись від розробки герменевтики як методу пізнання, він займається побудовою її як способу буття. Основне своє завдання філософ бачить у тому, щоб, створюючи філософію життя, скористатися всіма ресурсами Гегелівський філософії духу. З точки зору методологічної це, за його словами, означає «прищепити проблему герменевтики до феноменологічного методу». Йдучи таким шляхом, філософ має намір подолати крайності об’єктивізму та суб’єктивізму, натуралізму і антропологізму, сцієнтизму і антисцієнтизму, протиріччя між якими призвели сучасну філософію до глибокої кризи.
Одне із завдань першої самостійної роботи полягає в зіставленні феноменологічно трактуемого уваги з проблемами істини і свободи. Так Рікер починає «з’єднання» феноменології та екзистенціалізму, запозичуючи у першої метод аналізу, у другої — смисл «втіленого існування». У результаті Рікер виявляє кардинальну двоїстість людського досвіду будучи сприйняттям, він пов’язаний з об’єктом, але одночасно досвід — це активність, оскільки він притаманний вільно орієнтується у питанні.
Погоджуючись у цілому з екзистенціалістським трактуванням людини, Рікер разом з тим критикує її за монізм, що допускає тільки одне тлумачення існування — уява, емоції, переживання і т.п. Рікер знаходить можливим «перевернути» перспективу екзистенціалістського аналізу і досліджувати не тільки те, що слідує за екзистенціалізмом з самого початку, але й саму екзистенційну ситуацію, спосіб існування, в якому закорінений суб’єкт. У наслідку цієї операції Рікер виявляє область несвідомого, те, що приймається суб’єктом як необхідність і перетвориться їм у практичну категорію. Рікер не вважає несвідоме чимось принципово недоступним свідомості.Поняття волі (здатності до діяльності) — одне з центральних у концепції Рікера. Воля ототожнюється з поняттям власного людського досвіду, це — початковий акт свідомості і людини взагалі.
Прийнята в якості «граничної початковості» суб’єкта, воля служить Рікеру і точкою відліку, від якої можна йти в двох напрямках одне з них — дослідження руху свідомості, що відкриває майбутнє (трансцендіроване); інше — звернення до археології суб’єкта, до його початковим потягам, далі не редуціруеми і що виявляється лише у порівнянні з небуттям.
Згідно Рікера, потреби, бажання, звички людини набувають справжній сенс тільки по відношенню до волі, яку вони викликають, мотивують; воля ж завершує їх сенс, вона детермінує їх своїм вибором.
При розробці методології феноменологічної онтології Рікер спирається на психоаналітичний метод тлумачення, виділяючи в ньому такі моменти. По-перше, психоаналіз йде до онтології шляхом критики свідомості «інтерпретації снів, фантазмів, міфів, символів, які пропонує психоаналіз, суть свого роду оспорювання претензій свідомості бути джерелом сенсу»; психоаналіз говорить про «втрачених об’єктах, які належить відшукати символічно», що, на думку Рікера, є умовою для створення герменевтики, звільненої від забобонів Ego, де проблематика рефлексії долається в проблематиці існування.
І друге, на що звертає увагу Рікер, осмислюючи психоаналітичну методологію тільки в інтерпретації і за її допомогою можливо рух до онтології. При аналізі руху свідомості вперед («Профет свідомості»), коли кожен образ знаходить свій сенс не в тому, що йому випереджає, а в тому, що піде за ним, Рікер використовує «прогресивний» метод свідомість витягується з самого себе іспрямовується вперед , до сенсу, джерело якого знаходиться попереду суб’єкта.
Для Рікера слово, вислів очевидно мають символічною функцією. При цьому він чітко відрізняє філософію мови від науки про мову. Основу цієї відзнаки він бачить у тому, що науку про мову цікавить замкнута система знаків, філософія ж мови «прориває» цю замкнутість у напрямку буття і досліджує феномен мови як елемент обміну між структурою і подією; провідна роль у цьому обміні належить живому слову.
Вперше, вважає Рікер, філософська проблема мови була поставлена Гуссерлем як якийсь парадокс мова є вторинне вираз розуміння реальності, але тільки в мові його залежність від того, що йому випереджає, може бути досконале. Особливу заслугу Гуссерля Рікер бачить у тому, що він обгрунтував символічну функцію мови.
