Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

Реферат на тему
«Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі»

Статистика зовнішньої торгівлі – це частина статистики зовнішньоекономічної діяльності, що вивчає рух товарів через кордон, виконує облік виконаних робіт та послуг.
Статистика зовнішньої торгівлі збирає та аналізує дані, які характеризують досягнуий рівень товарооборотуз іншими державами, стан торговельноо балансу, обсяг експорту, імпорту реекспорту, зміни в товарній структурі експорту та імпорту. Завдяки цим даним можна проаналізувати результати розвитку економічних зв’язків з іншими країнами, темпи зміни експорту, імпорту і товарообороту, обчислити пропорції, що склалися у зовнішній торгівлі.
В Україні для обліку експорту-імпорту товарів як класифікатор застосовується Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) Товарна номентклатура побудована на базі Гармонізованої системи описання та кодування товарів (ГС) та восьмизначної Комбінованої номенклатури ЄС (КН ЄС), яка є деталізованою номенклатурою для країн ЄС.
Під товарами у міжнародній торгівлі розуміють ті товари, які додаються чи віднімаються від запису матеріальних ресурсів країни черз експортування чи імпортування. Таким чином, термін «товар» не повинен обмежуватися товарами, які є об’єктом комерційної угоди, наприклад, переходом власності, а має охоплювати ті товари, які відповідають зазначеному критерію. Зауважимо, проте, що жорстке застосування цього критерію може призвести у деяких випадках до включення в цю категорію сторонніх переміщень товарів.
Дані, що характеризують міжнародну торгівлю України у 2002 році наведені втаблиці 1. Як показують представлені дані, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі спостерігалься лише в торгівлі товарами з країнами СНД.

Таблиця 1
Зведений зовнішньоторговельний баланс України у 2002 році (млн. доларів США)

Товари та послуги
Товари
Послуги

Всього
Країни СНД
Інші країни світу
Всього
Країни СНД
Інші країни світу
Всього
Країни СНД
Інші країни світу

Зовнішньо-торговельний оборот
40180,8
16071,3
24109,5
34933,9
13345,6
21588,3
5246,3
2725,7
2521,2

