Возможности текстового редактора MS Word'97 при решении задач по стереометрии

ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ "КПІ"


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ

НА ТЕМУ:

"Можливості текстового редактора MS Word 97

на прикладі розв'язку задачі із стереометріі"


Ліцеїст 4-го курсу

групи ФМ - 43

Демиденко Г.В.


Умова задачі: в основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з кутом b при основі і радіусом вписаного кола r. Діагональ бічної грані, що містить основу цого трикутника, утворює кут a з площиною основи призми. Знайдіть об'єм призми.


Розв'язок: нехай у прямій призмі ABCA1B1C1 DABC - основа, AB = АС, РАВС = РАСВ = b, О - точка перетину бісектрис ВМ і АК в DАВС, ОК - радіус вписаного в нього кола, АК^ВС, ВК = КС,

ОК = r. В1В^(АВС), ВС - проекція похилої В1C до площини АВС, РВ1СВ = a.З трикутників ОКВ, АКВ, ВВ1C (РВВ1C=90°) знаходимо:

Отже:


Відповідь:


Висновки: В цій лабораторній роботі були на практиці вивчені можливості текстового редактора MS Word 97.

В роботі використовувались такі прикладні пакети текстового редактора, як його графічний редактор та редактор формул MS Equation 3.0 .