Так мова вказує на можливість символічної функції і визначає логіку герменевтики як логіку подвійного сенсу. Семантично символ утворений таким чином, що він дає сенс за допомогою сенсу, в ньому початковий, буквальний, іноді фізичний зміст відсилає до сенсу алегоричної, екзистенційному, духовному. Таким чином, символ кличе до інтерпретації і до говорінню.
Метафора найбільш певно демонструє символічну функцію мови коли мова користується метафорою, буквальний зміст відступає перед метафоричним змістом, однак тим самим посилюється співвіднесеність слова з реальністю і поглиблюється евристична діяльність суб’єкта. У метафоричному виразі, який порушує семантичну правильність фрази і несумісною з її буквальним прочитанням, Рікер виявляє здійснення людської здатності до творчості.
Розпочате Рікером в 80-і роки осмислення функції культури і вживаються у зв’язку з цим спроби поєднати феноменологію з лінгвістичним аналізом, герменевтику — з аналітичною філософією дозволяють філософу перейти від аналізу фрагментів культури, відбитих у слові абофразою, до аналізу текстів культури, в кінцевому підсумку — до буття культури як історичної цілісності.
герменефтика герменефтичний коло

5. Герменевтичні філософія К.О. Апеля
Трансцедентально-герменевтичне поняття мови
Німецький філософ К.О. Апель виступає своєрідним посередником між двома традиціями його роботи рівною мірою охоплюють і аналітику, і герменевтику. Тісна взаємодія, що виникла в останні роки між герменевтикою та філософським аналізом служить прикладом наростання схожих тенденцій в західній філософії, подолання існуючих раніше бар’єрів (у тому числі і національних). Він закінчив Гетевський університет (Франкфурт-на-Майні), де у 1972 став професором філософії.
Учень Е. Ротхакера; зазнав впливу концепцій Пірса, Хайдеггера, Вітгенштейна, Гадамера, Дж. Остіна, Габермаса, Дж. Серля. Основні твори
· «Ідея мови в традиції гуманізму від Данте до Віко» (1963),
· «Трансформація філософії» (1973),
· «Ідея трансцендентальної граматики» (1974),
· «Ідейна еволюція Ч. С. Пірса Введення в американський прагматизм» (1975),
· «Теорія мови і трансцендентальна граматика в світлі питання етичних норм» (1976) та ін
Згідно Апеля, норми комунікативної спільноти є основою моральної поведінки і наук про суспільство. Відмовляючись від пошуку метафізичних підстав етики, Апель пропонує виходити з реально діючих в повсякденному житті правил. Прагнучи довести універсальність останніх, стверджує, що етична раціональність лежить в основі всіх інших форм раціональності каузальної (наука), технологічної (цілеспрямована дія), герменевтичної (розуміння). Опора на комунікативну «єтику дискурсу» дозволяє, згідно Апеля, подолати помилкове протиставлення науки про природу і науки про дух, раціоналізму і ірраціоналізму.
Фундаментальною основою філософії Апеля є презумпція «лінгвістичного повороту» в філософії, що орієнтує філософське дослідження на аналіз мови як первинної реальності людського буття . За визначенням Апеля, «філософія сьогодні стикається з проблематикою мови як основної проблематикою наукової освіти понять і теорій і своїх власних висловлювань, а це значить — обміркованного та інтер- суб’єктивності значимого прояву пізнання взагалі ». Філософія, таким чином, не є більш ні моделюванням буття, сущого чи природи, тобто онтологією, ні рефлексією над свідомістю або розумом, тобто гносеологією, стаючи відтепер реакцією на значення або сенс мовних виразів.
В якості основних лейтмотивів сучасної філософії Апель виділяє наступні
· перший лейтмотив обумовлений орієнтацією на форму мови,
· другий — «інтуїцією контекстуальності предпоніманія феноменів,
· контекстуальності, в свою чергу, обумовленої серед іншого також і мовою адже він дозволяє оцінити те штучне і випадкове, що впливає на історично обумовлену підоснову життєвих світів».