Експорт
22012,4
980,5
15204,9
17957,1
4377,4
13579,7
4055,3
2430,1
1625,2

Імпорт
18168,4
9263,8
8904,6
16976,8
8968,2
80008,6
1191,6
295,6
896,0

Сальдо
3844,0
-2456,3
6300,3
980,3
-4590,8
5571,1
2863,7
2134,5
729,2

В статистиці міжнародну торгівлю характеризують наступні показники
1. Обсяг загального експорту країни (Е).
2. Обсяг загального імпорту країни (І)
Їх величинав визначається сумуванням вартості товарів і послуг відповідно експортного та імпортного потоків.
3. Експортна квота () – відбиває значимість експорту для національного господарства і є способом обмеження пропозиції товарів на експорт, запобігання зниження експортних цін, а отже, і доходів від експорту. Квотування експорту може спрямовуватися на забезпечення пропозиції товару всередині країни та для недопущення надмірного підвищення цін на внутрішньому ринку.
4. Імпортна квота () – характиризує значимість імпорту для національноо господарства і є формою нетарифних обмежень ввезення товарів у країну. Може накладатися як на окремі види товару, так і на загальну масу товарів країни чи на групи країн. Розрізняють два види імпортної квоти абслютна – встановлена кількість товарів, дозволених для ввезення, і тарифна – дозвіл на ввезення конкретного товару протягом визначеного періоду зі сплатою мита за пониженою ставкою.
5. Сальдо зовнішньої торгівлі () – харктеризує експортну орієнтацію економіки країни () чи імпортну залежність ()
6. Зовнішньоторговельний оборот ()- характеризує загальний обсяг експортного та імпортного потоків.
7. Зовнішньоторговельна квота () – комплексний показник економіки, що характеризує частку зовнішньоторговельного оборотуу ВВП;
8. Питома вага експорту (імпорту) країни в загальному обсязі ()) – харктеризує географічну структуру міжнародної торгівлі
9. Ступінь залежності економіки країни від міжнародної торгівлі () – характеризує частку зовнішньоторговельного обороту у ВНП.
Статистика зовнішньої торгівлі вивчає рух товарів через кодон, виконує облік виконаних робіт та послуг. Крім того, її завданнями є розробка системи показників, які характеризують розміри, динаміку і структуру зовнішньої торгівлі, аналіз факторів, що обумовлюють основні тенденції їх розвитку, а також вивчення взаємозв’язків між показниками зовнішньої торгівлі та іншими показниками економічної діяльності держави. Статистика збариє й аналізує дані, які характеризують обсяг товарообороту з іншими державами; стан торговельного балансу ; обсяг експорту й імпорту та зміни в їх товарній структурі; географічний розподіл зовнішньоторговельного обороту. Це дозволяє аналізувати результати розвитку економічних зв’язків з іншими країнами, пропорційність зовнішньої торгівлі, темпи зміни експортно-імпортних операцій.
Проаналізуємо торгівлю товарами по країнах СНД за період
1996, 2000, 2003, 2004 рр. Для аналіз використовуємо додаток 1
Проаналізувавши дані додатку 1 можна зробити висновок, що експорт товарів по країнах СНД за 2004 р. порівняно з 1996 р. зріс на 1151,8 млн. доларів США.
Імпорт товарів по країнах СНД за 2004 р. порівняно з 1996 р. також зріс на 4032,1 млн. доларів США і становить 15208,0 млн. доларів США.
З наведених гістограм (додаток 2) помітно, що найбільші обсяги як експорту тік і імпорту товарів по країнах СНД становлять у Російській Федерації.
Але для отримання більш точної інформаці про торгівлю товарами потрібно проаналізувати й інші країни світу. Отже, використовуючи статистичні дані додатку 3 можна дійти до висновку, що для країн Європи характерна тенденція зростання обсягів торгівлі товарами. Для країн Азії – обсяг експорту за 2004 рік значно вищий ніж за 1996 рік, а обсяг імпорту вдеяких країнах зменшується.
Стосовно країн Африки то в них спостерігається незначні обсяги експорту товарів, а імпорт товарів порівняно з іншими країнами світу набагато великі ніж в інших .
Для країн Америки, а саме для США, спостерігається велика різниця між експортом торгівлі товарами за 2004 рік порівняно з 1996 роком, а саме в 2004 р – 1506,9 млн.доларів США і відповідно 1996 р. – 376,3 млн. доларів США. Обсяги імпорту відносно стабільні.
Країни Австралії і Океаній характеризуються незначним обсягом як експорту так і імпорту торгівлі товарами по країнах.
Аналізуючи обсяги експорту –імпорту товарів за регіонами у 2004 р. в Україні табл.2.1, можна наголосити на тому, що обсяг експорту в Україні найбільший в Донецькій області, який становить 25,5 % від загального, а обсяг імпорту найбільший в Дніпропетровській області, який становить 8,1 % від загального імпорту.
Таблиця

Експорт
Імпорт

Кількість підприємств
вартість млн. дол.США
відсотків до загального обсягу експорту
Кількість підприємств
вартість млн. дол.США
відсотків до загального обсягу експорту