Згідно Апеля, названі лейтмотиви задають в сучасній філософії мови нову традицію, яка за своєю природою є одночасно і проста, і постфеноменологічною «обидва ці лейтмотиви майже повністю дискредитували в наші дні гуссерліанську претензію на обгрунтування філософії як суворої науки, яка апелюєдо безумовності розсуду категорій або інтуїтивного розуміння сутностей »
Згідно рефлексії Апеля, дозвіл ситуації в сучасній філософії мови , може бути визначено як свідчення «трансцендентальной семиотики, которая как актрансцендентальная прагматика языка преодолевает недостатки семантического анализа языка, благодаря чему она и включает в себя феноменологическую очевидность»([1].)Прагнучи уникнути парадигмальних крайнощів субстанціальності онтологізма і субстанціальності аналітичної філософії, Апель будує «трансцендентально-герменевтичну» концепцію мови, засновуючи її, з одного боку, на визнанні того, що «мова є трансцендентальним форматом», а з іншого — фіксуючи свого роду віртуальність його статусу як «умови можливості діалогічного взаєморозуміння і розуміння самого себе».
У світлі цієї установки Апель аналізує роль мови не тільки в герменевтичних процедурах понятійного мислення, предметного пізнання і розумної дії, що плинутьу рамках суб’єкт-об’єктного відношення, але — в першу чергу — в контексті суб’єкт-суб’єктних відносин. Ці відносини трактуються Апелем як інтерсуб’єктівна комунікація, яка в положенні не може бути зведена до мовної передачі інформації, але є одночасно процесом досягнення згоди.
Більш того, комунікація розмірковує як заснована на «предпонимание»,умова можливості якого є «мовний консенсус», тобто «Узгоджене розуміння змісту в необмеженій комунікативному співтоваристві». Апель, таким чином, дистанціюється від трактування мови в класичній філософії, в рамках якої процесуальне розуміння «вже виражено, знеохоченеі встановлено на довгий термін» в логічно артикульованих структурах (на зразок гегелівського «об’єктивного духу».)
Оригінальна концепція мовногоспілкування Апеля розглядається в контексті його трактування мовних практик в якості мовних ігор. Апель обгрунтовує свою позицію тим, що, по-перше, комунікативна мовна практика з початку будується на презумпції «слідування правилу», а по-друге, породжує. всередині обмеженого правилами простору ,нескінченне число варіантів свого розгортання. У зв’язку з цим акти мовної комунікації являють собою мовні ігри. Знак в даному контексті може бути функціонально використаний за наступним регістрам «в смысле категории первичности иконическое использование знака, чтобы схватить протокольное бытие как таковое в ходе окрещивания-называния данного феномена»(1);
«в смысле категории вторичности использование знака как индикатора для идентификации по отношению к ситуации объекта именования, существующего и причинно обусловливающего чувственное восприятие»(2);
Концепція мовних ігор Апеля знаменує собою новий етап розвитку філософії постмодерну. Апель трактує мовну гру як суб’єкт-суб’єктну комунікацію, учасники.
Апель трактує мовну гру як суб’єкт-суб’єктну комунікацію, учасники якої являють один для одного текст — як вербальний, так і невербальний
Такий контекст не тільки висуває на передній план герменевтичне підгрунтя мовної гри, але й задає особливого звучання проблематики розуміння як взаєморозуміння її учасників.
Фігура Апеля виступає опосередкованною фігурою переходу від класичного постмодерну до сучасного.
Різні модифікації герменевтичного кола пов’язані з усвідомленням взаємозумовленості пояснення та інтерпретації, з одного боку, і розуміння — з іншого. Для того, щоб щось зрозуміти, його необхідно пояснити, і навпаки.
6. Герменевтичне коло
Спочатку герменевтичний коло розробляється як коло цілого і частини ціле слід розуміти виходячи з приватного, а кінцеве — виходячи з першого. Це правило було вироблено античної риторикою, а герменевтика Нового часу перевела його на мистецтво розуміння. Вже Ф. Шлейєрмахер застосував риторично-герменевтичне правило — «частини стають зрозумілими завдяки цілому, а ціле — виходячи з частин» — до внутрішнього світу «Я» . Так, наприклад, слово — частину ,відноснопропозиції, пропозиція — частину відносно тексту, текст — частина з приводутворчої спадщини цьогоавтора і т.д. Отже, зміст окремого завжди випливає тільки з взаємозв’язку і, тим самим, в кінцевому рахунку — з цілого.
Згідно Шлеєрмахеру, «розуміння — це завжди саморух в такому колі, в силу чого таким істотним є повернення від цілого до частин і навпаки. На довершення до всього схожі кола постійно розширюється ». Таким чином, зміст тексту розкривається тільки вданому, «взад-вперед» руху по колу ,між цілим і частинами. У такому ж русі ми вчимося розуміти чужу думку, чужу мову, чуже минуле і т.д.
Здобуток Шлейєрмахера, Гадамер бачить у тому, що він у процесі розуміння постійно вживає «прийом полярного діалектичного опису», випроваджуючицейзасібз старогопринципу цілого і частин і включає предмет (текст, мова тощо) у все більш широкі взаємозв’язки. Розглядаючи індивідуальність як «таємницю, яку неможливо до кінця розгадати», Шлейермахер вважав герменевтику не «механічної вправністю», а мистецтвом. Він вважав, що порозуміння має бути доведено до такого ступеня завершеності, як великий твір мистецтва.
Герменевтичний рух поколу (абільш- по спіралі) потрібен тому, що навіщо витлумачувати не зрозуміле за один раз — навіть при розумінні тексту рідною мовою.
Таким чином, Шлейермахер розглядає розуміння як рух по колу, який відбувається «туди і сюди» у межах тексту і сходитьв його закінченому розумінні. Попереднєвиявляється, на його думку, можливим тільки тоді, коли ми повністю перетворюємося в душевний стан автора, і вже з цієї точки зору припускаємовсі «загадки і дивацтва», що зустрічаються в тексті.
Згодом В. Дільтей, приєднуючись до цієї концепції і розвиваючи ідеї Шлейєрмахера, переносить на історичний світ те, щоз давніх-давен служило основним принципом будь-якої інтерпретації текстів, а саме, що текст повинен бути зрозумілий з нього самого. Дільтей вважав, що розуміння тексту як «об’єктивізації життя» творчого індивіда можливо при умові розуміння духовного світу відповідної епохи, що, у свою чергу, передбачає розуміння надісланих цією епохою «об’єктивації життя».
Гідність концепції Дільтея — універсальне розширення герменевтичного методу «Подібно взаємозв’язку тексту, структурний взаємозв’язок життя, визначений відношенням цілого і частин. Кожна частина відбиваєдеяку сторону життя, тобто має значення для цілого, а власне значення частини визначається на основі цілого ». Тим самим давно відомий спосіб інтерпретації тексту був перенесений на реальне життя і виявився вірним щодо взаємозв’язку її явищ. (3)
Тим самим давно відомий спосіб інтерпретації тексту був перенесений на реальне життя і виявився вірним щодо взаємозв’язку її явищ.
А певним даний спосіб тут є на тій підставі, що в житті (як і в тексті) передбачається єдність значень, яке виражається у всіх її частинах.
Якщо Дільтей розширив герменевтику до Органону наук про дух, то М. Хайдеггер зробив виведення кругової структури розуміння з темпоральності буття. У його філософії герменевтичне коло пов’язується не з формальними умовами розуміння як методу пізнання, а з онтологічними його умовами як основного визначення людського існування.
Оскільки герменевтичний коло висловлює взаємозумовленість тлумачення буття людиною і людського тлумачення себе, настількизавдання герменевтики полягає не в розмиканні герменевтичного кола, а в тому, щоб у нього увійти.
Як пише Гадамер, «суть хайдеггеровской герменевтичної рефлексії зводиться не до того, щоб ми стикалися тут з логічним колом, а скоріше до того, що це коло має онтологічний позитивний сенс»(3). Завдання герменевтики Хайдеггер бачив у тому, щоб у розробці її понять «наукова тема гарантувалася самими фактами». Він підкреслював, що всяке вірне тлумачення має відмовитися від свавілля освітлень ,до обмеженості чисто «розумових звичок» і зосередити увагу на самих фактах, керуватися суттю справи. Наприклад, для філолога тут змагаються між собою осмислені тексти, які, у свою чергу, говорять про факти.
Як бачимо, Хайдеггер вимагає реалізації в процесі розуміння принципу об’єктивності, бо у нього «мова йде про те, щоб дотримуватися фактів .всупереч всім спотворює факти впливів, які виходять від самого тлумача і збивають його з вірного шляху». Щоб цього не сталося, той, хто хоче зрозуміти текст, постійно повинен здійснювати «накидання сенсу», тобто розробляє «попереднійнарис», який підкоряєтьсясуцільномуперегляду при подальшому заглибленні в зміст тексту.