Всього
13573
32666,1
100
19545
28996,8
100

АРК
241
274,9
0,8
408
150,4
0,5

Вінницька
390
421,7
1,3
322
246
0,8

Волинська
264
272,8
0,8
340
264,6
0,9

Дніпропетровська
1126
5409,9
16,6
1690
2336
8,1

Донецька
860
8343,6
25,5
1206
2182,9
7,5

Житомирська
395
262,2
0,8
297
141,8
0,5

Закарпатська
559
605,5
1,9
576
614,4
2,1

Запорізька
529
2369,2
7,3
567
1225,6
4,2

Івано-Франківська
390
867,3
2,7
319
477,1
1,6

Київська
538
473,9
1,5
872
921,1
3,2

Кіровоградська
182
200
0,6
129
84,4
0,,

Луганська
404
1899,8
5,8
398
367,2
1,3

Львівська
835
639,7
2
1201
726,7
2,5

Миколаївська
285
654,4
2
227
327,4
1,1

Одеська
674
1053,8
3,2
1269
935,6
3,2

Полтавська
305
1381,1
4,2
392
476,6
1,6

Рівненська
249
202,6
0,6
263
224,3
0,8

Сумська
370
472,1
1,4
249
188,2
0,6

Тернопільська
150
92,9
0,3
225
67
0,2

Харківська
940
764,1
2,3
1218
877,2
3

Херсонська
235
223,5
0,7
197
77,8
0,3

Хмельницька
242
181,2
0,5
280
162
0,6

Черкаська
289
412,2
1,3
282
236,2
0,8

Чернівецька
185
85,7
0,3
174
86,2
0,3

Чернігівська
238
245,5
0,8
223
209,3
0,7

Надзвичайно важливими для аналізу зовнішньоторговельних операцій, виявлення тенденцій і перспектив їх розвитку, для орієнтації країни у світовій торгівлі є показники, що характеризують географічнмий розподіл товарообороту.
У вивченні зовнішньої торгівлі важливе місце належить вартісним показникам, за допомогою яких визначають індивідуальну вартість кожного товару, вартість окремих товаринх груп та усієї сукупності товарів, відправлених за межі країни та тих, що надійшли до країни за певний період.
Вартісні показники обчислюються, виходячи з цін зовнішньої торгівлі. Натуральні показники, що характеризують вивезення та ввезення товарів у фізичних одиницях виміру, переводяться у вартісні за допомогою цін і таким чином отримують вартість кожного окремого товару і всієї сукупності експортованих та імпортованих товарів.
Ціна товару – важлива економічна категорія зовнішньої торгівлі. Достовріна інформація про ціни потрібна для дослідження зовнішньої торгівлі. За її допомогою можна проводити глибший аналіз товарообороту з іншими країнами. Перевіриним джерелом достовірності інформації про товарні ціни є угоди (контракти) між різними зовнішньоторговельними організаціями та їх іноземними контагентами. Ціни контрактів – це реальні ціни. За допомогою статистики зовнішньоторговельних цін можна вивчати співвідношення цін на експортні та імпортні товари в торгівліз окремими країнами та групами країн на світовму ринку вцілому та в окремих його секторах.
В основі оцінки товарообороту України з іншими країнами лежать ціни контрактів на експорт та імпорт товарів, виплачені покупцями після виконання продавцями всіх взятих на себе зобов’язань.
Контракт – взаємна, двостороння угода між продавцем та покупцем товару. За контрактом продавець бере на себе зобов’язання передати у власність покупцю вказаний в угоді товар, а покупець – взяти цей товар та заплатити продавцю обумовлену ціну.
Найважливішим елементом контракту є ціна. Обумовлена в контракті ціна та ціни, фактично сплачена покупцем, дуже часто відрізняються. Ціна виражається числом грошових одиниць за кількісну одиницю товару, зазначену в контракті. Якщо предметом поставки є якісно неоднорідний товар, то в контракті встановлюються ціни за одиницю кожного виду чи сорту товару.
Контрактні ціни відображають світові; на останні орієнтуються продавці та покупці товару під час комерційних переговорів.
Світова ціна – грошове вираження інтернаціональної вартості реалізованих на ринку товарів. В якості грошової одиниці та засобу платежу виступає вільно конвертована валюта. Головним чинником, що впливає на формування світових цін є ринкоа кон’юнктура; значну роль відіграють також неекономічні чинник.
Статистичне спостереження за рівнем цін на експортні та імпортні товари організовуються на основі даних облікової реєстрації контрактних цін та відомостей про їх рух.
Контрактні ціни відображають дійсний рівень цін на товар відпоідної якості при відповідних умовах поставки та оплати. Інколи такі цінипублікуються у пресі, спеціальних журналах.
Поряд із зазначенням ціни, що виражається в грошовій одиниці, в контракті вказується її базис. Базис ціни визначається щодо місця передачі товару з врахуванням тари. Місце передачі товару обумовлює різні транспортні, складські та страхові витрати, тому це істотно впливає на фактичну вартість поставки. Залежно від місця передачі до ціни товару додається розмір витрат.