Цей «нарис» і є « предмнение, предпонимание»-головне герменевтичне поняття, про яке йшлося вище.
Розглянувши проблему герменевтичного кола, Гайдеггер за словами Гадамера, показав, що зрозуміти щось можна лише завдяки заздалегідь наявними щодо нього припущеннями, а не коли воно належить нам як щось абсолютно загадкове.
Визначаючи внесок Хайдеггера у розробку даної проблеми, Гадамер у статті «Про коло розуміння» відзначає, що тонкість хайдеггеровской герменевтичної думки полягає не стільки в доказі наявності кола, скільки в обгрунтуванні онтологічно позитивного сенсу, властивого кола.
Він, таким чином, усвідомлює, що розуміння тексту завжди зумовлене забігає вперед рухом предпоніманія. Тим самим герменевтичний коло у Хайдеггера отримує, як зазначає Гадамер, зовсім нове значення. Коло цілого і частини, що лежить в основі будь-якого розуміння, у нього є за змістом змістовним, а не формальним.
Гадамер вважає хайдеггеровское опис і екзистенціальний обгрунтування герменевтичного кола рішучим поворотом від формального розуміння до змістовного, вважається з «конкретністю історичної свідомості». Долаючи рамки формального ставлення приватного та загального, «Хайдеггер описує коло так, що передбачають рух предпоніманія постійно визначає розуміння тексту. … Коло розуміння, таким чином, взагалі не є «методологічним» кругом, він описує онтологічний структурний момент розуміння ».(4)
Хайдеггеровскій коло цілого і частини, таким чином, описує розуміння як взаємодію двох рухів — традиції і тлумачення. Зрозумілим, на його думку,є лише те, що дійсно відображуєсобою закінчену смислову єдність. Розвиваючи ідеї Хайдеггера, Гадамер зазначає, що аналізоване герменевтичне правило («ціле належить розуміти на підставі окремого, а окреме — на підставі цілого »)« бере початок в античній риториці; герменевтика Нового часу перенесла його з області мовного мистецтва на мистецтво розуміння. В обох випадках перед нами коло.
Частини визначаються цілим і в свою чергу визначають ціле завдяки цьому експліцитно зрозумілим стає те передбачення сенсу, яким розумілося ціле. Як і Гайдеггер, Гадамер також переймається насамперед обгрунтуванням онтологічних передумов розуміння. При цьому він прагне зв’язати прийняте наукою поняття об’єктивності з вимогою історичності розуміння.
Хайдеггеровське «сіль герменевтики фактичності» Гадамер конкретизує «історичним розумінням». Виходячи з того, що процес розуміння постійно переходить від цілого до частини і назад до цілого.

Висновок
Таким чином, герменевтика — мистецтво і теорія тлумачення, що має на меті виявити зміст тексту, виходячи з його об’єктивних (значення слів та їх історично обумовлені варіації) та суб’єктивних (наміри авторів) основ. Виникає в період еллінізму в зв’язку з інтерпретаціями і дослідженням класичних текстів (наприклад, Гомера) і розвивається в середні ст. і епоху Відродження в рамках тлумачення священного писання (екзегетика).
Одним з основоположників філософської герменевтики є німецький філософ Ганс Георг Гадамер. Він пропонує розглядати герменевтику не як вчення про метод і механізмах розуміння, а як вчення про буття, як онтологію. Його позиція в герменевтиці полягає в онтологічному прочитанні суб’єкта пізнання.
Рікер переносить питання про герменевтику в онтологічну площину відмовившись від розробки герменевтики як методу пізнання, він займається побудовою її як способу буття. Основне своє завдання філософ бачить у тому, щоб, створюючи філософію життя, скористатися всіма ресурсами гегелівської філософії духу.
Згідно Апеля, норми комунікативної спільноти є основою моральної поведінки і наук про суспільство. Відмовляючись від пошуку метафізичних підстав етики, Апель пропонує виходити з реально діючих в повсякденному житті правил.
Апель сформулював вимогу «лінгвістичного повороту» філософії). Сучасна філософія виявляється, з його точки зору, пов’язана з проблематикою мови, його значенням у визначенні обміркованого та інтерсуб’єктивності значущого формулювання пізнання взагалі. Він ставить своїм завданням прояснити найважливіші передумови трансцендентально-герменевтичного поняття мови і, відповідно, орієнтованої на мову трансформації трансцендентальної філософії.
Отже, зробимо деякі висновки
1. Герменевтіка-наука про осягнення значення (смислу) знаків;
2. Знаки не обов’язково є мовними (текстовими), але будь-який продукт пізнання (розумової діяльності) виражається в знаковій формі (системою знакових форм).
3. Герменевтика здійснюється за допомогою розуміння, пояснення, вчування.
4. Будь-яка знаково-символічна система-це самостійна сутність, індивідуальність а) продукт розумової діяльності, засіб пояснення створює суб’єкта, б) продукт розуміє діяльності, засіб розуміння, інтерпретації сприймає суб’єкта.
5. Герменевтичний метод — діалогічний.
6. У герменевтиці людина є суб’єктом пізнання, а символічно-знакова система — предметом пізнання.
7. Основним завданням герменевтики є осягнення, т.зв. «Глибинного змісту».
8. Одним з основних завдань герменевтичного підходу до пізнання будь-якого певного явища, полягає в осягненні його моделі.
9. Різноманітність моделей (знаково-символічних систем) є позитивним фактом тільки за умови, що кожна з моделей, яка визнана адекватною, спирається при своїй розробці на систему певних принципів і правил. Жоден з елементів системи не може бути видалений з неї без зміни всієї системи в цілому.
10. Ефект системністі (одержання знання більш повного, чим сумарне знання, отримане за допомогою кожної частини системи окремо), спрацьовує тільки при одночасному використанні всіх принципів, що входять в систему
Аналіз герменевтичний навчань показує, що для них характерно особливо насторожене ставлення до феномену теорії. Для герменевтика наукові факти — це більше ніж факти, це події в рамках великого життєвого досвіду людини. Події непоодинокі, і їх розуміння здійснюється в Медіумі мови. З цих позицій теорія являє собою жорсткий мовний каркас, який грубо натягується на світ одиничних подій і який нав’язує йому об’єктивізм законів. Звідси законофобія, теоріяфобія, методофобія, настільки розповсюджені серед ортодоксів від герменевтики. Між тим герменевтика, за визначенням, повинна описувати «те, що є». Не видно ніяких підстав не включати з дотриманням всіх правил філософської та наукової обережності в це є і теорії, і їхні методи. Немає підстав виводити теорії і методи науки з-під вогню герменевтичної критики, але й немає підстав піддавати їх нищівній критиці.

Література
1. Апель К.-О. Трансцедентально-герменевтическое поняття мови / / Питання філософії. 1997р. № 1. С.71.
2. Губін В.Д. Філософія. Електронний підручник.2011р.
3. Золкін А. Л. Філософія. Підручник для вузів. М., Юніті-Дана. С. 552. 1997р.
4. Реалі Д., Антисери Д. Західна філософія від витоків до наших днів. Т.4. СПб., 1997р.. C. 463.
5. Спиркин А.Г. Філософія Підручник. Електронна версія.2011р.
6. http //mirslovarei.com/
7. http //wikipedia.com/
8. В. Кузнєцов. Герменевтика і її шлях від конкретної методики до філософського спрямування. — М. Просвещение – 2007р.
9. Шлейермахер Ф. Герменевтика. — Спб, Європейський дім, 2004р.
10. Філософська герменевтика Х.-Г. Гадамера Під ред. Штегмайера В., Франка Х., Маркова Б.В. СПб, 1999р.
11. Гадамер, Х.-Г. Актуальність прекрасного [Текст] / Х.-Г. Гадамер. — М., 2011
12. Гадамер, Х-.Г. Істина і метод Основи філософської герменевтики [Текст] Х.-Г. Гадамер. — М., 2008р.
13. Дільтей, В. Сутність філософії [Текст] / В. Дільтей. — М., 2010р.
14. Дільтей, В. Категорії життя [Текст] / В. Дільтей. – Питання філософії. – 2008р.
15. Дільтей, В. Введення у науки про дух [Текст] / В. Дільтей / / Зарубіжна естетика і теорія літератури XIX-XX століття. Трактати, статті, есе. — М., 2009.
16. Абдуллін О.Р. Філософська герменевтика вихідні принципи та онтологічні підстави Препринт / Видання Башкирського університету. — Уфа, 2000, 60 с.