Розмаїття способів передачі товару, що відображується в контрактах, робить неспівставними ціни на один і той же товар, закуплений в різних країнах чи навіть в одній.
Обсяги експорту враховуються за умовами поставки ФОБ згідно яких до ціни товару включається його вартість, витрати по доставці на території країни-експортера та навантаження товару на оборот. Обсяги імпорту враховються за умовами СІФ (вартість страхування, фрахт або франко-кордон країни імпортера), згідно яких до ціни товару включається його вартість та всі витрати по транспортуванню, фрахту і страхуванню.
В міжнародній торгівлі використовуються наступні види контрактних цін довідкові, прейскурантні та ціни катоалогів і проспектів, біржові, пропозицій, торгів та розрахункові ціни.
Довідкові ціни публікуються продавцями сировинних товарів, а також їх асоціаціями. Довідкові ціни відрізняються від фактичних на величину знижок.
Прейскуранти, каталоги, проспекти вміщують показники цін на гтові вироби споживчого та виробничо-технічного призначення.
Біржові котировки характеризують ціни на товари, торгівля якими здійснються на товаринх біржах. До них відноситься більшість видів сировини, палива, сільськогосподарських товарів, основних кольорових металів.
Ціни пропозиції кректують в залежності від запиту покупця, що зацікавлений у придбанні імпортного товару. Фірма-експортер направляє йому пропозицію щодо продажу, в якій містяться умови поставки, оплатьи та ціни. Ціни пропозиції коректуються під час переговорів з покупцем.
Ціни торгів – це ціни міжнародної торгівлі, що базуються на наданні замовлень на поставку товарів або підрядів на виконаннявідповідних робітна завчасно обумовлених у спеціальному документі умовах. Характерною ознакою є наявність декількох продавців і одного покупця, який обирає найбільш вигідні умови.
Розрахункові ціни отримують за допомогою спеціальних розрахунків на основі використання статистичних даних.
При поставці товарів різної якості та асортименту ціна встановлюється за одиницю товару кожного виду, сорту, марки окремо. В таких випадках, як правило, зумовлюються так звані специфікації, що становлять невід’ємну частину контракту.
Ціна що встановлюється в контракті може бути визначена у валюті країни-експортера, країни-імпортера, або у валюті тратьої країни.
Ціну, за якою здійснюються розрахунки між конрагентами, може бути зафіксовано в контраті під час його укладення, протягом дії контракту або на момент його виконання і поділяються на тверді, змінні та плинні ціни.
Тверда ціна встанвлюється під час підписання контракту і не може бути зміненою протягом всього терміну його дії. Використовується як в угодах з невідкладною поставкою і з поставкою протягом короткого терміну, так і в угодах, що передбачають більш тривалий термін поставки.
Змінна ціна фіксується при укладенні контракту і може бути переглянутою у подальшому, якщо цінова ситуація на ринку даного товару на момент його поставки зміниться.
Плинна ціна обчислюється на момент виконання контракту шляхом перегляду договірної ціни з урахуванням змін у витратах виробництва, що відбувалися у період виконання контракту.
Плинну ціну розраховують за наступною формулою

— кінцева ціна за контрактом;
— базисна ціна, тобто ціна на дату підписання контракту;
— середня ціна або індекс цін на сировину і матеріали за період виконання контракту чи його частини;
— ціна (індекс цін) на сировину і матеріали під час підписання контракту;
— середня зрплата або індекс зарплати за період виконання контракту;
— зарплата (або індекс зарплати) на момент підпичання контракту;
— вагові коефіцієнти, які характеризують співвідношення окремих елементів контактної ціни (їх сума дорівнює 100%)
— коефіцієнт гальмуванн, тобто незмінна частина ціни;
— частка сировини матеріалів і ціні витрат;
— частка зарплат в ціні витрат.
Статистичне спостереження за рівнем цін на експортно-імпортні операції організовується на основі даних реєстрації контрактних цін. Рівень цін на одні і ті ж товари є різним в залежності від сорту, розміру, упаковки та інших якісних характеристик. В таких випадках розраховують середні ціни контракту.
Середні ціни на експортні та імпортні товари в статистиці зовнішньої торгівлі розраховуються за формулою середньої арифметичної зваженої. Дані беруться з обліку експорту та імпорту. Користуються наступною формулою

— індивідуальна ціна товару;
— кількість проданого товару.