8. Анотації напрямку наукового дослідження
Останні роки розвитку економіки та ринкових відносин склали передумови створення нових форм дозвілля для задоволення потреби населення у відпочинку та розвагах.
В умовах вільного часу найсприятливіше відбуваються відновлювальні процеси, що знімають інтенсивні фізичні і психічні навантаження.
Сталий розвиток отримали інші форми нових закладів дозвілля
1)дитячі майданчики і дитячі кімнати при торгових центрах;
2) комплекси розваг в великих торгівельних центрах;
3) сімейні розважальні центри;
4) рекреаційно-розважальні комплекси;
5) унікальні багатофункціональні розважальні комплекси;
6) тематичні парки — як новий тип розважальних комплексів.
Наведені заклади дозвілля отримали свій розвиток не з клубів та будинків культури міста, а з комунікаційно-рекреаційного простору громадських та торговельних комплексів.
Сьогодні для сімейного відпочинку пропонуються нові форми сімейних розважальних центрів, де передбачені розважальні зони з кінотеатром, боулінгом, з розміщенням дитячих ігрових автоматів.
Наступним етапом розвитку закладів дозвілля є створення багатофункційних комплексів в рекреаційних та громадських зонах міста.
Тематичні парки, як новий тип закладів дозвілля — відносяться до штучно створених пізнавально-розважальних парків, всі структури яких, об’єднані певною або сполученими темами.
Напрямок дослідження
Особливості формування дитячих закладів дозвілля.
Мета дослідження
Визначити особливості формування основних типів дитячих закладів дозвілля та простежити шлях виникнення і розвитку дитячих закладів дозвілля від комунікаційно-рекреаційного простору громадських і торговельних комплексів до великих багатофункційних комплексів та туристичних центрів світового значення.
Предмет дослідження
архітектурно-планувальна організація дитячих закладів дозвілля.
Об’єкт дослідження
дитячі заклади дозвілля.
Основні результати дослідження
Відповідно до поставленої мети в дисертаційній роботі послідовно будуть вирішуватись наступні взаємопов’язані завдання
1) визначити історико-економічні передумови, соціальні та місто формуючі чинники, що впливають на формування і тенденції розвитку дитячих закладів дозвілля.
2) визначити функціональні і просторові характеристики внутрішнього середовища дитячих закладів дозвілля.
3) визначити основні тенденції розвитку дитячих закладів дозвілля, взаємозв’язку зовнішніх і внутрішніх просторів.
4) виявити особливості трансформації дитячих закладів дозвілля під впливом економічних і соціальних факторів, простежити динаміку їх розвитку в інших регіонах.
Новизна теми
Визначення та класифікація основних типів дитячих розважальних закладів, виявлення взаємозв’язків між різними типами розважальних закладів, виявлення тенденцій подальшого розвитку сфери дитячого дозвілля.
Деякі аспекти їх формування вже порушені у вітчизняних дослідженнях, зокрема, в розробках ВНДІТЕ, ВНІІТАГ, ЦНДІЕП видовищних будівель і спортивних споруд, ЦНДІЕП містобудування, Мари. Вони свідчать про становлення нового підходу до організації культурних та дозвільних центрів.
Недостатня вивченість проблеми типологічної та архітектурно-просторової організації дитячих закладів дозвілля зумовили необхідність розгляду нових тенденцій у методиці їх проектування, функціональному зонуванні, плануванні та архітектурно-композиційному моделюванні.
Методи дослідження
В роботи будуть використатися такі методи дослідження
1) Аналіз і синтез
2) Метод єдиної подібності та розбіжності
3) Метод супутніх змін
4) Системній підхід.
Практична цінність роботи полягає
· в можливості використання головних висновків дисертації при формуванні стратегії розвитку дитячих закладів дозвілля в Україні;
· в оцінці потенційних просторово-структурних зрушень і динаміки відвідуваності дитячих закладів дозвілля.
· у використанні матеріалів дисертації для підготовки спецкурсів по архітектурі цивільних споруд, теорії архітектури.
· в рекомендації до основних прийомів проектування дитячих закладів дозвілля, з врахуванням їх розміщення в місті, побудови структури, створення архітектурно-художнього образу.
· в рекомендації по корегуванню нормативної документації стосовно закладів дозвілля.

«